Офіційний веб сайт

Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь

Р22

Представлено Одеською національною академією зв’язку ім. О.С.Попова.

АвториВасіліу Є.В., Гранатуров В.М., Гуляєв К.Д., Дейнека І.В., Івлєв Ю.В., Кайденко М.М., Каптур В.А., Ложковський А.Г., Тіхонов В.І.

Розв’язано важливу науково-технічну проблему комплексного розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що включає технологічні, організаційні та регуляторні аспекти створення та впровадження новітніх телекомунікаційних технологій.

Розроблено методи проектування телекомунікаційних мереж,  а також унікальні методики, які успішно апробовані при проектуванні багатьох телекомунікаційних мереж національного масштабу.

Запропоновані науково-методичні засади низки принципово нових високоефективних технологій побудови конвергентних мультимедійних мереж наступних поколінь, а також перспективних квантових технологій захисту інформації та технологій фільтрації контенту у сучасних телекомунікаційних мережах отримали гідне визнання в Україні та за її межами.

Запропоновані в роботі рішення із захисту користувачів від протиправного контенту впроваджені у більш ніж 150 загальноосвітніх навчальних закладах по всій території України.

 Економічний ефект від впровадження створених в межах роботи програмно-апаратних рішень складає понад 100 млн. грн. на рік за рахунок скорочення енергоспоживання телекомунікаційного обладнання та зменшення обсягів оренди зовнішніх каналів зв'язку загальноосвітніми навчальними закладами.

Кількість публікацій14 монографій, 155 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 1. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 авторськими свідоцтвами та 14 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося  26 вересня 2014 року о 13.30  на засіданні вченої ради   Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 14, конференц-зал. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

quick weight loss foods

They can follow these weight loss tactics
for women to lose weight gradually. Replace them
berry, nuts, trail mix, health bars, rice cakes and also
other healthy snacks. If you've always wondered more about the healthy means of
slimming down, below are great tips and advice.

crossword clue hummingbird attractors

We desire a different perception to find out how you get our stuckness.
However, there are several men who simply want
to wear an easy tattoo on their neck. That is why ladies are mainly
drawn to choosing this sort of design because with the birds' fascinating characteristics.

Баранов Порфирий Юхимович

Розвиток сучасних телекомунікаційних систем виходить на рівень, коли нові досягнення в підвищенні їх ефективності можливі лише при оптимізації таких систем в цілому. Оптимальне проектування телекомунікаційних систем та мереж може забезпечити відчутну економію коштів на їх будівництво та експлуатацію. Але в проектуванні та експлуатації нерідко застосовують методи аналізу і синтезу систем розподілу інформації, які не враховують ні технологічної еволюції мереж, ні реальних характеристик потоків трафіка в них.

Частина представленої роботи присвячена подальшому розвитку теорії телетрафіка шляхом її збагачення новими методами аналізу і синтезу систем розподілу інформації, які функціонують в умовах обслуговування мультисервісних потоків трафіка. Безперечно, що найбільш вагомим інтегральним науковим результатом роботи є розробка методів аналізу і синтезу, які враховують ступінь нерівномірності випадкових процесів формування трафіка в мультисервісних мережах зв’язку, оскільки саме висока нерівномірність трафіка притаманна реальному трафіку, а для таких моделей трафіка теорія телетрафіка ще не має відповідних методів розрахунку і на практиці оцінка характеристик якості обслуговування мультисервісних мереж зв’язку часто ведеться наближеними методами. Сформульована й вирішена в роботі проблема є безсумнівно актуальною, тому що забезпечення точності та адекватності розрахунків характеристик систем є однією з ключових при проектуванні телекомунікаційних мереж.

Мультисервісна мережа має забезпечувати надвисоку пропускну здатність та гарантовану якість обслуговування (певні характеристики надійності та швидкості передавання інформації) для виключення всіх обмежень технічного характеру при наданні будь-якої майбутньої послуги. Пропускна здатність та якість обслуговування мережі визначається ефективністю телекомунікаційного обладнання мережі (технології, алгоритми та протоколи переносу інформації) та параметрами потоків трафіка, який формується запитами абонентів на надання послуг і їх інформацією, що передається мережею. Для подолання цієї проблеми в представленій роботі розроблено науково-методичні основи двох принципово нових високоефективних інваріантних до видів трафіку телекомунікаційних технологій побудови конвергентних мультисервісних мереж наступних поколінь (UA-ITT та ЕХ), які можуть замінити протоколи мережі Інтернет, які не призначені для передавання інформації в реальному часі та мають низьку ефективність та негарантовану якість послуг. Для врахування нових властивостей трафіка мультисервісних мереж, які впливають на пропускну здатність і на якість обслуговування мережі, в роботі розроблено низку нових методів і інструментів моделювання та проектування телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що в декілька разів підвищують ефективність роботи проектувальника та систем контролю якості, які базуються на вдосконалених положеннях теорії телетрафіку та принципово нових архітектурних моделях побудови мереж NGN.

Конкретної практичної цінності додає роботі розробка імітаційної моделі системи обслуговування потоків трафіка, яка дозволяє провести порівняння різних методів аналізу і синтезу із запропонованими методами та дослідити їх точність.

З огляду на актуальність, наукову та практичну цінність, а також важливість для вітчизняної економіки робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік, а її автори, без сумніву, заслуговують стати лауреатами.

Доктор технічних наук, професор,
директор інституту радіоелектроніки і телекомунікацій,
Одеській національний політехнічний університет
Баранов П.Ю.

Антощук Світлана Григорівна

Однією з особливостей розвитку галузі телекомунікацій в Україні є орієнтація на прискорене розгортання мережі мобільного доступу за стандартами 3G, яка має інтегруватися з пакетною мережею Інтернет. Це сприятиме розширенню асортименту та якості інформаційних послуг. Разом з тим, залишається актуальною проблема конвергенції телефонних і пакетних мереж та інтеграції різноманітних послуг у мережах майбутніх поколінь. Відсутність системної концепції побудови комп'ютерних мереж на ранньому етапі розвитку обумовила те, що відомі підходи значною мірою спрямовані на використання потенціалу існуючих технологій, зокрема на розширення сфери застосування Інтернет-протоколу IPv6.

Робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови Телекомунікаційних мереж наступних поколінь», яка подана Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова на здобуття Державної премії України, узагальнює кращі досягнення попередніх поколінь інформаційно-комунікаційних технологій і формулює нову концептуальну платформу побудови нових поколінь телекомунікацій. Вона відображує такі аспекти NGN як технологія, інформаційна безпека, організаційно-регуляторні та економічні питання.

Робота презентована у вигляді цілісної монографії, що містить п'ять основних розділів та додаткові матеріали. З нашої точки зору, слід відзначити такі інноваційні рішення, як сформульоване завдання поетапного еволюційного розвитку загальної архітектури пакетних мереж і транспортної інфраструктури світової інформаційної мережі, інтегрована технологія телекомунікацій UA-ITT, яка забезпечує передачу усіх типів трафіку у послідовному каналі зв'язку з підтримкою заданих вимог QоS, методи оцінки та управління якістю мультимедійних телекомунікаційних та інформаційних послуг, нові методи квантової криптографії підвищеної інформаційної місткості.

Запропоновані в роботі технологічні принципи і моделі захищені 16 свідоцтвами авторського права на твір і 15 патентами, відображені у 15 монографіях, 155 наукових статтях, 137 доповідях на конференціях і симпозіумах. Результати роботи спираються на досвід практичного втілення у конкретних прикладних роботах. За тематикою представленої роботи захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій, зроблено 11 інформаційних внесків до Міжнародного союзу електрозв'язку. Деякі запропоновані рішення не мають світових аналогів (система фільтрації контенту і керованого доступу до інформаційних ресурсів світової мережі Інтернет, яка спрямована на захист певних категорій громадян від негативного впливу шкідливої інформації, інтегрована технологія телекомунікації UA-ITT, яка має значні переваги над технологією IP і здатна забезпечити повну конвергенцію телефонних мереж та мереж передачі даних тощо).

Незважаючи на те, що окремі положення представленої роботи викликають деякі запитання або зауваження (наприклад, стосовно перспектив використання у запропонованих рішеннях технології когерентних оптичних комунікацій та застосування поширеної концепції програмно керованих мереж SDN у транспортних сегментах мобільних операторів зв'язку), вважаємо, що вони не знижують в цілому наукову та практичну цінність представленої роботи, яка, на наш погляд, є важливим кроком у розвитку як вітчизняної, так і світової галузі телекомунікацій.

Вважаємо, що представлена робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Директор інституту комп`ютерних систем
Одеського національного політехнічного
університету,
д.т.н., професор,
засл. Працівник освіти України
С.Г. Антощук

Зайцев Дмитрий Анатольевич

Новые системы адресации на основе сетей технологии Ethernet были предложены и исследованы в

Звіт про науково-дослідну роботу «Розробка нових систем адресації глобальних мереж», номер держреєстрації 0108U008900 / Д.А. Зайцев, Т.Р. Шмельова, К.Д. Гуляєв // Одеса: ОНАЗ, 2009.– 124 с.

Отчет и использованные в нем модели можно свободно загрузить как

0108U008900.pdf
0108U008900-src.rar

Дмитрий Зайцев,
Доктор технических наук,
профессор
Старший член IEEE,
член ACM, SIAM, GI
daze.ho.ua

Мар'єнко Анатолій Васильович

Телекомунікації – один з ключових секторів економіки України, другий за часткою в загальному обсязі послуг країни, після послуг різних видів транспорту. Їх розвиток і використання відіграють також важливу роль у соціальній сфері, оскільки сприяють комплексному та органічному розвиткові людини, створенню умов для її духовного та розумового збагачення, нарощуванню національного людського капіталу. Тому розвитку телекомунікаційної сфери повинна приділятися підвищена увага.

В цих умовах роботу, присвячену подальшому розвитку цієї сфери, в якій досліджуються технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь, слід розглядати як одне з пріоритетних напрямків вітчизняної науки.

Виконані дослідження спрямовані на реалізацію, сформульованої Міжнародним союзом електрозв'язку концепції побудови мереж наступних поколінь з розмежуванням транспортної і сервісних функцій та підтримкою мережних послуг на базі пакетної комутації. В межах цих досліджень розроблено перспективні методи управління інформаційними потоками і теорії телетрафіка, які включають стандарти транспортного профілю протоколу MPLS (проект MPLS-TP), втілення нових високоефективних методів передачі даних за технологією когерентних оптичних комунікацій, розвиток широкосмугових безпровідних технологій доступу, забезпечення високого рівня захищеності та інформаційної безпеки. Запропоновану авторами роботи узагальнену модель побудови мереж наступних поколінь можна розглядати як цілісну системну концепцію проектування мереж та мережних послуг.

Слід відзначити, що науково обґрунтоване планування й оптимізація телекомунікаційних систем та мереж є не тільки складною науково-технічною, але й економічною проблемою. Ефективна практична реалізація цієї концепції потребує використання відповідних організаційно-економічних механізмів розробки, впровадження та експлуатації мереж наступних поколінь телекомунікацій, які враховують специфіку цієї діяльності. Тому важливою складовою роботи, що рецензується, є розробка комплексу економічних питань, які покликані сприяти вирішенню цієї проблеми. Заслуговують на особливу увагу питання державної підтримки розвитку телекомунікаційної сфери України.

Відомо, що поширення телекомунікаційних послуг позитивно впливає на зростання ВВП. Так, наприклад, виконані на даний час дослідження, свідчать, що збільшення рівня проникнення Інтернету в країні на 10% забезпечує додатковий приріст 1% ВВП, тобто забезпечує значний народногосподарський ефект. Проте, сьогодні ті, хто реалізує такі складні проекти, особливо у інвестиційно непривабливих регіонах, залишаються сам на сам із низкою проблем, що виникають. Оскільки такі проекти, окрім комерційної ефективності, дозволяють отримати значний народно господарський ефект, вони повинні здійснюватися за певної підтримки з боку держави. У роботі визначено та обґрунтовано низку заходів, так званого, непрямого фінансування – податкові пільги, знижки, позики, присвоєння спектру, надання державних гарантій, стимулювання сумісного використання інфраструктури тощо, які спрямовані на спонукання приватного сектору до інвестування. Розглянуто також необхідність більш широкого використання інструментів державно-приватного партнерства.

Реалізація цих пропозицій сприятиме подальшому розвиткові телекомунікацій в Україні, що, у свою чергу, забезпечить подальше соціально-економічне зростання країни.

Сказане дає підставу констатувати, що робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь» є вагомим внеском, який сприяє визначенню основних напрямів комплексного розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь на найближчу та віддалену перспективу, гідна здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, а колектив її авторів гідний здобуття звання лауреатів Державної премії.

Заступник голови правління
з наукової роботи та маркетингу
ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова
А.В. Мар'єнко

Рудницький В.М.

Одним з головних стримуючих факторів розвитку сучасних телекомунікаційних технологій є те, що пропонуючи нові технічні рішення винахідники, як правило, приділяють мало уваги питанню економічної оцінки доцільності впровадження своїх телекомунікаційних механізмів, обмежуючись при цьому лише поверхневим аналізом їх ефективності. Як наслідок, більшість таких винаходів, незважаючи на свою очевидну корисність, залишаються невикористаними в реальних телекомунікаційних мережах, а власники телекомунікаційних мереж продовжують марно витрачати ресурси, не маючи відповідного інструмента для оцінки інвестиційної привабливості використання цих винаходів.

Яскравим прикладом вирішення цієї проблеми може стати методика оцінки ефективності впровадження телекомунікаційних технологій зменшення протокольної надлишковості, яка є складовою роботи «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь». Методика являє собою узагальнений алгоритм оцінки ефективності переведення інформаційних систем на використання платформи із новою системою адресації для транспортування мережного навантаження та дозволяє провести комплексну оцінку доцільності переведення існуючих мереж на використання альтернативного мережного механізму при транспортуванні навантаження.

Зазначена методика, а також інші методи проектування та автоматизовані системи на їх основі, що розроблені в межах зазначеної вище роботи, є актуальними для проектувальників та активно впроваджуються ними шляхом застосування на стадії підготовки проектної документації стадій «ТЕО» та «П». Яскравим підтвердженням тому є їх використання під час підготовки техніко-економічних розрахунків та проектної документації щодо телекомунікаційних об'єктів загальнонаціонального значення.

Наведене вище дає підставу вважати, що за рівнем наукових розробок та отриманих науково-практичних результатів, суттєвого реального економічного ефекту, робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь», яку подано Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 р.

Завідувач кафедри «Інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії»
Черкаського державного технологічного університету
доктор технічних наук, професор
В.М. Рудницький

БАРАННІК Володимир Вікторович

Зважаючи на зростаючі темпи інформатизації суспільства, які обумовлені розвитком індустрії виробництва комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мереж операторів телекомунікацій, однією з найбільш важливих проблем є забезпечення ефективного використання цієї техніки та каналів доступу до мережі Інтернет. Особливо актуальним це питання є для шкільних комп’ютерних мереж, а також для батьків, які не в змозі здійснювати постійний контроль за діяльністю власних дітей в мережі Інтернет.

Існуючи методи обмеження доступу до негативних ресурсів мережі Інтернет, які сьогодні використовуються в Україні та світі, мають велику кількість недоліків, які пов’язані із труднощами контролю за появою нових ресурсів, а також із незручністю в налаштуванні, підтримці роботи та можливістю блокування корисних ресурсів.

Створення Всеукраїнської системи обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет, яке є часткою роботи «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь» Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, спрямоване на підвищення загального рівня моральності в Україні через обмеження навмисного (або випадкового) доступу учнів та студентів до порнографічних ресурсів мережі Інтернет, а також до ресурсів, що ведуть пряму пропаганду насилля. Можливість адаптивного застосування політик фільтрації контенту, на якій базується зазначена система, дозволяє гнучко підходити до обмеження доступу учнів до певних ресурсів мережі Інтернет.

Враховуючі вищеозначене вважаю, що робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь», яку висунуто Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, є цілком гідною здобуття цієї премії, а колектив авторів-претендентів гідний здобуття звання лауреатів Державної премії.

Начальник кафедри «Бойового застосування та експлуатації АСУ»
Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
доктор технічних наук, професор
В.В. Бараннік

Биченок Микола Миколайович

Одним з основних напрямів оптимізації сучасних телекомунікаційних мереж є збільшення швидкості передавання корисної інформації, що пояснюється зростанням обсягів інформаційного обміну. Мінімізація часу передавання інформації з одного боку, а також звільнення додаткових ресурсів, що можуть бути комерціалізовані, з іншого роблять створення та впровадження нових технологій зменшення протокольної надлишковості привабливими з економічної точки зору.

Незважаючи на те, що потужний і гнучкий стек протоколів TCP/IP практично повністю витіснив інші стеки протоколів та близько трьох десятиріч займає домінуюче положення в світі, є очевидним що цей стек через невиправдану надлишковість при передаванні службової інформації та невирішеність низки проблем адресації вузлів є неефективним при використанні в мережах, що побудовані на основі однієї технології канального рівня.

З метою подолання зазначених вище недоліків авторським колективом в межах роботи «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь» було зроблено низку винаходів, що здобули міжнародне визнання. Зокрема, було розроблено нову телекомунікаційну технологію ЕХ, в основу якої покладено принцип використання службових заголовків змінного розміру. Такий крок дозволив не тільки підвищити ефективність використання телекомунікаційних мереж через збільшення швидкості передавання корисної інформацій, а й збільшити енергоефективність через мінімізацію часу роботи мережного обладнання в активному режимі.

Зазначені вище результати створюють науково-технічне підґрунтя для побудови високотехнологічної інтегрованої платформи телекомунікацій для мультисервісних телекомунікаційних систем і мереж майбутніх поколінь та спрямовані на виведення України в число світових лідерів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Враховуючі вищеозначене, вважаь, що робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь», яку висунуто Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, є цілком гідною здобуття цієї премії, а колектив авторів-претендентів гідний здобуття звання лауреатів Державної премії.

Професор кафедри застосування інформаційних
технологій та інформаційної безпеки
інституту інформаційних технологій Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського,
доктор технічних наук, професор
М.М. Биченок

Сергієнко Іван Васильович

Телекомунікації у сучасному інформаційному суспільстві є ключовим напрямом світової економіки, який визначає конкурентоспроможність країн. Одним із завдань України є створення національної мультисервісної телекомунікаційної мережі, яка базується на міжнародному досвіді та відповідає сучасним вимогам до спектру й якості інфокомунікаційних послуг. Практичне втілення цього потребує чимало зусиль, а відсутність системної концепції побудови комп’ютерних мереж на ранньому етапі розвитку обумовила різноманіття існуючих мережних технологій, що ускладнює їх об'єднання у спільну інформаційно-комунікаційну мережу.

Змінити ситуацію на краще може розробка нових методів управління і розподілу інформаційних потоків, у т.ч. стандартів та протоколів обміну інформацією, втілення високоефективних методів передачі даних, забезпечення високого рівня захищеності та інформаційної безпеки, використання нових організаційно-економічних механізмів розробки, впровадження та експлуатації телекомунікаційних мереж наступних поколінь.

Колектив провідних науковців Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова (д.т.н. Васіліу Є.В., д.е.н. Гранатуров В.М., к.т.н. Каптур В.А., д.т.н. Ложковський А.Г., д.т.н. Тіхонов В.І.), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Івлєв Ю.В., Кайденко М.М.), Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (к.т.н. Гуляєв К.Д.) та Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (к.ф-м.н. Дейнека І.В.) представили на здобуття державної премії в галузі науки і техніки 2014 року роботу “Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь”, яка узагальнює більше 300 наукових робіт.

Об'єднуючою основою комплексного вирішення проблеми розвитку сучасних та майбутніх телекомунікаційних мереж є нова модель побудови мереж наступних поколінь, яка дозволяє врахувати всі площини (технології, архітектура, управління, якість і безпека) та визначити принципи побудови телекомунікаційних мереж майбутнього.

...

Реалізація цієї роботи вже сьогодні сприяє задоволенню потреб вітчизняної економіки у новітніх телекомунікаційних технологіях, збільшує вплив України на світові ринки мережного обладнання та телекомунікаційних послуг, а також допомагає вивести Україну в число світових лідерів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Зазначені винаходи вітчизняних зв’язківців, які мають визнаний світовий рівень, а також суттєвий економічний ефект, дають підставу беззаперечно рекомендувати роботу «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь», що висунуто Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова, гідною присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Академік НАН України,
Радник Президії НАН України,
Директор Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України,
Генеральний директор Кібернетичного
центру НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор,
Лауреат Державної премії СРСР,
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки,
Заслужений діяч науки і техніки

Сергієнко Іван Васильович

Ошеров Леонід Михайлович

Сьогодні ні для кого не секрет, що саме інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є тією основою, на базі якої будується нове суспільство — суспільство, засноване на знаннях. Це стає можливим завдяки появі нових винаходів, які дозволяють зробити обмін інформацією між людьми швидшим, надійнішим, якіснішим, безпечнішим та дешевшим. На протязі останніх десятирічь Україна відверто відставала в створенні нових телекомунікаційних технологій і виступала лише імпортером сучасного обладнання та програмного забезпечення.

Однак сьогодні, завдяки плідній роботі вітчизняних вчених, Україна ступила на принципово новий шлях — шлях перетворення на одного зі світових лідерів в цій сфері.

Яскравим прикладом такої роботи є цикл наукових праць за загальною назвою "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь", який цього року Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова подала на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Авторський колектив цієї роботи, а саме д.т.н. Васіліу Є.В., д.е.н. Гранатуров В.М., к.т.н. Гуляєв К.Д., к.ф.-м.н. Дейнека І.В., Івлєв Ю.В., Кайденко М.М., к.т.н. Каптур В.А., д.т.н. Ложковський А.Г. та д.т.н. Тіхонов В.І., складається з представників найпотужніших українських наукових шкіл в галузі телекомунікацій і включає в себе як відомих на весь світ науковців-теоретиків, так і перспективних дослідників-практиків, які власноруч започаткували цілу низку сучасних бізнес-проектів на вітчизняному телекомунікаційному ринку.

Зокрема в межах представленої роботи запропоновано дві принципово нові телекомунікаційні технології – UA-ITT та ЕХ, які є вдосконаленою альтернативою основному стеку протоколів мережі Інтернет. Їх використання дозволяє не тільки в рази підвищити швидкість передавання інформації та скоротити енергоспоживання обладнання, а й підняти надійність, якість та безпечність зв'язку на принципово новий рівень.

Також авторами представленої роботи виконані піонерські в Україні теоретичні дослідження в сфері квантової криптографії, яка бурхливо розвивається в останні два десятиріччя. Українським вченим вдалося спроектувати таку систему зв'язку, що завжди може виявляти підслуховування, і чого не забезпечують в повній мірі ніякі традиційні методи захисту комунікацій.

Окремої уваги заслуговують представлені в роботі рішення з організації захищеного Інтернет простору для дітей. Роботи одеських вчених в цьому напрямку вже здобули найвищу світову нагороду в сфері інформаційно-комунікаційних технологій за проект "Безпечний Інтернет-простір для загальноосвітніх навчальних закладів", отримавши у 2012 році приз Всесвітнього Саміту на найвищому рівні з питань інформаційного суспільства в категорії "Кібербезпека та укріплення довіри до ІКТ", і сьогодні черга за їх визнанням на батьківщині дослідників.

Зважаючи на те, що впровадження запропонованих авторами науково-технічних рішень вже дозволяє вітчизняним установам заощаджувати мільйони гривен щорічно, а подальший їх розвиток може мати для держави значно більший економічний ефект, вважаю за доцільне рекомендувати роботу «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь» для присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Голова Ради Української асоціації
операторів зв’язку «Телас»

Леонід Михайлович Ошеров

Осадчий Александр Иванович

Процессы обмена информацией с использованием телекоммуникационных сетей сегодня являются объектом пристального внимания учёных во всём мире. Очевидно, что кроме бесконечного спектра возможностей для совершенствования информационного общества, развитие способов отображения и передачи информации, создаёт такой же бесконечный спектр общественных угроз.

Развитие недобросовестной рекламы через рассылку спама, распространение вредоносного программного обеспечения, рост киберпреступности, резкое увеличение фактов насилия в онлайн-среде над наименее защищёнными слоями человечества — всё это подтолкнуло человечество к необходимости противодействия этим угрозам и создало условия для координации действий на международном уровне.

Сегодня в эту деятельность вовлечены практически все развитые и развивающиеся страны, как на государственном, так и на частном уровне. Благодаря усилиям производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения создано большое количество различных механизмов обеспечения защиты от противоправного контента в сети Интернет.

В рамках работы коллектива учёных ОНАС им. А.С. Попова «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений» решен большой спектр задач развития телекоммуникационных сетей последующих поколений. Одним из таких вопросов является сформулированные ключевые положения теории фильтрации контента, охватывающие как технологические, так и экономические аспекты реализации комплексных систем фильтрации контента в современных телекоммуникационных сетях.

Учитывая актуальность, научную новизну, практическую ценность и заслуженное межуднародное признание, считаю, что по своему уровню представленная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года, а коллектив авторов-претендентов достойным присуждения звания лауреатов Государственной премии.

Директор Санкт–Петербургского филиала
Федерального государственного унитарного
предприятия «Центральный научно-исследовательский
институт связи» (ЛО ЦНИИС),
доктор технических наук, профессор

А.И. Осадчий

Зеневич Андрей Олегович

Информационно-телекоммуникационные технологии в современном информационном обществе являются ключевой отраслью мировой экономики. В настоящее время происходит активный поиск путей создания сетей последующих поколений в направлении конвергенции разных типов сетей и интеграции разнообразных услуг. Этим обусловлена актуальность работы «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений», в целом посвященной современным методам проектирования архитектуры и технологий телекоммуникационных систем и сетей, а также построению обобщенной модели телекоммуникационных сетей последующих поколений.

Выделим основные, на наш взгляд, новые научные результаты работы:

 • научно-методические основы высокоэффективных, инвариантных к видам трафика телекоммуникационных технологий для построения конвергентных телекоммуникационных сетей;
 • новые методы и инструменты моделирования и проектирования телекоммуникационных сетей последующих поколений;
 • теоретические основы построения новых протоколов квантовой криптографии, методы оценки их стойкости к атакам, методы увеличения стойкости;
 • технологические принципы функционирования комплексных систем фильтрации контента в сети Интернет;
 • новые регуляторные основы построения и эксплуатации телекоммуникационных сетей последующих поколений на основе перспективных методов тарификации телекоммуникационных услуг.

Таким образом, совокупность научных положений, сформулированных и обоснованных в работе «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений», позволяет решить важную научно-техническую проблему комплексного развития телекоммуникационных сетей последующих поколений. Учитывая вышеизложенное, рекомендую работу «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений» авторов Василиу Е.В., Гранатурова В.М., Гуляева К.Д., Дейнеки И.В., Ивлева Ю.В., Кайденко Н.Н., Каптура В.А., Ложковского А.Г. и Тихонова В.И. к присуждению Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.

Ректор Высшего государственного колледжа связи,
г. Минск, Республика Беларусь,
доктор технических наук, доцент

А.О. Зеневич

Оксіюк Олександр Глібович

Тема роботи є актуальною та присвячена важливій проблемі побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь. Представлена в роботі узагальнена модель побудови мереж наступних поколінь дозволяє врахувати технології, архітектуру, управління, якість і безпеку й тим самим визначає загальні принципи побудови телекомунікаційних мереж. Таким чином, сукупність наукових положень роботи дозволяє розв’язати важливу науково-технічну проблему комплексного розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь.

Звернемо увагу на важливі результати авторів із захисту інформації, зокрема, з квантової криптографії. Протягом останніх років проблематика квантових технологій у сфері захисту інформації стає все більш актуальною та потрібною. Причиною тому є наукові та технологічні досягнення останнього десятиріччя, що зробили принципово можливим вирішення цілих класів задач криптографічного захисту інформації на основі маніпуляцій з окремими фотонами. Ці задачі мають стратегічне значення та пряме відношення до інформаційної безпеки держави. Розроблені авторами роботи "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь" нові методи квантового кодування інформації, контролю її перехоплення зловмисниками та підвищення стійкості протоколів квантової криптографії до атак є основою для аналізу, синтезу і кількісного оцінювання рівня захищеності та якості функціонування систем захисту інформації на основі квантових технологій.

Значна кількість публікацій авторів роботи "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь" у міжнародних і вітчизняних виданнях та кількість захищених докторських і кандидатських дисертацій свідчать про значний внесок авторів як у розвиток науки в цілому, так і у підготовку фахівців в галузі телекомунікацій.

Враховуючи наукову і практичну цінність роботи "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь", а також її важливість для вітчизняної науки, вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації
Факультету інформаційних технологій
Київського національного університету імені Тараса Шевченко
д.т.н., проф. Оксіюк О.Г.

Лито́вченко І́гор Володи́мирович

Перехід до інформаційного суспільства, що відбувається у світі, знаменується ключовою роллю інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя. Вони розглядаються як сучасний важіль, що надає можливість трансформувати стратегії розвитку, як засіб, котрий можна використати практично у всіх галузях, а також новітній та потужний ресурс для економічного зростання. Їх подальший прискорений розвиток є одним із основних чинників, що впливатиме на розбудову національної економіки. Цьому розвитку повинна сприяти побудова Глобальної Інформаційної Інфраструктури (ГІІ), яка розглядається в якості організаційно-технічної основи інформаційного суспільства.

Розвиток національної телекомунікаційної мережі України повинен ураховувати загальні вимоги до телекомунікаційних мереж, а також здійснюватись у відповідності до зростаючих потреб інформаційного суспільства та вимог національної інформаційної інфраструктури, з урахуванням існуючого економічного та соціального стану України, а також стану її телекомунікаційної сфери.

Оскільки у відповідності до висновків та Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку практичною реалізацією ГІІ повинні бути мережі наступних поколінь, у процесі розбудови Національної інформаційної інфраструктури першочерговими постають завдання опанування ідеології, засобів і перспективних можливостей цих мереж та їх масова реалізація в стислі строки.

На нашу думку, успішній реалізації цих завдань сприяє комплекс досліджень, спрямованих на розробку технологічних, організаційних та регуляторних засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь, результати яких висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року. У процесі їх виконання: розроблено науково-методичні основи нових високоефективних інваріантних до видів трафіка телекомунікаційних технологій (UA-ITT та ЕХ) для побудови конвергентних мультимедійних мереж; обґрунтовано нові методи та інструменти моделювання і проектування телекомунікаційних мереж наступних поколінь; створено теоретичні основи для побудови нових протоколів квантової криптографії. Слід особливо відзначити результати досліджень, спрямованих на розробку технологічних принципів функціонування комплексних систем фільтрації контенту. Запропоновані в роботі рішення з захисту людини від протиправного контенту визнані Форумом Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні з питань інформаційного суспільства 2012 року як одне з найбільш видатних досягнень у встановленні з'єднань в світі. Уваги заслуговують також запропоновані організаційно-економічні механізми розробки та впровадження телекомунікаційних мереж та засобів наступних поколінь.

Сукупність наукових положень, сформульованих і обґрунтованих у представленій науковій роботі дозволяє розв’язати важливу науково-технічну проблему комплексного розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що включає технологічні, організаційні та регуляторні аспекти створення та впровадження новітніх технологій.

Вважаю, що робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь», яку висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова, є гідною здобуття цієї премії, а колектив авторів-претендентів гідний здобуття звання лауреатів Державної премії.

Президент ПрАТ «Київстар»

І.В. Литовченко

Радкевич Олександр Іванович

Робота авторського колективу вчених ОНАЗ ім. О.С. Попова «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь» дозволяє вирішити проблему розвитку конвергентної телекомунікаційної мережі нового покоління в Україні. Запропонована нова концептуальна модель еволюційного поетапного розвитку мереж наступних поколінь (NGN) висвітлює стратегічні напрямки фундаментальних досліджень для виходу України на передові рубежі науково-технічного прогресу.
Слід зазначити інноваційні рішення спрямовані на більш ефективне використання глобального адресного простору світової мережі і каналів зв'язку в окремих мережах з використанням технології UA-ITT, метою якої є поступовий перехід від традиційної потенційно вичерпаної моделі стеку TCP/IP до принципів динамічного управління багато продуктовими цифровими потоками в пакетних мережах на основі когерентних оптичних телекомунікаційних каналів зв'язку.
З огляду на вищесказане, вважаємо, що робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Директор ДП "Науково-дослідний
інститут мікроприладів" НТК
"Інститут монокристалів" НАНУ,
к.т.н. Радкевич О.І.

Кичак Василь Мартинович

Відчутне ускладнення телекомунікаційних систем та мереж не дозволяє для їх аналізу і синтезу застосовувати класичні методи дослідження, а це змушує використовувати наближені методи або методи статистичного моделювання у поєднанні з аналітичними методами. Різноманіття видів і топологій мереж, структур систем та способів виділення мережного ресурсу для обслуговування трафіка мереж вимагає розробки математичних моделей, які враховують не тільки саме ускладнення систем, а ще й реальний характер потоків повідомлень в цих мережах і деталі обслуговування трафіка різних комунікаційних додатків – мова, відео, дані. Із-за цього неможливо побудувати єдину модель системи розподілу інформації, яка б давала відповіді на всі питання стосовно функціонування нових мереж зв’язку та характеристик якості обслуговування в них. Тому, при системному підході до проблеми планування й оптимізації телекомунікаційних систем та мереж неможливо обійтися без математичних методів аналізу, синтезу та оцінки якості надання інформаційних послуг в умовах реальних потоків повідомлень. Відсутність таких методів призводить до прийняття неоптимальних рішень у процесі розробки, проектування й експлуатації телекомунікаційних систем, та мереж оскільки виникає різка невідповідність між очікуваними (проектними) показниками та реальною якістю обслуговування. Тому значимість результатів даної роботи, в якій вирішено наукову проблему розвитку теорії, що займається методами аналізу і синтезу систем розподілу інформації, є особливо важливою в сучасних умовах побудови мереж нового покоління NGN.
З огляду на наукову та практичну цінність, а також важливість для вітчизняної економіки робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Директор інституту радіотехніки, зв’язку та приладобудування
Вінницького національного технічного університету
доктор технічних наук, професор Кичак Василь Мартинович

Карпінський Микола Петрович

Наукова робота колективу вчених ОНАС ім. О.С. Попова "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь" присвячена вирішенню важливої з точки зору розвитку сучасного інформаційного суспільства проблемі побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що охоплює широкий спектр різних питань. До цих питань відносяться: побудова узагальненої моделі мереж наступних поколінь, сучасні методи проектування архітектури і технологій телекомунікаційних систем та мереж, захист інформації в телекомунікаційних мережах та контроль доступу до інформаційних ресурсів, організаційно-економічні механізми розробки та впровадження телекомунікаційних мереж.

Зокрема, в роботі представлено результати теоретичних досліджень авторів у новітньому напрямі захисту інформації – квантової криптографії, яка на сьогодні є предметом інтенсивних досліджень у багатьох наукових установах по всьому світу. Авторами роботи "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь" створено теоретичні основи побудови нових протоколів квантового прямого безпечного зв'язку (quantum secure direct communication) зі збільшеною інформаційною місткістю, вперше розроблено метод підвищення стійкості цих протоколів, у якому використовуються не складні в технологічному плані засоби маніпуляцій з великими блоками переплутаних фотонів, а прості методи звичайної криптографії (гешування); також розроблено метод синтезу квантових систем прямого безпечного зв'язку.

Серед результатів роботи, що стосуються галузі захисту інформації, також слід відзначити оригінальну систему комплексної фільтрації контенту на основі proxy-серверів та методику прийняття рішень з фільтрації контенту, які дозволяють підвищити ефективність використання каналів зв'язку.

Таким чином, враховуючи актуальність теми роботи, її безсумнівні наукову новизну та практичну цінність, вважаю, що за своїм науковим рівнем представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, а колектив авторів роботи є гідним присудження звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Керівник відділу комп’ютерних наук
Університету у Бєльсько-Бялій, Польща,
доктор технічних наук, професор

М.П. Карпінський

Serghei Andronic

In the framework of work of A.S. Popov ONAT scientists group "Technological, institutional and regulatory framework of the next generation telecommunication networks" there was solved an important (from the point of view of the statehood development) problem of the next generations telecommunication networks development, which includes a wide range of different issues. The generalized model of the next generation networks building made it possible to combine in a single cycle of work on technology, architecture, management, quality, safety and regulation of telecommunication networks.

Numerous authors publications suggest that the developed scientific-methodological and theoretical bases from number of new telecommunication technologies (UA-ITT, EX etc.) and technologies of information security (f.e. quantum cryptography protocols) allowed in considerable way reduce the power consumption of the network equipment, and to improve protection against cyberattacks.

Methods proposed in the work of author's and design tools are based on innovations in the field of the theory of teletraffic, with great economic effect embedded in the design of large telecommunication networks.

Such developments of scientists A.S. Popov ONAT as methods of evaluating the effectiveness of the reorganization of telecommunication networks deserve special attention, they allow to minimize essentially the subjective dimension when making design decisions and technical solutions in the Child online protection that is embedded in dozens of educational institutions of Ukraine.

Taking into account the relevance, scientific novelty, practical value and deserved international recognition, I think that in terms of this work it deserves the award of the State prize of Ukraine in science and technology 2014, and the team of authors-applicants worthy of awarding laureates of the State prize.

Dean, Dsc, Associate Professor
Faculty of Radioelectronics and
Telecommunication,
Technical University of Moldova

Serghei Andronic

Nicolae Enachi

The characteristic feature of modern high-tech human civilization is Informatization, which is an implementation of the latest information and communication technologies in all spheres of social activity. The constantly increasing number of vital information that is processed and transmitted in information and communication systems, and its transmission is more often done through open telecommunication systems such as the Internet. Taking into account the constantly growing number of cyber attacks on information resources around the world, aimed at violating confidentiality, integrity, authenticity and availability of information, the development and implementation of new effective systems of data protection, in particular, systems for secure communications over public telecommunication network, is urgently needed.

In the paper "Technological, organizational and regulatory bases of construction of the next generations of telecommunication networks", along with other daily problems, such as methods of design and advanced technology for building next-generation networks, also is been considered the newest trend in the field of information security in telecommunication networks, namely quantum cryptography. In particular, the authors made systematization and classification of modern quantum technologies of data protection, which reflects the current state of these technologies and allows to determine promising areas for further research. Also, in this work on the basis of classical cryptography methods an original method of security amplification of the ping pong protocols of quantum secure direct communication and the first synthesized structure of safe quantum system of direct transmission of messages with a specific level of resistance to eavesdropping attack is proposed.

Thus, the set presented in scientific terms, conclusions and recommendations can solve important scientific and technical problems of the next generation of telecommunication networks development, and in particular, the reliable protection of the data transferred in these networks.

Taking into consideration the above said, I recommend the work "Technological, organizational and regulatory bases of construction of the next generations of telecommunication networks" to be awarded with the State prize of Ukraine in Science and Technology, 2014, and I also think that the authors are worthy of awarding them with the title of Laureates of the State Prize of Ukraine.

Head of the Laboratory of Quantum Optics and Kinetic Processes,
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Doctor habilitat in Phys. and Math. Nicolae Enachi

Др. Хамадун И. Туре

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова - член Сектора развития Международного союза электросвязи представила свой проект «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений» в Комитет по Государственным премиям Украины в области науки и техники.

В данном проекте решена важная научно-техническая проблема комплексного развития телекоммуникационных сетей последующих поколений , одним из ключевых аспектов которой является обеспечение безопасности при использовании ИКТ.

В рамках конкурса, организованного Форумом ВВУИО 2012 года, проект «Building safer internet for educational institutions» Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова был признан лучшим в категории С5. Впервые данный проект международному сообществу был представлен в 2010 году в рамках первого собрания рабочей группы Совета МСЭ по защите детей в сети Интернет, а благодаря множеству вкладов в работу Исследовательских комиссий Сектора развития МСЭ в предыдущем исследовательском периоде (2010-2013) его технические аспекты были высоко оценены экспертами из множества стран мира.

Деятельность члена Сектора развития МСЭ — ОНАС им. А.С. Попова в этом направлении была поддержана Всемирной конференцией по развитию электросвязи (Дубай, 2014) через утверждение региональной инициативы «Создание центра по защите детей в сети Интернет для региона СНГ». МСЭ и ОНАС им. А.С. Попова планируют совместную реализацию этой инициативы начиная с 2015 года.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что по своему уровню представленная Академией работа «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года.

Генеральный секретарь
Международного союза электросвязи

Хамадун И. Туре

Первунінський Станіслав Михайлович

Стрімкий розвиток телекомунікаційних технологій, нові принципи побудови мереж зв’язку, зміна структурного складу абонентів і суттєве розширення спектру надаваних послуг – це ті основні чинники, які притаманні послідовній модернізації національних інфокомунікаційних мереж та є основою створення глобальної інформаційної інфраструктури. На сьогодні розвиток телекомунікаційних мереж включений до планів діяльності практично всіх національних та приватних телекомунікаційних, а також комерційно-виробничих корпорацій. Разом з тим, при системному підході до проблеми модернізації телекомунікаційних систем та мереж і побудові на їх основі мереж наступних поколінь NGN неможливо обійтися без математичних методів аналізу, синтезу та оцінки якості надання інформаційних послуг в умовах реальних потоків трафіка цих мереж. Відсутність таких методів призводить до прийняття неоптимальних рішень у процесі розробки, проектування й експлуатації телекомунікаційних систем та мереж, оскільки виникає різка невідповідність між проектними показниками та реальною якістю обслуговування.. Отже, актуальність тематики даної роботи зумовлена бажанням суб’єктів інфокомунікаційного профілю досягти максимально можливої ефективності своїх мереж та підвищення якості обслуговування користувачів. В даній роботі відповіді на ці питання подаються послідовно та логічно на основі аналізу та вдосконалення необхідних наукових положень теорій телетрафіка та систем масового обслуговування.

Вирішення проблеми науково обґрунтованого планування та оптимізації телекомунікаційних систем і мереж, які забезпечують надання запитуваних послуг із заданими показниками якості обслуговування, спирається на розв’язання задач аналізу і синтезу телекомунікаційних систем, а комплексне розв’язання цих задач ґрунтується на оцінці якості обслуговування потоків трафіка. Основним науковим результатом роботи слід розглядати низку розроблених методів аналізу і синтезу систем розподілу інформації, що функціонують в умовах мультисервісного трафіка. Для використання на практиці нових методів аналізу і синтезу систем розподілу інформації (наприклад, при проектуванні телекомунікаційних систем і мереж або при їх експлуатації) авторами розроблені оригінальне програмне середовище „Система автоматизованого проектування телекомунікаційних мереж” та комп’ютерна програма „Моделювання систем масового обслуговування”. Це підтверджує той факт, що всі теоретичні здобутки роботи доведені до конкретних інженерних методик, алгоритмів та програм.

Сукупність наукових положень, сформульованих і обґрунтованих у представленій науковій роботі сприяють подальшому розвитку телекомунікацій і авторитету вітчизняної науки.

З огляду на актуальність, наукову та практичну цінність, а також важливість для вітчизняної економіки робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік, а її автори, без сумніву, заслуговують стати лауреатами.

Завідувач кафедри
«Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Черкаського державного технологічного університету
доктор технічних наук, професор Первунінський С.М.

Корченко Олександр Григорович

Наукова робота колективу авторів ОНАС ім. О.С. Попова "Технологічні, організаційні та регуляторні основи побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь" присвячена важливим науково-технічним проблемам проектування, побудови, впровадження, державного регулювання телекомунікаційних мереж наступних поколінь. Окремо слід виділити проблему захисту інформації в сучасних телекомунікаційних мережах, якої присвячена частина роботи.

На сьогодні захист інформації криптографічними методами є одним з основних способів забезпечення конфіденційності інформації, що передається у відкритих мережах зв'язку. Одним з нових напрямків в цієї галузі є квантова криптографія, яка останнім часом стрімко розвивається.

Квантові протоколи прямого безпечного зв’язку є одним з перспективних підходів до побудови систем секретного зв’язку з високим рівнем стійкості до атак. Розробленню теоретичних основ квантових протоколів прямого безпечного зв’язку присвячена частина роботи "Технологічні, організаційні та регуляторні основи побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь". На підґрунті одержаних оцінок криптостійкості пінг-понг протоколів, розробленого методу підвищення стійкості та імітаційного моделювання протоколів у квантовому каналі з завадами вперше розроблено структуру безпечної квантової системи прямого передавання повідомлень.

Численні публікації авторів роботи, в тому числі у закордонній науковій періодиці, а також патенти та авторські свідоцтва свідчать про визнання основних результатів роботи науковою спільнотою.

Враховуючі вищезазначене, можна вважати, що робота "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь", яку подано Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, заслуговує на присудження цієї премії.

Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки
зав. каф. Безпеки інформаційних технологій
Національного авіаційного університету
доктор техн. наук, профессор

О.Г. Корченко

АХЛАМОВ Анатолій Геннадійович

В роботі розглянуто широке коло проблем технологічного розвитку телекомунікаційної сфери на основі побудови механізмів динамічного управління інформаційними потоками у цифрових каналах зв’язку, спрямоване на адаптацію телекомунікаційної системи до конкретних умов функціонування, інтенсивності та структури трафіка, стану каналів, рівня завад, інших чинників на основі сучасних математичних методів моделювання мереж і процесів інформаційної взаємодії мережних об’єктів.

Окремо слід зазначити, що поряд із розробкою техніко-технологічних аспектів побудови телекомунікаційних мереж наступного покоління, вирішено коло питань побудови організаційно-економічного механізму їх практичного впровадження. Серед цих питань звертають увагу дослідження, спрямовані на визначення та обґрунтування механізмів впливу держави на процеси розробки та впровадження телекомунікаційних мереж та засобів наступних поколінь. В роботі доведено, що особливості телекомунікацій як сфери, що експлуатує засоби зв’язку та організовує технологічний процес з передання різноманітної інформації потребує досить серйозного та глибокого, у зрівнянні з іншими сферами діяльності, втручання держави. Не зважаючи на те, що такий підхід знаходиться у протиріччі з концепцією вільного саморегульованого ринку, яка наголошує, що ринок може самостійно подолати усі можливі негативні тенденції та забезпечити безперервний розвиток економіки, обґрунтовано доцільність та необхідність досягати у соціально-економічній політиці у сфері розвитку телекомунікацій оптимального сполучення державного регулювання з ринковою саморегуляцією.

Вражає обсяг впровадження досліджень, за результатами яких опубліковано 14 монографій, 155 наукових статей, 137 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, зроблено 8 внесків до Міжнародного союзу електрозв’язку, отримано 15 патентів та 16 авторських свідоцтв, захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій. Запропоновані в роботі рішення з захисту людини від протиправного контенту визнані Форумом Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, 2012) як одне з найбільш видатних досягнень у встановленні з'єднань в світі. Це дає підставу констатувати, що сукупність отриманих наукових положень є вагомим внеском, який сприяє визначенню основних напрямів комплексного розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь на найближчу та віддалену перспективу.

Робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь», яку висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова, є гідною здобуття цієї премії, а колектив її авторів гідний здобуття звання лауреатів Державної премії.

Перший заступник директора
Одеського регіонального інституту
державного управління Національної
академії державного управління
при Президентові України,
доктор економічних наук, професор

А.Г. Ахламов

Мартякова Олена Володимірівна

У представленій роботі розглянуто актуальні питання побудови узагальненої моделі мереж наступних поколінь, сучасних методів проектування архітектури і технологій телекомунікаційних систем та мереж, запропоновано методи захисту інформації і контролю доступу до інформаційних ресурсів, з метою захисту користувачів, і особливо дітей, від негативної інформації, що розповсюджується через мережу Інтернет тощо.

Відомо, що бурхливий, навіть безпрецедентний, розвиток телекомунікаційних технологій та, як наслідок, інновацій у відношенні пакетів послуг та ціноутворення, суттєво змінюють ринок, призводять до появи нових його учасників, перерозподілу доходів, зміни бізнес-моделей телекомунікаційних компаній тощо. На жаль, економічна наука не завжди встигає своєчасно та адекватно реагувати на ці зміни, що стримує розвиток цієї важливої для держави сфери. Тому заслуговує на увагу те, що в роботі, поряд із технічним аспектом проблеми, виконані дослідження організаційно-економічних механізмів розробки та впровадження телекомунікаційних мереж наступних поколінь. Серед результатів цих досліджень слід відзначити: запропоновану методику оцінка ефективності розробки та впровадження телекомунікаційних мереж та засобів наступних поколінь розроблену, яка враховує вплив інформаційно-комунікаційних технологій на економічний розвиток країни; визначення та обґрунтування механізмів впливу держави на процеси розробки та впровадження телекомунікаційних мереж та засобів наступних поколінь, які враховують особливості функціонування телекомунікаційної сфери, а також її соціально-економічне значення в житті суспільства; розробку нових підходів до побудови методики визначення тарифів на телекомунікаційні послуги в мережах наступних поколінь.

В рамках виконання роботи опубліковано 14 монографій, 155 наукових статей, 137 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, зроблено 8 внесків до Міжнародного союзу електрозв’язку, отримано 15 патентів та 16 авторських свідоцтв, захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій. Запропоновані в роботі рішення з захисту людини від протиправного контенту впроваджені у більш ніж 150 загальноосвітніх навчальних закладах по території України та визнані Форумом Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, 2012) як одне з найбільш видатних досягнень у встановленні з'єднань в світі.

Виконані роботи створюють сприятливі умови для подальшого розвитку телекомунікацій України, що, у свою чергу, дозволить прискорити створення високорозвиненої національної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та її інтеграції у світовий інформаційний простір, а також забезпечити подальше соціально-економічне зростання країни.

Сказане, на нашу думку, дозволяє зробити принциповий висновок про те, що робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь», яку висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова, є гідною здобуття цієї премії, а колектив авторів-претендентів гідний здобуття звання лауреатів Державної премії.

Доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри управління виробництвом
ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет» О. В. Мартякова

Хрущ Ніла Анатоліївна

В роботі «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь» розглянуто широке коло наукових проблем техніко-технологічного розвитку телекомунікацій – запропонована узагальнена модель побудови мереж наступних поколінь, яка дозволяє системно інтегрувати найбільш суттєві аспекти цієї проблеми (архітектуру, технологічні вимоги, методи управління, підтримки якості обслуговування та інформаційної безпеки); розроблено науково-методичні основи динамічного управління цифровими потоками в телекомунікаційних системах і мережах проводового зв'язку, які базуються на комплексних тензорних моделях телекомунікацій; створено теоретичні основи для побудови нових протоколів квантової криптографії зі збільшеною інформаційною місткістю, а також більш ефективні методи синтезу квантових систем безпечного зв'язку; обґрунтовано технологічні принципи функціонування нових комплексних систем фільтрації контенту, які мінімізують імовірність випадкового отримання користувачем нецільової інформації.

Заслуговують на увагу виконані в роботі дослідження проблем побудови організаційно-економічного механізму практичного впровадження телекомунікаційних мереж наступного покоління. В основу цього механізму покладено висновки щодо необхідностізбільшення інструментів впливу держави на формування та реалізацію політики у сфері телекомунікацій, що обґрунтовується авторами особливостями організації технологічних процесів у сфері телекомунікацій, а також посиленням впливу телекомунікацій на багато які сторони соціально-економічного життя країни. Серед інструментів цього механізму слід відзначити пропозиції щодо більш широкого застосуваннядержавно-приватного партнерства, а також прийняття пакетів стимулюючих заходів непрямого фінансування – податкові пільги, знижки, позики, присвоєння спектру, надання державних гарантій, стимулювання сумісного використання інфраструктури тощо, метою яких є подальший розвиток телекомунікацій. Обґрунтованим є також висновок про необхідність розширення сфери компетенції регуляторного органу у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) функціями щодо питань електронного контенту, кібербезпеки, захисту даних, недоторканості приватного життя та питаннями захисту довкілля. Ці пропозиції можуть бути використані державними органами, що здійснюють економічну політику, а також виконують функції регулювання в телекомунікаційній сфері.

Велика кількість публікацій у міжнародних та вітчизняних виданнях,внесків до Міжнародного союзу електрозв’язку, рівень патентного захисту винаходів та кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій свідчать про значний внесок авторів у розвиток науки і практики.

В цілому можна констатувати, що результати виконаних досліджень мають велике наукове та практичне значення, оскільки вони дозволяють визначити можливі стратегії подальшого розвитку телекомунікацій, а також підвищити ефективність їх використання. Це дозволяє зробити висновок про те, що робота «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь», є гідною здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року, а колектив її авторів гідний присвоєння звання лауреатів Державної премії.

Завідувач кафедри фінансів і банківської справи
Хмельницького національного університету,

доктор економічних наук, професор

Хрущ Н.А.

Проректор з науково-педагогічної роботи,
завідувач кафедри радіотехніки та зв'язку
Хмельницького національного університету,

доктор технічних наук, професор,

академік Академії наук прикладної радіоелектроніки

Шинкарук О.М.

Мансуров Тофиг Магамедович

Предложенная в работе «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений» Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова методика оценки эффективности реорганизации телекоммуникационных сетей позволяет существенным образом минимизировать субъективную составляющую при выборе стратегии развития сети.

Успешное применение данной методики в рамках проектирования целого ряда объектов национального масштаба, а также её автоматизация были признаны международным сообществом через включение результатов исследований ОНАС им. А.С. Попова в данном направлении в глобальний отчёт по Вопросу 26/2 «Переход от существующих сетей к сетям последующих поколений для развивающихся стран: технические, регуляторные и политические аспекты» Исследовательской комисии 2 Сектора развития Международного союза электросвязи (Документ 2/278(Rev.1)-R, раздел 6.1).

Совокупность научных положений, широко применённых на практике и получивших международное признанение позволяет решить важную научно-техническую проблему стабильного развития телекоммуникационных сетей последующих поколений. Учитывая вышеизложенное, считаю, что по своему уровню представленная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года, а коллектив авторов-претендентов достойным присуждения звания лауреатов Государственной премии.

Заведующий кафедры
«Многоканальные телекоммуникационные
системы» Азербайджанского технического
университета, д.т.н., профессор

Т.М. Мансуров

Гольдштейн Борис Соломонович

В работе «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений» решена важнейшая научная проблема, связанная с разработкой новых методов анализа и синтеза структурно-сложных систем распределения информации, телекоммуникационных и инфокоммуникацонных сетей, функционирующих в условиях мультисервисного трафика.
Практическая ценность работы состоит в создании основ для достоверного анализа, синтеза и прогнозирования качества функционирования систем распределения информации, функционирующих в условиях обслуживания мультисервисного трафика; поиска оптимальных путей модернизации существующих сетей связи и повышения качества предоставления телекоммуникационных услуг; принятия обоснованных решений при разработке высокоэффективной и надежной телекоммуникационной техники сетей нового поколения.
Обоснованность результатов, представленных в работе, основывается на согласованности данных эксперимента и научных выводов. Положения теории основываются на известных достижениях фундаментальных и прикладных научных дисциплин.
Кафедра инфокоммуникационных систем СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича полагает, что работа «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений», выдвинутая на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года достойна её присуждения, а коллектив авторов-претендентов достоин присуждения звания лауреатов Государственной премии.

Заведующий кафедрой инфокоммуникационных систем
Санкт-Петербуржского Государственного университета
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича,
член IEEE, действительный член МАС, МАИ,
доктор технических наук, профессор Б.С. Гольдштейн

Сеилов Шахмаран Журсинбекович

Предложенная в работе «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений» Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова обобщённая модель построения сетей последующих поколений определяет целостную системную концепцию проектирования сетей и сетевых сервисов. Данная модель в наглядном виде отображает классическое деление основных сетевых функций на площади транспорта и услуг, а также на пять основных планов (технологии, архитектура, управление, качество и безопасность). Данная модель положена в основу серии фундаментальных теоретических работ и группы проектов практического характера, направленных на упреждающее развитие телекоммуникаций с технологической, организационной и регуляторной точек зрения.

Совокупность научных положений обоснованных в рамках представленной работы позволяет решить важную научно-техническую проблему комплексного развития телекоммуникационных сетей последующих поколений, а её реализация уже сегодня содействует удовлетворению потребностей мировой экономики в новейших телекоммуникационных технологиях.

Учитывая вышеизложенное, Казахская Академия Инфокоммуникаций рекомендует работу «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений» к присуждению Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года, а также считает коллектив авторов-претендентов достойным присуждения звания лауреатов Государственной премии.

Президент Казахской Академии Инфокоммуникаций,
академик Международной академии связи, доктор экономических наук Ш.Ж. Сеилов

Нурматов Байыш Нурматович

  Рост количества информационных ресурсов, а также стремительное увеличение количества детей и подростков, пользующихся услугами доступа к всемирной сети, сегодня, как никогда остро, ставит вопрос защиты детей от негативной информации в сети Интернет.
  Решением этой проблемы занимаются практически все страны мира, как на государственном, так и на частном уровне. Благодаря усилиям производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения создано целую группу механизмов блокирования доступа к порнографическим и другим ресурсам, которые не предназначены для просмотра детьми и подростками.
  В некоторых частях мира блокирование осуществляется на уровне операторов и провайдеров телекоммуникаций. Некоторые страны ограничиваются внедрением образовательных программ для учеников и студентов по безопасности в сети Интернет. Одну из наиболее высоких оценок получил подход, предложенный Одесской национальной академией связи им. А.С. Попова.
  Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) 2012 года признал проект Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова одним из наиболее выдающихся достижений в установлении соединений в мире. Данный проект базируется на созданной в академии и активно развивающейся системе ограничения доступа к нецелевым ресурсам сети Интернет.
  Данный проект неоднократно презентовался на различных Форумах, Семинарах и заседаниях Рабочих групп организованных Международным союзом электросвязи (МСЭ) и получил всестороннюю поддержку экспертов. Очередным признанием данного проекта стало учреждение на Всемирной конференции по развитию электросвязи 2014 года новой Региональной инициативы «Создание центра по защите детей в сети Интернет для региона СНГ», реализация которой запланирована на 2015-2018 годы.
  Идеологическую основу данной инициативы составляют уникальные теоретические исследования и практические решения в области фильтрации контента, представленные Одесской национальной академией связи им. А.С. Попова в составе работы «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений».
  Уникальный статус Академии, которая является единственным членом Сектора развития МСЭ среди высших учебных заведений Украины, позволил авторам данной работы отразить результаты своих исследований не только в более чем 300 публикациях, как в Украине, так и за её пределами, а и представить эти результаты в виде множества вкладов в работу Исследовательских комиссий МСЭ-D.
  Учитывая вышеизложенное, профессорско-преподавательский состав Института электроники и телекоммуникаций Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова считает, что работа «Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей последующих поколений», поданная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года достойна её присуждения, а коллектив авторов-претендентов достоин присуждения звания лауреатов Государственной премии.

Директор Института электроники и
телекоммуникаций Кыргызского
государственного технического
университета им. И. Раззакова,
лауреат Государственной премии Кыргызской
Республики в области науки и техники,
член Радиорегламентарного комитета
Международного союза электросвязи,
кандидат технических наук,
профессор Б.Н. Нурматов

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.