Офіційний веб сайт

Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування (об"єднана з Р18)

Р58

 

Автори:

Тарасевич М.І., Мельник С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарьов Є.А., Буга І.Д.,

Івко В.В., Акулов В.В., Пісмарьов К.Є., Тарута С.О., Мкртчан О.А.

 

Представлена Фізико-технологічнимінститутомметалів та сплавів НАНУкраїни.

 

Розроблено і впроваджено ефективну ресурсозберігаючу технологію одержання конвертерної сталі підвищеної якості із заданими властивостями, здатну скласти конкуренцію провідним фірмам - виробникам металу на світових ринках металопродукції.

Теоретично обґрунтовано наукові та технологічні положення впливу фізико-хімічних процесів виробництва сталі в великовантажних конвертерах, поліреагентних процесів ковшового рафінування сталі в сталерозливних і проміжних ковшах МБЛЗ на якість металу. Встановлено термодинамічні і кінетичні закономірності позапічного рафінування конвертерної сталі  відповідального призначення.

Впровадження комплексу технологічних заходів дозволило організувати виробництво більш ніж 700 марок сталі обсягом більш ніж 10 мільйонів тон сталі на рік, які експортуються в понад 100 країн світу.

Технологія глибинної десульфурації киснево-конвертерної сталі на ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»  забезпечила виплавку низькосірчаних сталей трубного сортаменту.

Технологія комплексного розкислення та модифікування сталі алюмінієм і кальцієм або алюмінієм, кальцієм і РЗМ впроваджена  на ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» та ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», що забезпечило виплавку трубних марок сталей і виробництво листового прокату з покращеними механічними властивостями.

Економічний ефект від впровадження роботи за останні 6 років склав 6 млрд.грн.

Наукова та інженерна новизна роботи підтверджується 52 авторськими свідоцтвами і патентами. Результати опубліковано в монографії та 153 наукових працях, обговорено на 120  науково–технічних семінарах і конференціях.

За матеріалами роботи  захищено 2 докторських та 2 кандидатських дисертації.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті чорної металургії НАН України.

Надіслати коментар

Коментарі

ISD DUNAFERR

The technology developed by N.I. Tarasevich, S.G. Melnik, R.J.Jakobshe, E.A. Chichkarev, I.D. Bugi, V.V. Ivko, V.V. Akulov, K.E. Pismarev, S.A. Taruta, O.A. Mkrtchan, the authors is definitely regarded as advanced nowadays, i.e. it makes it possible for us to produce steel that is competitive worldwide. I would note that in the specific study the approach applied related to technological developments can be used for a wide range of steel grades, which makes the technology practically universal. The applied principles make it possible to decrease the prime cost of products and the energy demand of production.

Zoltán Rokszin director of technology
Attila Hajnal director of production control

Politechnika Częstochowska

W pracy zaproponowano nowoczesną, zintegrowaną technologię pozwalającą na wydatną poprawę jakości otrzymywanej stali. Obejmuje ona wytop stali w konwertorze, obróbkę w pieco-kadzi a następnie jej ciągle odlewanie na maszynie COS. W rezultacie otrzymuje się poprawienie składu chemicznego, redukcję zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych. Technologia poparta została licznymi artykułami naukowymi, patentami i certyfikatami.

Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Dariusz Rydz, Prof. PCz.

ISD Huta Częstochowa

Autorzy Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування znaleźli rozwiązania dla aktualnego problemu współczesnego hutnictwa dotyczącego uzyskiwania czystej stali z prognozowanymi fizyczno – chemicznymi i mechaniczno – fizycznymi właściwościami. Na szczególną uwagę zasługuje omówiona w niniejszej pracy i realizowana na hutach technologia produkcji stali konwertorowej z zastosowaniem rafinowania w kadzi pośredniej na maszynie ciągłego odlewania stali (COS-ie). Zaproponowane rozwiązania mogą być z powodzeniem stosowane w zakładach hutniczych zaopatrzonych w konwertor tlenowy i najnowsze piece łukowe.

Szef do Spraw Rozwoju Stalowni
w ISD Huta Częstochowa
dr Igor Semenov

ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"

Співробітниками ВАТ „Дніпропетровський трубний завод” розглянута робота, запропонована на здобуття державної премії України "Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування" авторів: Тарасевич М., Мельник С., Якобше Р., Чичкарьов Є., Буга І., Івко В., Акулов В., Пісмарьов К., Тарута С., Мкртчан О.
Розроблений і впроваджений у промислове виробництво на ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат» і ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» комплекс технологічних розробок забезпечив виробництво близько 700 марок сталі в великовантажних конверторах ємкістю 250÷350т, а впровадження раціонального температурно-швидкісного режиму розливки сталі на МБЛЗ дозволило істотно знизити ураженість безперевнолитих заготівок, а також прокату поверхневими дефектами. Розроблена технологія забезпечила виробництво прокату з поліпшеними механічними та металографічними властивостями і низьким рівнем забруднення неметалевими включеннями.
Розроблений і впроваджений в виробництво комплекс технологічних та організаційних рішень дозволяє виробляти конкурентноспроможну на ринку металопрокату продукцію.
Вважаємо, що колектив авторів та робота заслуговують державної премії України в галузі науки і техніки.

Генеральний директор ВАТ «ДТЗ»
І.А.Шапіро

Гутько Юрій Іванович, Шалевська Інна Анатоліївна

Розроблена технологія одержання високоякісної конвертерної сталі має стратегічне значення для промислового та енергетичного комплексу України, дуже цікава та актуальна тим,що при виробництві сталі використовуються металургійні відходи. Кількість отриманих сертифікатів (більше 40), широка географія країн, в які експортується метал підтверджує конкурентоспроможність розробленої технології, що сприяє підвищенню авторитету металургійної галузі України на міжнародному рівні.
Вважаємо, що за повнотою одержаних результатів, науковою новизною та практичним значенням робота «Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування», авторського колективу Тарасевич М.І., Мельник С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарьов Є.А., Буга І.Д., Івко В.В., Акулов В.В., Пісмарьов К.Є., Тарута С.О., Мкртчан О.А. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2010 році.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ
Д.т.н.,проф., зав.кафедри промислового та художнього литва Гутько Ю.І.,
к.т.н., доц. кафедри промислового та художнього литва Шалевська І.А.

Польский Георгий Николаевич

Данная работа представляет собой большой комплекс исследований на основе научных и технологических положений физико-химических процессов производства стали в большегрузных конверторах. Значимость этой работы для национальной металлургии очень велика, т.к. внедрение разработанного комплекса технологических мероприятий позволило организовать производство более чем 700 марок стали, которые отвечают отечественным и зарубежным стандартам, с объемом производства более чем 10 млн. т в год, которые экспортируются более чем в 100 стран мира. Кроме того, в работе представлен ряд мероприятий, которые позволяют получить сталь чистую от серы, фосфора и неметаллических включений. Комплексный подход к производству чистой стали охватывает как выплавку стали, так и внепечную ее обработку, и разливку на МНЛЗ.
В условиях стремительно растущих в мире требований к качеству стали результаты проделанной работы являются очень весомыми и позволят оставаться украинским металлургическим предприятиям конкурентоспособными на мировом рынке.
Авторы проделали огромную интеллектуальную работу и сделали большой вклад в развитие кислородно-конверторного производства в Украине. Эта работа и авторский коллектив заслуживает присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.

Польский Г.Н.
Главный инженер
ОАО "ИНТЕРПАЙП НИЖНЕДНЕПРОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"

ООО "Ферротехнологии"

Компания "Ферротехнологии" - производитель ферросплавов и лигатур.
Выполненная коллективом авторов работа "Технология производства конвертерной стали с использованием полиреагентного рафинирования" направлена на решение важной задачи металлургического производства - получение качяественного металла с заданым комплексом свойств, что позволило украинской металлопродукции выйти на мировой рынок. Её качество позволяет быть конкурентноспособной на мировом рынке металлов, что подтверждено большим количеством сертификатов качества многих стран.
На основании выполненых исследований физико-химических процессов формирования макро- и микронеоднородности стали в процессе затвердевания разработаны рациональные температурно-скоростные режимы непрерывной разливки стали при получении высококачественной заготовки ответственного назначения.
В заслугу работы также можно поставить цикличное использование металлургических отходов, что обуславлшивает снижение стоимости готовых металлоизделий.
Считаем, что рассматриваемая работа, а такжее её авторы заслуживает на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.

Директор ООО "Ферротехнологии"
Звездин А.А.

Низяев Константин Георгиевич

Выполненная коллективом авторов Тарасевич Н.И., Мельник С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарёв Е.А., Буга И.Д., Ивко В.В., Акулова В.В., Писмарёв К.Е., Таруты С.А., Мкртчана О.А. работа «Технология производства конвертерной стали с использованием полиреагентного рафинирования», является актуальной поскольку она направлена на решение важных проблем сталеплавильного производства. В работе решается проблема получения стали чистой по содержанию неметаллических включений и вредных примесей, что в сою очередь позволяет получать металлопрокат высокого качества, удовлетворяющий растущим требованиям международных стандартов.
Использование технологии полиреагентного рафинирования и рационального использования кальция, максимально-возможный контроль физико-химических процессов и качества продукции на всех этапах способствует получению высококачественной непрерывнолитой заготовки и создает предпосылки внедрения результатов работы на большинстве металлургических предприятиях отрасли.
Разработанные и реализованные авторами в условиях действующего производства технологические схемы позволяют снизить себестоимость стали, значительно повысить качество конечной металлопродукции и уменьшить уровень беззаказной продукции.
Полученные в работе результаты показывают высокую экономическую эффективность разработанных авторами технологических приемов.
Национальная металлургическая академия Украины,
кафедра «Металлургии стали»,
докт. техн. наук Низяев К.Г.

Контактный телефон – 0562 474294
E-mail metstahl.dmeti@mail.ru

Касьян Григорий Иванович

В результате проведенных исследований разработана и внедрена в производство эффективная энергоресурсосберегающая технологии выплавки стали высокого качества с заданными свойствами. Освоена выплавка и непрерывная разливка более 700 марок стали в конвертерах емкостью 250, 300 и 350т. Качество проката из стали, произведенной по данной технологии, отвечает требованиям более 40 международных и отечественных сертификатов.
По разработанной технологии металлургическими комбинатами Украины производится более 10 млн.т стали в год. Изделия из произведенной таким образом стали экспортируются в более чем 100 стран мира.
Экономический эффект от внедрения результатов работы за последние 6 лет превышает 5 млрд.грн.
Новизна приведенных разработок защищена 52 авторскими свидетельствами. Результаты работы опубликованы в монографии и 153 научных трудах, обсуждены на 120 научно-технических семинарах и конференциях.
Авторы работы – известные специалисты в области металлургии стали.
Считаем, что работа «Технология получения конвертерной стали с применением полиреагентного рафинирования» вносит существенный вклад в теорию и практику сталеплавильного производства, а ее авторы заслуживают присуждения им Государственной премии Украины в области науки и техники.

Технический директор АО “Донецкий электрометаллургический завод” Касьян Г.И.

Гоцуляк Анатолий Александрович

Представленная работа направлена на комплексное решение одной из самых актуальных проблем, а имено, удовлетворение все возростающих требований к качественным показателям металлопродукции в первую очередь для нефте-газопроводов. Продвижение в северные районы и на континентальный шельф добычи углеводородов, повышение технических параметров оборудования и трубопроводов, поставили задачу создания и крупномасштабного производства уникальных материалов, обладающих повышенной прочностью, высоким сопротивлением хрупким разрушениям при очень низких температурах, улучшенной свариваемостью, специальными коррозионностойкими свойствами в агресивных средах и т.п.
Для решения поставленной задачи кллективом автором были разработаны теоретические принципы внепечной обработки сталей включая вопросы комплексного раскисления и модифицорования, обеспечивающие получение свехчистых по вредным примесям сталей с благоприятной морфологией неметаллических включений. Это позволило обеспечить необхимыми материалами трубные завода Украины и в значительной степени России, а также создать и постоянно удерживать экспортный потенциал ведущих металлургических предприятий Украины.
А.Гоцуляк, к.т.н. Шеф-координатор
технологических процессов ИСД Хута Ченстохова (Польша)

Кравец Михаил Николаевич

Как известно, в настоящее время ИНТЕРПАЙП проводит строительство собственного ЭСПК, поэтому технические специалисты компании внимательным образом следят за разрабатываемыми и внедряемыми новшествами в технологии производства и разливки стали.
Несмотря на то, что рассматриваемая работа не может быть использована на базе действующего и строящегося производства стали, ее значение невозможно недооценить. Разработанный и реализованный авторами комплекс решений позволяет получить металлопрокат высочайшего качества, соответствующего требованиям самых жестких международных стандартов. Кроме этого, разработанные меры позволяют улучшить эффективность с экономической точки зрения за счет сокращения себестоимости продукции и увеличения показателя выхода годного металла.
Учитывая вышеизложенное, считаю, что данная работа безоговорочно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

Заместитель Директора
ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА"
Кравец М.Н.

Рогатинський Роман Михайлович

У науковій роботі «Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування» розв’язано важливу науково-технічну проблему - розроблено ефективну енерго- і ресурсозберігаючу технологію одержання конвертерної сталі підвищеної якості. Зміст опублікованих наукових праць повністю розкриває суть роботи, сформовано висновки і рекомендації, які є важливими для науки і практики, результати впроваджено на провідних підприємствах металургійного комплексу.
Вважаю, що за науковим рівнем, сукупністю одержаних результатів, науковою та інженерною новизною робота «Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування», авторського колективу Тарасевич М.І., Мельник С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарьов Є.А., Буга І.Д., Івко В.В., Акулов В.В., Пісмарьов К.Є., Тарута С.О., Мкртчан О.А. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2010 році.

Проректор з наукової роботи
Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя,
д.т.н., проф. Р.М. Рогатинський
тел. 0352253674
rogatynski@tu.edu.te.ua

Ершов Сергей Владимирович

Рассматриваемая работа представляет большой интерес для теории и практики металлургического производства, так как позволяет глубже понять суть процессов, происходящих при выплавке стали. Работа отличается удачным сочетание теоретического
анализа и практической проверки результатов в реальных производственных условиях. Это дает возможность прокатки профилей с предупреждением возможности образования внутренних и поверхностных дефектов, что улучшает конкурентоспособность металлургии Украины. Эффективность работы подтверждена громадным экономическим эффектом и большим объемом выпущенной высококачественной стали. Все выше сказанное убеждает, что представленная работа и ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

Докт. техн. наук,зав. кафедры обработки металлов давлением
ДГТУ
(063)413-26-25
s.ershov@mail.ru

Гість Журило А. Г.

Разработанная авторами Тарасевичем Н.И., Мельником С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарёвым Е.А., Буги И.Д., Ивко В.В., Акуловым В.В., Писмарёвым К.Е., Тарутой С.А., Мкртчаном О.А. технология, которая складывалась десятилетиями, на сегодня является одним из последних достижений в производстве качественной стали. Особое место в предложенной технологии занимает не только обработка стали активными шлаковыми расплавами, модифицирование и рафинирование, но и непрерывная разливка её. Нам, непрерывщикам, хорошо известна проблемность разливки качественных сталей, возникающие при этом специфические тепловые и технологические параметры, проблемы прочности огнеупорных материалов. Блестящее решение только одних этих проблем уже делает эту работу уникальной. Причем не только в техническом плане. Ведь непрерывная разливка рафинированной стали - это увеличение выхода годного металла (в ряде случаев на 10 и более процентов), это увеличение экспортных возможностей Украины, но, одновременно, и уменьшение выбросов пыли, газов и оксидов металла в атмосферу. А это прямой путь к снижению заболеваемости населения, проживающих в районах металлургических комбинатов. (Причем, к чести авторов работы, эту часть безусловной экономической прибыли они не учитывают.) Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также несомненную новизну и полезность работы, считаю, что работа «Технология производства конвертерной стали с применением полиреагентного рафинирования» авторов Тарасевича Н.И., Мельника С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарёва Е.А., Буги И.Д., Ивко В.В., Акулова В.В., Писмарёва К.Е., Таруты С.А., Мкртчана О.А., несомненно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

Журило А. Г., доцент, к.т.н.

Гість Альошин Олександр Олександрович

Представленная на Государственную премию Украины работа является весьма полезной не только в научном, практическом и экономическом плане, но и дает реальные результаты по ресурсо- и энергосбережению при производстве стали. Применение полиреагентной внепечной технологии рафинирования конвертерной стали позволяет улучшить технико-экономические и потребительские свойства такой побочной продукции как металлургические шлаки за счет повышения в них концентрации СаО и, соответственно, основности. Таким образом возникают предпосылки для активизации процессов рециклинга (так как эти шлаки в дальнейшем используются при производстве чугуна) и вовлечения в рыночно-хозяйственные отношения многотонажной побочной продукции металлургического производства. Такой подход также хорошо корелирует с принципами, изложенными в Европейской декларации 2008/98/ЕС, проголосившей формирование рециклингово сообщества.
Учитывая это, а также несомненную новизну и полезность работы как по производству конкурентноспособной металлопродукции, составляющей основу экспорта Украины, так и побочной продукции с улучшенными потребительскими свойствами для целей рециклинга, считаю, что работа «Технология производства конвертерной стали с применением полиреагентного рафинирования» авторов Тарасевича Н.И., Мельника С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарёва Е.А., Буги И.Д., Ивко В.В., Акулова В.В., Писмарёва К.Е., Таруты С.А., Мкртчана О.А., заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Директор департамента
вторичных ресурсов УкрМет,
зам.председателя Координацинного
Совета «Ресурсосбережение», д.э.н. А.Алешин

Гість Белый Валерий Афанасьевич.

Авторами работы выполнен большой комплекс исследований, позволивший установить закономерности и особенности кинетики физико-химических и теплофизических процессов при выплавке, внепечной обработке и непрерывной разливке стали.Полученные результаты стали надежной базой для создания целого ряда новых технологий и оборудования,обеспечивающих получение конкурентоспособного продукта на мировом рынке металлопродукции.Особенно хотелось бы подчеркнуть широкое внедрение результатов работы. По разработанной технологи производят более, чем 10 млн. т. стали в год, а экономический эффект за последние 6 лет превышает 5,5 млрд. грн. Работа представляет весьма ценный интеллектуальный продукт, а ее авторы вполне заслуживают присуждения Государственной премии в области науки и техники.
Белый В.А.
Заместитель директора компании "Agbor Engineering"
по научной деятельности и интеллектуальной
собственности(AGBOR Engineering Ltd), к.т.н.

Чернятевич А.Г., Гресс О.В.

Представлена робота приваблює, насамперед, тим, що вона не є результатом пасивних експериментів, а базується на основі теоретичного обґрунтування наукових та технологічних положень фізико-хімічних процесів виробництва сталі в великовантажних конвертерах, поліреагентних процесів ковшового рафінування сталі в сталерозливних і проміжних ковшах МБЛЗ, одержаних науковцями ФТІМС НАН України та ПДТУ МОН України з використанням сучасного обладнання. На основі отриманих авторами роботи результатів розроблена ефективна енергоресурсозберігаюча технологія одержання конвертерної сталі підвищеної якості з заданими властивостями, яка здатна скласти конкуренцію провідним фірмам - виробникам металу на світових ринках металопродукції.
До переваг роботи також слід віднести широкі масштаби її впровадження на металургійних підприємствах України. Так, з використанням розроблених авторами технологій і елементів комплексу технологічних заходів поліреагентного рафінування та вдосконалення технології безперервного лиття сталі в період 1991-2009рр. на ВАТ «Металургійний комбінат« Азовсталь» отримано 35 млн. т. металопродукції, на ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» - 10 млн. т., на ВАТ «Дніпровський меткомбінат» - 25 млн. т. сталевої продукції на тлі зниження собівартості продукції, підвищення її якості, що обумовило приріст реалізації металу як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Економічний ефект за 6 років промислової експлуатації комплексу технологічних заходів, за даними авторів, склав більше, ніж 5 млрд. грн.
Дуже важливим фактом, що підтверджує високу наукову цінність даної роботи є те, що з використанням її результатів у різні роки захищено 2 докторські і 2 кандидатські дисертації, отримані результати були продемонстровані в одній монографії та 153 друкованих роботах, обговорювались на науково-технічних семінарах, конференціях, конгресах в Україні, Росії, США, Австрії, Італії та інших країнах. Наукова та інженерна новизна роботи підтверджується 52 патентами та авторськими свідоцтвами.
Вважаємо, що висунення цієї роботи на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки доцільне, а самі автори заслуговують присудження державної премії України в галузі науки і техніки.

Докт. техн. наук, професор,
зав. кафедри металургії чорних металів ДДТУ Чернятевич А.Г.

Докт. техн. наук,зав. кафедри ливарного виробництва
чорних і кольорових металів ДДТУ О.В.Гресс

Троцан Анатолій Іванович

Роботу характеризує комплексна завершенiсть, починаючи вiд наукових пошукiв до широкомасштабного впровадження. Фундаментальнi теоретичнi дослiдження, розробка та вдосконалення позапiчної обробки, якi були проведенi авторами дозволяли активно використовувати нову технологiю на пiдприємствах України.
Позитивна якiсть розробленої технології полягає в високiй технологiчностi, зниженнi пиле- та газоутворення i забруднення оточуючого середовища, в значнiй eкономії peaгентів шляхом бiльш високого та стабiльного ступеня їх засвоєння, зменшення теплових витрат, можливостi прецизiйного доведення сталi за хiмiчним складом, у вилученнi шкiдливих домiшок при практично повнiй вiдсутностi потреби в капiтальних витратах i зниженнi експлуатацiйних витрат порiвняно з iншими технологiями обробки металу.
Ефективнiсть розробленої технології пiдтверджена багаточисельними промисловими даними при обробцi в Україні понад 20 млн. тон рiзних марок сталi відповідального призначення, в тому числі трубного сортаменту.
Новизна представленої роботи підтверджується 52 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами, відображена в монографії та 153 наукових працях, апробована на багато чисельних міжнародних і республіканських конференціях
Представлена робота вносить значний вклад в розвиток фундаментальної та прикладної науки, має високоефективну та широкомасштабну реалiзацiю в промисловостi, сприяє розвитку України, що дaє можливiсть вважати її гiдною присудження Державнї! премiї України в галузi науки та технiки.

Троцн А.І.
зав. відділу ІПМ ім. І.М. Францевича НАНУ,
д.т.н., професор, лауреат Державної премії в
галузі науки і техніки України. заслужений
винахідник України
(050)6563604
tai1065@mail.ru

Поважнюк Сергій Станіславович

Державне Підприємство "Укрпромзовнішекспертиза"
стосовно роботи «Технологія виробництва конвертерної
сталі з застосуванням поліреагентного рафінування»

Розроблена технологія знайшла застосування на підприємствах металургійного комплексу України, де була впроваджена з економічним ефектом близько 6 млрд. грн. Використання технології дозволяє підвищити якість металу, у тому числі експортного, що значно підвищує його конкурентоспроможність на світових ринках металу. Підтвердженням цього є експортні можливості таких крупних металургійних комбінатів, як Алчевський, Дніпродзержинський і «Азовсталь», які поставляють метал більш ніж у 100 країн світу, та поповнюють валютою бюджет України. Результати роботи також мають і екологічне значення. Цей факт, а також велика економічна доцільність розробки, дозволяють вважати, що робота «Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування» авторів Тарасевича М.І., Мельника С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарьова Є.А., Бугі І.Д., Івко В.В., Акулова В.В., Пісмарьова К.Є., Тарути С.О., Мкртчана О.А., безумовно, гідна Державної премії України в області науки і техніки 2010 року.

Поважнюк С.С.
заступник директора
ДП "Укрпромзовнішекспертиза"
(044) 4863316
expert@expert.kiev.ua

Паршин В.М.

Работа актуальна и важна для народного хозяйства Украины. Достижение полученных результатов стало возможным на основе теоретических обобщений физико-химических процессов, протекающих при внепечной обработке и непрерывной разливке стали. Практическая значимость представленной работы подтверждается тем, что металлопродукция на основе этих разработок является основным источником валютных поступлений в бюджет Украины, находит спрос в мире и поставляется более, чем в 100 стран, а экономический эффект измеряется в миллиардах гривен. Уровень полученных в результате работы свойств экспортируемого металла является одним из основных условий успешных продаж. Это обстоятельство позволило производить миллионы тонн стали, востребованной во всём мире, в том числе, в странах, традиционно производящих качественный металл, - США, Японии, Германии, Китае и др. Надо отметить и несомненный социальный эффект работы, заключающийся в создании десятков тысяч стабильных рабочих мест.
Фактически положительную оценку работе дали аудиторские зарубежные фирмы, выдавшие комбинатам – производителям стали, на которых внедрены результаты работы, сертификаты на системы качества ISO и на продукцию комбинатов.

Директор Центра непрерывной разливки стали
ФГУП "ЦНИИЧермет им.И.П.Бардина", д.т.н.
В.М.Паршин

Шмаков Евгений

Благодаря плодотворному сотрудничеству между нашими компаниями ОАО «Алчевский металлургический комбинат» и ОАО "ЧТПЗ", мы смогли успешно выполнить свои обязательства перед компанией ОАО «Сургутнефтегаз» и своевременно поставить трубную продукцию для реализации многих проектов из стали марки 20КСХ.
Для строительства магистральных нефтегазопроводов предъявлялись самые современные требования как по механическим и так коррозионным свойствам. И обеспечение этих свойств полностью зависело от качества листового проката.
Именно благодаря внедренной на «Алчевском металлургическом комбинате» технологии производства конвертерной стали с использованием полиреагентного рафинирования, мы получили металлопрокат, который по содержанию вредных примесей и неметаллических включений, механических и коррозионных свойств полностью соответствовал требованиям предъявляемым ОАО «Сургутнефтегаз».
Благодаря проведенной совместной работе в разработке технологии производства и своевременной поставки листового проката, ОАО «АМК» и ОАО "ЧТПЗ" обеспечили поставку труб и ввод в экслуатацию нефтегазопроводов в установленные сроки.
Считаю, что разработчики технологии производства конвертерной стали с использованием полиреагентного рафинирования на ОАО «АМК» достойны государственной премии Украины в области науки и техники с Большой буквы.

Симанков Дмитрий

Объединенная металлургическая компания
Москва

Благодаря плодотворному сотрудничеству между нашими компаниями («Алчевский металлургический комбинат» и «Объединенная металлургическая компания»), мы смогли успешно выполнить свои обязательства перед компанией ОАО «НК «Роснефть» и своевременно поставить трубную продукцию для реализации Ванкорского проекта.
Ванкорское месторождение - одно из крупнейших нефтегазовых активов, расположенное на севере Красноярского края, за полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты. В связи с чем, при реализации этого проекта был учтен весь передовой мировой опыт производства труб большого диаметра.
К трубам для обустройства Ванкорского месторождения предъявлялись очень жесткие, можно сказать уникальные требования по механическим и коррозионным свойствам. И обеспечение этих свойств полностью зависело от качества листового проката.
Именно благодаря внедренной на «Алчевском металлургическом комбинате» технологии производства конвертерной стали с использованием полиреагентного рафинирования, мы получили металлопрокат, который по содержанию вредных примесей и неметаллических включений, механических и коррозионных свойств полностью соответствовал требованиям ОАО «НК «Роснефть».
Эффективная работа всех компаний участвующих в производстве и поставке листового проката и труб, а именно ОАО «АМК», ОАО «ВМЗ» и ОАО «ОМК-Сталь» - позволила обеспечить ввод Ванкорского месторождения в установленные сроки.
Считаю, что разработчики технологии производства конвертерной стали с использованием полиреагентного рафинирования на ОАО «АМК» достойны государственной премии Украины в области науки и техники.

Симанков Дмитрий
Зам. начальника Управления развития продуктов
ОАО «ОМК-Сталь»
+7(495) 231-77-58
Dsimankov@omk.ru

Донниичермет

Міністерство промислової політики України
Донецький державний науково-
дослідний інститут чорної металургії
ДОННДІЧОРМЕТ
83017, Донецьк - ГСП, б. Шевченко, 26.
Телефон 302-93-01,
Телеграф Донецьк - Металургія
Факс 334-27-84
__16.04.2010 г._ № _01-1/107_

Співробітниками Донецького державного науково-дослідного інституту чорної металургії розглянута робота, запропонована на здобуття державної премії України "Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування" авторів: Тарасевич М., Мельник С., Якобше Р., Чичкарьов Є., Буга І., Івко В., Акулов В., Пісмарьов К., Тарута С., Мкртчан О.
Розроблений і впроваджений у промислове виробництво на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» і ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» комплекс технологічних рішень забезпечив виробництво більш ніж 700 марок сталі в великовантажних конверторах ємкістю 250, 300 і 350 т; впровадження раціонального температурно-швидкісного режиму розливки сталі на МБЛЗ дозволило істотно знизити ураженість безперевнолитих заготівок і прокату поверхневими дефектами. Все це зрештою забезпечило виробництво прокату з поліпшеними механічними властивостями і низьким рівнем забруднення по неметалевим включенням.
Розроблений і впроваджений в виробництво комплекс технологічних, організаційних і технологічних рішень знаходиться в напрямку сучасного розвитку технології виробництва сталі.
Вважаємо доцільним висунення цієї роботи на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки.

Організація: Донецький державний науково-дослідний інститут чорної металургії, м. Донецьк, Україна.
Посади: Директор - Ільченко Антон Анатолійович,
Завідуючий лабораторією розливу та позапічної обробки сталі – Ільяшенко Борис Федорович; провідний науковий співробітник – Анищенко Микола Федорович.

Контактний телефон: 062-334-27-84.
Е-mail – chermet@i.ua

Дмитрий Кандыба

Наша компания, являясь дилером на Украинском рынке не может не отметить, что улучшение качества м/продукции за счет
внедрения данной технологии, позволит освоить новые рынки сбыта. Считаем, что внедрение новых технологий просто необходимо
для успешной конкурентности на мировых рынках.

FRANK FONNER

Dear Sirs!

Technicians staff of "Duferco Farrell", Pennsylvania-based company, USA,studied thoroughly the information allocated at your site and reached the unique conclusion, that the presented work "Converter steel production route with poly reagent refining" has obviously the practical value. Our company is a long-standing partner of OJSC "Alchevsk Steel Works".
Our company is specialized in production of hot rolled and cold rolled coils.
During our cooperation with OJSC "Alchevsk Steel Works", we have produced more than 3 m. tn. of coils
from AMK slabs, destined for different industries (car industry, machine building, pipe industry etc.)
Coils, rolled from AMK slabs, have the excellent quality perfomance in comparison with other manufacturers. Rejection of coils based on steel making defects compiled not more than 0,002%!
Such a great result is mainly ascribed to the work done by the authors, which is nominated for State Prize for Science and Technology of Ukraine.
This extremely effective investigating work peformed by uthors` team leads to production of competitive steel products with high quality properties and end users`characteristics .

INTERNATIONAL TRANSIT S.A.L.

Компания "INTERNATIONAL TRANSIT S.A.L.", являясь трейдинговой компанией, выражает заинтересованность в расширении предлагаемой продукции за счет увеличения выплавляемых марок стали. Внедрение предложенной технологии на предприятиях ГМК позволит наращивать объемы экспорта и успешно конкурировать с мировыми лидерами по производству металлопроката.

Куберский

Донбасский государственный технический университет,
кафедра «Металлургии черных металлов»
Выполненная коллективом авторов работа «Технология производства конвертерной стали с использованием полиреагентного рафинирования», направлена на решение основных проблем сталеплавильного производства, а именно – получение стали чистой по содержанию неметаллических включений и вредных примесей в заготовке для дальнейшего прокатного передела.
Основные принципы заложенные в работе направлены на повышение эффективности главных звеньев технологической цепочки производства качественной металлопродукции – рафинирование стали в промежуточном ковше на этапе разливки, использование технологии полиреагентного рафинирования и рационального использования кальция, максимально-возможный контроль физико-химических процессов и качества продукции на всех этапах, что способствует получению высококачественной непрерывнолитой заготовки и создает предпосылки внедрения результатов работы на других металлургических предприятиях отрасли.
Полученные в работе результаты представляют значительный научный интерес с точки зрения влияния отмеченных технологических приемов, на качество отливки, а также показывают
высокую эффективность с экономической точки зрения.
Разработанные и реализованные авторами в условиях действующего производства технологические схемы позволяют снизить себестоимость стали, значительно повысить качество конечной металлопродукции и уменьшить уровень беззаказной продукции.
Организация – Донбасский государственный технический университет
Должность – заведующий кафедрой «Металлургии черных металлов»
Ф.И.О. – Куберский Сергей Владимирович
Контактный телефон – 0504760097
E-mail Skuberskiy@yandex.ru

Е.В.Якушев

Техническими специалистами ОАО «Уральская сталь», была рассмотрена тема, предложенная на выдвижение государственной премии Украины в области науки и техники – «Технология производства конвертерной стали с использованием полиреагентного рафинирования».
Заложенный в технологии комплекс физико-механических, организационных и технических решений, позволяет получить продукцию, которая по содержанию вредных примесей и неметаллических включений соответствует самым жестким требованиям международных стандартов, что гарантирует конкурентоспособность металлопроката.
Разработанная технология имеет комплексный подход к получению чистой стали, и охватывает, как непосредственно выплавку стали в конвертере, внепечную обработку в агрегате ковш-печь, так и ее непрерывную разливку. Именно в этом направлении идет развитие современной металлургии стали, что еще раз подчеркивает целесообразность этой работы не только на предприятиях Украины, но и на металлургических производствах других стран.
Считаем логичным выдвижение данной темы на получение государственной премии Украины в области науки и техники.

Предприятие: ОАО «Уральская Сталь»
РФ, Оренбургская обл.
г. Новотроицк
Должность: Директор по качеству
Ф.И.О.: Якушев Евгений Валерьевич
Контактный телефон: (3537) 66-23-30
E-mail: e.yakushev@uralsteel.com

НПК "ИНТЕРМЕТАЛЛ"

Наша компания, как производитель модификаторов для чугунов и сталей, не может не отметить особую важность данной работы для украинской металлургии в целом. Внедрение предлагаемых мероприятий позволит снизить затраты на производство металлопродукции, расширить сортамент и производить качественную, отвечающую мировым стандартам, конкурентоспособную продукцию. Считаем целесообразным внедрение предложенной технологии на других металлургических предприятиях Украины.