Офіційний веб сайт

Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі (знята з розгляду)

р47

Автори:

Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Шмирєва О.М.,

Оксанич А.П., Коротинський О.Є., Волохов С.О., Тербан В.А., Семенов О.В.

 

Представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.

 

Основна мета даної роботи -  створення нової стратегічно важливої для України наукоємної галузі виробництва– фотоенергетичного приладобудування, здатного забезпечити потреби країни в альтернативних відтворюваних джерелах енергії - сучасних сонячних елементах, фотоелектричних батареях і випробувальній апаратурі.

В результаті створено повний технологічний цикл від виробництва кремнію через виробництво сонячних елементів до кінцевого продукту сонячної енергетики – фотоелектричних модулів, батарей і автономних сонячних електростанцій різного призначення, а також розв’язаний комплекс науково-технічних і організаційних проблем їх випробувань та сертифікації.

Авторами розроблено та впроваджено у  виробництво  установки автоматизованого вирощування зливків кремнію високої якості діаметром 200 мм для виробництва сонячних елементів (ВАТ «Чисті метали», м. Світловодськ).  Створено принципово нові конструкції ефективних сонячних елементів, які не мають аналогів в Україні і знаходяться на рівні кращих світових зразків.

Розроблено та впроваджено у серійне виробництво технології виготовлення високоефективних сонячних елементів великої площі на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію з ефективністю перетворення більше 16.5% (ВАТ "Квазар", м. Київ).

Розроблено конструкції та технології виготовлення сонячних електростанцій.

Загальний економічний ефект від впровадження розроблених технологій становить 26,3  млн.грн.

За результатами досліджень опубліковано  3 монографії та 300 статей. Загальна кількість реферованих публікацій, що містяться в базі даних SCOPUS, - 149,загальний індекс цитування - 275.Отримано 40 авторських свідоцтв та патентів. За результатами роботи захищено 6 докторських і 15 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Інституті мікроприладів НТК "Інститут монокристалів" 10 вересня 2010 року о 14.30.

Надіслати коментар

Коментарі

Лістратенко О.М., к.т.н., начальник відділу ДП НДТІП

Робота являє приклад органічного сплаву фундаментальних наукових досліджень і виробництва, має значний інноваційний потенціал і є стратегічно важливою для України. Роботу відзначає багата кількість науково-технічних проблем і цікавих результатів по ро-зробленню фізичних основ функціонування та створенню принципово нових високоефективних сонячних елементів, які не мають аналогів в Україні і знаходяться на рівні кращих світових зразків. До найбільш цікавих результатів відноситься розробка структури тонкого сонячного елемента з розсіювальними включеннями пористого кремнію , яка забезпечує завдяки особливостям релеєвського розсіювання світла в пористому кремнію величину коефіцієнту корисної дії ~17,8% при товщині підкладинки 25 мкм. Результат важливий, оскільки досягається значна економія кремнію, а також суттєве зниження стоїмості електричної енергії. Не менш цікавим є розробка використання алмазоподібних та карбідокремнієвих плівок як захисних та просвітлюючи покриттів з метою підвищення радіаційної стійкості та коефіцієнту корисної дії (в 1,3 – 1,45 разів). Важливо, що впровадження розробок у виробництво має вагомий економічний ефект. Вважаю, що робота виконана на світовому науково-технічному рівні і заслуговує присудження Державної премії України.

Лістратенко О.М., кандидат технічних наук, начальник відділу Державного підприємства Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування

Куніцький І.Е.

Робота має велике стратегічне значення для нашої держави, оскільки вона направлена на вирішення проблем реформування енергетики та подолання енергозалежності вітчизняної промисловості. Ця робота має великий інноваційний потенціал, дає поштовх до розширення працюючого та створення нового промислового виробництва, а також ставить задачі дослідникам та розробникам щодо створення нових технологій та наукових методик у галузі фізики і техніки напівпровідників та напівпровідникового виробництва. Впровадження результатів роботи дасть великий економічний та соціальний позитивний результат, який проявиться у зменшенні імпортозалежності та створенні нових робочих місць.
Вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» авторів Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Шмирєва О.М., Оксанич А.П., Коротинський О.Є., Волохов С.О., Тербан В.А., Семенов О.В. є кращою, серед робіт 2010 року, а її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Директор НВПП «Терекс» І.Е.Куніцький.

Єгоров В.В.,к.ф.-м.н.

Робота спрямована на вирішення однієї з ключових економічних проблем нашої держави – отримання реальної енергетичної незалежності,тому вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» авторів Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Шмирєва О.М., Оксанич А.П., Коротинський О.Є., Волохов С.О., Тербан В.А., Семенов О.В. безумовно є кращою, серед робіт 2010 року, а її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Єгоров В.В.,к.ф.-м.н.

Робота спрямована на вирішення однієї з ключових економічних проблем нашої держави – отримання реальної енергетичної незалежності,тому вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» авторів Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Шмирєва О.М., Оксанич А.П., Коротинський О.Є., Волохов С.О., Тербан В.А., Семенов О.В. безумовно є кращою, серед робіт 2010 року, а її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Єгоров В.В.Одеський національний університет ім.Мечникова

Андрєєв В.І.

Зусилля авторів роботи «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі», серед яких науковці Національної Академії Наук, викладачі і дослідники провідних технічних університетів та представники промисловості, виконали значну роботу, спрямовану на те, щоб у найближчий час України зайняла гідне місце у світовому рейтингу держав, які мають діючу фотоелектричну напівпровідникову промисловість. Робота має великий інноваційний потенціал, дає поштовх до розширення працюючого та створення нового промислового виробництва.
Вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» авторів Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Шмирєва О.М., Оксанич А.П., Коротинський О.Є., Волохов С.О., Тербан В.А., Семенов О.В. є кращою, серед робіт 2010 року, а її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Андрєєв В.І.,к.ф.-м.н.,с.н.с.,Навчально-науково-виробничий центр при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

Тетяна Сержанова, директор Фонду "Новації - Шлях Серця"

В світі у результаті використання традиційних джерел енергії збільшується забруднення навколишнього середовища та запаси майже вичерпані. Це одна з важливих і складних проблем людства. Але її можна частково вирішити шляхом збільшення використання сонячної енергії – екологічно чистої і практично невичерпної. Сонячна енергія доступна в кожній регіоні нашої планети. Відновлювана енергетика допоможе подолати енергетичну та екологічну кризу. Останнім часом інтерес до вирішення цієї проблеми проявився з новою силою через усвідомлення необхідності розробки і промислового виробництва альтернативних джерел енергії. Кремнієві сонячні електростанції мають стати повсякденною дійсністю. Автори проекту «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» зосередилися на вирішенні всього комплексу завдань і досягли значних результатів: створено повний технологічний цикл мікроелектронного приладобудування, який включає виробництво кремнію для сонячних елементів, виробництво сонячних елементів , фотоелектричних модулів, батарей і автономних сонячних електростанцій різного призначення.
Вважаю, що проект «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» є вкрай важливим для України,а його автори:Клюй М.І.,Скришевський В.А.,Костильов В.П., Макаров А.В.,Шмирєва О.М.,Оксанич А.П.,Коротинський О.Є., Волохов С.О.,Тербан В.А.,Семенов О.В. заслуговують присудження Державної премії.

Мельничук О.В. доктор фіз.-мат. наук, професор

Робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі», яка представлена Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарева НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, вирішує важливе практичне завдання впровадження альтернативних джерел енергії, що безпе-речно є актуальним і важливим для України. Авторами вперше розроблено та реалізовано замкнутий технологічний цикл від науково-технічних дослі-джень до кінцевого продукту – сонячних елементів.
Вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високо-ефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» є значним внеском у розвиток вітчизняної і світової науки й техніки, а її автори заслу-говують на присудження Державної премії України.

Андрєєв В.І.

Зусилля авторів роботи «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі», серед яких науковці Національної Академії Наук, викладачі і дослідники провідних технічних університетів та представники промисловості, виконали значну роботу, спрямовану на те, щоб у найближчий час України зайняла гідне місце у світовому рейтингу держав, які мають діючу фотоелектричну напівпровідникову промисловість. Робота має великий інноваційний потенціал, дає поштовх до розширення працюючого та створення нового промислового виробництва.
Вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» авторів Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Шмирєва О.М., Оксанич А.П., Коротинський О.Є., Волохов С.О., Тербан В.А., Семенов О.В. є кращою, серед робіт 2010 року, а її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Андрєєв В,І., кф.-м.н., с.н.с., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Борискин В.Н., к.т.н.

Представленная коллективом авторов работа «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі», несомненно актуальна и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Начальник лаборатории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" НАН Украины
Борискин В.Н.

Prof. Vladimir Gavrilenko, PhD, DSc

This is in support of the complex work "Modern Production Technologies of Silicon and High-Efficient Solar Cells, as well as Solar Modules, and Batteries", by N. I. Klyui et al. submitted for the State Award of Ukraine.

Solar cells as elements of the photovoltaic panels (modules and batteries) belong to the active solar technology. Photovoltaic (PV) production has been increasing by an average of some 20 percent each year since 2002, making it a world fast-growing energy technology. At the end of 2009, the cumulative global PV world installations surpassed 21,000 megawatts. Presented work brings Ukraine at an international level of the world green energy production.

The several ultimate steps in large-scale utilizing solar power in Ukraine are completed in the work in order to convert maximum energy from sun into electricity: industrial production of high-quality silicon for solar cells, invention and deployment of novel high-efficient solar elements and power PV batteries, as well as an establishing of very effective collaboration between Academia, Research Institutions, and Industry. The work includes several innovative designs of capturing energy wasted as heat from the sun that will increase solar conversion efficiency greatly. New technologies developed in the work have been demonstrated to make solar power production in Ukraine highly cost-advantageous compared to other traditional power sources.

The complex work "Modern Production Technologies of Silicon and High-Efficient Solar Cells, as well as Solar Modules, and Batteries", by N. I. Klyui et al. should be graded at 'excellent' level and without reservations it deserves the State Award of Ukraine.

Prof. Vladimir Gavrilenko, PhD, DSc
Center for Materials Research, Norfolk State University, USA

Prof. Vladimir Gavrilenko, PhD, DSc

This is in support of the complex work &quot Modern Production Technologies of Silicon and High-Efficient Solar Cells, as well as Solar Modules, and Batteries &quot, by N. I. Klyui et al. submitted for the State Award of Ukraine.

Solar cells as elements of the photovoltaic panels (modules and batteries) belong to the active solar technology. Photovoltaic (PV) production has been increasing by an average of some 20 percent each year since 2002, making it a world fast-growing energy technology. At the end of 2009, the cumulative global PV world installations surpassed 21,000 megawatts. Presented work brings Ukraine at an international level of the world green energy production.

The several ultimate steps in large-scale utilizing solar power in Ukraine are completed in the work in order to convert maximum energy from sun into electricity: industrial production of high-quality silicon for solar cells, invention and deployment of novel high-efficient solar elements and power PV batteries, as well as an establishing of very effective collaboration between Academia, Research Institutions, and Industry. The work includes several innovative designs of capturing energy wasted as heat from the sun that will increase solar conversion efficiency greatly. New technologies developed in the work have been demonstrated to make solar power production in Ukraine highly cost-advantageous compared to other traditional power sources.

The complex work &quot Modern Production Technologies of Silicon and High-Efficient Solar Cells, as well as Solar Modules, and Batteries &quot, by N. I. Klyui et al. should be graded at &quot excellent &quot level and without reservations it deserves the State Award of Ukraine.

Prof. Vladimir Gavrilenko, PhD, DSc
Center for Materials Research, Norfolk State University, USA

Коваленко Н.О.

Велика кількість розробок авторів, зокрема дослідно-промислове виробництво фотоелектричних батарей потужністю до 50 Вт, не мають аналогів в Україні та не поступаються світовим зразкам по своїм експлуатаційним характеристикам. Розроблені базові принципи фотоперетворення, технології виготовлення сонячних елементів та створення метрологічного Центру випробувань ФЕП та фотоелектричних батарей на базі ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ є елементами стратегічного розвитку сонячної енергетики в Україні.

ст. наук. співроб. Інституту монокристалів НАНУ
канд. фіз.-мат. наук Коваленко Назар Олегович

Лозовський В.З.

Робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі», яка представлена Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарева НАН України, присвячена актуальній тематиці – розробці фізичних основ та технічних засобів для розвитку альтернативних джерел енергії. Особливо важливим є те, що вона направлена на розв’язання стратегічної задачі по забезпеченню енергетичної безпеки України. Робота визначається як високим науково-технічним рівнем так і вагомістю одержаних результатів. Авторами розв'язано комплекс важливих науково-технологічних задач із створення виробництва сонячного кремнію, високоефективних сонячних елементів та сонячних батарей. Результати досліджень широко висвітлені в монографіях, статтях та захищені патентами на винаходи. Особливо цінним є те, що результати вже широко впроваджені у виробництво на ряді підприємств України і принесли чималий економічний ефект. Наукові та технологічні результати роботи безумовно необхідно використати для виконання національного проекту в рамках пріоритету «НОВА ЕНЕРГІЯ» по будівництву сонячних електростанцій в Україні. Зважаючи на вагомість науково-технічних досягнень, робота заслуговує найвищої підтримки, а її автори Клюй М.І., Скришевський В. А., Костильов В. П., Макаров А. В., Шмирєва О. М., Оксанич А. П., Коротинський О. Є., Волохов С. О., Тербан В. А., Семенов О. В. достойні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зав. кафедрою математики, теоретичної фізики
та комп’ютерних технологій
Інституту високих технологій
Київського національного університету ім..Т.Шевченка
доктор фіз.-мат. наук, професор В.Лозовський

Стахіра П.Й., д.т.н., професор НУ«ЛП»

Розвиток відновлювальних та альтернативних джерел енергії є одним з пріоритетних наукових напрямків як в європейських країнах, так і в світі в цілому. Тому, робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» є актуальною, оскільки дозволяє своєчасно вирішити ряд важливих проблем, пов’язаних з цим напрямом науки та техніки. Отримані результати є ще одним кроком до енергетичної незалежності України. Підтримую роботу і вважаю, що автори заслуговують на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Стахіра Павло Йосипович, доктор технічних наук, професор кафедри електронних приладів, Національний університет «Львівська політехніка».

Гість Левшов О.В., к.т.н., проректор ДонНТУ

Робота є безумовно актуальною і важливою для України. Тематика її відповідає світовим тенденціям розвитку енергетики - інтенсивному зростанню частини альтернативних та відновлювальних джерел енергії.
Робота є стратегічно важливою для України - в ній створені наукові та технологічні засади для нової наукоємної галузі виробництва фотогальваніки. Це відкриває реальні можливості для розгортання в Україні широкомасштабного виробництва фотоелектричних перетворювачів, що буде сприяти також відродженню в Україні напівпроводникової промисловості.
Робота відрізняється глибоким науковим опрацюванням та новизною.
Техніко-економічні показники, які досягаються при серійному виробництві, відповідають кращим світовим зразкам і не мають аналогів в Україні.
Сфера використання розроблених фотоелектричних перетворювачів надзвичайно широка - від побутових електроприладів до автономних енергетичних систем.
Таким чином, враховуючи на високий науково-технічний рівень роботи "Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі" , творчий колектив авторів у складі Клюй М.І., Скришевський В. А., Костильов В. П., Макаров А. В., Шмирєва О. М., Оксанич А. П., Коротинський О. Є., Волохов С. О., Тербан В. А., Семенов О. В. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Макара Володимир Арсенійович

Світова енергетична криза та екологічні проблеми енергетики створюють підгрунтя для переходу на альтернативні види джерел енергії, і одним з найперспективніших напрямків сьогодні є використання сонячної енергії. Нажаль ККД сучасних напівпровідникових фотоелектричних перетворювачів досить низький. Тому впровадження передових наукових досягнень та розробка на їх основі новітніх технологій є першочерговим завданням для розвитку сонячної енергетики. Автори роботи зробили вагомий вклад у вказаному напрямку, причому цей вклад має велике як наукове, так і в практичне значення.
Тому вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» та її автори заслуговують на присудження Державної премії України.

Макара Володимир Арсенійович - чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики металів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Карапетян Г. К., к.т.н.

Работа «Современные технологии производства кремния и высокоэффективных солнечных элементов, модулей и батарей на его основе», представленная Институтом физики полупроводников имени В.Е.Лашкарева НАН Украины на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года имеет огромный инновационный потенциал, направленный на удовлетворение потребностей сотен тысяч людей не только в Украине но и в других странах мира в автономных источниках питания, прежде всего, для современной цифровой портативной электронной аппаратуры.
Источники электрического питания на основе полупроводниковых солнечных батарей удобно применять в повседневной жизни, в экстремальных ситуациях в отдаленных районах, когда отсутствуют другие источники электричества, для зарядки аккумуляторов мобильных телефонов. Их наличие может не только решить проблемы связи, но и спасти жизни людей, попавших в беду.
Cчитаю, что эта работа безусловно является лучшей из представленных в своем разделе, а ее авторский коллектив заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Іващук А.В.

Подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» вирішує важливе завдання пошуку альтернативних джерел енергії, забезпечення енергетичної і в значній мірі політичної незалежності нашої держави. Безсумнівно, що використання енергії сонячного випромінювання в паливно-енергетичному балансі України є важливим напрямом реалізації політики енергозбереження і одним з пріоритетів у створенні високоефективної, екологічно чистої енергетики. В результаті проведеної роботи вперше в Україні без суттєвої державної підтримки створені науково-технічні та технологічні засади виробництва та використання високоефективної кремнієвої сонячної енергетики, що включають: розроблення та впровадження у промисловість установок автоматизованого вирощування зливків кремнію високої якості; розроблення фізичних основ роботи та створення принципово нових конструкцій ефективних сонячних елементів; розроблення та впровадження у серійне виробництво технології виготовлення високоефективних сонячних елементів великої площі; створення дослідно-промислового виробництва фотоелектричних батарей для портативної електронної апаратури широкого вжитку з потужністю від 2 до 50 Вт. Усі ці розробки за своїми характеристиками не поступаються кращим світовим зразкам і не мають аналогів в Україні.
Погоджуюсь також із колегою з «ХПІ», доктором Хрипуновим Г.С., що широкомасштабне виробництво фотоелектричних перетворювачів на основі кристалічного кремнію спроможне стати основою відродження мікроелектронної промисловості України.
Зважаючи на наукову новизну та практичну цінність, економічну та соціальну направленість, вагомість науково-технічних досягнень робота заслуговує найвищої оцінки, а її автори Клюй М.І., Скришевський В. А., Костильов В. П., Макаров А. В., Шмирєва О. М., Оксанич А. П., Коротинський О. Є., Волохов С. О., Тербан В. А., Семенов О. В. гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Іващук А.В. – канд.тех.наук, доцент кафедри мікроелектроніки НТУУ «КПІ», зав.лаб.напівпровідникових перетворювачів, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Шепель Л.Г.

Подана робота є цілісним дослідженням в галузі напівпровідникової фотоенергетики. Отримані результати мають важливе значення для розгортання в Україні індустрії сонячних фотоперетворювачів, в тому числі і на основі кремнію, виробництво якого створюється на сучасному рівні вимог на ВАТ «Завод напівпровідників».
Вважаю, що робота "Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі" заслуговує на присудження Державної премії України.
Начальник ЦЗЛ ВАТ «Завод напівпровідників» м. Запоріжжя, к. ф.-м.н., с.н.с. Л.Г.Шепель.

П.О. Яганов, к.т.н., доцент

Робота "Сучасні технології кремнію та високоефективних сонячних елементів, модуллів і батарей на його основі" комплексно вирішує проблему створення технологічного циклу виготовлення вітчизняних фотоелектричних перетворювачів. Теоретично обгрунтовано і експериментально підтверджено ряд наукових положень, завдяки яким досягнуто високих показників ефективності нових промислових технологій виготовлення ФЕП, отримано значний економічний ефект від їх впровадження.
Робота закріплює за Україною низку пріоритетів в галузі напівпровідникової електроніки, розвиток яких забезпечує конкурентоздатність вітчизняних виробників високотехнологічної продукції.
Широке впровадження результатів роботи створює додаткові робочі місця для українських фахівців, викликає потребу у розширенні і поглибленні підготовки спеціалістів вищою школою.

М.Ф. Буланий, доктор фіз.-мат. наук, професорю

Подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» виконана висококваліфікованими фахівцями провідних інститутів НАН України та університетів України, промислових підприємств ТОВ «Сілікон» та ВАТ «Чисті метали». На мою думку, таке поєднання зусиль і ресурсів наукових, освітніх і виробничих закладів дозволило отримати справді вагомі наукові і практичні результати – а саме розроблено ціла низка оригінальних технологій промислового виробництва кремнію, сонячних елементів, фотобатарей та сонячних електростанцій. Важливо, що впровадження розробок у виробництво має вагомий економічний ефект як у межах України, так і дає прибуток державі від експорту за кордон високотехнологічної і конкурентоздатної продукції, що безумовно піднімає авторитет України як індустріальної держави. Зважаючи на наукову новизну та практичну цінність, економічну та соціальну направленість, вагомість науково-технічних досягнень робота заслуговує найвищої оцінки, а її автори Клюй М.І., Скришевський В. А., Костильов В. П., Макаров А. В., Шмирєва О. М., Оксанич А. П., Коротинський О. Є., Волохов С. О., Тербан В. А., Семенов О. В. достойні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Петро Смертенко, Національний координатор програми EUREKA

Робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» вирішила низку наукових, технічних, екологічних та енергетичних питань завдяки розробці, створенню та впровадженню високоефективних соняних елементів та батарей на їх основі.
Важливість цієї роботи для України обумовлена необхідністю забезпечення енергетичної незалежності нашої держави, створенням необхідних засад промилового випуску сучасних високотехнологічних напівпровідникових виробів.
Крім того, ця робота підтримує міжнародний імідж України як високотехнологічної країни з великим науково-технічним потенціалом. Підтвердженням цього є участь авторів роботи у багатьох міжнародних проектах, участь створених авторами роботи сонячних елементів як джерела живлення для вітчизняних супутників "СІЧ".
Робота є взірцем органічного сплаву як науки і техніки, так і науковців та виробничників.
Підтримую цю роботу та вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Петро Смертенко,
Національний координатор європейської інноваційної програми EUREKA,
Дауреат Державнорї премії УРСР (1988 р.),
кандидат фізико-математичних наук

Романюк Б.М.- доктор фізико-математичних наук, професор

Розвиток та вирішення енергетичних проблем є однією з найбільш актуальних задач,що стоїть перед людством в ХХІ столітті. Використання сонячної енергії, розроблення фотоелектричних перетворювачів з високою ефективністю є надзвичайно актуальним для України і може значно підвищити її енергонезалежність. Автори роботи розробили базову технологію виготовлення єфективних фотоперетворювачів для наземного та космічного використання та створили ряд унікальних приладів, які використовуються в різних галузях.Слід відмітити, що автори створили оригінальну сонячну батарею (кращу за світові аналоги) для українського супутника. Робота базується на фундаментальних наукових дослідженнях авторів.
Вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» та її автори заслуговують на присудження Державної премії України.
Романюк Б.М.- доктор фізико-математичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кладько В.П., доктор фіз.-мат.наук, професор

Виробництво фотоелектричних перетворювачів на основі кристалічного кремнію є значним внеском у відродження електронної промисловості України. Це перш за все можливість експортувати високотехнологічну продукцію. Наукоємний рівень технології їх виробництва призведе до підвищення кваліфікації інженерних кадрів, задіяних в електронній промисловості.
Крім того, ця робота є реальним результатом, який практично застосовується в народному господарстві і має реальний економічний ефект.
Тому вважаю, що робота «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» та її автори заслуговують на присудження Державної премії України.

Кладько В.П. - доктор фізико-математичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників НАН України

Проф. Толстой В.П., Санкт-Петербургский госуниверситет

Хочу поддержать выдвижение работы „Современные технологии производства кремния и высоэффективных солнечных элементов, модулей и батарей на его основе” авторов Клюя Н.И., Скрышевского В. А., Костилева В. П., Макарова А. В., Шмиревой А. Н., Оксанича А. П., Коротынского А. Е., Волохова С. А., Тербана В. А., Семенова А. В. на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники.
Работа охватывает широкий комплекс научно-технических проблем, которые касаются новых прогрессивных технологий создания кремния, солнечных элементов, батарей и электростанций, в частности физико-технологических аспектов повышения коэффициента полезного действия солнечных элементов, уменьшения затрат на их производство, улучшения функциональных параметров работы элементов в наземных и космических условиях.
Работа идейно целостна и направлена на решения важной научно-технической проблемы, связанной с созданием индустрии солнечных батарей в Украине. Авторы работы внесли неоценимый вклад в развитие солнечной энергетики и получили заслуженное мировое признание, о чем свидетельствует их многочисленные патенты, публикации в престижных журналах и выступления на международных конференциях.
Поддерживаю выдвижение данной работы на соискание Госпремии Украины и считаю, что авторы безусловно достойны этой высокой награды в области науки и техники 2010 г.
Проф. кафедры Химии твердого тела Санкт-Петербургского
госуниверситета, докт.хим. наук Толстой В.П

Dr.S. Patskovsky, Polytechnique Montréal, Canada.

I am writing this letter to express my support to the work “Modern technologies of silicon, highly efficient solar cells, modules and batteries based on it”. The problem of search of renewable sources of energy production is a important for whole world and is a national priority for the Ukraine. Nowadays, the most promising material system continues to be semiconductors for photoelectric converters. The developments of Ukrainian scientists in this field are well-known. The team of Ukrainian scientists and technologists that includes the representatives from Institutes of Academy of Science, Universities and Enterprises of Ukraine developed new methods of silicon ingot growth, proposed degradation-stable photoelectric converters of solar radiation with an extended spectral sensitivity for high-effective solar batteries, created the base for Ukrainian photovoltaics industry. The obtained results have been already implemented at different Ukrainian enterprises, have high export potentials and run at a great profit. We consider that work „Modern technologies of silicon, highly efficient solar cells, modules and batteries based on it” by the authors Klyui M.I., Skryshevskyy V.A., Kostylyov V.P, Makarov A.V., Shmireva O.M., Oxanich A.P., Korotynskyy O.Ye., Volokhov S.O., Terban V.A., Semenov O.V. deserves awarding of the State Price of Ukraine.

Dr. S.Patskovsky,
Research Associate,Polytechnique Montréal, Engineering Physics department, Canada.

Горбулик Володимир Іванович, доцент

Проблема світової енергетичної кризи стає все більш актуальною у зв’язку з катастрофічним зменшенням запасів традиційних паливно-енергетичних ресурсів, широкомасштабне використання яких в останні десятиліття привело ще й до значного погіршення екологічної ситуації. Тому у світі стрімко зростає інтерес до нетрадиційних, насамперед поновлюваних, екологічно чистих джерел енергії. Одним із найперспективніших джерел такої енергії є енергія сонячного випромінювання. Тому необхідність створення високоефективних перетворювачів сонячної енергії в електричну стала важливим і невідкладним завданням.
Спроби створити замкнуте сучасне виробництво сонячних фотоелектричних перетворювачів та сонячних фотоенергетичних установок і станцій на їх основі приймались на Україні в останні десятиліття неодноразово, однак внаслідок ряду причин різного характеру (економічного, політичного), зокрема розвалом та приватизацією провідних підприємств даної галузі, зміною їх профілю діяльності та неузгодженістю дій, закінчувались невдачами. Безумовною заслугою авторів є те , що їм вдалось поєднати зусилля провідних наукових, науково-дослідних та виробничих підприємств різного підпорядкування та форм власності на вирішення єдиного завдання - створення науково-технічної бази сонячної енергетики.
Кінцевим результатом освоєння результатів даної роботи повинно стати формування сучасного науково-виробничого комплексу для широкомасштабного замкнутого вітчизняного виробництва конкурентноспроможних за технічними параметрами і вартості з існуючими світовими аналогами фотоелектричних перетворювачів , фотоелектричних модулів, сонячних фотоелектричних станцій на основі використання новітніх науково-технічних розробок, створених авторами, а отже забезпечення внутрішнього ринку високоефективними джерелами автономного електропостачання і подальшого впровадження нетрадиційних джерел енергії в енергетику України та збільшення експортного потенціалу держави високотехнологічною продукцією.
Тому робота "Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі" та її автори безумовно заслуговують на присудження Державної премії України.

Комлач Володимир Ілліч, директор з реконструкції та розвитку

Успешное применение первых кремниевых солнечных батарей для энергообеспечения космических аппаратов послужило мощным толчком всестороннего исследования физики и технологии полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей. В последние десятилетия интерес к ФЭП проявился с новой силой из-за осознания необходимости разработки и промышленного освоения альтернативных источников энергии. Кремниевые солнечные электростанции становятся реальной действительностью. При условии решения проблемных вопросов, определяющих технико-экономические показатели производства полупроводникового кремния, общая установленная мощность таких генераторов к 2050 году может составить до 40% от мирового производства электроэнергии.
Авторы данного проекта сосредоточились на решении комплекса задач – развития техники и технологий получения кремния, изготовления эффективных солнечных элементов, модулей и электростанций на их основе-и достигли значительных результатов.
Считаю, что данный проект является важным для Украины, а его авторы заслуживают присуждения государственной премии.
В.И. Комлач, Директор по реконструкции и развитию ОАО «Завод полупроводников» г. Запорожье, Лауреат государственной премии Украины.

Стародуб Микола Федорович, професор

Підтримую висунення роботи «Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі» авторів Клюя М.І., Скришевського В. А., Костильова В. П., Макарова А. В., Шмирєвої О. М., Оксанича А. П., Коротинського О. Є., Волохова С. О., Тербана В. А., Семенова О. В. на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року. Вважаю проведену роботу своєчасною та безперечно актуальною для України. Розробка власних технологій екологічно чистих джерел енергії з використанням сучасних досягнень в галузі нано- та мікроелектроніки заслуговує уваги та підтримки. Результатом проведеної авторами роботи є вперше створені в Україні науково-технічні та технологічні засади виробництва та використання високоефективної кремнієвої сонячної енергетики.

Л.А. Косяченко, доктор фіз.-мат. наук, професор

Авторами розв'язано важливу науково-технічну проблему- створено повний технологічний цикл мікроелектронного приладобудування, який включає виробництво кремнію для сонячних елементів, виробництво сонячних елементів, фотоелектричних модулів, батарей і автономних сонячних електростанцій різного призначення, а також розв’язаний комплекс науково-технічних і організаційних проблем їх випробувань та сертифікації. Це є підґрунтям сучасного конкурентно-спроможного виробництва альтернативних джерел енергії в Україні із значним експортним потенціалом. Робота виконана на високому науково-технічному рівні, широко апробована міжнародною науковою та технічною спільнотою, захищена українськими та міжнародними патентами і заслуговує присудження їй Державної премії 2010 року в галузі науки і техніки.