Офіційний веб сайт

Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів

Р32
 
Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.
 
Автори: Загірняк М.В., Драгобецький В.В., Шаповал О.О., Чебенко В.М., Плєснецов Ю.О., Воронін В.М., Ляшенко В.П.

Метою роботи є розвиток наукових основ і створення спеціальних ефективних технологій обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів для забезпечення високих фізико-механічних та експлуатаційних характеристик виробів.

Розроблено нову концепцію та принципи створення теоретичних основ проектування технологічних процесів обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів із забезпеченням оптимальних параметрів температурного роз-поділу та силового навантаження для створення необхідної структури матеріалу;

Створено математичні моделі деформування та термодифузії, які дозволили визначити параметри керування технологічними процесами обробки для досягнення оптимальних структури та фізико-механічних характеристик матеріалів виробів.Установлено на основі теоретичних та експериментальних досліджень механізми процесів деформаційного зміцнення, ущільнення, калібрування, спікання і визначено оптимальні інтенсивності деформації та структуру виробів.

Розроблено і впроваджено у серійне виробництво нову технологічну схему виробництва вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик та технологічний комплекс для виробництва композиційних активних елементів електродів плазмотронів і магнітопроводів двигунів з високим питомим опором;

Експлуатаційні характеристики отриманих виробів відповідають й перевищують кращі світові аналоги. Загальний економічний ефект від упроваджених технологій складає 168,32 млн грн за винятком робіт, проведених з оборонної тематики.

Кількість публікацій: 5 монографій,  навчальний посібник, 222 статті (36 - у зарубіжних виданнях), 42 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 12 (згідно баз даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 83 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 6 докторських та 18 кандидатських дисертацій.
Надіслати коментар

Коментарі

Мовшович А.Я.

Сегодня для нашей страны развитие теоретических научных положений разработки оптимизационных моделей и механизмов эффективного управления параметрами, совершенствущие технологические процессы формообразования, калибровки, упрочнения и термической обработки заготовок и изделий из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов с обеспечением их размерной точности, формостойкости, электростойкости и трещиностойкости в условиях высоких температур, интенсивного абразивного износа и ударных нагрузок является актуальной и очень важной задачей. Ее решение будет способствовать развитию технологий авиационной, аэрокосмической транспортной, металлургической промышленности, применению процессов электронно-лучевого плавления, электронно-лучевого выпаривания и созданию композиционных материалов электронно-лучевыми методами при производ-стве современных авиационных, транспортных, стационарных газотурбин-ных двигателей и установок, а также применению современных плазменных технологий в машиностроении и судостроении, и т.п.
Научная новизна представленной работы состоит:
– в разработке новой концепции и принципов построения технологиче-ских процессов обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов с заданием оптимальных параметров термической и силовой нагрузки, которые обеспечивают наиболее высокие эксплуатационные показатели прочности и надежности;
- в формулировании новых принципов построения математической модели напряженно-деформированного состояния и расчетов оптимальных технологических параметров процессов формоизменения, упрочнения, плакирования, калибровки, уплотнения и термического воздействия с повышением степени их унификации относительно разных типов заготовок, материалов, деформационных усилий, а также решении комплекса задач выбора рациональных схем деформирования;
- в построении общей теории обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов с определением: - метода расчетов оптимальной скорости точки и динамического угла поворота при сварке материалов взрывом; - метода расчетов оптимальной скорости детонации и силового нагрузки при взрывном усилении по механическим параметрам укрепляемых материалов, - метода расчетов оптимальных силовых и термических нагрузок при формообразовании, калибровании и уплотнении изделий из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов;
- в моделирование процесса упруго-пластической деформации с помо-щью численного решения комплекса задач, связанных с обработкой тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов, что позволило определить оптимальные силовые и термические нагрузки, влияние интенсифицирующих факторов и разработать практические рекомендации относительно проектирования технологий упрочнения, калибрования и формоизменения.
- в определении оптимального деформированного состояния с оптимальной структурой, которая обеспечивает наиболее высокие эксплуатационные показатели изделий;
- в разработке метода физического моделирования механических схем деформирования заготовок и их штамповки, калибровки и упрочнения, кото-рые обеспечивают изделиям из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов необходимые эксплуатационные характеристики;
- в определении уровня деформаций, который обеспечивает направле-ние диффузии атомов – из середины объема частиц на поверхность, которая содействует уплотнению конгломератов частиц обрабатываемых материалов.
Основные результаты опубликованы в 2 монографиях, 3 коллективных монографиях, 1 учебном пособии, 222 статьях (из них 36 – в дальнем зарубежье), 38 патентах, авторских свидетельствах, а также тезисах 42 международных научно-технических симпозиумов и конференций. По результатам исследований, выполненных в работе, подготовлены и защищены диссертации – 3 кандидатские и 4 докторские.
Работа выполнена на высоком научном уровне, является завершенным исследованием, имеет промышленное внедрение, высокий экономический эф-фект и удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к работам, выдвигаемым на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники.

Доктор технических наук, профессор кафедры интегрированных технологий в машиностроении и сварочного производства Украинской инженерно-педагогической академии, лауреат Государственных премий в области науки и техники Мовшович А.Я.

Резниченко Н.К.

Развитие технологий аэрокосмической области, а также машиностроения и судостроения нуждаются в разработке новых высокоэффективных технологий производства изделий из тугоплавких металлов нового поколения, в связи с чем вопросы усовершенствования конструкционных материалов и высокоэффективных методов их обработки при создании новых образцов техники и технических систем являются важными и актуальными. Прогресс в этой области сдерживается не только отсутствием необходимых материалов с нужным комплексом физико-механических свойств, но и эффективных методов их обработки.
Комплексная работа, направленная на решение научно-технической проблемы развития теоретических основ и научных положений разработки оптимизационных моделей и механизмов эффективного управления параметрами, которые совершенствуют технологические процессы формообразования, калибровки, упрочнения и термической обработки заготовок и изделий из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов для обеспечения их размерной точности, формоустойчивости, электростойкости и трещиностойкости в условиях высоких температур, интенсивного абразивного износа и ударных нагрузок, содержит следующие элементы научной новизны:
1. Разработана новая концепция и принципы построения технологических процессов обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов с заданием оптимальных параметров термической и силовой нагрузки, которые обеспечивают наиболее высокие эксплуатационные показатели прочности и надежности.
2. Впервые создана математическая модель напряженно-деформированного состояния и расчетов оптимальных технологических параметров процессов формоизменения, упрочнения, плакирования, калибровки и термического влияния с повышением степени их унификации относительно разных типов заготовок (дискретная, плотная, композиционная, сварная), материалов, деформационных усилий, интенсифицирующего фактора, а также решен комплекс задач выбора рациональных схем деформирования.
3. Создана общая теории обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов разработаны и определены функционалы состояния заготовки, метод расчета оптимальной скорости точки и динамического угла поворота при сварке взрывом материалов, метод расчета оптимальной скорости детонации и силовой нагрузки при взрывном упрочнении по механическим параметрам упрочняемых материалов, метод расчета оптимальных силовых и термических нагрузок при формообразовании, калибровке и упрочнении изделий из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов.
4. Исследованы механизмы процессов деформационного упрочнения, калибровки и определено оптимальное деформированное состояние с оптимальной структурой, которые обеспечивают наиболее высокие эксплуатационные показатели, разработан метод физического моделирования механических схем деформирования заготовок и их штамповки, калибровки и упрочнения, которые обеспечивают изделиям из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов необходимые эксплуатационные характеристики, определен уровень деформаций, который обеспечивает направление диффузии атомов из середины объема частиц на поверхность, которая способствует уплотнению конгломератов частиц обрабатываемых материалов.
Практическая значимость полученных результатов состоит в следующем:
1. Разработана и введена в серийное производство новая технологическая схема производства вольфрамовых лент и катодов повышенного качества с высоким уровнем эксплуатационных характеристик.
2. Разработан технологический комплекс для серийного производства композиционных активных элементов электродов плазмотронов.
3. Внедрены в серийное производство процессы продольного обжатия с осадкой и штамповкой взрывом сварных цилиндрических заготовок с внедрением эффективных методов устранения недостатка, связанного с разрывом сварного шва.
4. Разработана комплексная технология и оборудование для серийного производства изделий из твердых сплавов на основе вольфрама с дальнейшим изготовлением твердосплавных пластин и штампового инструмента с дополнительным упрочнением заготовок перед окончательным спеканием.
5. Разработана технология производства промышленной партии биметаллических труб и серийного производства биметаллических шин высоковольтного оборудования.
6. Разработаны методики расчетов технологических процессов сварки и упрочнения взрывом, а также программное обеспечение расчетов напряженно-деформированного состояния, кинематических и энергетических параметров процессов обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов.
Основные результаты опубликованы в 2 монографиях, 3 коллективных монографиях, 1 учебном пособии, 222 статьях (36 в дальнем зарубежье), 38 патентах, авторских свидетельствах и тезисах 42 международных научно-технических симпозиумов и конференций. Подготовлены и защищены 3 кандидатские диссертации и 4 докторских диссертации.
Учитывая изложенное, работа «Теоретические основы и технологии обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов» выполнена на высоком научном уровне, является законченным научным трудом, актуальна, в связи с чем, заслуживает присуждения Государственной премии Украины 2014 г. в области науки и техники.

Заведующий кафедрой интегрированных технологий в машиностроении и сварочного производства Украинской инженерно-педагогической академии, доктор технических наук, профессор Резниченко Н.К.

Новіков Ф.В.

На сьогодні актуальні питання вдосконалення конструкційних матеріалів і високоефективних методів їх оброблення при створенні нових зразків техніки і технічних систем, тому дослідження, присвячені підвищенню експлуатаційних характеристик виробів із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів, що отримані методами обробки металів тиском є дуже актуальним, важливим та надзвичайно складним завданням для сучасного високотехнологічного машинобудування.
Комплекс виконаних досліджень містить наукову новизну.
Комплекс виконаних досліджень також має, практичне значення а саме:
1. Впроваджено у серійне виробництво нову технологічну схему;
2. Розроблено технологічний комплекс;
3. Упроваджені у серійне виробництво процеси подовжнього обтискання з осадженням та штампування вибухом;
4. Розроблено комплексну технологію та обладнання для серійного виробництва виробів з твердих сплавів на основі вольфраму;
5. Розроблено методики розрахунку технологічних процесів зварювання та зміцнювання вибухом;
6. Розроблено програмне забезпечення розрахунку напружено-деформованого стану, кінематичних та енергетичних параметрів процесів;
Економічний ефект від впровадження виконаних у роботі розробок склав 168,32 млн. грн.
Розглянута робота є завершеною працею, виконана на високому науковому рівні, має промислове значення та високий економічний ефект й задовольняє вимогам, що висуваються для робіт висунутих на здобуття Державної премії України галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри «Техніки та технології»
Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця, доктор
технічних наук, професор Новіков Ф.В.

Кириенко А.И.

Решение научно-технических проблем, связанных с развития теоретических основ и научных положений технологических процессов формообразования, калибровки, упрочнения и термической обработки заготовок и изделий из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов с обеспечением их размерной точности, формоустойчивости, электростойкости и трещиностойкости в условиях высоких температур, интенсивного абразивного износа и ударных нагрузок является чрезвычайно сложной, важной и актуальной задачей для современных отраслей промышленности. Решение этих проблем обеспечивает стремительное развитие технологий аэрокосмической, машиностроительной и судостроительной и др. отраслей промышленности.
К научной новизне комплекса выполненных исследований следует отнести:
1. Разработку новой концепции и принципов построения технологических процессов обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов с задачей оптимальных параметров термической и силовой нагрузок, обеспечивающих наиболее высокие эксплуатационные показатели прочности и надежности.
2. Формулирование новых принципов построения математической модели напряженно-деформированного состояния и расчета оптимальных технологических параметров процессов формоизменения, упрочнения, плакирования, калибровки, уплотнения и термического воздействия с повышением степени их унификации в отношении различных типов заготовок, материалов, деформирующих усилий, а также решение комплекса задач по выбору рациональных схем деформирования.
3. Построение общей теории обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов.
4. Определение оптимального деформированного состояния и оптимальной структуры, обеспечивающей наиболее высокие эксплуатационные показатели изделий.
5. Разработку метода физического моделирования механических схем деформирования и их штамповки, калибровки и уплотнения, обеспечивающего изделиям из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов соответствующие условия эксплуатации;
6. Определение уровня деформаций, обеспечивающего направление диффузии атомов - с середины объема частиц на поверхность, что способствует уплотнению конгломератов частиц обрабатываемых материалов.
Результаты работы имеют большое практическое значение, поскольку:
1. Разработаны и внедрены в серийное производство:
а) новая технологическая схема производства вольфрамовых лент и катодов повышенного качества с высоким уровнем эксплуатационных характеристик;
б) процессы продольного обжатия с осадкой и штамповка взрывом сварных цилиндрических заготовок с использованием эффективных методов устранения брака, связанного с разрывом сварного шва;
в) эффективные технологии изготовления гнутых профилей с деформационно упрочненными элементами,
г) технологии формообразования сварных заготовок из труднодеформируемых материалов и технологии взрывного упрочнения изделий из твердых и износостойких материалов.
2. Впервые в мировой практике:
а) разработан комплекс промышленного оборудования для интенсивных процессов обработки давлением;
б) разработан технологический комплекс для серийного производства композиционных активных элементов электродов плазмотронов;
в) разработана комплексная технология и оборудование для серийного производства изделий из твердых сплавов на основе вольфрама с последующим изготовлением твердосплавных пластин и штамповой оснастки с дополнительным упрочнением заготовок перед окончательным спеканием;
в) разработаны технологии промышленного производства партий биметаллических труб и серийного производства биметаллических шин высоковольтного оборудования;
г) разработаны методики расчета технологических процессов сварки и упрочнения взрывом, а также программное обеспечение для расчета напряженно-деформированного состояния, кинематических и энергетических параметров процессов обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов.
О важности и актуальности выполненных в работе исследований свидетельствует значительный экономический эффект (168,32 млн. грн.), признание результатов международной научной общественностью и значительное количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций.
Выполненная работа является завершенным научным исследованием, выполненным на высоком научном уровне, имеет промышленное внедрение, высокий экономический эффект и удовлетворяет требованиям, предъявляемым к работам, выдвигаемым на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, в связи с чем, заслуживает присуждения Государственной премии Украины 2014 г. в области науки и техники.

Директор государственного предприятия
«УкрНИИМет-СЕРТ»
канд. техн. наук Кириенко А.И.

Дмитрик В.В.

Вирішення науково-технічних проблем розвитку теоретичних основ і наукових положень технологічних процесів формоутворення, калібрування, зміцнення та термічної обробки заготовок та виробів із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів із забезпеченням їх розмірної точності, формостійкості, електростійкості й тріщиностійкості в умовах високих температур, інтенсивного абразивного зносу та ударних навантажень є надзвичайно складним, важливим та актуальним завданням для сучасного машинобудування. Розв’язання цих проблем сприяє стрімкому розвитку технологій аерокосмічної, машинобудівної та суднобудівної галузей промисловості.
Результати роботи мають вагоме практичне значення оскільки:
- розроблені і впроваджені у серійне виробництво: а) нова технологічна схема виробництва вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик; б) процеси подовжнього обтискання з осадженням та штампування вибухом зварних циліндричних заготовок з впровадженням ефективних методів усунення браку, пов’язаного з розривом зварного шва; в) економічні технології виготовлення гнутих профілів з деформаційно зміцненими елементами, г) технології формоутворення зварних заготовок із важкодеформівних матеріалів та технології вибухового зміцнення виробів з твердих та зносостійких матеріалів.
- вперше у світовій практиці: а) розроблений комплекс промислового обладнання для інтенсивних процесів обробки тиском; б) розроблений технологічний комплекс для серійного виробництва композиційних активних елементів електродів плазмотронів; в) розроблена комплексна технологія та обладнання для серійного виробництва виробів з твердих сплавів на основі вольфраму з подальшим виготовленням твердосплавних пластин та штампувального інструменту з додатковим зміцненням заготовок перед остаточним спіканням; в) розроблені технології виробництва промислової партії біметалевих труб та серійного виробництва біметалевих шин високовольтного устаткування; г) розроблені методики розрахунку технологічних процесів зварювання та зміцнювання вибухом та програмне забезпечення розрахунку напружено-деформованого стану, кінематичних та енергетичних параметрів процесів обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів.
Про важливість та актуальність виконаних у роботі досліджень свідчить вагомий економічний ефект (168,32 млн. грн.), визнання результатів міжнародною науковою спільнотою та значна кількість захищених докторських та кандидатських дисертацій.
Виконана робота є завершеною науковою працею, що виконана на високому науковому рівні, має промислове впровадження, високий економічний ефект й задовольняє вимогам, що висуваються на здобуття Державної премії України галузі науки і техніки, у зв'язку з чим, заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри «Зварювання»
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
доктор технічних наук, професор Дмитрик В.В.

Лоьанов Віктор Костянтинович

Розвиток технологій аерокосмічної області, а також машинобудування і суднобудування потребують розробки нових високоефективних технологій виробництва виробів з тугоплавких металів нового покоління, у зв'язку з чим питання удосконалення конструкційних матеріалів і високоефективних методів їх обробки при створенні нових зразків техніки і технічних систем є важливими і актуальними. Прогрес у цій області стримується не тільки відсутністю необхідних матеріалів з потрібним комплексом фізико-механічних властивостей, але і ефективних методів їх обробки.
Комплексна робота, спрямована на вирішення науково-технічної проблеми розвитку теоретичних основ і наукових положень розробки оптимізаційних моделей і механізмів ефективного управління параметрами, які вдосконалюють технологічні процеси формоутворення, калібрування, зміцнення і термічної обробки заготовок і виробів з тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів для забезпечення їх розмірної точності, формостійкості, електростійкості і тріщиностійкості в умовах високих температур, інтенсивного абразивного зносу і ударних навантажень, містить елементи наукової новизни.
Практична значимість отриманих результатів полягає в наступному:
1. Розроблена і введена в серійне виробництво нова технологічна схема виробництва вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик.
2. Розроблено технологічний комплекс для серійного виробництва композиційних активних елементів електродів плазмотронів.
3. Впроваджено в серійне виробництво процеси поздовжнього обтиску з осадкою і штампуванням вибухом зварних циліндричних заготовок з впровадженням ефективних методів усунення недоліку, пов'язаного з розривом зварного шва.
4. Розроблено комплексну технологію й устаткування для серійного виробництва виробів з твердих сплавів на основі вольфраму з подальшим виготовленням твердосплавних пластин і штампового інструменту з додатковим зміцненням заготовок перед остаточним спіканням.
5. Розроблено технологію виробництва промислової партії біметалевих труб і серійного виробництва біметалевих шин високовольтного обладнання.
6. Розроблено методики розрахунків технологічних процесів зварювання і зміцнення вибухом, а також програмне забезпечення розрахунків напружено-деформованого стану, кінематичних і енергетичних параметрів процесів обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів.
Основні результати опубліковані в 2 монографіях, 3 колективних монографіях, 1 навчальному посібнику, 222 статтях (36 у далекому зарубіжжі), 38 патентах, авторських свідоцтвах і тезах 42 міжнародних науково-технічних симпозіумів та конференцій.
Враховуючи викладене, робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів» виконана на високому науковому рівні, є завершеною науковою працею, актуальна та заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.

Заступник начальника ЦЗЛ ДП
«Завод ім. Малишева, доктор технічних
наук, лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки В.К. Лобанов

Тришевський Олег Ігорович

Розв’язання науково-технічних проблем розвитку теоретичних основ і наукових положень розробки оптимізаційних моделей і механізмів ефективного керування параметрами, що удосконалюють технологічні процеси формоутворення, калібрування, зміцнення та термічної обробки заготовок та виробів із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів із забезпеченням їх розмірної точності, формостійкості, електростійкості й тріщиностійкості в умовах високих температур, інтенсивного абразивного зносу та ударних навантажень є надзвичайно складним, дуже важливим та надзвичайно актуальним завданням для сучасного високотехнологічного машинобудування.
Наукова новизна комплексу виконаних досліджень полягає у:
– розробленні нової концепції та принципів побудови технологічних процесів обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів із завданням оптимальних параметрів термічного та силового навантаження, що забезпечують найбільш високі експлуатаційні показники міцності та надійності;
– формулюванні нових принципів побудови математичної моделі напружено-деформованого стану та розрахунку оптимальних технологічних параметрів процесів формозміни, зміцнення, плакування, калібрування, ущільнення та термічного впливу з підвищенням ступеня їх уніфікації відносно різних типів заготовок, матеріалів, деформувальних зусиль, а також розв’язання комплексу задач вибору раціональних схем деформування;
– побудові загальної теорії обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів з визначенням: - методу розрахунку оптимальної швидкості точки та динамічного кута повороту при зварюванні вибухом матеріалів; - методу розрахунку оптимальної швидкості детонації та силового навантаження при вибуховому зміцненні за механічними параметрами матеріалів, що зміцнюються, - методу розрахунку оптимальних силових та термічних навантажень при формоутворенні, калібруванні та ущільненні виробів з тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів;
– визначенні оптимального деформованого стану з оптимальною структурою, що забезпечує найбільш високі експлуатаційні показники виробів;
– розробленні методу фізичного моделювання механічних схем деформування заготовок і їх штампування, калібрування та ущільнення, що забезпечують виробам із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів необхідні експлуатаційні характеристики;
- визначенні рівню деформацій, що забезпечує напрямок дифузії атомів – із середини об’єму частинок на поверхню, що сприяє ущільненню конгломератів частинок матеріалів, що оброблюються.
Судячи із представлених матеріалів реферату, виконана робота є завершеною працею, що виконана на високому науковому рівні, має промислове впровадження та високий економічний ефект й задовольняє вимогам, що висуваються на здобуття Державної премії України галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою «Технологія конструкційних матеріалів» Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка О.І.Тришевський

Ткачук Микола Анатолійович

Розробка нових високоефективних технологій виробництва виробів із тугоплавких металів нового покоління – прецизійних стрічок із тугоплавких металів, вольфрамових катодів електронно-променевих гармат, компо-зиційних дротиків і дроту на основі цирконію і гафнію, електродів плазмотронів вимагається стрімким розвитком технологій аерокосмічної галузі, застосуванням процесів електронно-променевого плавлення, електронно-променевого випаровування і створенням композиційних матеріалів електронно-променевими методами при виробництві сучасних авіаційних, транспортних, стаціонарних газотурбінних двигунів і установок, а також застосуванням сучасних плазмових технологій у машинобудуванні та суднобудуванні та інших галузях промисловості.
Наукова новизна комплексу виконаних досліджень полягає в наступному:
– сформульовані нові принципи побудови математичної моделі напружено-деформованого стану та розрахунку оптимальних технологічних параметрів процесів формозміни;
– визначений оптимальний деформований стан з структурою, що забезпечує найбільш високі експлуатаційні показники виробів;
– розроблена нова концепція та принципи побудови технологічних процесів обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів;
- розроблений метод розрахунку оптимальної швидкості детонації та силового навантаження при вибуховому зміцненні за механічними параметрами матеріалів, що зміцнюються;
Та ін.
Практичне значення отриманих результатів роботи:
– розроблення уперше у світовій практиці комплексу промислового обладнання для апаратурного оформлення інтенсивних процесів обробки тиском;
– розроблення і впровадження у серійне виробництво:
• нової технологічної схеми виробництва вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик;
• процесів подовжнього обтискання з осадженням та штампування вибухом зварних циліндричних заготовок з впровадженням ефективних методів усунення браку, пов’язаного з розривом зварного шва;
• економічної технології виготовлення гнутих профілів з деформа-ційно зміцненими елементами,
• технології формоутворення зварних заготовок із важкодеформівних матеріалів та технології вибухового зміцнення виробів з твердих та зносостійких матеріалів.
Економічний ефект від впровадження розробок виконаних у роботі складає 168,32 млн. грн.
Результати досліджень опубліковані в 2 монографіях, 3 колективних монографіях, 1 навчальному посібнику, 222 статтях (36 у дальньому зарубіжжі), 38 патентах, авторських свідоцтвах та тезах 42 міжнародних науково-технічних симпозіумів і конференцій.
За результатами досліджень, виконаних у роботі, підготовлені та захищені 3 кандидатські і чотири докторські дисертації. Про важливість та актуальність виконаних у роботі досліджень свідчить кількість реферованих публікацій, яка дорівнює 222.
Можна вважати, що розглянута робота є завершеною працею, яка виконана на високому науковому рівні, має промислове впровадження та високий економічний ефект й задовольняє вимогам, що висуваються для робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри
«Теорія та системи автоматизованого
проекування механізмів і машин»
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
доктор технічних наук, професор Ткачук М.А.

Соболь Олег Валентинович

Метою роботи є розв’язання науково-технічної проблеми розвитку теоретичних основ і наукових положень розробки оптимізаційних моделей і механізмів ефективного керування параметрами, що удосконалюють технологічні процеси формоутворення, калібрування, зміцнення та термічної обробки заготовок та виробів із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів із забезпечення їх розмірної точності, формостійкості, електростійкості й тріщиностійкості в умовах високих температур, інтенсивного абразивного зносу та ударних навантажень, що безумовно важливо та актуально для подальшого розвитку України.
Розроблені принципи побудови та створено багатофункціональну оптимізаційну модель напружено-деформованого стану для розрахунку технологічних параметрів процесів формозміни відносно різних типів заготовок.
Набула подальшого розвитку оптимізаційна модель розрахунку параметрів навантаження.
На основі теоретичних положень визначено еволюцію структури та властивостей металу при його інтенсивній термомеханічній обробці.
На базі запропонованих моделей розроблено комплекс технологій та технологічного обладнання для виготовлення стрічок з тугоплавких металів, композиційного дроту, струмопровідних шин та біметалевих труб, гнутих профілів та ін.
Вперше у світовій практиці розроблено комплекс промислового обладнання для апаратурного оформлення інтенсивних процесів обробки тиском.
Розроблено інженерні методики визначення оптимальних параметрів зварювання та зміцнення вибухом, розв’язання прикладних задач розрахунку деформаційних, енергосилових та кінематичних параметрів нових технологій обробки тиском.
Згідно зі світовими технічними характеристиками вироби, виготовлені за запропонованими технологіями, відповідають і перевищують зарубіжні аналоги.
З урахуванням викладеного вище, робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів» виконана на високому науковому рівні, є завершеною науковою працею, актуальна, у зв'язку з чим, заслуговує присудження Державної премії України 2014 р. в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри «Матеріалознавство» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» доктор фізико-математичних наук, професор Соболь О.В.

Шашенко Олександр Миколайович

Розвиток провідних галузей економіки потребує використання сучасних технологій, нових матеріалів з відповідними фізико-механічними та експлуатаційними характеристиками, вдосконалення обладнання та продукції для тривалого та ефективного використання. Вирішенню цієї проблеми присвячена робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів». Подана робота виконана на високому науковому рівні, що підтверджується встановленням низки нових закономірностей, методів розрахунків, великим обсягом теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних вперше у світовій практиці. Новизна технічних рішень підтверджується 83 патентами та авторськими свідоцтвами. З тематики роботи захищено шість докторських і 18 кандидатських дисертацій. Опубліковано більш ніж 800 наукових робіт. Виконання та реалізація теоретичних і практичних результатів проводилась протягом понад 30 років. Отриманий економічний ефект від впровадження у виробництво теоретичних та технологічних розробок сягає майже 170 млн. грн. Вироби та матеріали, отримані за запропонованими технологіями, відповідають і перевищують зарубіжні аналоги. Вважаю, що подана робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів» та колектив авторів у складі Загірняк М. В., Драгобецький В.В., Шаповал О.О., Чебенко В.М., Плєснецов Ю.О., Воронін В.М., Ляшенко В.П. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Шашенко О.М., доктор технічних наук, завідувач кафедри будівництва і геомеханіки Національного гірничого університету

Щербань Володимир Валентинович

Кременчуцьким Національним університетом ім. М. Остроградського разом з рядом організацій узагальнені і представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік матеріали наукових дослідів по створенню теоретичних основ і технологій обробки тугоплавких важкодеформівних та композиційних матеріалів. Досліди,які покладені в основу роботи, були розпочаті в 1981 році та розвивалися протягом всього часу, в тому числі і в 2014 році.
В проведені досліджень, що направленні на створення теоретичних основ технологій та впровадження отриманих результатів прийняли участь цілий ряд провідних організацій і підприємств України: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Державне підприємство «Міжнародний центр електронно-променевих технологій» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України (м. Київ), ВАТ «Техтрансмаш» (м. Кременчук), Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної Академії наук України (м. Київ), ВАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» (м. Кременчук), AT«Мотор Січ» (м. Запоріжжя), Державне підприємство «Інженерний центр твердих сплавів «Світкермет» (м. Світловодськ) УКрНДІХІММАШ (м. Харків), ТОВ НВП «Тангстен» (м. Світловодськ), ТОВ НВЛ «Карма» (м. Світлодводськ), ТОВ «АВМ Ампер» (м. Кременчук), ПАТ«Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук), ПАТ «Кременчуцький колісний завод» (м. Кременчук), Харківський завод тракторних самохідних шасі академія наук України Науково-виробничий центр «Титан» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона (м. Київ), ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат» (м. Комсомольськ)
Достойність роботи полягає в тому, що представлені дослідження крім незаперечної наукової цінності мають прикладний характер.
Розвиток економіки сучасної держави не може здійснюватися без розвитку науковоємких технологій, що забезпечує виготовлення виробів на основ високоміцних та композиційних матеріалів.
Тільки наявність даних технологій забезпечує існування таких галузей промисловості, як, аерокосмічна, авіаційна, ядерна енергетика та машинобудування.
Необхідно відмітити те, що в роботі представлена також технологій регенерації твердих і важких вольфрамомістких сплавів в сировину для отриманні нових виробів. Враховуючи те, що наша держава не володіє запасами вольфрама дана технологія є життєвонеобхідною.
Таким чином, завдяки впровадженню проведених в роботі технології обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів, досягнутий економічний ефект складає 168,32 млн.грн.
Вважаємо, що робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких важкодеформівних та композиційних матеріалів», заслуговує присудженні Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Директор ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ к.т.н. В.В. Щербань

Є. М. Смирнов

Успішна конкуренція на ринку виробів для аерокосмічної галузі, потребує розробки нових високоефективних технологій виробництва виробів із тугоплавких металів нового покоління – прецизійних стрічок із тугоплавких металів, вольфрамових катодів електронно-променевих гармат, композиційних дротиків й дроту на основі цирконію і гафнію, електродів плазмотронів. На сьогодні актуальні питання вдосконалення конструкційних матеріалів і високоефективних методів їх оброблення при створенні нових зразків техніки і технічних систем.
Висунута на здобуття Державної премії України 2014 року робота відображає результати комплексних досліджень, які присвячені підвищенню експлуатаційних характеристик виробів із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів, що отримані методами обробки металів тиском, які були виконані низкою провідних наукових установ України. Завдяки виконанню цієї роботи, колективу авторів вдалося розв’язати науково-технічну проблему, яка пов’язана з розвитком теоретичних основ і наукових положень розробки оптимізаційних моделей і механізмів ефективного керування параметрами, що удосконалюють технологічні процеси формоутворення, калібрування, зміцнення та термічної обробки заготовок та виробів із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів із забезпечення їх розмірної точності, формостійкості, електростійкості й тріщиностійкості в умовах високих температур, інтенсивного абразивного зносу та ударних навантажень.
Особливо слід зазначити, що сформульована наукова новизна та практична значущість не викликає жодних сумнівів. Але необхідно підкреслити, той факт, що на базі запропонованих моделей розроблено комплекс технологій та технологічного обладнання для виготовлення стрічок з тугоплавких металів та композиційного дроту на їх основі, струмопровідних шин високовольтного обладнання та біметалевих труб із шаруватих композиційних матеріалів, гнутих профілів з деформаційно зміцненними елементами, формоутворення зварних заготовок із важкодеформівних матеріалів, вибухового зміцнення виробів з твердих та зносостійких матеріалів. При цьому згідно зі світовими технічними характеристиками вироби, виготовлені за запропонованими технологіями, відповідають і перевищують світові аналоги.
Виходячи з вищезазначеного вважаю, що висунута на здобуття робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів» в повній мірі відповідає існуючим вимогам до робіт яким може бути присвоєна державна премія України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедрою «Обробка металів тиском» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», докт. техн. наук, професор Є. М. Смирнов

В. П. Бородин

В представленной работе проведен анализ современных технологий обработки тугоплавких и труднодеформируемых материалов и предложены принципы разработки технологий обработки таких материалов, в.т. числе энергией взрыва. Кроме того, что выполненные разработки авторов не уступают мировым аналогам, особо следует отметить их актуальность и перспективность для решения задач минимизации отходообразования путем переработки конверсионных твердых сплавов и создания на их основе композиционных материалов с заданным комплексом эксплуатационных свойств.
В настоящее время в мировой практике известно весьма ограниченное количество работ, направленных на переработку твердых сплавов. Выполненный труд отличается фундаментальным теоретическим рассмотрением процессов обработки материалов с выполнением оценки напряженно-деформированного и теплового состояния при сварке и упрочнении изделий.
Результаты работы успешно использованы в промышленности и применены при разработке новых технологий производства вольфрамовых лент, электродов, элементов магнитопроводов. Заслуживает особого внимания то, что данное производство является практически беззатратным.
Материалы исследований авторов широко опубликованы в научных изданиях: монографиях, учебном пособии, охранных документах, доложены и обсуждены на научно-технических конференциях. Особо ценно, что с полученными результатами ознакомлена мировая научная мировая общественность через журналы, входящие в мировые наукометрические базы данных. Также представленная работа будет полезна научным сотрудникам и работникам сферы образования по направлениям материаловедение, обработка давлением, технология машиностроения и т.п.
Считаю, что данный комплекс работ заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Зам. генерального директора ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу» при Академии горных наук В. П. Бородин
г. Москва, Российская Федерация

Є.О. Вареник

У науковій роботі «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів» викладені принципи розробки технологій обробки зазначених матеріалів енергією вибуху. Виконані авторами розробки не поступаються світовим аналогам, особливо слід відзначити їх актуальність і перспективність для вирішення задач мінімізації утворення відходів шляхом переробки відходів конверсійних твердих сплавів і створення на їх основі композиційних матеріалів із заданим комплексом експлуатаційних властивостей.
На теперішній час у світовій практиці відома дуже обмежена кількість розробок, спрямованих на переробку відходів твердих сплавів. Виконана робота відрізняється фундаментальним теоретичним розглядом процесів обробки матеріалів з виконанням оцінки напружено-деформованого і теплового стану при зварюванні і зміцненні виробів.
Розроблено метод розрахунку оптимальної швидкості точки та динамічного кута повороту при зварюванні вибухом матеріалів; метод розрахунку оптимальної швидкості детонації та силового навантаження при вибуховому зміцненні за механічними параметрами матеріалів, що зміцнюються; метод розрахунку оптимальних силових та термічних навантажень при формоутворенні, калібруванні та ущільненні виробів з тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів.
Матеріали досліджень авторів опубліковані в наукових виданнях, п’яти монографіях, навчальному посібнику, докладені та обговорені на науково-технічних конференціях, отримані охоронні документи.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 році.

Директор ДП «УкрНДІВЕ»,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, к.т.н. Є.О. Вареник

С.А. Калякин

Стрімкий розвиток технологій аерокосмічної галузі, застосування процесів електронно-променевого плавлення, електронно-променевого випаровування і створення композиційних матеріалів електронно-променевими методами при виробництві сучасних авіаційних, транспортних, стаціонарних газотурбінних двигунів і установок, а також застосування сучасних плазмових технологій у машинобудуванні та суднобудуванні потребують розробки нових високоефективних технологій виробництва виробів із тугоплавких металів нового покоління – прецизійних стрічок із тугоплавких металів, вольфрамових катодів електронно-променевих гармат, композиційних дротиків і дроту на основі цирконію і гафнію, електродів плазмотронів. На сьогодні запропоновані комплексні дослідження, присвячені підвищенню експлуатаційних характеристик виробів із тугоплавких, важко деформівних та композиційних матеріалів, що отримані методами обробки металів тиском вибуху.
Метою роботи є розв’язання науково-технічної проблеми розвитку теоретичних основ і наукових положень розробки оптимізаційних моделей і механізмів ефективного керування параметрами, що удосконалюють технологічні процеси формоутворення, калібрування, зміцнення та термічної обробки заготовок та виробів із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів із забезпечення їх розмірної точності, формостійкості, електростійкості й тріщиностійкості в умовах високих температур, інтенсивного абразивного зносу та ударних навантажень.
Авторами отримані основні наукові та науково-технічні результати:

експериментально підтверджено відповідність максимальної ефективності зміцнення при пластичному деформуванні, щільності та зносостійкості заготовок із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів при інтенсивності деформацій осередку деформацій, наближеного до рівномірної деформації; експериментально уточнено залежність значення граничної рівномірної деформації від пластичної твердості матеріалу, що обробляється; моделювання процесу пружно-пластичного деформування за допомогою чисельного розв’язання комплексу задач, пов’язаних з обробкою тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів, дозволило визначити оптимальні силові та термічні навантаження, вплив інтенсифікуючих факторів і розробити практичні рекомендації щодо проектування технологій зміцнення, калібрування, ущільнення та формозміни; розроблено теоретичні основи і встановлено технологічні можливості деформаційного зміцнення та підвищення експлуатаційних характеристик тугоплавких, важкодеформівних матеріалів; розроблено метод зміцнення виробів із твердих сплавів, що отримані при вибуховому подрібненні утилізованих виробів, комплекс технологічного обладнання для виготовлення активних електродів плазмотронів з визначенням найбільш сприятливої схеми пружно-деформованого стану, що дозволило отримати щільний «металургійний» контакт між осердям та оболонкою з відповідною мікроструктурою, технологічну схему виготовлення стрічок із тугоплавких металів; показано, що запропоновані методи зміцнення твердих сплавів забезпечують більш високі показники пластичності на 24 % та щільності, технологічна схема виготовлення стрічок і катодів забезпечує оптимальне значення монокристальності, при якій експлуатаційний ресурс досягає 45–50 годин, новий тип листових профілів із деформаційно зміцненою поверхнею забезпечує підвищення границі міцності на 16,8 %, границю плинності на 19,7 %.
Результати роботи успішно використані в промисловості і застосовані при розробці нових технологій виробництва вольфрамових стрічок, електродів і елементів магнитопроводів.
Матеріали досліджень авторів широко опубліковані в наукових виданнях, п’яти монографіях, навчальному посібнику, докладені та обговорені на науково – технічних конференціях отримані охоронні документи. З отриманими результатами ознайомлена світова наукова громадськість через журнали, що входять до світових наукометричних баз даних. Таким чином вважаю, що робота яка висувається на здобуття Державної премії України за 2014 р. в галузі науки і техніки заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Профессор кафедры «Строительство шахт
и подземных сооружений» ДонНТУ, д.т.н., доц. С.А. Калякин

Е.П.Зайцев

Розвиток технологій аерокосмічної галузі де застосовуються методи порошкової металургії, процеси електронно-променевого плавлення і випаровування для створення композиційних матеріалів, які використовуються у виробництві сучасних авіаційних, транспортних, стаціонарних газотурбінних двигунів і установок потребують розробки нових високоефективних технологій виробництва виробів нового покоління із тугоплавких металів, зокрема прецизійних стрічок із тугоплавких металів, вольфрамових катодів електронно-променевих гармат, композиційних дротиків і дроту на основі цирконію і гафнію, електродів плазмотронів.
Метою роботи є розвиток наукових основ і створення спеціальних ефективних технологій обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів для забезпечення високих фізико-механічних та експлуатаційних характеристик виробів.
На основі крайових та нелокальних задач математичної фізики створено математичні моделі процесів деформування та термодифузії, які дозволили визначити параметри керування технологічними процесами обробки для отримання необхідної мікроструктури та фізико-механічних характеристик композиту. На основі теоретичних та експериментальних досліджень з’ясовано механізми процесів деформаційного зміцнення, ущільнення, калібрування, спікання і визначено оптимальні інтенсивності деформації.
Представлені результати досліджень дозволили широко впровадити у виробництво технології виробництва конструкційних елементів на основі переробки відходів твердих сплавів, що сприяє заощадженню енергетичних і матеріальних ресурсів та дозволить покращити екологічну ситуацію за рахунок утилізації відходів.
Завдяки впровадженню одержаних результатів сумарний економічний ефект склав більш ніж 150 млн. грн.
Враховуючи актуальність та високий науково-технічний рівень отриманих результатів, конкурентноздатність на вітчизняному та світовому ринку, значення для подальшого розвитку аерокосмічної галузі та досягнутий економічний ефект, вважаємо, що робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету,к.т.н. Е.П.Зайцев

А. П. Слесаренко

З огляду на потребу української економіки новітніх розробок у таких галузях як металургія актуальність роботи не викликає сумніву. Повнота висвітлення основних результатів циклу робіт підтверджується багатьма публікаціями в провідних фахових спеціальних виданнях України та Росії, а також впровадженням результатів досліджень у виробництво.
Важливо, що основні положення та результати роботи можуть бути використані під час навчального процесу, при проведенні інженерних розрахунків та проектування технологічних процесів та технологічного обладнання. Робота заслуговує уваги, а її автори присудженню Державної премії України в галузі науки і техніки.
доктор фіз.-мат. наук, професор, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, провідний науковий співробітник ІПМаш ім. О.М. Підгорного НАН України

А. П. Слесаренко

Ossokine Guennadi

The work Theoretical Principles and Technologies of Treatment of Refractory Hard Deformable and Composite Materials Authors: M. V. Zagirnyak, V. V. Dragobetskii, A. A. Shapoval, V. M. Chebenko, Yu. A. Plesnetsov, V. M. Voronin, V. P. Lyashenko is presented by Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University.
The work aims at solution of the scientific and technical problem of the development of the theoretical principles and scientific regulations of working out optimization models and mechanisms for effective operation of the parameters improving technological processes of treating workpieces and items of refractory, hard deformable and composite materials to ensure their performance.
The most significant results are the following:
– Laws of the construction of mathematical model of the stress-strained state and calculation of the optimal parameters for material treatment are offered.
– Mechanisms for strain hardening, compaction, sizing and optimum deformations and structure are found.
– A new technological scheme of production of tungsten films and high quality and performance cathodes are developed and put into serial production.
– A technological system for mass production of composite active electrode elements is developed.
– Processes of explosive forming, welding and strengthening of refractory and hard deformable products and those made of composite materials are put into mass production.
Operating characteristics of the received products correspond to and out-perform the best world analogues. It is due to the optimal structure and physical and mechanical properties of the materials received with the help of the controlled choice of the loading parameters and additional non-expensive impulse effect.
The main results were published in 5 monographs, a manual, approved by the. Ministry of Education and Science of Ukraine, 222 articles (36 abroad), 38 patents, author’s certificates and abstracts of 42 international scientific symposia and conferences. In international scientometric databases the following publications were found: SCOPUS – 12, ULRICH'S PERIODICALS DIRECTORY – 20, INDEX COPERNICUS – 17, INSPEC – 9, ISIWebofKnowledge– 4.
The results successfully implemented in industry and used in the development of new technologies of tungsten films, electrodes and structural elements of electric cars, as evidenced by the research published in the scientific literature.
I believe that the submitted work deserves an award of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Firm NEUTRONIC (France),
the president of the firm Ossokine Guennadi

Є.А. Сторожук

В роботі наведено предметне та науково обґрунтоване об'єднання результатів багаторічних досліджень фахівців у різних областях матеріалознавства, металургії, обробки тиском та математичного моделювання. Робота виконана співробітниками вищих навчальних закладів України.
Метою роботи є розв’язання, на основі математичних моделей, науково-технічної проблеми розвитку теоретичних основ і наукових положень, розробки механізмів ефективного керування параметрами технологічних процесів формоутворення, калібрування, зміцнення та термічної обробки заготовок та виробів із тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів. Показано, як потрібно реалізувати задум створення матеріалів із покращеними фізико-механічними властивостями: від побудови ґрунтовних математичних моделей, що базуються на фундаментальних фізичних законах, проведення фізичних експериментів до розробки технології пресування спікання, термічної обробки та обробки тиском, створення технологічного обладнання. Побудовано складні математичні моделі процесів термодифузії, що протікають під час пресування та спікання напівфабрикатів та виробів із порошкових матеріалів, які дозволили визначити оптимальні параметри керування технологічними процесами. Розв’язана складна наукова проблема створення стрічки та дроту із тугоплавких металів, а також композиційних матеріалів на основі заліза для конструкційних елементів електродвигунів. Істотно, що всі ці розробки представлено в численних публікаціях, патентах, захищених дисертаціях тощо.
Високий науковий та виробничий потенціал колективу та реалізація задуманого дає змогу рекомендувати роботу для присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Провідний науковий співробітник відділу динаміки та стійкості суцільних середовищ Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Є.А. Сторожук

Мовчан Борис Алексеевич

В работе проведен анализ современных технологий обработки тугоплавких и труднодеформируемых материалов, изложены принципы разработки технологий, решена важная научно-техническая проблема развития теоретических основ и научных положений разработки оптимизационных моделей и механизмов эффективного управления параметрами, усовершенствованы технологические процессы обработки заготовок из тугоплавких и труднодеформируемых композиционных материалов и обеспечены их высокие эксплуатационные характеристики.
Разработаны и внедрены в серийное производство новые технологические схемы производства вольфрамовых лент и катодов повышенного качества с высоким уровнем эксплуатационных характеристик применяемых в электронных пушках электронно-лучевых установок при проведении процессов нанесения жаростойких и теплозащитных покрытий на лопатки современных авиационных, транспортных и стационарных газотурбинных двигателей, а так же при нанесении нанопленок на трудносвариваемые материалы; разработан технологический комплекс для серийного производства композиционных активных элементов электродов плазмотронов, магнитопроводов двигателей с поперечным потоком.
Внедренные в серийное производство новые высокоэффективные процессы обработки давлением, сваркой и упрочнением взрывом изделий из тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов являются технологически передовыми и современными разработками, крайне необходимыми как Украине, так и многим странам мира.
Материалы исследований авторов широко опубликованы в научных изданиях, пяти монографиях, учебном пособии, охранных документах, доложены и обсуждены на научно-технических конференциях.
Считаю, что представленная работа «Теоретические основы и технологии обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Академик НАН Украины Б.А. Мовчан

Гапєєв Сергій Миколайович

Представлена робота, присвячена розробці та обгрунтуванню теоретичних основ та технологій обробки тугоплавких, важкодеформованих та композиційних матеріалів, на мій погляд, є дуже важливою для розвитку науки та технологій української держави та є дуже корисною для розвитку світових технологій у цьому напрямку.
Колективом авторів проведена велика робота не тільки з розвитку наукових основ технологій обробки та створення конструкційних матеріалів для багатьох галузей промисловості України, включаючи аерокосмічну, а й впровадження розробок у виробництво, що підтверджується доробком авторів та отриманим значним економічним ефектом. Параметри отриманих розробок перевищують існуючі відчизняні та зарубіжні аналоги.
Науковий доробок авторів роботи буде дуже корисним для вчених, що працюють у сфері конструкційних матеріалів та у споріднених галузях науки.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гапєєв С.М., доцент кафедри БГГМ Національного гірничиого університету, кандидат технічних наук, доцент

Устінов Анатолій Іванович

Виробництво сучасних авіаційних, транспортних, стаціонарних газотурбінних двигунів і установок спирається на застосування процесів електронно-променевого плавлення, електронно-променевого випаровування і створення композиційних матеріалів електронно-променевими методами. Розвиток технологій у машинобудуванні та суднобудуванні також пов'язаний зі застосуванням сучасних плазмових технологій. Все вищезазначене потребує розробки нових високоефективних технологій виробництва виробів із тугоплавких металів нового покоління – прецизійних стрічок із тугоплавких металів, вольфрамових катодів електронно-променевих гармат, композиційних дротиків і дроту на основі цирконію і гафнію, електродів плазмотронів.
Застосування виробів з шаруватих металевих композицій дозволяє істотно підвищити ефективність виробництва широкого класу деталей і устаткування для підприємств хімічного, нафтового, сільськогосподарського, транспортного, енергетичного машинобудування, приладобудування і радіоелектроніки, інструментальної промисловості.
Питання вдосконалення конструкційних матеріалів і високоефективних методів їх оброблення при створенні нових зразків техніки і технічних систем залишаються актуальними на сьогоднішній день.
Широке застосування виробів у вищенаведених галузях, отриманих прогресивними методами, стримується не лише відсутністю необхідних матеріалів з потрібним комплексом фізико-механічних властивостей, але й ефективних методів і технологій їх обробки.
Все вищенаведене створює складний комплекс проблем, якій потребує сучасного підходу, згідно з яким мають бути створені теоретичні основи і наукові положення розробки оптимізаційних моделей і механізмів ефективного керування параметрами, що удосконалюють технологічні процеси формоутворення, калібрування, зміцнення та термічної обробки заготовок та виробів із тугоплавких та композиційних матеріалів, що важко деформуються, із забезпечення їх розмірної точності, формостійкості, електростійкості й тріщиностійкості в умовах високих температур, інтенсивного абразивного зносу та ударних навантажень.
В роботі вдалося успішно вирішити складну науково-технічну задачу розвитку теоретичних основ і наукових положень розробки оптимізаційних моделей і механізмів ефективного керування параметрами, що вдосконалюють технологічні процеси обробки заготовок і виробів з тугоплавких і композиційних матеріалів, що важко деформуються, із забезпечення їх експлуатаційних характеристик.
Вперше в Україні розроблені принципи побудови та створено багатофункціональну оптимізаційну модель напружено-деформованого стану для розрахунку технологічних параметрів процесів формозміни, ущільнення, калібрування та плакування з підвищеним ступенем уніфікації відносно різних типів заготовок, зусиль деформування й оптимальних деформацій, а також комплексу задач вибору раціональних схем силової та термічної інтенсифікації.
Нова технологічна схема виробництва вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик і створений на її основі технологічний комплекс для серійного виробництва композиційних активних елементів електродів. Розроблено та впроваджено у серійне виробництво технологію двостадійного зміцнення зубів ковшів екскаваторів.
Впроваджені у серійне виробництво нові та високоефективні процеси обробки тиском, зварюванням і зміцненням вибухом виробів з тугоплавких і композиційних матеріалів, що важко деформуються, є технологічно передовими і сучасними розробками, вкрай необхідними як Україні, так і багатьом країнам світу.
Вважаємо, що робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів» заслуговує високої оцінки, а колектив авторів достойний отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зав. відділу парофазних технологій неорганічних матеріалів ІЕЗ імені Є.О. Патона НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.фіз.-мат.н., професор А.І. Устінов

Солодянкін Олександр Вікторович

В поданій роботі розглядаються актуальні для сучасної промисловості напрямки отримання та використання тугоплавких та важкодеформівних матеріалів. Під час виконання роботи були отримані важливі нові наукові результати, які дозволили удосконалити технологічні процеси виготовлення та відповідної обробки матеріалів для використання в передових технологіях та процесах. За результатами промислового впровадження отриманий великий економічний ефект. Матеріали, що створені за рахунок нових технологій за якістю відповідають і перевищують світові аналоги. Результати пройшли широку апробацію та відомі у вітчизняній та світовій науковій спільноті. Вважаю, що робота «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів» та її авторський колектив у складі Загірняк М.В., Драгобецький В.В., Шаповал О.О., Чебенко В.М., Плєснецов Ю.О., Воронін В.М., Ляшенко В.П. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Солодянкін О.В., чл.-корр. Академії гірничих наук України, доктор технічних наук, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного гірничого університету

Зеленцов Дмитро Гегемонович

Створення нових композиційних матеріалів методами порошкової металургії є високоефективним методом обробки і дозволяє зменшувати відходи виробництва та підвищувати якість продукції, що випускається. Однак прогрес у цій галузі стримується відсутністю ефективного технологічного обладнання, за допомогою якого можна випускати матеріали з керованими фізико-механічними властивостями. Виробництво виробів із порошкових матеріалів, що містять вольфрам, молібден та інші тугоплавкі метали відбувається при високих температурах. Обладнання для одержання таких матеріалів потребує сучасних методів керування тепловими процесами, що протікають під час спікання, пресування та пластичної деформації. Керування тепловими потоками та дифузією домішок неможливе без ефективних математичних моделей, на основі яких визначають оптимальні параметри керування технологічними процесами. У багатьох публікаціях автори цього циклу, з залученням нелінійних крайових задач математичної фізики, пропонують і досліджують ефективні математичні моделі процесів термодифузії та на основі їх розв’язків визначають оптимальні параметри керування технологічними процесами.
Запропоновані комплексні дослідження, розроблена технологія та технологічне обладнання дозволило підвищити фізико-механічні властивості та мікроструктуру виробів із композиційних матеріалів, отриманих методами порошкової металургії. В Україні такі дослідження проводили наступні організації: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Державне підприємство «Міжнародний центр електронно-променевих технологій» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ (м. Київ), ВАТ «Техтрансмаш» (м. Кременчук), Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ (м. Київ), ВАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» (м. Кременчук), АТ «МоторСіч» (м. Запоріжжя), Державне підприємство «Інженерний центр твердих сплавів «Світкермет» (м. Світловодськ), УКрНДІХІММАШ (м. Харків), ТОВ НВП «Тангстен» (м. Світловодськ), ТОВ НВП «Карма» (м. Світловодськ) та інші. Результати наукових досліджень, отримані цими організаціями в період 1981 – 2014 рр., покладені в основу даної роботи.
У ці роки результати роботи успішно впроваджені в промисловості і використані при розробці нових технологій виробництва вольфрамових стрічок, електродів і конструктивних елементів електричних машин із застосуванням методів порошкової металургії. Вважаю, що представлена робота має високий науковий рівень і заслуговує присудженню її авторам Державної премії України в галузі науки і техніки у 2014 році.

Доктор технічних наук, професор Зеленцов Дмитро Гегемонович , завідувач кафедрою комп’ютерних технологій та вищої математики ДВНЗ УДХТУ м. Дніпропетровськ

Саваневич Вадим Евгеньевич

Работа направлена на решение важной научно-практической задачи материаловедения.
В результате проведенных исследований получила дальнейшее решение народнохозяйственная проблема создания эффективных технологий производства изделий методами порошковой металлургии, направленная на создание материалов с управляемыми физико-механическими свойствами. Результаты работы научно обоснованы на основе современной концепции материаловедения, подтверждены экспериментальными исследованиями, получили одобрение экспертов и в отдельных частных задачах исследований согласуются с результатами других авторов. Созданные математические модели деформирования и термодиффузии позволили определить параметры управления технологическими процессами обработки для достижения оптимальных параметров структуры и физико-механических характеристик изделия. На основе теоретических и экспериментальных исследований установлены механизмы процессов деформационного упрочнения, уплотнения, калибровки, спекания и определены оптимальные интенсивности деформации. Результаты исследований широко опубликованы в научных изданиях и нашли широкое внедрение в народном хозяйстве Украины.
Считаю, что данная работа заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Ванин В.А.

В цикле работ «Теоретические основы и технологии обработки тугоплавких, труднодеформируемых и композиционных материалов», представлены, полученные авторами теоретические, экспериментальные и технологические результаты исследований по созданию методами порошковой металлургии конструкционных материалов с улучшенными структурными, электрическими и магнитными характеристиками. Такие материалы широко применяются в автомобильной, аэрокосмической и электротехнической промышленности.
Авторами разработаны способы повышения физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик полуфабрикатов и изделий из тугоплавких и композиционных материалов на основе применения прогрессивных методов их обработки с использованием энергии взрыва, электрического импульса и электропластического воздействия. Проведены обширные исследования по определению оптимальных параметров управления технологическими процессами термодиффузии с использованием методов математического моделирования. Для исследования решений нелинейных краевых задач математической физики, возникающих в математических моделях процессов термодиффузии примесей во время спекания и пластического деформирования, разработаны универсальный вычислительный алгоритм и создан пакет прикладных программ.
В авторский коллектив представленного цикла работ входят хорошо известные украинской научной общественности ученые. Приводится обширный перечень работ опубликованных в известных национальных и международных научных изданиях.
Считаю, что представленный цикл работ имеет значительный научный и практический интерес, а авторский коллектив заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2014 год.

Ведущий научный сотрудник отдела гидроаэромеханики
Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины,
д. т. н., проф., Ванин В.А.

Барановський Денис Миколайович

Розробка оптимізаційних моделей та удосконалення технологічних процесів обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів у сучасному машинобудуванні є одним з найперспективнішим напрямком у розвитку науки і техніки. Особливо цікавим у роботі є формування механізмів ефективного керування параметрів технологічного процесу обробки заготовок та виробів відповідно до можливих термічних та силових навантажень, що дозволяє використовувати результати досліджень у різних галузях народного господарства.
Авторами роботи виконано комплекс теоретичних та практичних досліджень щодо обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів, які адекватно висвітлюють отримані результати. Крім того, впровадженні результати набули широкого географічного простору, що підтверджують цінність роботи.
Кількість опублікованих робіт за тематикою досліджень, безумовно, вказує на їх повноту та вірний напрямок вирішення вказаної проблеми.
Вважаю, що автори роботи заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених,
Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених,
д.т.н., доцент
Барановський Д.М.

Ю.В.Гандель

Стрімкий розвиток технологій в автомобілебудуванні та аерокосмічній промисловості потребує виготовлення матеріалів з високими фізико-механічними характеристиками. Зокрема це досягається шляхом застосування процесів електронно-променевого плавлення, електронно-променевого випаровування для видалення домішок із напівфабрикатів, а також прогресивних методів термічної обробки таких як імпульсна, термоциклічна та інші. При виробництві виробів із тугоплавких металів нового покоління – прецизійних стрічок із тугоплавких металів, вольфрамових катодів електронно-променевих гармат, композиційних дротиків і дроту на основі цирконію і гафнію, електродів плазмотронів широко впроваджуються процеси електропластичної, термоциклічної, хіміко-термічної обробки. Обладнання для одержання таких матеріалів потребує сучасних методів керування термодифузійними процесами, що протікають під час спікання, пресування та пластичної деформації під дією електрофізичної обробки. Створення таких процесів обробки та методів керування ними неможливе без ефективних математичних моделей, що дозволяють визначати оптимальні параметри керування технологічними процесами.
Запропоновані та проведені комплексні дослідження спрямовані на досягнення такої мети.
Результати роботи успішно впроваджені в промисловості і застосовані при розробці нових технологій виробництва вольфрамових стрічок, електродів і конструктивних елементів електричних машин, про що свідчать матеріали досліджень опубліковані у науковій літературі.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Заслужений працівник освіти України, доктор фіз.- мат. наук, професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Ю.В.Гандель

Каледин Валерий Олегович

Представленная работа относится к области создания технологии обработки тугоплавких металлов – молибдена, вольфрама и их сплавов. Расширяющееся применение таких материалов в технике определяет актуальность работы. Известны трудности, с которыми связана обработка таких материалов: повышенное сопротивление деформации и склонность к образованию технологических дефектов – нарушений сплошности, что ограничивает ресурс силовых конструкций, несмотря на потенциально высокие физико-механические характеристики этих материалов.
Для решения перечисленных проблем в представленной работе развита общая теория решения многокритериальных многоуровневых оптимальных задач обработки тугоплавких, труднодеформирумых и композиционных материалов. Решены задачи определения термо- и упругопластического поведения слоистой или дисперсной заготовки. На основе теоретических представлений разработаны методы оптимизации технологического процесса, позволяющего получить необходимые физико-механические характеристики и структуру материала после обработки. Авторам удалось найти пути повышения износостойкости изделий из твердых сплавов путем повышения их пластических свойств.
В целом работа имеет несомненное практическое значение, научную новизну, актуальна, экономически выгодна и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Доктор технических наук, профессор,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ,
академик Международной академии наук высшей школы,
профессор Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета
В.О. Каледин

Усов Анатолій Васильович

Бурхливий розвиток аерокосмічної галузі вимагає застосування матеріалів з рівномірними фізико-механічними властивостями та мікроструктурою. Для їх створення широко застосовуються методи порошкової металургії та процеси електронно-променевого плавлення та випаровування.
Створення композиційних матеріалів електронно-променевими методами при виробництві сучасних авіаційних, транспортних, стаціонарних газотурбінних двигунів і установок, а також застосування сучасних плазмових технологій у машинобудуванні та суднобудуванні потребує розробки нових високоефективних технологій виробництва виробів із тугоплавких металів нового покоління, зокрема стрічки із тугоплавких металів із заданими фізико- механічними властивостями, вольфрамових катодів електронно-променевих гармат, композиційних дротиків і дроту на основі цирконію і гафнію, електродів плазмотронів. При створенні нових зразків техніки і технічних систем актуальними стають питання вдосконалення конструкційних матеріалів, високоефективних методів їх обробки та систем керування технологічними процесами.
Застосування нових композиційних матеріалів з рівномірною мікроструктурою, отриманих методами порошкової металургії, дозволяє підвищувати якість конструкційних елементів електричних машин та інших механізмів. Однак прогрес у цій галузі стримується відсутністю ефективного технологічного обладнання, що дозволяє створювати такі матеріали. При виробництві виробів із порошкових матеріалів широко впроваджується термоциклічна та хіміко-термічна обробки.
Особливо важливе значення для промисловості мають математичні моделі, що описують технологічні процеси у порошковій металургії. Оскільки у цій галузі формування виробу відбувається при підвищених температурах та інтенсивній дифузії речовини, то у якості математичних моделей процесів термодифузії розглядаються задачі для рівнянь параболічного типу. Розв’язки таких задач здебільшого використовуються для дослідження та прогнозування впливу температури і дифузії домішок та пластифікатора на якість продукції, стають основою систем керування технологічними процесами. Для багатьох технологічних процесів характерною особливістю є те, що нагріванню піддається рухомий об’єкт. Одержати повну необхідну інформацію про температурний розподіл та розподіл концентрації домішок за допомогою вимірів під час технологічного процесу не завжди можливо. Її можна отримати лише розрахунковим шляхом, досліджуючи відповідні математичні моделі, аналізуючи отримані результати та порівнюючи їх з натурними експериментами. Це важливо, коли об’єкт, який нагрівається, має малі розміри, наприклад тонкий дріт, або нагрівання відбувається у середовищі, що недосяжне для встановлення датчиків температури. У багатьох випадках математичні моделі краще відображають процеси нагрівання та зміну концентрації домішок ніж натурні замірювання температури. Тут математичні моделі одночасно дозволяють стан мікроструктури виробів та напівфабрикатів.
Обладнання для одержання таких матеріалів також потребує сучасних методів керування тепловими процесами, що протікають під час спікання, пресування та пластичної деформації.
Запропоновані комплексні дослідження, «Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних та композиційних матеріалів», направлені на створення виробів із композиційних матеріалів з покращеними фізико-механічними властивостями та мікроструктурою. В Україні такі дослідження проводилися у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, Державному підприємстві «Міжнародний центр електронно-променевих технологій» Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ (м. Київ), ВАТ «Техтрансмаш» (м. Кременчук), Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ (м. Київ), Державному підприємстві «Інженерний центр твердих сплавів «Світкермет» (м. Світловодськ), ТОВ НВП «Карма» (м. Світловодськ) та інших.
Результати наукових досліджень, отримані цими організаціями в період 1981 – 2014 рр., покладені в основу даної роботи.
За ці роки результати роботи успішно використані в промисловості і застосовані при розробці нових технологій виробництва вольфрамових стрічок, електродів і конструктивних елементів електричних машин із застосуванням методів порошкової металургії.
Вважаю, що представлена робота заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Усов Анатолій Васильович доктор технічних наук, професор,
лауреат державної премії України, завідувач кафедри вищої математики Одеського національного політехнічного університету

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.