Офіційний веб сайт

Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України

м72

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: Гиренко І.В., к.ю.н.

Метою роботи є формування теоретичних засад та розробка на їх основі практичних рекомендацій і пропозицій з удосконалення правового регулювання охорони, використання та відтворення рослинного світу.

 Запропоновано шляхи реалізації еколого-правового механізму, концепції сталого розвитку, біорізноманіття, збалансованого використання, екосистемного підходу в сфері охорони рослинного світу. На підставі компаративного аналізу законодавства Бєларусі, Молдови та Російської Федерації розроблені концептуальні засади вдосконалення чинного законодавства в сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу, а також виділено основні напрямки та шляхи імплементації правових норм законодавства країн ЄС у вітчизняне законодавство.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання сформульованих у роботі висновків і пропозицій у: науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших теоретичних еколого-правових досліджень; нормотворчій та правозастосовній діяльності – для вдосконалення чинного екологічного законодавства; навчально-методичній роботі – при підготовці навчальних посібників та підручників з екологічного права України, спецкурсів з охорони, використання та відтворення об’єктів рослинного світу; в процесі їх викладання.

Кількість публікацій: 34, в т. ч. 1 монографія, 20 статей (8 зарубіжних виданнях), 13 тез доповідей, 1 навчальний посібник.

Надіслати коментар

Коментарі

Роман Миронюк

З огляду на високий науковий рівень та очевидну спрямованість на удосконалення екологічного законодавства та практику його ефективного застосування цикл наукових праць І.В.Гиренко «Теоретико-правові проблеми охорони, використання і відтворення рослинного світу України» є актуальним, творчим, цікавим авторським дослідженням, що заслуговує на отримання щорічної премії Президента України для молодих учених. Автором досягнуто мети роботи, зокрема сформовано теоретичні основи та розроблено на їх основі практичні рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання охорони, використання і відтворення рослинного світу. Попри те, що робота, виходячи з її назви має в першу чергу теоретичне спрямування, автором поглиблено проаналізував вітчизняне законодавство щодо охорони, використання і відтворення рослинного світу, оцінив його ефективність та запропонував конкретні напрями його удосконалення, які сподіваюсь будуть хоча б частково реалізовані.

Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Ковалевський Сергій Борисович

Робота Гиренко І.В. має важливий практичний інтерес не лише з точки зору правого законодавства, але й з екологічної точки зору.На сьогодні науковці і практики стикаються з рядом проблем охорони навколишнього природного середовища, його збереження та відтворення. Частіше за все непорозуміння, неузгодження і проблемні моменти виникають саме через відсутність нормативно-правової бази у сфері охорони рослинного світу та навколишнього природного середовища в цілому. На нашу думку робота є актуальною, вона містить ряд теоретико-правових висновків та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері правової охорони рослинного світу.
Аналіз роботи та зазначене дозволяє рекомендувати дану наукову працю та її автора Гиренко Інну Володимирівну на здобуття Державної премії Президента України для молодих учених.

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Позняков Спартак Петрович

Представлений цикл робіт І. В. Гиренко і їх результати надали можливість отримати ряд висновків і пропозицій спрямованих на досягнення складної і водночас важливої для науки і практики проблеми правової охорони рослинного світу, надати науково обґрунтовані і практично апробовані рекомендації щодо удосконалення правового регулювання у досліджуваній сфері. Актуальність й своєчасність результатів представленого циклу робіт підтверджуються об’єктивним існуванням складних проблем діючого та перспективного екологічного законодавства, а також необхідністю адаптації національного екологічного законодавства до сучасних умов розвитку українського суспільства із урахуванням суспільно-політичних й економічних євроінтеграційних процесів.
Слушним на нашу думку є висновки і пропозиції І. В. Гиренко щодо необхідності розширення сфери нормативно-правового регулювання щодо проведення заходів з охорони земель, включивши до них також заходи охорони об’єктів рослинного світу, оскільки такі пропозиції автора відповідають результатам сучасних вітчизняних фундаментальних наукових досліджень у сфері економіки, а також інші важливі пропозиції.
Отже, підтримуємо думки колег і приходимо до висновків, що представлений цикл наукових праць заслуговує на підтримку й всебічний розвиток їх положень, а його автор Гиренко І.В. може бути рекомендована до нагородження.

Професор кафедри господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, доцент.

Городецька Ірина Альбінівна

Цикл наукових праць Гиренко Інни Володимирівни, що присвячений усебічному дослідженню існуючих проблем у галузі охорони, використання і відтворення рослинного світу є надзвичайно вагомим внеском у розвиток науки екологічного, природоресурсного, природоохоронного права. Розроблені І.В. Гиренко науково обґрунтовані положення і конкретні практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавства у сфері охорони рослинного світу в Україні, державного управління у сфері правової охорони рослинного світу, інституту юридичної відповідальності за порушення норм законодавства про охорону рослинного світу, сприятимуть вирішенню низки актуальних питань забезпечення екологічної безпеки та сталого розвитку суспільства в цілому. Зважаючи на вагомий науковий доробок автора, наукову новизну і практичну значущість отриманих результатів, на наш погляд, І.В. Гиренко заслуговує на отримання щорічної премії Президента України для молодих учених.

Городецька Ірина Альбінівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Панталієнко Петро Васильович

Реферат циклу наукових праць доцента Гиренко І.В. дає підстави для твердження про актуальність піднятих у них науково-теоретичних та практичних проблем з охорони, використання та відтворення рослинного світу України. Ця проблематика для нашої держави є не просто необхідною, це - проблема якості життя нації взагалі, оскільки безпечне довкілля, рослинний світ є одним із життєзабезпечуючих чинників для існування людини як живої істоти. Комплексність і глибина досліджень, представлених циклом Гиренко І.В., дали змогу отримати низку істотних у науковому та практичному значенні результатів, що матимуть застосування не лише у науковій, навчальній, законотворчій роботі, а й у правозастосовчій практиці, зокрема у процесі здійснення правосуддя,оскільки певні наукові висновки мають консультативне значення у разі наявності правових колізій чи прогалин у законодавстві.
Наведене дозволяє висловити всебічну підтримку Гиренко Інни Володимирівни щодо здобуття нею щорічної Премії Президента України для молодих вчених за названий цикл наукових праць.

Суддя Верховного суду України у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України Петро Панталієнко

Андрущенко Андрій

У роботі автора піднята нихзка актуальних питань підтримки рослинного світу України. При цьому відмічаєтьтя наукова новизна та оргінальність підходів до порушених питань. Обгрунтованість висновкі не викликає сумнівів. При цьому автором враховується еколого-георафічні чинники у підходах до вирішення питань розвитку рослииного світу України. Пропозиції автора враховують міжнародний досвід та міжнародні забовязання України у сфері екології.

Кандидат с.-г. наук заст. директора департаменту екології та природних ресрусів Київської облдержадміністрації Андрущенко А.В.

Бєляков Костянтин Іванович

В часи політичної та економічної кризи в суспільстві проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу як би відсувається на другий план. Однак, комплекс накопичених в цьому напрямку проблем в цивілізованому світі був та остається актуальним. Теоретичні та практичні проблеми в цьому напряму починаються саме з питань правового регулювання. Саме цим питанням присвячений цикл наукових праць І.В. Гиренко. Вперше в національній правовій науці України розроблені концептуальні засади вдосконалення чинного законодавства у досліджуваній галузі. З урахуванням міжнародного досвіду особливу увагу приділено питанню імплементації правових норм законодавства країн ЄС у вітчизняне законодавство.
Тому, на наш погляд, представлений цикл наукових праць заслуговує на підтримку, а його автор Гиренко І.В. може бути рекомендована до нагородження.
Доктор юридичних наук, професор, завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформації і права НАПрН України.

Захарченко Петро Павлович

Заслуговує на акцентовану увагу і, як наслідок, всебічну підтримку цикл праць молодого вченого Ірини Гіренко, адже тематика теоретико-правових проблем охорони, використання та відтворення рослинного світу України має не лише новаторське звучання, а й перспективу втілення напрацювань у практику охорони довкілля, насамперед, у найбільш вагомій і особливо важливій для повнокровного людського існування її частині. Істотний елемент наукової новизни вбачається у використанні порівняльно-правового підходу при аналізі чинного законодавства окремих країн пострадянського простору, одна із яких (Молдова)є активним учасником боротьби (як і Україна)за повноправне членство в Європейському Союзі, а дві інших країни (Росія і Білорусь)разом з їхніми політичними режимами таких далекоглядних цілей давно не ставлять. Фактор рівня готовності до імплементації природоресурсним законодавством Молдови досягнень у цій царині держав-членів Європейського Союзу і є, на мою думку, найбільш повчальним моментом, що має стимулювати до творчої роботи вітчизняного законодавця.
Д. ю. н., професор Петро Захарченко (КНУ імені Тараса Шевченка).

Майданник Олена Олексіївна

Комплекс наукових праць Гиренко І.В. присвячено дослідженню актуальних проблем з охорони рослинного світу України. Представлені праці характеризуються ґрунтовністю дослідження сучасного стану правової охорони рослинного світу України та сприяють розвитку конституційного положення про обов’язок держави забезпечувати екологічну безпеку і підтримувати екологічну рівновагу на території України (Ст. 16 Конституції України).
Дослідження здійснено на основі опрацювання значної теоретичної бази та порівняльного аналізу нормативно-правового регулювання означеної сфери суспільних відносин в Україні та ряді іноземних держав. Це дало змогу автору зробити значну низку теоретико-правових висновків та внести ряд пропозицій й рекомендацій практичного спрямування стосовно вдосконалення чинного законодавства України у сфері правової охорони рослинного світу. Зазначене дає підстави констатувати, що Гиренко Інна Володимирівна зробила значний внесок в розвиток екологічного права та заслуговує на отримання щорічної премії Президента України для молодих учених.
Олена Олексіївна Майданник - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Головко Олександр Миколайович

Наукова праця молодого вченого Гіренко Інни Володимирівни є по-справжньому революційною щодо застосування теоретико-методологічного апарату вітчизняної правової науки стосовно винятково важливої галузевої проблеми - правових засад збереження та відтворення рослинного світу України. Питання екологічної рівноваги, створення сприятливих умов для збереження генофонду нашої держави, закріплені в Конститутуції України мають непересічне значення. Це - один з небагатьох прикладів, коли теорія безпосередньо надає механізм практичного застосування юриспруденції для виходу держави і суспільства з-під загрози екологічної катастрофи. Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб правова наука створювала підвалини для майбутнього, для того, щоб наші нащадки творили нову щасливу Україну в екологічно сприятливих умовах, щоби унікальне природне рослінне багатство нашого краю стало привабливим і для українців, і для духовного розвитку, і для екологічного туризму.
Закликаю підтримати! Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Олександр Головко

Гість

Остапенко Олексій Іванович
Актуальність циклу наукових праць І.В.Гиренко «Теоретико-правові проблеми охорони, використання і відтворення рослинного світу України» полягає в тому, що надзвичайно важливе значення для підтримки екологічної рівноваги, забезпечення екологічного збалансованого процесу експлуатації всіх природних ресурсів має правове регулювання охорони, використання і відтворення рослинного світу. Автором досягнуто мети роботи, зокрема сформовано теоретичні основи та розроблено на їх основі практичні рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання охорони, використання і відтворення рослинного світу.
Це дає підстави вважати, що І.В.Гиренко заслуговує на отримання щорічної премії Президента України для молодих учених.
Остапенко Олексій Іванович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Чеховська Ірина Василівна

Цикл наукових праць з проблем охорони, використання та відтворення рослинного світу є комплексним та актуальним. Автором запропоновано шляхи реалізації еколого-правового механізму, концепції сталого розвитку, біорізноманіття, збалансованого використання, екосистемного підходу в сфері охорони рослинного світу, а також розроблені концептуальні засади вдосконалення чинного законодавства в сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу. Крім того у досліджені автором виокремлено основні напрямки та шляхи імплементації правових норм законодавства країн ЄС у вітчизняне законодавство. Враховуючи стан справ у досліджуваній сфері та напрацювання автора вважаємо, що робота заслуговує на підтримку, а її автор Гиренко І.В. може бути рекомендована на отримання щорічної премії Президента України для молодих учених.
Завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України, доктор юридичних наук, доцент.

Зуєв Віталій Анатолійович

Зазначений цикл робіт присвячений вирішенню актуального наукового завдання щодо змістовного наповнення, сучасного стану та перспективи розвитку флористичного права України. Основні положення адекватно відображують основні здобутки та отримані результати, комплексно вкладаються в існуючу систему екологічного права. Зроблені напрацювання відображують сучасні євроінтегрційні прагнення України,напрямки апроксимації в цій сфері, стимулюють розвиток наукової дискусії.
Зважаючи на вищевикладене вважаю, що автор робіт може бути рекомендована до нагородження.
Завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права Університету митної справи та фінансів, к.ю.н., доцент В.А.Зуєв

Бурбика Михайло Михайлович

Поданий цикл наукових праць присвячений комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання охорони,використання та відтворення рослинного світу України. Вперше в національній науці екологічного права на основі здійснення грунтовного аналізу комплексу існуючих на сьогоднішній день в Україні поблем у досліджуваній галузі розроблені концептуальні засади вдосконалення чинного законодавства в сфері охорони рослинного світу. Особливу увагу з урахуванням міжнародного досвіду приділено питанню імплементації правових норм законодавства країн ЄС у вітчизняне законодавство.
За таких підстав цикл наукових праць Гиренко І.В. заслуговує на всіляку підтримку.

Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного,господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

Шпичак Олександр Михайлович

Цикл наукових праць з проблем охорони, використання та відтворення рослинного світу є комплексним та актуальним дослідженням щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері.
Правове регулювання охорони рослинного світу має надзвичайно важливе значення для підтримки екологічної рівноваги, забезпечення екологічного збалансованого процесу експлуатації всіх природних ресурсів, оскільки біосфера сьогодні вже не спроможна самовідновлюватись і потребує охорони. На основі проведеного дослідження автором обгрунтовано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері правової охорони рослинного світу. Заслуговують на увагу також пропозиції автора щодо гармонізації вітчизняного законодавства з законодавством ЄС. Робота надзвичайно важлива в контексті вирішення проблем охорони та відтворення рослинного світу України і заслуговує на підтримку.

Доктор економічних наук, професор, академік НААН Шпичак О.М., ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Піддубний Олексій Юрійович

Наукова праця, а точніше, цикл наукових праць, побудований логічно і послідовно, зокрема шляхом сходження від найбільш загальних теоретичних положень, які включають сутність і мету державно-правової політики у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу, еколого-правовий механізм її реалізації у вигляді конкретних форм і засобів впливу на суспільні відносини, принципів, що інтегрують правові норми у сфері використання, охорони та відтворення рослинного світу. Найглибшим рівнем правового аналізу є розгляд окремих засобів та елементів правової охорони рослинного світу, таких як державний контроль, міжнародно-правове регулювання, принцип (концепція) сталого розвитку, законодавство зарубіжних країн. Істотний інтерес представляють пропозиції автора щодо вдосконалення вітчизняного законодавства, та гармонізації з законодавством ЄС з даної тематики. Така структура дослідження робить його доступним для сприйняття і використання як базису для подальших розробок, демонструє нерозривний взаємозв’язок з попередніми дослідженнями і теорією екологічного права в цілому, збагачує науку екологічного права корисними методологічними розробками і в цілому є грунтовним базисом для праворозуміння і правозастосування у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу.
д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України

Гість Омельчук Василь Андрійович

У роботі Гиренко І.В. розглядається актуальна саме з огляду сучасних українських реалій проблематика.
Вдалим є підбір для аналізу регіональних законодавчих систем, які враховують специфіку соціально-економічних та географічних особливостей.
Наявність реальних перспектив практичної спрямованості щодо отриманих результатів виділяє цю роботу серед інших.
Доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри права Київського кооперативного інституту бізнесу і права В.А. Омельчук

Доктор юридичних наук, доктор географічних наук Б.В. Кіндюк

Робота виконана на високому науковому рівні, вирішує важливі завдання в сфері охорони рослинного світу. Автор зробив значну кількість пропозицій з удосконалення діючого законодавства. Питання, які розглядаються у цій роботі, впродовж більш ніж 30-и років не були предметом окремих наукових досліджень.
Робота заслуговує всебічної підтримки, а її авторка - Гиренко Інна Володимирівна - зробила помітний внесок в екологічне право.

Берлач Наталія Анатоліївна

У поданому циклі наукових праць привертає на себе увагу змістовна широта та масштабність опрацьованих і узагальнених даних та законодавства щодо сучасного стану правової охорони рослинного світу України та держав із спорідненими правовими системами. На мою думку, це дозволило отримати досить значну низку теоретико-правових висновків та запропонувати рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері правової охорони рослинного світу.
Зокрема, звертає на себе увагу обґрунтування охорони земель як основи формування дієвої системи правової охорони рослинного світу України. Є також обґрунтованим визначення правової охорони рослинного світу як чинника забезпечення біобезпеки держави.
Зазначене дає підстави для підтримки циклу наукових праць Гиренко І.В. на отримання щорічної премії Президента України для молодих учених та констатувати, що ця молода дослідниця цілком заслуговує на таку почесну державну відзнаку.

Берлач Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Лютіков Павло

Ознацйомлення з рефератом роботи дає пісдтави стверджувати, що обрана автором тематика відзначається актуальністю та суспільною важливістю.Варто відзначити, що структура викладення матеріалу логічна, послідовна, висновки та пропозиції відрізняються обґрунтованістю, науковою новизною та практичним значенням. Автор формулює виявлені недоліки у питаннях, що розглядаються, намагається відшукати причинно-наслідкові зв’язки між тими чи іншими негативними факторами та виявленими недоліками, а також пропонує власні шляхи їх вирішення.
Вказане наукове дсоілдження повністю відповідає встановленим до такого різновиду робіт вимогам.

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та господарського права, член науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України П. Лютіков.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.