Офіційний веб сайт

Технічна термодинаміка

п2

Представлено Національним університетом харчових технологій.

 

Автор: Буляндра О.Ф., д.т.н.

 

Технічна термодинаміка: 2-ге вид., випр. - К.: Техніка, 2006. - 320 с.: іл. 

 

Загальний тираж підручника складає 4300 примірників.

 

У підручнику в логічній послідовності наведено теоретичні основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних та реальних газів як закритих, так і проточних систем; диференціальні рівняння термодинаміки; детально розглянуто властивості реальних робочих тіл; представлено теоретичні положення розрахунку основних параметрів компресорів, циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних та паросилових установок і холодильних машин; аналіз термодинамічної ефективності теплових машин розглянуто як на основі енергетичного, так і ексергетичного методів.

З 2015 р. підручник доповнює збірник задач, матеріал підручника та збірника орієнтований на формування у студентів вмінь і навичок теоретичного та прикладного термодинамічного аналізу енергетичних систем різного цільового призначення.

Підручник та збірник – це сучасний навчально-методичний комплекс, що повністю відповідає програмі курсу «Технічна термодинаміка» для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Громадське обговорення підручника відбулося 29 вересня 2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Національного гірничого університету за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

Надіслати коментар

Коментарі

Ткаченко Станіслав Йосипович

Підручник широко використовується у Вінницькому національному технічному університеті студентами спеціальностей "тепдоенергетика"та "електроенергетика,електротехніка та електромеханіка"при вивчені дисциплін "технічна термодинаміка" та "енергетичні установки". Матеріал в підручнику викладено глибоко і в той же час просто. Він корисний як для викладача так і для студента.
Вважаю,що Буляндра Олексій Федорович достойний Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мисак Йосиф Степанович

Підручник О. Ф. Буляндри «Технічна термодинаміка» безперечно є затребуваним, оскільки у ньому в повному обсязі зібрані матеріали курсу «Технічна термодинаміка». А відтак видання буде корисним і для викладачів, і для студентів, і для інженерів. Варто зазначити, що у ньому вперше наводиться детальне висвітлення енергетичної цінності теплової енергії й ефективності її перетворення в інші види енергії. Матеріал викладено логічно, дохідливо. Після кожного розділу наведено контрольні запитання та завдання, що є важливим для засвоєння матеріалу. Видання містить чималу кількість рисунків та діаграм, що унаочнює матеріал та допомагає кращому розумінню. Вважаю, що автор заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мисак Йосиф Степанович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій НУ «Львівська політехніка», заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Самійленко Сергій Миколайович

Підручник «Технічна термодинаміка» професора О.Ф. Буляндри та збірник задач вважаю найкращим сучасним україномовним навчально-методичним комплексом. Тривалий час використовую їх у педагогічній діяльності, а тому хочу відмітити основні його переваги:
1. підручник грамотно структурований, весь матеріал подано в логічній послідовності та доступній формі з необхідними ілюстраціями й поясненнями;
2. одночасно з фундаментальними законами та принципами автор розглядає актуальні задачі сучасної енергетики;
3. підручник та збірник орієнтовані на формування у студентів вмінь і навичок прикладного термодинамічного аналізу сучасних енергетичних систем.
Вважаю, що підручник О. Ф. Буляндри "Технічна термодинаміка" достойний Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.
С.М. Самійленко, к.т.н., доц., кафедри теплотехніки та енергозбереження НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Масліков Михайло Олександрович, к.т.н.,проф.

Вважаю, що підручник О. Ф. Буляндри "Технічна термодинаміка" заслуговує на Державну премию України в галузі науки и техніки 2017 року з таких міркувань:
1. У підручнику фундаментально, логічно і послідовно викладені закономірності термодинамічних процесів, енергетичних перетворень у зрозумілій студентам формі.
2. Разом із виданим автором збірником задач утворено закінчений навчально методичний комплекс, необхідний для якісного засвоєння матеріалу.
3. Це перший україномовний підручник з технічної термодинаміки, великий тираж якого (4300 примірників!) швидко розійшовся по навчальних закладах і тривалий час успішно використовується, що є свідченням його актуальності і популярності.
4. Такий підручник може написати тільки гарний методист і викладач, яким є професор О.Ф. Буляндра, у якого я мав честь навчатися.

М.О. Масліков, декан факультету енергетики і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, к.т.н., проф. кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.

Жовтянський Віктор Андрійович, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.

Книга підготовлена професіоналом, який знає і любить свій предмет, абсолютно володіє методиками викладання, знає і любить українську мову. Є три вагомі причини, які роблять цю книгу гідної державної премії:
знадобилося понад століття (!), щоб нарешті технічна термодинаміка, яка лежала в основі індустріалізації України (через цукрове виробництво) зазвучала нарешті мовою своєї країни;
це констатація факту, що національне багатство здобувається не через «схеми», а «технічні термодинаміки»;
переходячи на персоналії, Олексія Федоровича дуже шанував і постійно це підкреслював один з його найвідоміших учнів – академік НАН України О.Ю. Майстренко (1956-2011).

Вольчин Ігор Альбінович

Підручник професора Олексія Буляндри "Технічна термодинаміка" є наочним прикладом як можна доступно та дохідливо донести до студентів, інженерів та науковців основні засади термодинаміки, яка основою для розуміння роботи складних систем (газових турбін, паросилових машин, двигунів внутрішнього згоряння, компресорів холодильників теплових насосів тощо). Застосування як енергетичного, так і ексергетичного методів для визначення ефективності конверсії енергії в теплових машинах є безумовною родзинкою підручника. Включення до підручника збірника задач допоможе краще засвоїти матеріал та на основі наведених прикладів провести термодинамічні розрахунки не тільки студентам, але й інженерам, що працюють на виробництві.
Вважаю, що цей підручник заслуговує на присудження йому Державної премії в галузі науки і техніки.
Ігор Вольчин, доктор технічних наук, заступник директора Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

Берещук Петро Іванович

Підручник дає можливість самостійно опанувати основні засади термодинаміки, особливо корисний для студентів заочної форми навчання та інженерів – практиків, що зайняті експлуатацією уже реалізованих теплоенергетичних установок.
Берещук Петро Іванович, інженер, начальник виробничо-технічного відділу Дарницької ТЕЦ.

Шевченко Олександр Юхимович, д.т.н., професор

У підручнику викладено основні закони термодинаміки та властивості фізичних тіл, які пов’язані з взаємним перетворенням різних видів енергії, наведено аналіз енергетичної ефективності термодинамічних процесів та термодинамічних циклів паросилових установок, газових турбін, двигунів внутрішнього згоряння, холодильних установок та теплових насосів. Детально розглянуто властивості реальних робочих тіл (водяної пари, водяних сумішей). Ефективність перетворення енергії в теплових машинах розглядається як на основі енергетичного, так і ексергетичного методів.
Вважаю, що даний підручник заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Титар Сергій Семенович

Підручник О.Ф. Буляндри "Технічна термодинаміка" є найкращим підручником з термодинаміки, що зараз існують. Матеріал викладено зрозуміло, доступно для навчання студентів. Відчувається, що підручник написав відмінний лектор, що викладає складні речі дуже зрозуміло. Вважаю, що автор заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки.

Титар Сергій Семенович, к.т.н., професор,кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій ОНПУ.

Михайлов Валерій Михайлович, д.т.н.,проф.

Підручник безумовно актуальний, та являє собою вагомий внесок в методичне забезпечення Вищої школи України. Підручник безсумнівно корисний та гарно структурований. Він поєднує класичний підхід до викладання технічної термодинаміки та сучасний, інноваційний підхід до надання практичних навичок вирішення конкретних прикладних задач. Автор в доступній для сприйняття формі висвітлює основні закономірності термодинамічних процесів в ідеальних і реальних газах, роботу компресорів, двигунів внутрішнього згоряння, холодильних установок, газотурбінних і паросилових машин. Кожен розділ завершується контрольними запитаннями і завданнями для самоперевірки, що є дуже важливим для засвоєння матеріалу студентами. Слід відзначити, що вже багато років підручник О. Ф. Буляндри "Технічна термодинаміка" використовується студентами та інженерами в галузі теплоенергетики.
Вважаю за необхідне підтримати підручник О. Ф. Буляндри "Технічна термодинаміка" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Михайлов Валерій Михайлович, проректор з наукової роботи ХДУХТ, д.т.н.,проф.

Потапов Володимир Олексійович, д.т.н., проф.

Підручник спрямований на засвоєння теоретичних методів термодинаміки та дозволяє майбутнім інженерам теплоенергетикам розробляти проектні рішення технічних об'єктів, враховуючи їх енергетичну ефективність, що є пріоритетним завданням для економіки України. Підручник пройшов випробовування часом, зокрема більше 10 років використовується студентами, що навчаються на факультеті обладнання та технічного сервісу ХДУХТ.
Поданий матеріал логічно викладений, добре ілюстрований та доступний для засвоєння. Всі розділи мають контрольні запитання та завдання, які дозволяють студентам оцінити рівень засвоєння матеріалу.
Підтримую підручник на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Потапов Володимир Олексійович
завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки
докт. техн. наук, професор

Грищенко Роман

Щиро дякую за чудову книгу! Надзвичайно цінна книга не лише для студентів, але і для інженерів та просто освічених людей, які прагнуть самовдосконалення. Теоретичний матеріал викладено доступно та чітко. Книжку чудово доповнює збірник задач, що містить понад сотні цікавих та сучасних теплотехнічних розрахунків.

Погожих Микола Іванович

На сучасному етапі, коли вкрай існує потреба підготовки висококваліфікованих фахівців інженерних спеціальностей, цей підручник дуже потрібен освіті.Він містить як теоретичні, так й практичні аспекти сучасної науки з термодинаміки. Енергоефективність енерготехнологічних процесів у вітчизняній промисловості потребує нових, іноваційних рішеннь.
Вважаю, що підручник є таким, що сприятиме якості підготвки студентів, корисним для аспірантів й фахівців відповідних спеціальностей.

зав.каф.фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін ХДУХТ,д.т.н.,проф. Погожих М.І.

Ганжа Антон Миколайович, д.т.н., проф.

Дуже потрібний і корисний підручник не тільки для теплотехніків та теплоенергетиків, а й - для фахівців з інших галузей.
Матеріал викладається доступною для студентів мовою, супроводжується ілюстраціями та поясненнями, що дає можливість засвоїти закони та поняття термодинаміки, термодинамічні процеси, пристрій та принцип роботи теплових машин, методи термодинамічного аналізу.
На сьогодні підручник та задачник є замкненим науково-методичним комплексом з технічної термодинаміки, що вийшов в Україні від часу набуття незалежності, до того ж – державною мовою.
Підтримую підручник на присудження Державної премії в галузі науки і техніки, а автору - шановному Олексію Федоровичу бажаю натхнення та подальших творчих успіхів.
Ганжа Антон Миколайович, д.т.н., проф., завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Сукманов Валерій Олександрович

Вважаю за необхідне відзначити високий науково-методичний рівень представленого підручника О. Ф. Буляндри "Технічна термодинаміка", який написаний в суворій відповідності з сучасними уявленнями про технічну термодинаміки. У підручнику гармонійно поєднані класичні поняття про предмет курсу, що викладається, з сучасними, інноваційними напрямками його розвитку.
Використана сучасна наукова термінологія, виклад розділів і тем логічно обґрунтовано.
Слід підкреслити, що підручник О. Ф. Буляндри "Технічна термодинаміка" разом зі збірником завдань з технічної термодінаміки, являє собою завершений навчально-методичний комплекс, який дає як теоретичні знання, так і навички їх практичного застосування для вирішенню прикладних задач, розрахунків сучасних теплотехнічних процесів.
Підручник актуальний, являє собою вагомий внесок в розвиток методичного забезпечення Вищої школи України та безсумнівно корисний і цікавий, не тільки для студентів інженерних спеціальностей, аспірантів та науковців-теплотехніків, а і для інженерів та конструкторів при підвіщенні їх кваліфікації.
Безперечно, така робота, як підручник О. Ф. Буляндри "Технічна термодинаміка", за своєю актуальністю, науковою новизною и практичною цінністю заслуговує на Державну премию України в галузі науки и техніки 2017 року.

Сукманов Валерій Олександрович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Кошелевич Дмитрий Николаевич

Инженер по эксплуатации криогенного оборудования Кошелевич Д. Н.

Книга великолепна. До сих пор считаю ее одним из лучших учебников по термодинамике.

Атаманюк Володимир Михайлович,

Підручник «Технічна термодинаміка» автора О.Ф. Буляндри складається із 15 розділів у яких в доступній формі і логічні послідовності викладено фундаментальні закони енергетичних перетворень. Автор в доступній для сприйняття студента формі висвітлює основні закономірності термодинамічних процесів в ідеальних і реальних газах, і на їх основі роботу компресорів, двигунів внутрішнього згоряння, холодильних установках, газотурбінних і паросилових машинах. Кожен розділ завершується контрольними запитаннями і завданнями для самоперевірки, що є дуже важливо для самоперевірки засвоєння матеріалу студентами, які вивчають цей курс як стаціонарно, так і самостійно. Вважаю, що даний підручник буде корисним не лише для студентів енергетичних спеціальностей, але й для студентів хіміко-технологічного напрямку, аспірантів та інженерно-технічним працівникам, які експлуатують відповідне обладнання.
Атаманюк Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедрою хімічна інженерія, Національного університету "Львівська політехніка".

Комар Данііл Олександрович

Чудова книга за допомогою якої навчання було приемним і легким. Дуже легко сприймався матеріал. Велика подяка Буляндрі Олексію федоровичу за незабутні лекції, практичні уроки та цікаві лабораторні.

Науменко Максим Олегович

Вся інформація в книзі дійсно написана в зрозумілій для студента формі. Хоч я давно вже не навчаюсь, але на роботі часто по необхідності звертаюсь до даної книги, особливо до розділу 9. Книга практична і легка для сприйняття.
Інженер Борщагівського хіміко-фавмацевтичного заводу

Кононенко Віталій Васильович

Дуже хороша і легка для сприйняття книга.Навчатися було легко.Нічього зайвого і все зрозуміло.Дякую Олексію Федоровичу.
З повагою,в минулому студент,а зараз Директор ТОВ"Еверест Еко",Кононенко Віталій Васильович

Ковбаса Володимир Миколайович

зав. кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

Більшість технологічних процесів виробництва харчових продуктів відбуваються з використанням теплової енергії. Тож знання всіх перетворень сировини, напівфабрикатів і готової продукції необхідні спеціалісту харчової промисловості як повітря. Основи цих процесів на високому професійному рівні викладені в підручнику О. Ф. Буляндри. Тут студенти і викладачі зможуть знайти для себе як основи термодинаміки, так і широке коло довідкових даних, необхідних для підготовки до лекцій, практичних, лабораторных занять, курсового і дипломного проектування, а також використання у майбутній професійній діяльності. Особливо важливим цей підручник є для студентів спеціальності "Харчові технології". Вважаю, що цей підручник заслуговує на присудження йому Державної премії в галузі науки і техніки.

Басок Борис Іванович

1. Вкрай необхідний підручник для студентів (і не лише для них, а і для інженерів, науковців, і навіть для енергоменеджерів) інженерних навчальних закладів енергетичного профілю.
2. На мій особистий погляд, останнім часом рівень знань випускників енергетичних спеціальностей дещо падає, особливо в сфері застосування інноваційних енергетичних технологій, а наявність такого роду якісних підручників може стати на заваді цій негативній тенденції.
3. Бажаю автору підручника - шановному Олексію Федоровичу - не зупинятись на досягнутому успіху, а продовжити свою плідну працю в цій царині термодинаміки,наприклад, взявшись за написання підручника з термодинаміки нерівноважних процесів.

Голенко Ірина Львівна

На сьогодні для забезпечення енергетичної незалежності України надзвичайно актуальними є питання модернізації та реконструкції існуючих ТЕС та ТЕЦ, розробки і впровадження високоефективних енерготехнологій у теплову енергетику, промисловість та комунальний сектор. Це вимагає підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних розробляти, впроваджувати та експлуатувати сучасне енергетичне обладнання. Підручник О. Ф. Буляндри „Технічна термодинаміка” разом з додатком – збіркою задач з технічної термодинаміки, дає теоретичні знання та навички їх практичного застосування для вирішення прикладних задач та розрахунків сучасних теплотехнічних процесів. Підручник актуальний і необхідний не лише для навчання студентів у вищій школі, а і для підвищення кваліфікації та в практичній діяльності інженерів, конструкторів, аспірантів та науковців-теплотехніків.
І. Голенко, вчений секретар Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.

Недбайло Олександр Миколайович

Автор підручника приділив належну увагу методології викладання такої складної дисципліни, як технічна термодинаміка. Крім висвітлення закономірностей термодинамічних процесів в ідеальних і реальних газах детально проаналізовані особливості робочих процесів в розповсюджених на різних виробництвах технічних пристроях: компресорах, двигунах внутрішнього згоряння, газотурбінних, паросилових і холодильних установках. Після кожного розділу наявні контрольні запитання і завдання для самоперевірки, що дозволяє студентам і викладачам проконтролювати рівень засвоєння матеріалу та інженерам практично застосувати отримані теоретичні знання для вирішення технічних проблем.

Недбайло Олександр Миколайович, к.т.н., старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

Безродний Михайло Костянтинович

На даний момент найкращий підручник з технічної термодинаміки. Він охоплює всі аспекти цієї фундаментальної науки. Наведені приклади і довідкові матеріали є сучасними і відображають останні досягнення науки і техніки.

Пилипенко Олексій Юрійович

Курс технічної термодинаміки викладено у доступній для сприйняття формі, що позитивно відображається на навчальному процесі студентів. А в комплексі із збірником задач студент і інжинер може провести будь-які необхідні в професійній діяльності розрахунки.

Радушев Вячеслав Анатольевич.

Щира подяка автору монографії.
Теоретичні основи термодинаміки викладені сучасною трактовкою, зрозумілою і студентам і науквцям. Книга приречена на успіх.
З повагою
Радушев
Вячеслав Анатольевич.

Масліков Максим Михайлович

Теоретичний матеріал викладено зрозуміло. Корисними у практичній діяльності є наведені методики та приклади розрахунку циклів та аналізу ефективності різних теплоенергетичних установок і холодильних машин.

Бойко Володимир Олександрович

Дякую за книгу!
Все доступно і в тому обсягу, що необхідно для студента, інженера і навіть частково науковця різного рівня.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.