Офіційний веб сайт

Теоретичне узагальнення та розробка методології управління перспективними космічними апаратами дистанційного зондування землі

М96

 

Автор:Ожінський В.В.

 

Представлена  Національним Центром управління та випробувань космічних засобів

 

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему розробки методологічного апарату управління космічними апаратами дистанційного зондування Землі (КА ДЗЗ) при використанні координатних методів управління в умовах однопунктної технології управління.

Розроблено наукові засади та методологію управління перспективними КА ДЗЗ.

Розроблено і впроваджено методику управління КА ДЗЗ з використанням  координатних методів управління, яка відрізняється від відомих використанням динамічної моделі автономного функціонування КА та математичну модель автоматичного аналізу стану КА ДЗЗ.

 Розробленлено методику визначення вірогідності вимірів координат та параметрів руху КА бортовим комплексом управління КА та їх прогнозування, яка відрізняється від відомих використанням статистичних завадостійких методів для усунення впливу відхилень похибок від нормальних вимірів та методику автоматичного динамічного планування роботи бортових систем КА ДЗЗ на основі якості проведення зйомок, стану бортових систем КА, наявності та прогнозу стану бортових ресурсів КА.

 

Кількість публікацій:   8  статей,   11 патентів.

Надіслати коментар

Коментарі

Lainey

prednisone ekda levitra 613

Осідак Андрій Віталійович

Дослідженя Ожінського В.В. є без сумніву актуальним. Отримані автором результати сприятимуть не лише подальшому підвищенню ефективності управління вітчизняними космічними апаратами, а й зміцненню статусу України як високотехологічної, космічної держави. Враховуючи теоретичну і практичну цінність отриманих результатів, які підтверджені патентами та актами впроваджень, вважаю, що автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Осідак Андрій Віталійович, магістр державого управління, АПУ.

Адаменко Анатолій Анатолійович

В роботі автора запропоновано нові підходи щодо функціонування космічних систем дистанційного зондування Землі, що дозволяє значно підвищити якість функціонування існуючих космічних систем та закласти фундамент для їх подальшого розвитку. Робота автора гармонійно вписується в прийняту нещодавно «Концепцію розвитку космічної галузі на 2012 – 2032 роки». Важливо зазначити, що в порівнянні з іншими роботами теоретичні розробки не віддалені від практики, розробки є новими, що підтверджено патентами та актами реалізації. Безперечно автор заслуговує на присудження стипендії Президента України для молодих вчених в рік 50 – річчя польоту людини в космос.

Адаменко Анатолій Анатолійович
к.т.н, с.н.с, докторант Харківського університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба

Сорока Вікторія Василівна

Дослідження автора відповідають світовим тенденціям розвитку космічних технологій.
Розробки можуть стати базовими при створенні перспективних уніфікованих космічних платформ,
угрупувань нано, піко та фемтосупутників. Основною перевагою є те, що розроблені науково - технічні
пропозиції є достатньо універсальними та не вимагають значних фінансових витрат на впровадження.
Практична значимість підтверджена патентами та актами вповадження. Автор безсумніву заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вченихю

Сорока Вікторія Василівна,
к.н., доцент Київського Національного університета ім. Т. Шевченка

Парфенюк Василь Григорович

Подальше вдосконалення космічних систем дистанційного зондування Землі, підвищення ефективності їх використання вимагає вдосконалення методик планування застосування таких систем. На сьогоднішній день задача планування роботи бортових систем КА дистанційного зондування Землі є достатньо складною оптимізаційною задачею, що характеризується високою обчислювальною складністю. Крім того, для перспективних КА планується використання координатних методів управління, що вимагає аналізу нових підходів до процесу планування. Тому наукові дослідження автора роботи направлені на підвищення ефективності процесу управління КА, зокрема в частині планування роботи бортових систем КА, є актуальними і мають практичну цінність.
З реферату роботи та відомих публікацій автора слідує, що наукова новизна досліджень Ожінського В.В. полягає в новому підході до процесу планування при використанні координатних методів управління КА дистанційного зондування Землі. Даний підхід полягає в тому, що оптимізаційний етап формування плану роботи бортових систем КА здійснюється планувальником бортового комплексу управління КА в відповідності до стану КА, наявності та вивільнення ресурсів з використанням динамічної моделі оцінки стану КА. Введено поняття функції корисності районів зйомки, як комплексного оптимізаційного критерію роботи корисного навантаження. Показана методика формування плану можливої роботи бортових систем, обґрунтовано вибір алгоритму функціонування бортового планувальника. Доведено ефективність застосування запропонованих підходів у сучасних та перспективних системах дистанційного зондування Землі.
Отримані автором наукові результати є суттєвими для теорії та практики управління КА, а їх реалізаціє сприятиме підвищенню ефективності функціонування космічних систем спостереження Землі. Вважаю, що наукова робота Ожінського В.В. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Парфенюк Василь Григорович,
кандидат технічних наук, доцент,
завідуючий кафедрою радіотехнічних систем
Житомирського військового інституту Національного авіаційного університету
(начальник кафедри космічних систем військового інституту 1992-2002 р.р.)

Богомья Владимир Иванович

Вважаю, що отримані автором результати є значними науковими досягненнямі, які сприяють подальшому розвитку напряму підвищення ефективності управління вітчизняними космічними апаратами.
Також вважаю, що робота Ожінського В.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Богомья Володимир Іванович
кандидат технічних. наук, старший науковий співробітник
Заслужений винахідник України
Начальник відділу Центрального науково-дослідного інституту навігації та управлінння

Загорулько Олександр Миколайович

Актуальність досліджень пов’язана з Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2008-2012 роки, одним з пріоритетних напрямків якої є розвиток національної системи спостереження Землі в інтересах загальнодержавних потреб у соціально-економічній сфері, у сфері безпеки та оборони.
Особливостю функціонування національних космічних систем є те, що їх управління здійснюється в умовах однопунктної технології. Таким чином, існує потреба вирішення актуальної науково-технічної проблеми – розробки науково-методичного апарату вирішення проблемних протирічь, що при цьому виникають.
Новизна досліджень полягає в тому, що поряд з традиційними методами управління автором розроблені нові методи та алгоритми з використанням координатної інформації бортових навігаційних систем, динамічних моделей функціонування та планування роботи бортових систем космічних апаратів.
Отримані автором результати є істотним науковим досягненням, направлені на підвищення ефективності функціонування космічних систем спостереження Землі і сприяють подальшому розвитку космічної науки і практики.
Вважаю, що робота Ожінського В.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених. Бажаю автору успішного продовження досліджень за цією тематикою та плідних успіхів в роботі.

Загорулько Олександр Миколайович,
кандидат технічних. наук, старший науковий співробітник
Заслужений винахідник України
Заступник начальника Центру управління польотами космічних апаратів
НаціональногоЦентру управління та випробувань космічних засобів ДКАУ