Офіційний веб сайт

Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ

р13

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет".

 

Автори: Ступнік М.І., Олійник Т.А., Перегудов В.В., Протасов В.П., Собко Б.Ю., Федін К.А., Короленко М.К.

 

Метою роботи є підвищення ефективності надрокористування на базі створення та впровадження нової системи прогресивних технологій видобутку та переробки корінних і техногенних родовищ як основи сировинної бази України, її перспективного розвитку в гірничо-геологічних умовах, що ускладнюються.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів розроблено методи визначення й контролю параметрів надійності стійкого стану уступів і бортів кар’єрів, керування якістю вибухової підготовки гірничої маси. Установлено закономірності зміни робочої зони кар’єру від показника концентрації гірничих робіт у ньому. Виявлено та встановлено залежності ефективності розробки мінеральної сировини від глибини та гірничо-геологічних умов її залягання. Обґрунтовано та впроваджено раціональні технологічні схеми розробки обводнених розсипних та техногенних родовищ.

Науково обґрунтовано економічно доцільні зони застосування та перспективного розвитку циклічно-потокової технології на глибоких горизонтах кар’єрів у комбінаціях з іншими видами транспорту. Запропоновано сфери оптимального використання технології сухої магнітної сепарації. Розроблено наукові основи та впроваджено технології переробки важкозбагачуваних магнетитових кварцитів, флотаційного дозбагачення первинних концентратів з одержанням високоякісних концентратів. Сформовано базові концептуальні засади залучення до видобутку й переробки позаконтурних запасів сировини, окислених залізистих кварцитів, магнетитових кварцитів підземного видобутку, титан-цирконієвих пісків та техногенних родовищ (відходів збагачення). Реалізовано науково-технічні рішення з підвищення конкурентоспроможності товарної продукції, за рахунок зниження витрат на видобуток і збагачення залізних руд й титан-цирконієвих пісків, підтримки та перспективного розвитку сировинної бази підприємств гірничодобувного комплексу.

Впровадження результатів дослідження призвело до підвищення ефективності надрокористування та конкурентоспроможності продукції підприємств гірничо-видобувного комплексу України на ринках споживання сировини, що забезпечить стале й екологічно безпечне функціонування сировинної бази.

Загальний річний економічний ефект від впровадження результатів наукових досліджень та комплексу технічних рішень склав понад 2 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 19 монографій, 282 статті (22 – у зарубіжних виданнях), 3 нормативні документи. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 2. За даною тематикою захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Пшеничний Вячеслав Григорович

В умовах недостатньої конкурентоспроможності товарної залізорудної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках споживання, зростання собівартості видобутку руди через постійне збільшення глибини ведення гірничих робіт, вибування виробничих потужностей унаслідок відпрацювання балансових запасів, необхідним є пошук нових підходів до вирішення комплексу проблем гірничовидобувної галузі України. Впровадження розроблених і представлених в роботі ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ дозволило забезпечити ефективну роботу гірничовидобувних підприємств, поліпшити стан сировинних баз, створити умови сталого розвитку підприємств гірничовидобувної галузі України.

Вважаю, що представлена робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» має регіональне та загальнодержавне значення, а колектив авторів у складі Ступніка М.І., Олійник Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки в 2017 році.

К.т.н., Пшеничний В.Г.

Бровко Дмитро Вікторович

Представлена на здобуття Державної премії робота “Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ” має регіональне та загальнодержавне значення, оскільки в ній науково обґрунтовано та впроваджено науково-технічні рішення із забезпечення сталого розвитку підприємств гірничовидобувного комплексу України, реалізовані у рамках Державних програм розвитку та реформування гірничо-металургійного комплексу України. Результати роботи широко представлені в наукових працях і міжнародних конференціях. За матеріалами роботи наведено нормативні документи, захищено кандидатські та докторські дисертації. Колектив авторів у складі: Ступніка М.І., Олійник Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. заслуговує на відзначення Державною премією України у галузі науки і техніки.
Бровко Дмитро Вікторович, к.т.н., доцент, начальник науково-дослідної частини ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Гарiн

Робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» , яка колективом авторів Ступнік М.І., Олійник Т.А., Перегудов В.В., Протасов В.П., Собко Б.Ю., Федін К.А., Короленко М.К., представлена на здобуття Державної премії має новизну, а її актуальність не викликає сумнівів. Виконана робота має регіональне та загальнодержавне значення, так як реалізація технічних рішень з нейтралізації негативного впливу проблем, які пов’язані зі збільшенням глибини ведення гірничих робіт, погіршенням гірничо-геологічних умов залягання покладів руд і пісків, ускладненням технологій збагачення сировини, забезпечила ефективну роботу гірничо-видобувних підприємств та створила умови перспективного їх розвитку. Реалізація розроблених технічних рішень і рекомендацій за цим напрямком дозволяє гірничо-збагачувальним комбінатам підтримати наявні потужності з видобутку сировини, а для підприємств з підземним видобутком створити нову перспективну сировинну базу на тривалий період. Заслуговує уваги той факт, що загальний річний економічний ефект від упровадження на базових підприємствах гірничовидобувного комплексу України результатів наукових досліджень та розроблених на їх основі сучасних технічних рішень склав понад 2,29 млрд грн.

Вважаю, що представлена авторським колективом робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Гарiн Ю.М. к.т.н. , Пархоменко А.В.-Дiректор V8V Carbotech Taрнвске-Гури Польша

Яновський Роман Юрійович

Представлена на здобуття Державної премії робота “Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ” пропонує рішення щодо підвищення конкурентоспроможності такої продукції гірничовидобувних підприємств України як концентрат, руда та обкотиши на внутрішньому ринку, і що є ще більш важливим, на зовнішньому ринку.
Завдяки дослідженням та розробкам, виконаним у роботі, стало можливо не тільки збільшити виробницьтво концентрату, але й підняти вміст заліза на усіх гірничо-збагачувальних комбінатах міста Кривий Ріг.
Також у роботі розглядаються проблеми, які пов'язані з впливом діяльності ГЗК на єкологію криворізького регіону. Завдяки оптимізації процесів стає можливим мінімізувати негативний вплив та наслідки діяльності ГЗК на экологію прилеглих територій.
Приєднуюся до думки вельмишановних колег, та вважаю, що представлена авторським колективом робота без сумніву заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Яновський Роман Юрійович, магістр з гірництва, спеціалізація «Збагачення корисних копалин»

Ковалевська Ірина Анатоліївна, д-р техн. наук, проф.

У теперішній час специфікою гірничорудних підприємств є постійне збільшення глибини ведення гірничих робіт, що призводить до ускладнення гірничо-геологічних умов відпрацювання запасів. На даний час у порядку денному стоїть питання підготовки нових запасів для подальшої продуктивної праці підприємств.
Так як Україна посідає одне з провідних місць у світі за запасами залізних руд та титанової сировини, то питання забезпечення сталого функціонування гірничодобувного комплексу є дуже своєчасним.
Актуальність, наукова новизна та значущість результатів не викликає сумнівів.
Результати роботи широко представлені в наукових працях і міжнародних конференціях. За матеріалами роботи наведено нормативні документи, захищено кандидатські та докторські дисертації.
Авторами роботи від впровадження результатів отримано економічний ефект (за рік – 2 млрд грн).
За сукупністю та вагомістю результатів вважаю, що робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» та її автори: Ступнік М.І., Олійник Т.А., Перегудов В.В., Протасов В.П., Собко Б.Ю., Федін К.А., Короленко М.К. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ковалевська І.А.
Д-р техн. наук, професор кафедри підземної розробки родовищ Національного гірничого університету, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Міхно Сергій Вікторович, к.т.н.

Гірнича промисловість України характеризується високими темпами видобутку та переробки мінеральної сировини, що зумовлює накопичення відходів, які являються джерелами забруднення довкілля.
Наукові дослідження представленні авторами в роботі "Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ" мають велике значення вибору параметрів відпрацювання родовищ, науково обгрунтовані технологічні схеми збагачення, які дозволяють залучати до видобутку та переробки магнетитових і окислених руд, а також вилучення корисних компонентів із техногенних родовищ. Представлена робота має науково-технічний підхід у вирішенні актуальних питань переробки сировини, а також практичну цінність виконаних та представлених фахівцями в галузі гірництва досліджень.
Колектив авторів у складі: Ступніка М.І., Олійник Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. заслуговує на відзначення Державною премією України у галузі науки і техніки.

Начальник технічного відділу-головний збагачувальник ТзОВ"ПЧМ-КСГЗК" кандидат технічних наук Міхно С.В.

Руденко Павло Андрійович

Представлена ДВНЗ "Криворізький національний університет" робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» на здобуття Державної премії обґрунтовує нові методи ефективного та прогресивного надрокористування, які вже доведені в результаті випробувань. Варто відзначити важливість розробки нових технічних рішень, які дозволили поліпшити конкурентоспроможність української товарної продукції на міжнародних ринках. Збільшення валютних надходжень від продажу ЗРС на експорт є найкращим підтвердженням доцільності даної роботи – в 2016 році, в порівнянні з 2009 роком, валютна виручка збільшилась на 47% до 1,83 млрд долл, при тому що ціни на ЗРС в 2016 році були на 27% нижчими ніж в 2009р. Вважаю заслуженим надання колективу державної премії, особливо за участь у підтримці експортного потенціалу країни.
Руденко Павло Андрійович, аналітик, ТОВ "Центр транспортних стратегій"

Корчевський Олександр Миколайович, канд. техн. наук.

Фундаментальна праця авторів Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» під назвою «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ», що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є важливою науковою розробкою українських спеціалістів гірничої справи та збагачення корисних копалин, а також у розробці нової системи прогресивних технологій видобутку та переробки корінних і техногенних родовищ. До циклу робот увійшли добре відомі широкому науковому колу вітчизняних та зарубіжних фахівців публікації. Розробки включають технологію відробки обводненого покладу титано-цирконієвої руди з застосуванням земснарядів, методи визначення й контролю параметрів надійності стійкого стану уступів і бортів кар’єрів, керування якістю вибухової підготовки гірничої маси; перспективний розвиток циклічно-потокової технології на глибоких горизонтах кар’єрів у комбінаціях з іншими видами транспорту; науково-обгрунтовано технологічну можливість, економічну ефективність, екологічну безпечність видобутку та переробки мінеральної сировини із застосуванням найсучасніших технологій із корінних родовищ зі складними гірничо-гідрогеологічними умовами, а також вилучення корисних компонентів із відходів техногенних родовищ.Річний економічний ефект від впровадження результатів наукових досліджень та комплексу технічних рішень склав понад 2 млрд. грн. Робота є гідним претендентом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Кандидат техн. наук О.М. Корчевський.

Левченко Костянтин Анатолійович

Робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ», яка представлена на здобуття Державної премії Державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет" показує та науково обґрунтовує шляхи підвищення ефективності використання природних надр України, що дозволяє гірничозбагачувальним підприємствам збільшити випуск товарної продукції, підвищити її якість до рівня провідних світових виробників, зменшити енергоємність гірничозбагачувального виробництва та значно знизити шкідливий вплив гірничих робіт на стан навколишнього середовища. Вважаю, що виконана робота має не лише регіональне, а загальнодержавне значення, виконана на високому професійному рівні, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Левченко Костянтин Анатолійович, канд. техн. наук, завідувач кафедри збагачення корисних копалин, ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Коржан Ірина Анатоліївна

Представлена на здобуття Державної премії робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» розкриває низку проблем, пов'язаних з гірничо-металургійним комплексом. Перш за все хотілося б відмітити поліпшення конкурентноспроможності товарної продукції України. Окрім цього проведена значна робота у сфері зниження собівартості видобутку та переробки вихідної сировини. Також, не дивлячись на економічний кризис в Україні, автори змогли забезпечити не тільки утримання, але й підвищення обсягів реалізації продукції.
Важливо також відмітити науковий внесок авторів, що дозволяю нам не тільки конкурувати на світовому ринку, але й займати провідні позиції у сфері гірничої та збагачувальної справи.
Вважаю, що представлена робота виконана на високому рівні, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Коржан Ірина Анатоліївна, магістр з гірництва «Збагачення корисних копалин», ПРАТ «ПІВНГЗК», менеджер інвестиційних проектів

Пилипенко Борис Микалайович

Представлений напрямок розробки родовищ корисних копалин та техногенних накопичень є дуже актуальним у напрямку впровадження інноваційних розробок . Втілення даного напрямку в видобуток та збагачення корисних копалин надасть державі та суспільству рішення щодо впровадження наукоемких технологій, виробництво сучасного наукоємного обладнання, створить нові робочі місця, знизить екологічне навантаження на індустріаль регіони, підвищить технологічну та екологічну культуру населення. Підтримую надання колективу державних преміх та бажаю подальших успіхів. Директор науково-дослідного проектно-конструкторського інституту "Параметр" Донбаськго державного технічного університету (м. Лисичанськ)

Плжник Юрій Арсентійович

Плужник Юрій Арсентійович
Представлена Державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет" робота "Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ" є надзвичайно актуальною для підприємств гірничодобувного комплексу України, особливо для підприємств з підземним видобутком залізних руд , до яких відноситься Публічне Акціонерне Товариство «Криворізький залізорудний комбінат».
Авторський колектив з урахуванням всього комплексу проблем та їх взаємозв'язків із специфічними особливостями гірничорудного виробництва, ефективно розв'язує цілу низку проблем, пов'язаних , перш за все , з необхідністю раціонального та екологічно безпечного використання надр на великих глибинах, оптимізації технологій гірничих робіт при змінних гірничо – геологічних умовах, ощадливого споживання енергетичних та матеріальних ресурсів.
Практична цінність даної роботи підтверджується тим, що на базі її результатів на шахтах комбінату впроваджуються у виробництво нові ефективні схеми розкриття , підготовки і відпрацювання запасів нових глибоких горизонтів з використанням самохідного гірничого обладнання , продовжується модернізація шахтних підйомів з переводом їх на енергоощадливі технології, розробляються заходи, які дозволяють мінімізувати шкідливий вплив підземних гірничих робіт на стан денної поверхні та розташованих на ній інженерних мереж.
Масштабність реалізації науково – технічних рішень та отримана ефективність ( понад 2,26 млрд грн.) є безперечним підтвердженням обґрунтованості та ефективності обраного підходу та вкладу колективу авторів роботи у вирішенні проблем гірничовидобувної галузі.
Вважаю, що робота має наукову новизну та практичне значення , в повній мірі відповідає вимогам та критеріям , які пред'являються до робіт , що висуваються на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки , а колектив її авторів заслуговує присудження цієї премії 2017 року.

Начальник технічного відділу
ПАТ «Кривбасзалізрудком» Ю.А.Плужник

Полторащенко Сергій Петрович

Для України гірничо-металургійний комплекс є базовою галуззю народного господарства яка забезпечує потреби всіх галузей економіки країни в металопродукції як основного конструкційного матеріалу. Удосконалення процесів пов'язаних з видобутком мінеральної сировини має велике значення для економіки України, адже значну частку національного ВВП становить гірничо-металургійний комплекс. З огляду на фактичний стан мінерально-сировинної бази і в цілому гірничо-металургійного комплексу країни, робота виконана авторським колективом у складі Ступніка М.І, Олійника Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. набуває загальнодержавного значення. У ній відображені шляхи вирішення проблемних питань пов'язаних з видобутком мінеральної сировини, головними з яких є підвищення безпеки робіт, зниження собівартості виробництва, зростання продуктивності праці, раціональне використання надр, поліпшення екологічної ситуації в районах видобутку мінеральних ресурсів. Висвітлено питання розкриття і підготовки глибоких горизонтів родовищ, запропоновані шляхи вирішення проблеми гірничих відвалів Кривбасу, описані конкретні заходи щодо зниження собівартості товарної продукції. При цьому основний акцент у вирішенні проблемних питань зроблений на зниженні енерговитрат і застосуванні інноваційних технологій. Таким чином, неможливо переоцінити актуальність представленої роботи, що відрізняється новизною запропонованих технологій і методів, широтою розглянутих питань і пропозицій щодо їх ефективного вирішення. Дана праця є консолідацією передової думки гірників України і неодмінно заслуговує на увагу на державному рівні та на відзначення Державною премією України в Галузі науки и техніки за 2017 рік.

Технічний директор ПрАТ «Запорізький ЗРК» Полторащенко С.П.

Колотієвський Руслан Петрович

Нові підходи в методології проектування та планування гірничих робіт, а також інші науково-технічні рішення представленні в роботі «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» при розробці глибоких горизонтів родовищ України, спрямовані на стабільне забезпечення щорічного приросту виробництва товарної продукції підприємств гірничо-видобувної галузі та конкурентоспроможності цієї продукції на ринках споживання сировини. В роботі велика увага приділена не тільки виробництву, а і екологічній складовій видобутку. Розглядається соціальна сторона питання видобутку корисних копалин в плані зайнятості населення, адже значна частина робітників галузі це мешканці так званих моно городів які повністю залежать від розвитку гірничо-видобувного комплексу. Одже питання конкуренто спроможності гірничо-видобувних підприємств прямо впливає на добробут достатньо великої кількості населення України, соціальної стабільності та розвитку нашої країни. Очевидно, що робота виконана авторським колективом у складі Ступніка М.І, Олійника Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. заслуговує відзнаки Державною премією України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Головний геолог ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" Р.П.Колотієвський

Швагер Наталія Юріївна

Представлена на здобуття Державної премії робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» вирішує проблеми підвищення ефективності надрокористування. Авторами обґрунтовано та впроваджено науково-технічні рішення із забезпечення сталого розвитку підприємств гірничовидобувного комплексу України.
Дослідження та розробки, висвітлені в роботі, з нейтралізації негативного впливу проблем, які пов’язані зі збільшенням глибини ведення гірничих робіт та погіршенням гірничо-геологічних умов залягання покладів руд, забезпечили ефективну роботу гірничовидобувних підприємств, поліпшили стан сировинних баз, створили умови для їх перспективного розвитку.
Вважаю, що представлена авторським колективом робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Декан гірничого факультету ДВНЗ "Криворізький національний університет", д.т.н. проф. Швагер Н.Ю.

Дурандін Михайло Анатолійович

Представлена на здобуття Державної премії робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» присвячена підвищенню ефективності надрокористування на базі створення та впровадження нової системи прогресивних технологій видобутку й переробки корінних і техногенних родовищ як основи сировинної бази України. Робота має велике державне значення, так як дозволила підвищити рейтинг залізорудної продукції підприємств гірничодобувного комплексу України до рівня провідних світових виробників.
Унікальністю роботи є те, що в роботі обґрунтовано технологія попереднього збагачення окислених кварцитів та розроблено нову магнітно-флотаційну технологію їх перероблення, що дозволила отримати концентрат з масовою часткою заліза загального 65,41 % при виході концентрату 39,75 % і вилученням заліза загального концентрату 70,23 %.
Вважаю, що представлена робота виконана на високому рівні, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Дурандін Михайло Анатолійович, магістр з гірництва «Збагачення корисних копалин», «АрселорМіттал Кривий Ріг» шахтоуправління, гірничий майстер.

Капітула Сергій Васильович

В сучасних умовах кризового стану в економіці України в цілому та гірничорудній промисловості зокрема представлена на здобуття премії України в галузі науки і техніки робота провідних українських вчених гірничої справи та збагачення «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» виокремлюється своєю комплексністю та інноваційністю. Реалізація основних розробок даної роботи дозволить в майбутньому успішно вирішувати ряд технічних, технологічних, економічних та екологічних проблем, від яких потерпає достатньо велика кількість підприємств гірничо-металургійного комплексу.
Запропоновані в роботі рішення позитивно відобразяться на рівні собівартості товарної продукції підприємств ГМК та, як наслідок, призведуть до покращення ефективності їх господарювання та підвищення їх рівня прибутковості.
Отриманий загальний річний економічний ефект від впровадження результатів наукових досліджень та комплексу технічних рішень понад 2 млрд. грн. свідчить про їх ефективність, доцільність та актуальність.
Представлений науково-технічний підхід у вирішенні актуальних проблем гірничорудної промисловості заслуговує на високу оцінку і присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет», к.е.н., доц. Капітула С.В.

Смірнов О.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри ПЗІ ЦНТУ

В роботі розвинуто наукові основи визначення та обґрунтування оптимальних параметрів технології підземної розробки магнетитових кварцитів в умовах шахт Криворізького залізорудного басейну. Важливо, що авторами розроблено методику вибору раціональної технологічної схеми розкривних робіт, в якій уперше параметри системи розробки родовища розглядаються виробничі потужності кар’єру й продуктивності основного гірничотранспортного устаткування. При цьому оцінка економічної ефективності різних технологічних схем виробництва розкривних робіт ведеться з урахуванням збільшення експлуатаційних витрат і капітальних вкладень на транспортування розкривних порід у відвал. Крім того авторами за результатами проведених технологічних досліджень з ефективності збагачення окислених кварцитів обґрунтовано технологію їх попереднього збагачення та розроблено нову магнітно-флотаційну технологію їх перероблення
Вважаю, шо робота колективу авторів, що висунута Державним вищим навчальним закладом «Криворізький національний університет» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки

i.kovalenko54@ukr.net

Представлена на здобуття Державної премії робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» розглядає основні процеси в гірничо-збагачувальному комплексі, пов'язані з видобутком корисних копалин в складних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умовах, раціональне використання запасів корисних копалини, впровадження нових прогресивних технологій з переробки корисних копалин.Практична цінність даної роботи підтверджується економічною ефективністю від впровадження прогресивних інженерних і наукових рішень в технологічний процес гірничо-збагачувального комплексу. Застосовуваний науково-технічний підхід у вирішенні актуальних питань заслуговує на високу оцінку і присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ігор Анатолійович Коваленко, канд.технічних наук,екс-голова правління Північного ГЗК

Жуков Сергій Олександрович

За умов загрозливо динамічного ускладнення умов розробки родовищ корисних копалин в Україні та погіршення екологічної ситуації в її гірничовидобувних регіонах актуальність, наукове та прикладне значення поглибленного й узагальнюючого дослідження проблем, представлених в роботі Ступніка М.І., Олійник Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. "Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ", не викликають жодного сумніву. Кваліфіковано виконані досвідченими фахівцями, авторитетними науковцями, якими є автори поданої роботи, вони сприяють значному поліпшенню функціонування видобувних і переробних підприємств Кривбасу й інших гірничо-промислових промзон України. Обстійливо досліджені найскладніші проблеми гірничих робіт й організації їх ведення та наукова аргументація пропонованих рішень дозволяють однозначно стверджувати, що розглянута робота заслуговує розгляду щодо здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.
Жуков Сергій Олександрович, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт ДВНЗ "Криворізький національний університет", Академік АГН України.

Андрєєв Борис Миколайович

Представлена на здобуття Державної премії робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» присвячена вирішенню комплексу актуальних проблем, що пов'язані з видобутком корисних копалин в умовах родовищ геогенного та техногенного походження, раціональним використанням запасів та впровадженням нових технологій їх переробки. Без сумніву, робота має як наукову, так і практичну цінність. Впровадження її результатів дало можливість суттєво підвищити ефективність надрокористування та укріпити позиції вітчизняних виробників на світових сировинних ринках.
Вважаю, що представлена робота виконана на високому рівні, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри будівельних геотехнологій ДВНЗ "Криворізький національний університет" д.т.н., проф. Андрєєв Б.М.

Хміль Ірина Віталіївна

Представлена на здобуття Державної премії Державним вищим навчальним закладом "Криворізький національний університет" робота "Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ" є актуальною для гірничо-збагачувальних підприємств. Запропоновані технології сухої магнітної сепарації та важкозбагачувальних магнетитових кварцитів мають велике практичне значення для дробильно-збагачувального комплексу гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу. Розроблені заходи забезпечать зростання якості та конкурентноспроможність товарної продукції.
За застосування науково-технічного підходу у вирішенні актуальних питань представлена робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Головний збагачувач ПрАТ " ПІВНГЗК", к.т.н. Хміль І.В.

Калініченко Всеволод Олександрович

Представлена робота присвячена актуальній проблемі підвищення ефективності надрокористування на базі створення та впровадження нової системи прогресивних технологій видобутку та переробки корінних і техногенних родовищ як основи сировинної бази України.
Виконані авторами дослідження дозволили розробити та впровадити у виробництво новітні технології видобутку та переробки корисних копалин, які багато в чому перевищують ефективність світових аналогів.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження авторам Державної премії України.

Завідувач кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин ДВНЗ "КНУ" д.т.н., проф. Калініченко В.О.

Грицаєнко Олексій Олександрович

Представлена на здобуття робота є актуальною для гірничо-збагачувального комплексу.
В умовах збільшення глибини кар'єра, велике значення має правильність вибору параметрів уступів і бортів кар'єру при постановці їх на граничний контур, ефективне управління якістю підривання гірських порід, висока ефективність транспортування гірської маси, і зниження собівартості при видобутку.
Розглянуті в роботі технічні ідеї мають практичну цінність при короткостроковому і перспективному плануванні ведення гірничих робіт для видобутку корисних копалин.
Представлена авторським колективом робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Головний інженер РУ ПАТ «Південний ГЗК»
Грицаєнко О.О.

Шевченко Сергій Васильович

Представлена на здобуття Державної премії Державним вищим навчальним закладом «Криворізький національний університет» робота «Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ» розглядає основні процеси в гірничо-збагачувальному комплексі, пов'язані з видобутком корисних копалин в складних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умовах, раціональне використання запасів корисних копалини, впровадження нових прогресивних технологій з переробки корисних копалин, підвищенням конкурентоспроможності готової товарної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках ЗРС.
Практична цінність даної роботи підтверджується економічною ефективністю від впровадження прогресивних інженерних і наукових рішень в технологічний процес гірничо-збагачувального комплексу, і при розгляді перспективи розвитку галузі дозволить впроваджувати обґрунтовані техніко-економічні, енергозберігаючі та екологічні рішення.
Застосовуваний науково-технічний підхід у вирішенні актуальних питань заслуговує на високу оцінку і присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник начальника технічного відділу ПАТ «Південний ГЗК»
к.т.н., Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Шевченко С.В.

Мартинюк Максим Володимирович

Значний період розробки родовищ корисних копалин, призводить до постійного зниження ведення гірничих робіт, ускладнення гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов, збільшенню вартості видобутку і транспортування корисних копалин, і як наслідок, підвищення собівартості готової товарної продукції.
Практична цінність даної роботи, полягає у впровадженні прогресивних технологій видобутку, транспортування і переробки корисних копалин, що спрямовані на зниження собівартості в цілому при виробництві товарної продукції, і по кожному окремому переділу.
Підвищення якісних показників товарної продукції забезпечує конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках ЗРС.
Представлена на здобуття робота виконана на високому рівні і заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Провідний спеціаліст технічного відділу ПАТ «Південний ГЗК»
к.т.н., Мартинюк М.В.

Слободянюк Валерій Костянтинович

Розробка залізних руд у Криворізькому залізорудному басейні триває більш як 130 років. Відпрацьована найбільш легкодоступна частина запасів басейну, загострився комплекс технічних, технологічних і екологічних проблем, зумовлених зростанням глибини розробки, погіршенням гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов гірничих робіт. Подальша розробка родовищ підземним і відкритим способами вимагає розробки і впровадження технологій, що забезпечують високу ефективність технологічного транспорту, підвищення повноти відпрацювання балансових запасів без значного зростання витрат на дробильно-збагачувальний комплекс та забезпечення конкурентоздатності продукції, що виробляється, за рахунок підвищення її якості.
Ця робота акумулює та узагальнює результати науково-виробничої діяльності авторів, спрямованої на вирішення актуальних проблем гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу та є гідним претендентом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Начальник відділу гірничих робіт ТОВ «МАЙНІНГ ІНЖИНІРІНГ ЦЕНТР»,
к.т.н., доц. Слободянюк В.К.

Моргун Олександр Валентинович

Технічні ідеї та наукові дослідження представлені авторами в роботі "Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ" мають велике практичне значення для гірничорудних підприємств Криворізького залізорудного басейну. Рекомендовані та впроваджені у виробництво науково обгрунтовані технологічні схеми відпрцювання залізних руд дозволяють збільшити раніше визначені граничні проектні глибини ведення гірничих робіт на кар'єрах і шахтах. Це, наряду із залученням до видобутку окислених і магнетитових кварцитів, залізовміщуючих техногенних родовищ та позаконтурних запасів рудних покладів з використанням розроблених новітніх технологій їх збагачення, забезпечить можливість подальшої економічно-ефективної роботи гірничорудних підприємств Кривбасу на багато десятиліть вперед.

Начальник управління з організації і забезпеченню виробничих процесів ПрАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" Моргун О.В.

Бойко Віктор Вікторович

Цикл праць, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є важливим доробком українських спеціалістів гірничої справи та збагачення у розробці нової системи прогресивних технологій видобутку та переробки корінних і техногенних родовищ в гірничо-геологічних умовах, що ускладнюються. До складу циклу праць увійшли добре відомі широкому науковому загалу вітчизняних та зарубіжних фахівців публікації в авторитетних часописах і монографіях, довідникових посібниках, нормативних документах та патентах України на винаходи. У них викладено: технологію відробки обводненого покладу титано-цирконієвої руди з застосуванням земснарядів, що дозволяє відмовитися від осушення родовища. Це має принципово важливе значення в умовах обмеженості водних ресурсів півдня України; методи визначення й контролю параметрів надійності стійкого стану уступів і бортів кар’єрів, керування якістю вибухової підготовки гірничої маси; перспективний розвиток циклічно-потокової технології на глибоких горизонтах кар’єрів у комбінаціях з іншими видами транспорту; науково-обгрунтовано технологічну можливість, економічну ефективність, екологічну безпечність видобутку та переробки мінеральної сировини із застосуванням найсучасніших технологій із корінних родовищ зі складними гірничо-гідрогеологічними умовами, а також вилучення корисних компонентів із відходів техногенних родовищ. Впровадження результатів дослідження призвело до підвищення ефективності надрокористування та конкурентоспроможності продукції підприємств гірничо-видобувного комплексу України на ринках споживання сировини, що забезпечить стале й екологічно безпечне функціонування сировинної бази. Загальний річний економічний ефект від впровадження результатів наукових досліджень та комплексу технічних рішень склав понад 2 млрд. грн.
Досвід моєї співпраці з окремими авторами цього циклу праць дає мені змогу засвідчити високу фаховість авторського колективу та світовий рівень опублікованих праць, а також практичну цінність виконаних ними прикладних досліджень. Поданий авторським колективом у складі: Ступніка М.І., Олійника Т.А., Перегудова В.В., Протасова В.П., Собка Б.Ю., Федіна К.А., Короленка М.К. цикл праць, без всякого сумніву, заслуговує на відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів Інституту гідромеханіки НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор техн. наук, професор В.В. Бойко

Гайдін Анатолій Маркович

Плекаю надію, що присвоєння Вам Державної премії України дасть Вам більші можливості втілити Ваші наукові здобутки в життя і відродити славу гірничої промисловості!

А.М. Гайдін, кандидат геолого-мінералогічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 р., лауреат Державної премії Туркменської ССР за 1976 р., член - кореспондент Академії гірничих наук України, керівник Наукового Центру ТзОВ "Інстит "ГІРХІМПРОМ".

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.