Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць “Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація”

М47

 

Автор: Замула І.В, д.е.н.

Представлений Житомирським державним технологічним університетом

 Автором розроблено теорію та методологію організацію бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні з метою визначення економічних важелів, які б дозволили покращити екологічну ситуацію в Україні та світі в цілому.

Встановлено, що система бухгалтерського обліку спроможна сприяти побудові концепції сталого розвитку країни. Виявлено нові об’єкти бухгалтерського спостереження. Встановлено необхідність виховання користувача екологічної інформації через формування екологічної свідомості суспільства.

Результати циклу мають значення для розвитку науки та удосконалення практики бухгалтерського обліку в Україні та світі.

 

Кількість публікацій:    70 наукових публікацій,в т.ч. 5 монографій, 42  статті, 23  тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Боримська К.П.

У ХХ ст. людство відчуло негативні наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище. Надзвичайно гостро постала необхідність розробки інструментів захисту екологічних інтересів як cуспільства в цілому, так і окремого підприємства. За таких умов система бухгалтерського обліку, будучи “кровоносною” економічною системою підприємства, повинна бути підпорядкована ідеї покращення екологічної ситуацію в Україні та світі. Не зважаючи на важливість та складність ситуації, на сьогодні рекомендаціям щодо організації та методики бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, які б відповідали вимогам світового співтовариства щодо охорони природно-ресурсного потенціалу, як основи національного багатства країни, приділяється незначна увага наукової спільноти. Тому представлений цикл наукових праць І.В. Замули становить неабиякий теоретико-практичний доробок, адже спрямований на вирішення однієї із найбільш актуальних на сьогодні проблем - ігнорування ролі бухгалтерського обліку у побудові концепції сталого розвитку країни та управлінні екологічною діяльністю суб’єкта господарювання.

Боримська Катерина Павлівна,
Кандидат економічних наук, заступник декана обліково-фынансового факультету, доцент кафедри бухгалтерського обліку ЖДТУ

Дмитренко О.Г.

Розробка теоретико-методологічних положень бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів для задоволення інформаційних вимог управління антропогенним впливом на навколишнє природне середовище на мікро- та макроекономічному рівнях є найактуальнішим питанням сьогодення.
Дмитренко О.Г., магістрант, Нац. ун-т "Львів. політехніка"

Петренко Н.И.

На рубеже третьего тысячелетия возник глобальный кризис современной цивилизации. Он выражается в ускоренном росте негативных тенденций во взаимоотношениях общества и природы и в росте социальной напряженности в самом обществе. Конфликт с природой, сопровождаемый ростом числа экологических проблем и их глобализацией, ставит вопрос о сохранении устойчивости сложной системы биосферы и, как следствие, о выживании человечества как вида. Совершенно очевидно, что решение этих проблем требует широчайшего междисциплинарного объединения и возможно только на общемировом уровне.
Данные бухгалтерского учета нужно широко использовать для управления эколого-экономическими процессами. Поэтому научные результаты И.В.Замулы очень актуальные и необходимы для внедрения не только на макро и микроэкономических уровнях, но и на межународном уровне.

Петренко Н.И., к.е.н., доцент,
доцент кафедры хозяйственного и финансового контроля Житомирского государственного технологического университета

Скосир Ю.М.

Теоритичне обгрунтування бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікро та макрорівні дає новий поштовх для розвитку наукової думки. Методологічні та практичні розробки автора допоможуть більш грунтовно осмислити екологічні пороцеси, які відбуваються в нашій країні. Цікавим та досить своєчасним є виділення таких об'єктів бухгалтерського обліку як генетично-модифіковані організми, екологічні витрати, екологічні доходи, екологічні зобов'язання, екологічний ефект та безумовно важливою справою є розробка методики їх бухгалтерського відображення.
Управління еколого-економічними процесами за допомогою системи бухгалтерського обліку має кінцевою метою зменшити рівень захворюваності в нашій країні, покращити здоров'я нації, без чого неможливий подальший розвиток суспільства.
Праця займає почесне місце в розвитку наукової думки та має велике практичне значення для діяльності всіх суб'єктів господарювання.

Скосир Ю.М., к.е.н., кафедра обліку та аудиту,
Чернігівський державний технологічний університет

Романчук К.В.

В умовах зростаючого загострення екологічних проблем людства логічним є розвиток науки у напрямі їх вирішення. Осторонь не залишається і бухгалтерський облік як наука та практична діяльність, що проявляється у появі нових об'єктів бухгалтерського обліку, які потребують розробки методики їх обліку та уточнення методологічних аспектів бухгалтерського обліку.
Безсумнівно, проблеми, підняті Іриною Замулою є актуальними, а запропоновані шляхи їх вирішення дають змогу управлінцям різних рівнів оптимізувати витрати на охорону навколишнього середовища.

Романчук Катерина Василівна,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету

Рудницька І.О.

У циклі наукових робіт порушена надзвичайно актуальна тема, цікава не лише для науковців, а і для практикуючих бухгалтерів та керівників підприємств. Цінність дослідження полягає як у теоретичних, так і у практичних пропозиціях. Окрім питань, що безпосередньо стосуються розвитку економіки з огляду на екологічну ситуацію, відображення нових об"єктів бухгалтерського обліку зі сфери екології, приділено увагу і вихованню екологічної свідомості та екологічної культури як такої, чого на даному етапі розвитку суспільства помітно бракує, а від чого значною мірою залежить успіх суб"єктів господарювання.
Ірина Рудницька, Старший бухгалтер ТОВ з ІІ "Глобал Космед"

Артем Сачук

З практичної точки зору мене зацікавило три аспекти дослідження:
1. Ігнорування ролі бухгалтерського обліку у побудові концепції сталого розвитку країни.
2. Комплексне дослідження відображення в бухгалтерському обліку землі як складової природно-ресурсного потенціалу.
3. Удосконалення порядку оцінки земельних ресурсів.
Перше питання викликає когнітивний дисонанс в кожного практика, який стикається з буденністю обліку на великих підприємствах - у більшості випадків власники і менеджмент не мають елементарного розуміння завдань і функцій бухгалтерського обліку, не кажучи про склад його об'єктів та, зкорема, природно-ресурсний потенціал.
Через фіскальний підхід в законодавстві України склалася ситуація коли історична (фактична) вартість землі не має значення для цілей оподаткування поточної діяльності, а враховується лише в момент продажу земельної ділянки. Така позиція законотворців гальмує розвиток аграрного потенціалу країни, що обумовлює високу актуальність досліджень і обговорення в галузі бухгалтерського обліку земельних ділянок та формування пропозицій щодо зміни податкового законодавства.
Існування кількох видів оцінки землі - нормативно-грошової, експертної грошової оцінки збільшує об'єм облікової роботи на підприємстві та ускладнює розуміння власників реальної вартості земельних ділянок і обгрунтування розміру плати за землю. Удосконалення або ж уніфікація порядку оцінки земельних ресурсів для цілей обліку та оподаткування могла б суттєво сприяти в розвитку України як аграрної країни.
Загалом приємно розуміти той факт, що у складний момент розвитку держави є люди, які переймаються проблемами наступних поколінь та усталення розвитку держави.
Артем Сачук, виконавчий директор Аудиторської фірми "Є.С.Аудит", м. Київ

Діденко Г.В.

Сьогодення диктує необхіднсть вирішення проблем по-перше екологічного характеру, які обумовлюють розвиток та рейтинг країни вцілому. Дослідження проблем зазначених в роботі Замули І.В. мають під собою грунтовну основу: концепцію сталого розвитку країни та управління екологічною діяльністю суб’єкта господарювання. Тільки вирішення цих питань на мікрорівні дасть змогу відновлювати екологічно-економічний баланс в країні, використовуючи облікову інформацію підприємств.
Діденко Ганна, кафедра "Облік та аудит", Севастопольський національний технічний університет.

Яцко В.В.

Сьогодні дедалі більшого значення набувають проблеми еклогії. Залишається питанням часу, коли даний аспект діяльності господарюючих суб'єктів знайде відображення в обліку.
Циклу наукових праць "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація" є спробою розробити методологічне відображення в обліку тих питань, що завтра будуть не лише актуальними, а й обов'язковими. Таким чином робота в майбутньому матиме велике практичне значення.
Яцко В.В., аудитор

Бычкова С.М.

Увеличение масштабов хозяйственной деятельности в процессе расширенного воспроизводства приводит к обострению экологических проблем. Их игнорирование при принятии экономических решений, отсутствие должного анализа затрат и выгод в природоэксплуатационной сфере нашло отражение в увеличении удельных показателей загрязнения окружающей среды. Ужесточение экологических стандартов, позиция поставщиков и потребителей, уровни налогообложения, связанного с экологией, и т.д. приводят к появлению новых обязательств, новых затрат, оказывающих влияние на финансовое состояние предприятий.
Расходы и обязательства, обусловленные природоохранной деятельностью, становятся настолько значимыми, что недостаточное внимание к ним существенно увеличивает риск искажения финансового положения предприятий, формирующегося по данным бухгалтерского учета и отчетности.
Таким образом, возросшая значимость экологического фактора в процессе деятельности предприятий, а также недостаточное теоретико-методологическое и научное обоснование его в бухгалтерском учете и финансовой отчетности обусловили необходимость и большую значимость исследований Замулы И.В.

Бычкова С.М., д.э.н., проф., профессор кафедры экономического анализа и финансов в АПК Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Панков Д.А.

Сегодня, как никогда ранее, человечество все ближе и ближе приближается к пропасти самоуничтожения. Вопреки столь популярному декларированию ведущими компаниями политики “устойчивого развития” и “зеленого имиджа”, процессы бездумного использования природных ресурсов продолжают преобладать как в национальной, так и в мировой экономике.
К сожалению, в наши дни концепция экологического учета ещё не приобрела окончательного осмысления и логической завершенности, а значит и недооценивается как реальный инструмент решения проблемы глобального экологического кризиса.
Таким образом, возникает острая потребность в более глубоких научных исследованиях, посвященным проблемам бухгалтерского учета экологической деятельности, развития институтов экологической отчетности и экологического контроля как таковых.
В этой связи, особый интерес вызывает цикл научных трудов И.В. Замулы, посвященный теоретическому и практическому рассмотрению указанных актуальных аспектов, поскольку эффективный учет экологической деятельности будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию, как отдельных государств, так и мира в целом (не нарушая при этом природного баланса и не нанося необратимого ущерба биосфере).

Панков Дмитрий Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства, Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь

Бутинець Ф.Ф.

Глобалізація світового економічного простору призводить до погіршення технологічних і організаційно-майнових умов видобутку та використання природних ресурсів, споживання яких різко зростає. Україна серед європейських держав має найвищий інтегральний рівень антропогенного навантаження на довкілля, а стан навколишнього середовища в нашій країні на IV міністерській Конференції “Довкілля для Європи” (1998р., Орхус) визнано найгіршим в Європі.
З огляду на зазначене, цілі і принципи Концепції сталого розвитку щодо гармонійного поєднання економічних, природоохоронних та соціальних підходів і рішень є орієнтирами для будь-якої науки, у т.ч. бухгалтерського обліку як системи формування інформаційної бази, на підставі якої здійснюється процес управління як окремим суб’єктом господарювання, так і економікою в цілому. З огляду на недостатнє забезпечення діючою системою бухгалтерського обліку системного відображення впливу суб’єктів господарювання на довкілля, особливої актуальності набувають питання, пов’язані з розробкою й удосконаленням теорії та методології бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб’єктів господарювання, що і зроблено Замулою І.В. у наведеному циклі наукових праць.

Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету

Малюга Н.М.

В умовах наростання глобальної екологічної кризи прогресивне людство намагається діяти відповідно до принципів стійкого розвитку економіки. Одним із інструментів забезпечення стійкого розвитку є бухгалтерський облік, теорія та методологія якого на сьогодні не пристосована для відображення впливів діяльності суб’єкта господарювання на навколишнє природне середовище. Основними невирішеними проблемами на сучасному етапі залишаються: розробка вихідних теоретичних положень бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб’єкта господарювання; удосконалення методології бухгалтерського обліку у зв’язку з необхідністю відображення об’єктів, пов’язаних з екологічною діяльністю; розробка методик бухгалтерського обліку зазначених об’єктів; формування порядку розкриття інформації про екологічну діяльність суб’єкта господарювання; встановлення ролі бухгалтерського обліку у формуванні екологоорієнтованого управління суб’єкта господарювання та екологічної свідомості суспільства.
Необхідність у якісних змінах підходів до організації та функціонування бухгалтерського обліку як інформаційної системи актуалізує проблему розробки інформаційного забезпечення управління на мікро- та макроекономічному рівнях через систему бухгалтерського обліку з урахуванням положень концепції стійкого розвитку економіки, що визначило вибір теми та основних напрямів дослідження.
Дослідження І.В. Замули сприяє комплексному вирішенню проблем розвитку теоретико-методологічних положень бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб’єкта господарювання для задоволення інформаційних вимог управління на мікро- та макроекономічному рівнях.

Малюга Наталія Михайлівна, д.е.н., проф., Академік академії економічних наук України, завідувач кафедри теорії бухгалтерського обліку Національної академії статистикитики, обліку і аудиту, м. Київ

Тихонюк І.В.

Представлений цикл праць Замули І.В. "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація", крім суто наукового значення, дозволяє бухгалтерам-практикам вже сьогодні приділити увагу побудові бухгалтерського обліку в розрізі еколого-економічних процесів, пов’язаних з господарською діяльністю суб’єктів господарювання. Оскільки актуальним питанням сьогодення є формування відповідального ставлення управлінців усіх ланок до природно-ресурсного потенціалу країни як на мікро-, так і на макрорівнях, запропонований у роботі комплексний підхід якнайкраще сприятиме вирішенню цього завдання.
Тихонюк Ірина Володимирівна, перший заступник голови правління ВАТ «Бердичівський завод безалкогольних напоїв»

Шиманська К.В.

Стан захисту навколишнього природного середовища в Україні та світі обумовлюють глобальні екологічні проблеми, які нагально повинні бути вирішені для забезпечення стійкого розвитку нашого суспільства. В цьому контексті вченими мало уваги приділяється інструментам регулювання впливу суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище. Можу сказати, що бухгалтерський облік як потужна інформаційна система підприємства, покликаний, окрім іншого, забезпечити регулювання екологічної діяльності суб’єктів господарювання.
Автором дослідження вирішено ряд теоретичних та методологічних проблем, що дозволило сформулювати науково обґрунтовані пропозиції з питань удосконалення теоретичних засад та організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку екологічної діяльності, що дозволяє здійснювати інформаційне забезпечення діяльності суб’єкта господарювання, а також сприяє побудові ефективної системи охорони навколишнього середовища на макрорівні.

Шиманська Катерина Володимирівна, к.е.н., аудитор ПП "Аудиторська фірма "Екаунт".

Кобылянская М.С.

Экономическая доминанта прогресса (регресса) социума генерирует острые диспропорции национальных и мировых масштабов в развитии экологии, культуры, образования, медицины, здоровья и пр. Существенное превалирование экономических интересов над экологическими способно привести в перспективе к исчезновению отдельных элементов биосферы в целом и человечества в частности.
Гармоничное взаимодействие экономических и экологических интересов необходимо на микро- и макроуровне, однако оно невозможно без адекватной системы учета, увязывающей воедино экологические процессы с финансово-экономическими составляющими бизнес-процессов субъектов хозяйствования. Актуальной проблематике научного обоснования и практической реализации системы учета эколого-экономических процессов посвящен цикл работ Замулы И.В. «Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвітку: теорія, методологія, організація». Работа вополнена на высоком теоретическом и методологическом уровне, имеет большую практическую значимость, может способствовать гармонизации экономических и экологих интересов субъектов предпринимательской деятельности как Крыма , так и Украины в целом.
Кобылянская М.С., САР, преподаватель кафедры «Учет и аудит», Севастопольский национальный технический университет

Переймивовк Т.А.

Принцип єдності охорони природи та її раціонального використання — основний принцип у взаємовідносинах суспільства з природою. Охорона природи є необхідною умовою використання її ресурсів і служить підтриманню динамічної рівноваги між використанням природних ресурсів, з одного боку, і відтворювальними можливостями природи — з другого, що особливо важливо за високої технічної оснащеності сучасного виробництва. Питання взаємовідносин суспільства і природи та використання природних ресурсів стають дедалі актуальнішими. Сучасна екологічна ситуація складалась стихійно в ході діяльності людей, спрямованої на задоволення їхніх потреб. Людина досягла висот сучасної цивілізації завдяки тому, що постійно змінювала природу у відповідності зі своїми цілями. Люди досягали цілей, на які розраховували, але одержували наслідки, яких не чекали.
Екологічне прогнозування стало необхідною умовою оптимізації процесу взаємодії суспільства і природи. Тому важливо мати еколого-економічну оцінку науково-технічного прогресу. Подальша діяльність людини має здійснюватись із врахуванням наслідків її негативного впливу на стан природного середовища.
Тому, цикл наукових праць Замули І.В. присвячений дослідженню проблеми ролі бухгалтерського обліку у побудові концепції сталого розвитку країни та управлінні екологічною діяльністю суб’єкта господарювання є цінним науковим надбанням.
Переймивовк Т.А. к.е.н, експерт-бухгалтер ТОВ "Нотінгем-Хауз", м. Київ

Рабошук А.В.

За умов економічної глобалізації знаходження шляхів інтеграції наук задля подолання кризових явищ, т.ч. екологічної кризи, є проблемою для науковців різних спеціальностей. Запропонований Іриною Замулою порядок регулювання впливу людини на навколишнє середовище через засоби,якими володіє економіка, є інноваційним, заслуговує на увагу і подальший розвиток, а наведені у циклі наукових праць висновки та пропозиції є достатньо обгрунтованими і представляють інтерес для науковців та практиків у сфері бухгалтерського обліку, економіки, охорони навколишнього середовища.
Рабошук А.В., к.е.н., доц.,
доцент кафедри бухгалтерського обліку Житомирський державний технологічний університет

Вигівська І.М.

Дослідження на перетині наук завжди мають високий інтерес науковців-теоретиків і практиків. Представлені І.В. Замулою цикл наукових праць та реферат є саме таким дослідженням, яке об’єднує екологічну та економічну науки. Актуальність наукових результатів дослідника підтверджує щорічне проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, а також діяльність європейських і міжнародних екологічних фондів та організацій. На сьогодні невирішеною залишається проблема мінімізації екологічних ризиків, що мають негативний вплив як на життя людини, так і на середовище її існування. Проте автор, поєднуючи глибокі знання теорії бухгалтерського обліку та практичної діяльності вітчизняних підприємств, вміло знаходить вирішення ряду екологічних проблем сьогодення через удосконалення теоретичних засад та розробку організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку екологічної діяльності. Запропоновані дослідником рішення дозволяють сформувати необхідну інформаційну систему як на рівні суб’єкта господарювання, так і на макрорівні, тобто не лише на рівні держави, але і міжнародного простору, що дозволить створити відповідне інформаційне забезпечення здійснення екологічної діяльності у світі в цілому.
Вигіська Ірина Миколаївна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри господарського і фінансового контролю ЖДТУ

Бутинець Т.А.

В наш час, особливо промислові підприємства дуже мало уваги приділяють екологічному аспекту своєї діяльності. Бізнес думає лише про грошово-майнове збагачення, забуваючи про екологію навколишнього середовища.На мою думку, праця Ірини Валеріївни Замули досить вдало розкриває методологію бухгалтерського обліку екологічної діяльності суб'єкта господарювання,що сприятиме зацікавленості і дієвості управлінського персоналу до питань екології. Вперше Замула І.В. представляє суб'єктам господарювання шляхи вирішення, екологічної ситуації їхньою мовою. Безперечно,це вагомий вклад в науку і практику.
Бутинець Тетяна Анатоліївна,
кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор,судовий експерт,
головний бухгалтер ПАФ "Аудит - Бутинець"

Кондратюк О.

Екологічна проблема є глобальною та привертає увагу всього людства. Покращити екологічну ситуацію намагаються вчені через грунтовні дослідження в різних галузях знань. Тому цикл праць к.е.н., доцента Замули І.В."Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація" є актуальним, а результати досліджень автора мають наукову і практичну цінність.
Обгрунтовано взаємозв'язок і протирічча енономічних й екологічних наук, нові об'єкти бухгалтерського обліку, методики обліку екологічних витрат, зобов'язань, ГМО, та ін., необхідність зміни філософіі природокористування.
Впевнена, проведені автором дослідження є актуальними і для гірничо-металургійних підприємств Криворізького регіону.
Ольга Кондратюк, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Додонова М.В.

Цикл наукових праць та представлений реферат висвітлюють важливі теоретико-методологічні і практичні питання формування екологічної інформації в системі бухгалтерського обліку. Важливим є те, що автор розглядає як макро-, так і мікроекономічний аспект формування та використання такої інформації. Безперечно цим циклом публікай автор вносить значний вклад у теорію та методологію бухгалтерського обліку в Україні.

Додонова Марія Володимирівна
Кандидат економічних наук, доцент, заступник декана обліково-фінансового факультету Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

Чижевська Л.В.

Цикл наукових праць присвячений актуальній темі, яка широко дискутується вже кілька десятиліть. Маємо той випадок, коли економіст мислить в першу чергу як біолог. Це стосується вирішення наукових проблем з формування та оприлюднення екологічної інформації, спробі інтерпретувати екологічний збиток через бухгалтерські поняття. Практичну цінність мають розробки методики обліку екологічних витрат, доходів, зобов'язань.

Чижевська Людмила Віталіївна
Доктор економічних наук, професор, Житомирський інститут Національного авіаційного університету

Краєвський В.М.

Проблеми стійкого розвитку часто пов’язують лише з вирішенням екологічних проблем. Проте модель стійкого розвитку, як соціальна модель, є системою інтегрованих компонентів, їх відносин та зв’язків, які відображають зміст процесів збалансованого соціально-економічного розвитку. Мета системи екологічного обліку повинна полягати у спостереженні за змінами у навколишньому середовищі, що викликані економічною діяльністю, і в забезпеченні на цій основі інформаційної бази для комплексної екологічної та економічної політики. Ця мета може бути досягнута лише за умови, якщо можна буде проаналізувати прямий та опосередкований вплив економічного використання навколишнього середовища на економічну діяльність. Саме це обумовлює мету та актуальність даного дослідження.

Краєвський В.М., к.е.н, доцент кафедри статистики та економічного аналізу
Національний університет біоресурсів та природокористування

Корынько М.Д.

Розробки наведені у циклі наукових праць, які опубліковані І.В. Замулою за результатами здійснених власних наукових досліджень, у своїх сукупності вирішують важливу для суспільства проблему гармонізації діяльності людини з процесами, що відбуваються у навколишньому природному середовищі.
Автору вдалося здійснити поєднання досліджень у сфері екології зі сферою економіки, а саме бухгалтерського обліку, що характеризує діяльність Замули І.В. у науковій сфері як новаторську. Вирішення проблем формування інформації про
екологічні наслідки діяльності людини та використання її суспільством
дозволить покращити формування законодавчих та нормативних актів у питанні регулювання державою та оптимізації антропогенного навантаження на довкілля.
Вважаю, що дослідження вищезазначених проблем та розробки пропозицій з їх вирішення для суспільства із застосуванням інструментарію різних наук є перспективним напрямом наукових досліджень.

Корінько Микола Данилович
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри аудиту,
Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ

Опанащук П. В.

Питання екологічної безпеки з кожним роком стає для людства все більш актуальним. Зважаючи на сучасні реалії, екологічне становище (як на макрорівні, так і на мікрорівні) є тісно пов'язаним із економічними процесами. У світлі цього бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів виступає одним із важливих факторів досягнення бажаного балансу між забезпеченням сталого розвитку економіки і збереженням природної рівноваги в галузі екології. З огляду на це цикл наукових праць, представлених І. В. Замулою є важливим внеском у дослідження даного питання й має вагоме теоретичне, економічне й соціальне значення.
Опанащук Петро Володимирович, к.і.н., старший викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Жиглей І.В.

Цикл наукових праць “Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація” є актуальним дслідженням в умовах активного втручання людини в природу.В ньому на високому теоретичному рівні встановлено, що система бухгалтерського обліку спроможна сприяти побудові концепції сталого розвитку не лише країни (через діяльність кожного окремого субєкта господарювання), а й на світовий сталий розвиток. Адже за умови ведення бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні буде досягнуто позитивний економічний та соціальний ефект на макро- та глобальному рівні. Автор не лише визначає необхідність та можливість організаці та ведення такого обліку, але й удосоналює методологію в частині обліку окремих нових об'єктів, пов’язаних з екологічною діяльністю суб’єкта господарювання: природно-ресурсного потенціалу, екологічні витрати, екологічні доходи, зобовязання, ГМО, відходи виробництва тощо, що важко переоцінити в час глобальних екологічних катастроф та зростаючого негативного впливу на життя і здоров'я людини.

Жиглей Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету

Травін В.В.

Необхідною умовою розвитку суспільства є високий рівень його екологічної свідомості. Найбільш актуальною дана теза є для країн, які відносно недавно стали на шлях ринкових трансформацій. Зокрема, це стосується України.
Невипадковим є те, що наукові дослідження еколого-економічної проблематики набули такого розповсюдження саме в Україні. Українська економічна думка завжди характеризувалася соціальною направленістю та гуманізмом. Тому дослідження І.В. Замули необхідно розглядати саме в контексті розвитку і продовження існуючих традицій, закладених С. Подолинським, М. Руденко та іншими дослідниками.
Очевидно, що процес формування екологічної свідомості є складним і тривалим. Її відсутність робить марними будь-які кроки державного управління в напрямі поліпшення економічної ситуації. Спроба І.В. Замули переглянути основні постулати бухгалтерського обліку в світлі екологічної проблематики, що видно з представленого циклу наукових праць – це спроба доповнення, вдосконалення мови бізнесу, якою є бухгалтерський облік.
Таким чином, наука допомагає зробити необхідні кроки суспільству в напрямі його розвитку. Сам факт існування таких досліджень є індикатором зрілості суспільства, готовності його до змін. Звичайно ж все це можливо за умови дії зворотного зв’язку, тобто існування зацікавленості з боку держави в особі державного управління.
Травін Віталій Вікторович,
к.е.н., доцент кафедри політичної економії та міжнародної економіки,
Житомирський державний технологічний університет

Олійник О.В.

Аналізуючи наукові праці сучасних дослідників у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю можна констатувати наявні прогалини щодо окремих беззаперечно актуальних питань. В цьому контексті цикл праць Замули І.В. є цікавим не тільки науковцям, але і фахівцям-практикам. Вважаю, що позитивним є системний підхід дослідника до вирішення проблем бухгалтерського відображення еколого-економічних процесів, розробка пропозицій щодо розвитку теорії та методології обліково=аналітичної науки. Глибини дослідженню додає звернення Ірини Валеріївни до світоглядних проблем сьогодення. Я особисто ознайомлена з дослідженнями автора протягом десяти років і вважаю, що представлені публікації формують новий напрям дослідження функціональних наук.

Олійник Оксана Вікторівна,
доктор економічних наук, професор,
перший проректор Житомирського державного технологічного університету

Гладишева С.І.

Сучасний екологічний стан вимагає нового підходу до вирішення проблем екологічної кризи. Беручи до уваги обмеженість ресурсів та тісний зв’язок екологічних відносин з соціальними та економічними, вважаю тему новою, актуальною та цікавою. Швидкий розвиток сучасних технологій у виробництві вимагає іншого, нового, підходу до старих екологічних проблем.
Автор наукової праці обґрунтував необхідність дослідження бухгалтерського відображення еколого-економічних процесів як інструмента забезпечення стійкого розвитку країни, в частині розробок у сфері нових об’єктів облікового відображення, пов’язаних з еколого-економічними процесами. Не оминув і проблеми ігнорування ролі бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів відповідно до сучасних вимог інформаційного забезпечення управління.
Наукова робота підтверджує, що природно-ресурсний потенціал є об’єктом бухгалтерського обліку. Та наголошує на необхідністі виховання користувача екологічної інформації через формування екологічної свідомості суспільства.
Науковий підхід автора до вирішення глобальних екологічних проблем за допомогою економічних методів дасть змогу формувати достовірну, оперативну, повну інформаційну базу, на підставі якої здійснюється процес управління. Це дозволить покращити екологічну ситуацію в Україні.
Тема для нашої країни мало вивчена, але дана робота задає напрям для подальшого розвитку бухгалтерського обліку у напрямі відображення еколого-економічних процесів.
Гладишева С.І., бухгалтер, Каховський державний агротехнічний коледж.