Офіційний веб сайт

Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення

Р24
Представлено Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

Автори: Рагуля А.В., Уварова І.В., Куліков Л.М., Іващенко О.А., Притула І.М., Явецький Р.П., Малюкін Ю.В., Масалов А.О., Константінова Т.Є., Даніленко І.А.
 
Метою роботи є започаткування наноіндустрії в Україні шляхом створення і застосування дослідно-промислових технологій виробництва нанорозмірних порошків різних речовин і призначення та технологій отримання з цих порошків виробів пасивної електроніки, конструкційної кераміки, кераміки для лазерної техніки, імплантатів, та біомедичних засобів і носіїв ліків.
Створено наукові основи синтезу з контрольованою швидкістю проходження різних хімічних реакцій. Вирішено проблему деагломерації шляхом формування наночастинок оксидних матеріалів в процесі співосадження з розчинів при обробці ультразвуком та імпульсним магнітним полем.
Синтезовано сферичні нанопорошки ітрій-алюмінієвих гранатів і рідкісноземельних оксидів – люмінофорів і лазерних матриць, що доповані флюоресцирующими активними домішками. Сформовано базові концептуальні засади-алгоритми колективної поведінки наночастинок, які стали надійним фундаментом для всебічного керування процесами їх самоорганізації за умов високих тисків і температур, а також основою для розробки похідних новітніх технологій, зокрема зі створення носіїв для доставки ліків і діагностичних флуоресцентних тест-систем онкозахворювань, композитів на полімерній основі з наночастинками із діоксиду цирконію (з підвищеними міцністю і пластичністю), нових термоміцних клейових композицій та інших.
Вперше запропоновано як технології одержання нанопорошків, так і їх наступного застосування у виробах конструкційного, функціонального та біомедичного призначення.
Кількість публікацій: 17 монографій, 428 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2753 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 23. Отримано 27 патентів. За даною тематикою захищено 4 докторських та 22 кандидатських дисертацій. 
 
Громадське обговорення роботи відбулося  09 вересня 2014 року о 10.00 годині  на засіданні вченої ради   Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України за адресою: м. Київ, вул.Автозаводська, 2, корпус 2, кім.301. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.
Надіслати коментар

Коментарі

Є.О.Тихонов, двічі лауреат Державних премій України

Цикл наукових праць "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення", висунений на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки присвячений дослідженню оптичних властивостей активованих нанокристалів діелектриків та їх застосуванню у біомедичній галузі, зокрема в якості люмінесцентних міток для живих клітин.
Результати, отримані авторами, мають як фундаментальний характер, так і прикладне значення. Комплексне дослідження при створенні, тестуванні та практичному впровадженні нових наноструктурованих матеріалів у роботах авторів дозволило виявити низку нових ефектів фізичного та біологічного характеру. З фундаментальних результатів, отриманих творчим колективом, слід відмітити явище уповільненої релаксації збуджених штарківських компонент іонів празеодиму у нанокристалах ортосилікату ітрію.
Таким чином, на мою думку цикл наукових праць “Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення” авторів А.В. Рагуля, І.В. Уварова, Л.М. Куліков, О.А. Іващенко, І.М. Притула, Р.П. Явецький, Ю.В. Малюкін, А.О. Масалов, Т.Є. Константінова, І.О. Даниленко заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки України за 2014 рік.

Charles University in Prague

It has been almost 20 years since our positron group at the Department of
Low Temperature Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles
University in Prague, have started performing systematic studies of ultra
fine grained and nanostructured materials, and about 15 years, since we have
collaborated with the research group of Professor Tetyana Evgenyevna
Konstantinova at Donetsk Institute for Physics and Engineering named after
O.O. Galkin, National Academy of Science of Ukraine (DIPE). Already then
the DIPE group was a significant player within a kind of the research
network in Ukraine which was introducing novel technologies for synthesis of
nanopowders. Nowadays, the group is well-recognised in the scientific world,
thanks to a number of original results based on their research on technology
of metal oxide (MO) nanopowders, investigations of their structure and
functional properties by means of a variety of experimental techniques.
To date, our mutual co-operation has evolved from modest beginnings into a
broad common research activities on a wide class of MO nanopowders and
nanoceramics containing, beside the base oxide component (mainly zirconia),
also dopants which crucially influence functional properties of the
resulting materials. First, it is to be mentioned here, that the methods of
nanopowder production based on the co-precipitation processes, which were
developed by DIPE group, has appeared to be a very efficient mean of
obtaining large amounts of MO nanopowders with narrow particle size
distribution. These features in turn make possible to produce excellent
functional nanoceramic materials which find use in large areas of industry.
Second, the ability of the DIPE group to incorporate into the base MO
lattice large class of MO dopants in a form of the solid solution, keeping
simultaneously the nanopowder character of the resulting material, allows
for tailoring functional properties of the material to demands of many
applications.
Outstanding results of the DIPE group, as well as of their partners Ukraine
institutions, make very good overall impression. We are convinced that our
fruitful co-operation in this field of research will continue.

Professor, Dr. Ladislav Skrbek, D.Sc.,
Head, Department of Low Temperature Physics, Faculty of Mathematics and
Physics, Charles University in Prague.

Associated Professor, Mgr. Jakub Cizek, PhD.,
Head of positron group, Department of Low Temperature Physics, Faculty of
Mathematics and Physics, Charles University in Prague.

Dr. Ivan Prochazka, C.Sc.,
former head of positron group, Department of Low Temperature Physics, Faculty of
Mathematics and Physics, Charles University in Prague.

Prof. dr hab. Keshra Sangwal

The presented series of works is devoted to a very significant and topical problem of creation of the basis for national nanoindustry in Ukraine. The authors have carried out impressive fundamental investigations addressed to the development of scientific foundations for the synthesis of nanopowders. For the first time, this has permitted to introduce a number of advanced technologies into nanoindustry.

It should be noted that the authors have used a comprehensive approach to realize the ideas which form the foundations of the presented series of works. They have studied not only new properties of nanoparticles and effects encountered in the nanosystems, but have developed methods for controlling the composition of nanoparticles, their size, shape and structure for the purpose of the obtaining of nanopowders with predefined characteristics. Thus, the authors have laid down a basis for the creation and use of pilot industrial and laboratory technologies for production of nanodimensional powders of different substances, and for obtaining passive components of electronics, constructional ceramics and optical ceramics for laser setups and biomedical applications. I am confident that the presented work is of great significance for scientific, technological, economical and social development of Ukraine. Therefore, I support the nomination of the work “Novel technologies of synthesis of nanosized powders for materials and goods of constructional, functional and biomedical application”, by A. Ragulya, I.V. Uvarova, L.M. Kulikov, O.A. Ivashchenko, I.M. Pritula, R.P. Yavetsky, Y.V. Malyukin, A.O. Masalov, T.E. Konstantinova, and I.A. Danilenko, for Ukrainian State Prize in the field of science and technology.

Prof. dr hab. Keshra Sangwal
Former President of Polish Society for Crystal Growth
Former Head, Department of Applied Physics
Faculty of Mechanical Engineering
Lublin University of Technology
Lublin, Poland

Доценко В.П., проф., д.х.н., Фізико-хімічний інститут ім. А.

Метою роботи "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення" є розроблення лабораторних та дослідно-промислових технологій виробництва нанорозмірних порошків, а також керамік різного призначення на їх основі. Стрімкий розвиток фундаментальних та прикладних досліджень консолідованих матеріалів обумовлений потребами ключових галузей (лазерна, сцинтиляційна техніка, електроніка, приладобудування та ін.) у принципово нових та вдосконалених матеріалах, які б надійно працювали в екстремальних умовах.
Авторами циклу наукових робіт серед іншого було проведено вдосконалення порошкових технологій синтезу оптичних керамічних матеріалів. Реалізовано підхід, що включає дизайн нано- і субмікронних порошків оксидів рідкісноземельних металів, а також розроблено принципи керування структурно-фазовими характеристиками лазерних керамік. Ефективність підходу апробована при синтезі оптичних нанокерамік складу Y3Al5O12, Lu2O3:Eu3+, перспективних для застосування у лазерній і сцинтиляційній техніці. Авторами циклу робіт опубліковано 17 монографій, більше 420 наукових статей та отримано 27 патентів України на винахід. Вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Clive Randall

It gives me great pleasure to recommend and bring to your attention the significance of the work that has been proposed under the leadership of Prof. Andrey Ragulya and his team in the area of novel nanosized particulate design for constructional, functional, and biomedical applications. I am familiar with a number of the participants, as a number of years ago, I had the good pleasure of sharing a NATO Science for Peace research project with Dr. Ragulya. During that time, I became aware of many of the activities in and around his group and also helped their group in the form of interpretation of electrical measurements and tape casting manufacturing processes. They have been very creative over the years in utilizing the kinetics of thermal processes that enable excellent control of the nucleation processes, which then in turn permit fabrication of nanoparticles in a robust manner that can readily be transitioned for larger volumes and commercialization. I note that the present philosophy of their research group has expanded upon this theme and diversified into an even broader range of materials, ranging from 2D materials, luminescent particles, and also medical drug delivery nanoparticulates. The area of nanoparticle synthesis is a major challenge for commercialization, as the research team needs to be highly interdisciplinary and understand details of synthesis, colloidal chemistry, as well as the physical properties. This team has demonstrated from their large number of publications that they have mastered many of these core scientific challenges, and in new materials.

If you need further details on specific impacts of this work, please let me know.

Andrei Kanaev, Research Director LSPM - CNRS, France

Нанотехнологии в последние годы стали одной из наиболее важных и захватывающих областей знаний. Развитие нанотехнологий открывает большие перспективы при разработке новых материалов, совершенствовании связи, развитии биотехнологий, микроэлектроники, энергетики, здравоохранения. В представленном цикле работ «Современные технологии синтеза нанодисперсных порошков для материалов и изделий конструкционного, функционального и биомедицинского применения» (Рагуля А.В., Уварова И.В., Куликов Л.М., Иващенко Е.А., Притула И.М., Явецкий Р.П., Малюкин Ю.В., Масалов А.А., Константинова Т.Е., Даниленко И.А), выдвинутом на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, на мой взгляд, впервые обобщены результаты украинских ученых в области фундаментальных и прикладных исследований в области современных нанотехнологий. В работе убедительно показано, какой громадный потенциал имеют разработанные технологии для использования в чрезвычайно большом и разнообразном множестве практических областей – от производства более прочных и легких конструкционных материалов до уменьшения времени доставки лекарств. Все приведенные в работе технологии масштабируются согласно международным стандартам в соответствии с потребностями выпуска требуемой массы конечного продукта. Впервые в Украине разработано и изготовлено оборудование для производства нанопорошков оксидов и тугоплавких соединений в количестве от 20 до 45 т/год. С целью последующего широкого и массового использования в производстве, разработаны технологии мокрого синтеза окислов циркония, церия, железа, РЗЭ и люминофоров. Особо хотелось бы отметить разработки НТК «Институт монокристаллов» НАНУ, с учеными котрого у нас ведется плодотворное сотрудничество в области создания композитних нелинейно-оптических наноструктурированных материалов.
Считаю, что цикл научных работ «Современные технологии синтеза нанодисперсных порошков для материалов и изделий конструкционного, функционального и биомедицинского применения» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Копылов Ю.Л.

Стремительное развитие фундаментальных и прикладных исследований наноматериалов обусловлено потребностями всех современных отраслей в качественно новых материалах. Именно наноструктурные материалы обладают уникальными функциональными и конструкционными свойствами (высокая износостойкость, химическая стойкость, жаростойкость, особые электрофизические свойства и др.), что определяет наиболее перспективные сегменты рынка, куда они постепенно проникают, вытесняя аналоги из традиционных материалов.Считаю, что цикл научных работ «Современные технологии синтеза нанодисперсных порошков для материалов и изделий конструкционного, функционального и биомедицинсокого назначения», представленный на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники Институтом проблем материаловедения НАН Украины, ставит своей целью актуальную задачу - развитие наноиндустрии в Украине путем создания опытно-промышленных технологий производства нанопорошков и изделий из них (конструкционной, оптической, биокерамики).Авторами разработано и внедрено в опытно-промышленное производство несколько порошковых технологий создания новых консолидированных материалов для различных практических применений. Полагаю, что авторы данной работы заслуживаю присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники.

Заведующий лабораторией микро-инанотехнологий ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН к.ф.-м.н. Копылов Ю.Л.

Болотiн Юрiй Львович, д.ф.-м.н, зав. вiддiлом IТФ ННЦ ХФТI

«Представлений цикл робіт "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення" (автори Рагуля А.В., Уварова І.В., Куліков Л.М., Іващенко О.А., Притула І.М., Явецький Р.П., Малюкін Ю.В., Масалов А.О., Константінова Т.Є., Даніленко І.А.) безумовно має важливе як прикладне, так і фундаментальне значення. Авторами циклу робіт зроблене важливий крок в створенні вітчизняного виробництва нанопорошків оксидів та тугоплавких речовин з контрольованим розміром наночастинок, вузькою дисперсією за розміром, з м’якими агломератами, заданим фазовим і хімічним складом та функціональними властивостями. Створено серію дослідно-промислових технологій синтезу нанодисперсних порошків простих та складних оксидних фаз в умовах з контрольованою швидкістю перетворення нестійких прекурсорів. Слід зазначити, що створені технології синтезу нанодисперсних порошків у роботі вдало поєднуються і доповнюються технологіями виготовлення виробів конструкційного, функціонального та біомедичного призначення. Наприклад, розроблені новітні технології виготовлення нанофазних керамічних порошків та високолегованої лазерної кераміки на їх основі для твірдотільних лазерів з діодною накачкою, вперше в Україні створено дослідно-промислову технологію одержання нових композитних нелінійно-оптичних середовищ на основі діелектричної матриці KDP з інкорпорованими нанокристалами металооксидів для використання в якості високоефективних перетворювачів частоті та параметричних підсилювачів лазерного випромінювання надпотужних лазерних систем.

Вважаю, що дана робота має важливе науково-практичне значення, а її автори (Рагуля А.В., Уварова І.В., Куліков Л.М., Іващенко О.А., Притула І.М., Явецький Р.П., Малюкін Ю.В., Масалов А.О., Константінова Т.Є., Даніленко І.А.) ) заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.»

Тараненко В. Б., д.ф.м.-н., проф., директор МЦ ІПО НАНУ

Робота «Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення» авторів А.В. Рагулі, І.В. Уварової, Л.М. Кулікова, О.А. Іващенка, І.М. Притули, Р.П. Явецького, Ю.В. Малюкіна, А.А. Масалова, Т.Є. Константінової, І.А. Даніленка, присвячена започаткуванню наноіндустрії в Україні шляхом створення і застосування дослідно-промислових і лабораторних технологій виробництва нанорозмірних порошків, а також виробів із них для пасивної електроніки, конструкційної, лазерної кераміки, імплантатів, та біомедичних засобів і носіїв ліків. За останні п’ять років об’єми державного фінансування досліджень та розробок у галузі нанотехнологій у різних країнах збільшилися приблизно в 5 разів. Сьогодні національні програми по розвитку нанотехнологій прийняті більш ніж у 30 країнах світу. З новітніми відкриттями у цій області зв’язують прогрес у різноманітних галузях промислової індустрії: фотоніці, лазерній техніці, мікро- та наноелектроніці. У відповідності до існуючих прогнозів, світове виробництво кераміки, композитів і покриттів із нанопорошків через 10-15 років перевищить 1 трлн. доларів США.
Одним із важливих результатів роботи є розроблення оригінальної технології створення новітніх полікристалічних матеріалів для активних елементів твердотільних лазерів на основі оптичної кераміки Y3Al5O12:Nd із використанням нанотехнологій для консолідації нанопорошків. Традиційні розплавні технології отримання лазерних матеріалів мають принципові обмеження при отриманні висококонцентрованих активних лазерних середовищ Y3Al5O12:Nd через низький коефіцієнт розподілення іонів неодиму між рідкою та кристалічною фазою. Саме тому очікується, що в найближчі 10 років більшість твердотільних лазерів будуть складати лазери з активними елементами з лазерної кераміки. Авторами було вдосконалено технологію отримання нанопорошків Y2O3:Nd сферичної морфології з регульованим діаметром частинок 40-400 нм та дисперсією менш ніж 10 % для кожного типорозміру, а також розроблено технологію виготовлення високолегованої лазерної кераміки Y3Al5O12:Nd за методом реакційного вакуумного спікання. Робота має чітку практичну направленість - впровадження її результатів спрямовано на створення новітніх наукоємних технологій виготовлення вітчизняної елементної бази твердотільних лазерів із діодною накачкою на основі лазерної нанокераміки, яка забезпечить розробку та виробництво сучасного високотехнологічного лазерного обладнання. Це дозволить збільшити обсяги виробництва і розширити ринки споживання вітчизняної імпортозамінної продукції для лазерної техніки. Вважаю, що робота є надзвичайно актуальною, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Dr. habil Mathias Herrmann

We (Prof. A. Michaelis head of the Fraunhofer Institute IKTS and Dr. Habil. M. Herrmann) strongly support the work “Novel technologies of synthesis of nanosized powders for materials and goods of constructional, functional and biomedical application” of the team A. Ragulya, I.V. Uvarova, L.M. Kulikov, O.A. Ivashchenko, I.M. Pritula, R.P. Yavetsky, Y.V. Malyukin, A.O. Masalov, T.E. Konstantinova, I.A. Danilenko.
Prof. A. Ragulya and his team are international well-known scientists. They have a very high reputation in the field of nano powders and nano materials. Especially the contribution of A. Ragulya and his co-workers in the field of sintering of nanoparticles and controlling grain grow for functional and structural applications have found a large recorgnition. Beside these scientific and economical important contributions he and his team are engaged in novel synthesis routs of homogenious high quality nanopowders of high melting compounds. They have also achieved excellent research results on highest international standards.
Their work is characterised by thinking out of the box, discovering new paths and solving challenging problems, e.g. reactive sintering of nonoxides.
The Fraunhofer IKTS has established a long term relationship and a close cooperation in the field of sintering of high melting compounds for structural and functional applications. We have worked successfully together in many different bilateral and European projects. We plan to expand this fruitful and effective cooperation in the future.

Лавриненко Олена Миколаївна, д.х.н., с.н.с.

Цикл наукових праць авторів А.В. Рагулі, І.В. Уварової, Л.М. Кулікова, О.А. Іващенко, І.М. Притули, Р.П. Явецького, Ю.В. Малюкіна, А.О. Масалова, Т.Є. Константінової, І.О. Даниленко «Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення», представленого на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, присвячено вирішенню актуальних та важливих задач сьогодення, а саме, створенню нових матеріалів технічного та медико-біологічного призначення. Суттєвість представленої роботи полягає не тільки у створенні фундаментальних наукових основ синтезу наноматеріалів, а, насамперед, започаткуванні в Україні конкурентоспроможної наноіндустрії, що сприятиме зростанню економічного рівня нашої Держави.
На мою думку, цикл наукових праць «Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Харченко Микола Федорович, д.ф.-м.н., акад. НАНУ

У циклі наукових робіт авторів А.В. Рагулі, І.В. Уварової, Л.М. Кулікова, О.А. Іващенка, І.М. Притули, Р.П. Явецького, Ю.В. Малюкіна, А.О. Масалова, Т.Є. Константінової, І.О. Даниленка «Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення», крім важливих технологічних розробок з одержання нанодисперсних матеріалів та нанокристалів, проведено всебічне вивчення їх властивостей. Особливо важливими є дослідження діелектричних нанокристалів з введеними в них домішковими іонами. Результати, що представлені в циклі, мають велике значення як пізнавальне (зокрема дослідження процесів перерозподілу домішкових іонів в нанокристалах та модифікації електрон-фононних релаксаційних процесів, в результаті яких встановлено закономірності, що дозволяють однозначно простежити зв'язок між розмірним обмеженням та оптичними властивостями нанокристалів), так і прикладне (перспективи практичного застосування в біології, медицині та в сцинтиляційній техніці підтверджуються одержаними патентами).
Результати свідчать про актуальність поданої роботи, визначний рівень і масштабність проведених досліджень. Вважаю, що поданий цикл робіт “ Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення ” заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Знаменский Н.В., ф.-м.н.ф., проф.

Считаю необходимым поддержать работу авторского коллектива А.В. Рагуля, И.В. Уварова, Л.М. Куликов, О.А. Иващенко, И.М. Притула, Р.П. Явецкий, Ю.В. Малюкин, А.А. Масалов, Т.Е. Константинова, И.О. Даниленко, выдвинутую на Государственную премию Украины в области науки и техники за 2014 год.
Данная работа посвящена актуальной проблеме создания новых люминесцентных материалов на основе активированных редкоземельными ионами нанокристаллов диэлектриков. Как было показано авторами, оптические свойства таких нанокристаллов могут существенно отличаться от оптических свойств их объемных аналогов, что обусловлено отличием механизма релаксации энергии электронного возбуждения в малых частицах. Одной из наиболее существенных заслуг авторов является то, что в своих работах они показали возможность управления процессами безызлучательной релаксации энергии электронного возбуждения в нанокристаллах при помощи эффекта температурно-зависимого перераспределения ионов примеси по объему нанокристалла. Такой эффект дает возможность создания новых нанокристаллических материалов с заданным распределением примесных ионов, а, следовательно, и с заданными оптическими свойствами.
Таким образом, считаю, что цикл научных работ «Современные технологии синтеза нанодисперсных порошков для материалов и изделий конструкционного, функционального и биомедицинского назначения» заслуживает быть отмеченным Государственной премией Украины в области науки и техники.
Н.В.Знаменский, докт.физ.-мат.наук, профессор, директор Отделения физики конденсированных сред НИЦ "Курчатовский институт"

Ящук Валерій Миколайович, проф.д.ф.м.

Хочу висловити підтримку авторам циклу робіт “Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення ”, що висунутий на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року. Нанодисперсні матеріали на сьогоднішній день відіграють важливу роль у низці технічних застосувань, таким чином тематика даного циклу робіт є надзвичайно актуальною.
Одним з найбільш істотних результатів, отриманих авторами, який мені хотілося б відзначити, стало дослідження люмінесцентних властивостей поодиноких нанокристалів. Результати досліджень, проведених авторами, істотно збагатили і значно просунули розуміння універсальних механізмів утворення нанокластерів і їх мікроструктури, дозволили встановити взаємозв'язок між реальною структурою нанокристалів і загальними закономірностями формування їх енергетичного спектру електронних збуджень.
Відзначу, що автори при проведенні досліджень охопили широкий спектр нанокристалічних матеріалів, завдяки чому було створено надійне підґрунтя для розроблення нових багатофункціональних оптичних матеріалів. Таким чином, робота авторів повністю відповідає вимогам для отримання Державної премії в галузі науки і техніки 2014 року.

Eugene Katz, full prof BGU University

Работа содержит результаты исследований по созданию лабораторных и опытно-промышленных технологий производства наноразмерных порошков различных веществ и назначения, а также технологий получения из этих порошков изделий пассивной электроники, конструкционной керамики, керамики для лазерной техники, имплантатов, биомедицинских средств, носителей лекарств и др. Перечень реализованных технологий получения и применения нанопорошков, приведенный в работе, поражает своей широтой.
Важное научно - прикладное значение этих работ заключается в создании научных основ пилотной технологии синтеза оксидных наночастиц, как основе многих направлений использования наноматериалов, в частности, в качестве катализаторов и носителей катализаторов, сорбентов, материалов с различными антимикробными, антивирусными и антигрибковыми свойствами, диагностических маркеров раковых клеток и т.д. Реализация этого в виде наночастиц ZrО2-Gd2О3, ZrО2-Eu2О3, TiO2 показана в этой работе.
Важно также, что предлагаемые технологии направлены на использование собственного сырья, и на его основе впервые в Украине разработаны опытно-промышленные технологии синтеза нанопорошков,изготовлены экспериментальные партии нанопорошков и материалов на их основе.
Работа достойна присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Швидько П.В. Лауреат Державної премії

Робота охоплює процеси синтезу нанопорошків та одержання виробів на їх основі функціонального, конструкційного і медичного призначення.
Науковці з ДонФТІ НАН України розробили нову, дійсно неперевершену, нанотехнологію на основі методу сумісного осадження за рахунок включення фізичних дій, зокрема ультразвуку, НВЧ та імпульсного магнітного полей, що дозволяє запобігати агломерації частинок, та одержувати нанопорошки з вузькою дисперсією та заданим розміром, хімічним та фазовим складом. Для реалізації розробленої технології в ДонФТІ НАН України організовано першу в країні пілотну лінію по виробництву нанопорошків діоксиду цирконію.
Такі порошки викликають дуже великий інтерес як каталізатори або носії каталізаторів, сорбенти та антимікробні речовини для очищення повітря, питної води, а також для очищення крові та створення маркерів онкологічних пухлин.
Розроблена в ДонФТІ НАН України технологія не потребує перебудівництва промислової технології сумісного осадження і потребує невеликих витрат на доповнююче обладнання для спеціальної фізичної обробки порошків.
На цій підставі розробки авторів поданої роботи, на мій погляд, можуть бути втілені до масштабного виробництва порошкового і керамічного діоксиду цирконію, який має унікальні властивості і великий попит на світовому ринку, що безумовно підвищить конкурентну спроможність науково-дослідної продукції та економічний рівень України, а самі автори заслуговують звання Лауреатів Державної премії України в галузі науки та техніки.

М'ясоєдов Валерій Васильович, д.мед.н., проректор ХНМУ

У циклі наукових праць "Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення"отримано нові фундаментальні та прикладні знання на перетині декількох напрямків сучасних комплексних досліджень в галузі оптичної спектроскопії, матеріалознавства, біології і медицини.
Авторами було синтезовано низку нанокристалів (силікати, оксиди, ванадати, фосфати та ін.) та проведено комплексне дослідження можливості використання даних нанокристалів в якості мітчиків для живих клітин. Зокрема, авторами була показана можливість селективного накопичення нанокристалів у певних компартментах живої клітини, що відкриває можливість проведення селективного мічення окремих органел та може широко бути застосовано при селективній доставці ліків у клітину.
Отримані результати свідчать про надзвичайну актуальність виконаної роботи, визначний рівень і масштабність проведених досліджень. Вважаю, що поданий цикл робіт “Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення” цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Кріве Ілля Валентинович, д.ф.-м.н., Лауреат Державної премії

Цикл наукових праць авторів А.В. Рагуля, І.В. Уварова, Л.М. Куліков, О.А. Іващенко, І.М. Притула, Р.П. Явецький, Ю.В. Малюкін, А.О. Масалов, Т.Є. Константінова, І.О. Даниленко присвячено вивченню оптичних властивостей нанокристалів різної природи, чим створена наукова основа для їх практичного застосування в сцинтиляційній і дисплейній техніці, біології, медицині тощо. В процесі цих досліджень отримано наукові результати світового рівня.

Однією з найбільш актуальних задач сучасної сцинтиляційної техніки є отримання сцинтиляторів з низьким рівнем післясвітіння. Авторами було запропоновано метод управління рівнем післясвітіння кристалів та нанокристалів LSO:Ce3+ шляхом содопування домішковими іонами ітербію, що дозволило їм отримати матеріали з низьким рівнем післясвітіння.

Результати цих досліджень збагатили науку новими фундаментальними знаннями про люмінесцентні та сцинтиляційні властивості широкого кола матеріалів і мають значні перспективи щодо використання їх на практиці.
Вважаю, що поданий цикл робіт “Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення” заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гість

Шановні колеги, а підкажіть будь ласка, за якою методикою, для колективної роботи, було отримано h-індекс=23. На нашу думку це не є реально.

Гість

Якщо h-індекс представлених публікацій дорівнює 76, тоді кількість посилань не може бути менша ніж 76х76=5776. Видно автори підрахували h-індекс, як суму h-індексів всіх співавторів, що не є правильним.

Рагуля А.В.

Шановний Гість, дякуємо за коментар. Дійсно, помилково підрахували індекс як суму. Справжній h-індекс дорівнює 23.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.