Офіційний веб сайт

Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів

М28

Автори: Ямненко Ю.С., Хижняк Т.А., Блінов І.В., Чопик В.В.

Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут" (МОН України).

Кількість публікацій: 110 наукових публікацій, в т.ч. 7 монографій, 103 статті (5 в іноземних журналах).

Загальний індекс цитування робіт: 9.

В роботі вирішується комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням живучості, безпеки, надійності та ефективності функціонування локальних електротехнічних об’єктів з мінімізацією витрат.

Авторами розроблено та впроваджено єдиний теоретичний підхід з комплексним поєднанням електротехнічного, вартісного та інформаційного аспектів системи електроживлення для побудови алгоритмів керування з урахуванням режимів роботи окремих пристроїв, їх ієрархічного розподілу та вартісних факторів. Створено ефективні гнучкі алгоритми і системи керування, які дозволяють підвищити швидкодію обчислень, зменшити пам`ять мікропроцесорних систем.

Розроблено практичні методики визначення виду та місця короткого замикання в лініях електропередач, прогнозування ринкових цін на електричну енергію на основі штучних нейтронних мереж.

Економічна ефективність розроблених систем досягається завдяки урахуванню тарифних зон на електроенергію, зменшенню пікових навантажень та витрат на електроспоживання на 10-15% без порушення технологічних процесів.

Надіслати коментар

Коментарі

Лісовський В.О., д.ф.-м.н., професор

Я не сомневаюсь, что авторы получили важные результаты. Однако насколько данным коллективом авторов выполнены формальные требования о 35-летнем предельном возрасте претендентов? "7 монографій, 103 статті" - это явно результат работы большого коллектива ученых, а не молодых специалистов.

Людмила Мельниченко провідний економіст

Цікава робота, зокрема у частині прогнозування цін на електричну енергію. Це є перспективний інструмент формування стартегії учаників ринку електричної енергії. Особливо при впровадженні моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії України.

Осадчий А.Л., аспірант ФЕЛ НТУУ "КПІ"

Результати роботи є важливими для впровадження інтелектуального керування живленням електронних пристроїв та систем за вартісним критерієм. Тому робота має загальний характер і дуже корисна для народного господарства України.

Кузнецов Д.А. каф. ЭС Заорожская государственна инженерная а

В условиях современной глобализации микропроцессорных систем учета потребления электроэнергии как крупными промышленными так и разрозненными частными потребителями разработка теории способов построения энергоэффективных систем управления электропитанием локальных объектов является очень очень актуальной тематикой для исследований, которая позволит решить ряд задач в том числе и задачу повышения надежности обеспечения электропитания.
Присоединяюсь к пожеланиям и рекомендациям присвоить научной работе «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» авторского коллектива в составе Петергери Ю.С., Блинова И.В., Хижняк Т.А., Чопика В.В. премии Президента Украины для молодых ученых.

Волков І. В. член. корр. НАНУ, доктор технічних наук, проф.

Проведені авторами дослідження є актуальними для створення практичних рішень реалізації державної політики енергозбереження електротехнічних об'єктів та енергозалежних господарств України. Особливу увагу надано дослідженню енергоефективним методам керування напівпровідниковими перетворювачами, які забезпечують високу якість вихідних напруг та струмів в умовах глибокого регулювання частоти й напруги та формування квазісинусоїдальних вхідних струмів, що споживаються перетворювачами з мережі в усьому діапазоні регулювання. Запропоновані для використання напівпровідникові компенсатори та коректори потужності, що мінімізують реактивні та пульсуючі складові потужності, дозволять значно підвищити енергоефективність систем електропостачання та споживання.
Вважаю доцільним присвоєння науковій роботі премії Президента України для молодих вчених.

Волков І. В. член. корр. НАН України доктор технічних наук, пофесор, Зав. відділу систем стабілізованого струму інституту електродинаміки НАНУ

Щерба А. А. член. корр. НАНУ, доктор технічних наук, проф.

В науковій праці вирішена узагальнена задача поєднання електротехнічного, вартісного та інформаційного аспектів функціонування системи електроживлення локального об’єкту для побудови алгоритмів керування з урахуванням режимів роботи окремих пристроїв, їх ієрархічного розподілу та вартісних факторів, що забезпечує мінімізацію витрат користувача. Узагальнена задача вирішена за допомогою математичних моделей силових схем з різними алгоритмами роботи, що дозволило підвищити енергоефективність функціонування локальних об’єктів.
Враховуючи актуальність проведеної роботи, підтримую подання про присудження науковій праці «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» авторського колективу у складі Петергері Ю.С., Блінова І.В., Хижняк Т.А. Чопика В.В. премії Президента України для молодих вчених.

Щерба А. А. член. корр. НАНУ, доктор технічних наук, професор, Зав. відділу електроживлення технологічних систем інституту електродинаміки НАН України.

Михальский В. М. к.т.н. інститут електродинаміки НАН України

З точки зору перетворювальної техніки важливість проведеної наукової роботи полягає у створенні математичних моделей силових схем з різними алгоритмами роботи, на базі яких було створено та відпрацьовано нові методи ШІМ у перетворювачах частоти і напруги з підвищеними якостями електроенергії на вході та виході цих перетворювачів з одночасним забезпеченням максимально можливих коефіцієнтів передачі по напрузі.
Результати роботи єактуальними та значущими тому підтримую висунення наукової праці «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» виконаної авторським колективом у складі Петергері Ю.С., Хижняк Т.А., Блінова І.В. та Чопика В.В. на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

Михальский В. М. к.т.н. Провідний науковий співробітник відділу перетворення та табілізації електромагнітних процесів інституту електродинаміки НАНУ

Н.А.Ильина

Підтримую висунення наукової праці «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» на присудження премії. Отримані теоретичні та практичні результати є важливими та актуальними для енергозбереження та реалізації енергоефективної політики держави

Н.А.Ильина, доктор наук, професор-координатор з енергозбереження, підприємство „Старт”

ГістьН.А.Ильина, доктор наук, професор-координатор з енергоз

Підтримую висунення наукової праці «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» на присудження премії. Отримані теоретичні та практичні результати є важливими та актуальними для енергозбереження та реалізації енергоефективної політики держави

Иванишин

В системах управления электротехническим оборудованием для цехов производства сырокопченых и сыровяленых колбас использованы научные разработки ученых Национального университета Украины «КПИ» и Национальной академии наук Украины – профессора, доктора технических наук Петергери Ю.С., кандидатов технических наук Хижняк Т.А., Блинова И.В., научного сотрудника Чопика В.В. Внедрение методов энергосберегающего, энергоэффективного управления потреблением электроэнергии позволяет снизить денежные затраты на функционирование оборудования до 20%, учесть временные тарифные зоны, а также исключить пиковое потребление электроэнергии.
Директор ООО НПП "Инжемаш" Иванишин Анатолий Васильевич
ingemash@ukrpost.net

Олександр Бондаренко, к.т.н., Донбаський державний технічний

Узгоджене керування пристроями силової електроніки із забезпеченням найбільш енергоефективних режимів їх роботи є важливою задачею, вирішення якої дозволяє забезпечити вимоги енергозбереження та оптимального керування всього комплексу. Тому наукова праця є надзвичайно актуальною та заслуговує найвищої оцінки.

Білецький А.Ф., зав. кафедрою радіоелектроніки НАУ, д.т.н.

Як експерт, що розглядав наукову працю, підтверджую її актуальність. Поставлена мета – створення нових енергоефективних способів та систем керування електроживленням у локальних об’єктах – досягається використанням нових теоретичних положень і практичних результатів, отриманих авторами в ході багаторічних досліджень в галузях енергетики, перетворювальної техніки, обчислювальних методів, цифрової обробки сигналів.

Білецький А.Ф., зав. кафедрою радіоелектроніки НАУ, д.т.н., проф.

Микола Миколайович Юрченко, д.т.н., Інститут електродинаміки

Комментарий: Авторський колектив наукової праці є професійним та висококваліфікованим, має значні наукові результати, що обговорювалися на наукових семінарах Академії наук, міжнародних конференціях, захищалися у спеціалізованих радах. Робота гідна присудження Премії Президента.

Микола Миколайович Юрченко, д.т.н., Інститут електродинаміки

Комментарий: Авторський колектив наукової праці є професійним та висококваліфікованим, має значні наукові результати, що обговорювалися на наукових семінарах Академії наук, міжнародних конференціях, захищалися у спеціалізованих радах. Робота гідна присудження Премії Президента.

В.В.Пілінський, професор, кафедра звукотехніки та реєстрації

Робота викликає науковий інтерес, вирішує питання, пов’язані з передаванням інформаційних сигналів по лініях електричної мережі, застосування перетворювальних пристроїв для керування електроживленням локальних об’єктів. Робота заслуговує позитивної оцінки

професор Стахів П.Г., Львівська політ

Наукова праця виконана в руслі державної політики з енергозбереження. Крім того, впровадження запропонованих авторами розробок має також значний соціальний ефект та сприяє зростанню авторитету Української науки у світі. Підтримую висунення роботи на конкурс

Жемеров Г.Г., професор

Важливість отриманих теоретичних результатів підтверджується обговореннями матеріалів наукової праці на значній кількості міжнародних наукових конференцій, а їх практична та соціальна спрямованість – схвальними відгуками наукових та громадських організацій, а також актами впровадження на підприємствах енергетичної галузі та комунального господарства.
Вважаю за доцільне підтримати дану наукову працю та рекомендувати її висунення на отримання премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

Професор кафедри «Промислова та біомедична електроніка»
НТУ «Харківський політехнічний інститут», Жемеров Г.Г.

Н. Є. Ліберт, редактор газети «Київський політехнік»

Робота є результатом восьмирічного наукового пошуку творчого колективу у складі співробітників кафедри промислової електроніки НТУУ “КПІ” та співробітників Інституту електродинаміки.
За тематикою наукової праці виконано дослідження за пріоритетним напрямом розвитку науки в Україні «Новітні та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі», програмою МОНУ, програми „Ресурс” Кабінету Міністрів, програми «Науково-технічні основи вирішення проблем енергозбереження».

Симонеко Л.С.

Зазначена наукова праця має значні наукові результати до яких належать: комплексне поєднання електротехнічного, вартісного та інформаційного аспектів функціонування системи електроживлення локального об’єкту для побудови алгоритмів його керування; розробка методів прогнозного керування, діагностики локальних об’єктів та визначення місць пошкоджень на лініях електропередач на основі елементів штучного інтелекту, зокрема штучних нейронних мереж; розробка математичних моделей для підвищення енергоефективності функціонування локальних об’єктів, підвищення енергетичних параметрів локального об’єкту, а також визначення основних вимог до практичної реалізації та розробці нових способів керування перетворювачами у складі локального об’єкту.
По результатам розгляду наукової праці в рамках конференції «ЕНЕРГЕТИЧНІ РИНКИ» прийнято рішення вважати наукову працю «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів» авторського колективу у складі Петергері Ю.С., Хижняк Т.А., Блінова І.В., Чопика В.В. актуальною та корисною для розвитку електроенергетичної галузі України та підтримати висунення цієї наукової праці на отримання премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

Заст. начальника управління інформаційних технологій
Національної комісії регулювання електроенергетики України,
Симонеко Л.С.

О.В.Переверзєв, доктор технічних наук, проректор

Наукова праця, подана на конкурс, виконана в руслі актуальних досліджень кафедри промислової електроніки Київського політехнічного інституту. Робота характеризується науковою новизною та практичною цінністю, значними обсягами впровадження, соціальною значимістю для економіки України

ГістьВ.І.Сенько, професор каф. ТОЕ НТУУ КП

Робота є актуальною та важливою для енергозбереження та впровадження енергоефективної політики в Україні. Підтримую висунення роботи на премію для молодих вчених

Харитонов С.А., Новосибирский гос. техн. университет

Как специалисту в области преобразовательной техники, мне особенно интересно было представление новых схем преобразователей, разработанных для обеспечения высокого качества выходных напряжений и токов в условиях глубокого регулирования частоты и напряжения, а также вопросы формирования квазисинусоидальных токов, потребляемых преобразователями из сети, во всем диапазоне регулирования

Попов А.О., заст. декана з наукової роботи, НТУУ КПІ

Матеріали наукової праці були заслухані у 2010 році на засіданнях Вченої ради факультету електроніки та Національного технічного університету „КПІ”. Праця отримала схвальні відгуки науковців.
Наукова праця заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

Зав.каф.комп.систем Управління,НУК ім.Макарова Павлов Г.В.

Розробки авторів орієнтовані як на використвання в невеликих, приватних підприємствах, так і в електротехнічних комплексах, що входять до складу великих енергетичних систем, що є дуже важливим і перспективним з позиції їх подальшого впровадження та їх корисності для держави.Робота повністю відповідає наявній на сьогодні стратерії підвищення ефективності споживання електроенергії і заслуговує схвалення та підтримки.

Рогаль В.В., заст.зав.каф.Промислової електроніки НТУУ «КПІ»

Запропоновані способи та алгоритми керування електроживленням дозволяють підвищити швидкодію обчислень, зменшити обсяг пам’яті мікропроцесорних систем, а також забезпечити керування за критеріями мінімізації енергії споживання або вартісних витрат користувачів. Розроблені способи аналізу, цифрової обробки, ущільнення та прогнозування дозволяють зменшити обсяг та трудомісткість обчислень при комп’ютерній реалізації розроблених алгоритмів.

Денисов Ю.О, Чернігівський державний технологічний унів.

В науковій праці вирішується комплекс питань, пов’язаних з забезпеченням живучості, безпеки, надійності та ефективності функціонування локальних об’єктів, які представляють собою системи, що містять електротехнічні комплекси, джерела живлення, різного типу навантаження та накопичувачі енергії, мають або ні, в певні моменти, зв'язок з загальною електричною мережею та виконують єдине завдання, пов’язане з забезпеченням технічного процесу та життєдіяльності людини.
Вважаю дану наукову працю цікавою і корисною і підтримую її висунення на отримання премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

Терещенко Т.О., професор кафедри пром. електроніки НТУУ КПІ

Питання енергозберігаючого керування електротехнічними пристроями з мінімізацією витрат є важливим та актуальним. На кафедрі промислової електроніки НТУУ "КПІ" це питання є одним з основних напрямків наукових досліджень, до яких залучені магістри, аспіранти та молоді вчені.
Особливу наукову значимість результатів, представлених на здобуття Премії, мають математичні основи керування на базі спектральних перетворень дискретних функцій та вейвлет-аналізу. Використання цього математичного апарату дозволяє проводити розрахунок процесів у електронних системах, здійснювати прогнозування, діагностику пристроїв, завадостійке передавання інформаційних сигналів.
Рекомендую роботу до присудження Премії Президента України.

Танкевич Є.М.

Важжаю, що отримані теоретичні результати дають можливість здійснити впровадження нових систем керування напівпровідниковими перетворювачами частоти й напруги на базі сучасних цифрових сигнальних процесорів та контролерів реального часу.
Перевагою цієї наукової праці є значна практична спрямованість, що підтверджується впровадженнями результатів роботи на підприємствах енергетичного та аграрного сектору України, а також в науково-виробничих та науково-дослідних установах.

Зважаючи на актуальність, важливість та практичну спрямованість цієї наукової праці вважаю доцільним та своєчасним її висунення на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2010 році.

д.т.н. Танкевич Є.М.