Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні"

М39

 

Автор: Атаманова Ю.Є., д.ю.н.

 

Представлений Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку (НАПрав.Н України).

 

Цикл праць є комплексним дослідженням у науці господарського права проблем системного господарсько-правового регулювання відносин, які виникають у процесі організації та здійснення інноваційної діяльності в межах національної інноваційної системи в цілому, а також господарсько-правового механізму формування та реалізації інноваційної політики як відокремленого напрямку соціально-економічної політики держави.

 Розглянуто основні напрямки діяльності держави в інноваційній сфері та зміст виконуваної нею інноваційної функції. Досліджено правовий механізм, правові засоби реалізації державної інноваційної політики, з’ясовано господарську компетенцію державних органів влади в інноваційній сфері. Проаналізовано стан та проблеми законодавчого регулювання в Україні інноваційної діяльності.

Результати дослідження використані при написанні гл.34 „Правовое регулирование инновационной деятельности” Научно-практического комментария Хозяйственного кодекса Украины под общ. ред. А.Г. Бобковой (Харьков, 2008 г. – 1296 с.; с. 1012 – 1038).  та  на  парламентських слуханнях за  темою  «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» 17 червня 2009 року.

 

Кількість публікацій:   55 наукових публікацій  в т.ч. 9 монографій ( 3 одноосібні), 33 статті, 13 тез доповідей

Надіслати коментар

Коментарі

Єфремова Катерина Вікторівна

Дослідження є потрібним і своєчасним, виконаним на високому професійному рівні, та безперечно корисне для розвитку даної наукової галузі. Вельми цікавим здається дослідження автора відповідності економічній сутності об’єктів інноваційної діяльності їх законодавчих визначень. Ним установлено, що в загальному вигляді економічний процес послідовного перетворення ідеї на інноваційний об’єкт виглядає таким чином: новація – нововведення – об’єкт права інтелектуальної власності – інноваційна розробка – інноваційний продукт – інновація – інноваційна продукція. Слід позитивно оцінити також надання авторських дефініцій таким поняттям, як „інноваційний продукт”, „інновація”, „інноваційна продукція”, визначення основних результатів інноваційної діяльності, які полягають у: випуску інноваційної продукції, здійсненні інноваційних робіт або наданні інноваційних послуг, застосуванні інноваційних технологій, а також запровадженні інноваційного виробництва в результаті поєднання різних видів інновацій (створення виробництва нових або значно удосконалених товарів „під ключ”)

К.В. Єфремова, к.ю.н.

Іванова Ксенія Юріївна

Системну цінність мають пропозиції авторки щодо необхідності конкретизації в законодавстві обраного типу стратегії економічного розвитку держави саме із позиції піднесення ролі інноваційної діяльності та її державної підтримки. Дійсно сьогоднішні пріоритети сформульовано настільки розпливчато, що по суті не стають реальною підставою для державного економічного регулювання. Саме тому представлений цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні" Атаманової Ю.Є. заслуговує присудження премії Президента України.

К.Ю. Іванова, аспірантка кафедри господарського права НУ «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Лук'янов Дмитро Васильович

Підтримую цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні" Атаманової Ю.Є. на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Д.В. Лук'янов, к.ю.н., доцент, начальник управління планування і координації правових досліджень в Україні Національної академії правових наук України

Кузьміна Марина Миколаївна

Вважаю, що представлений цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні" Атаманової Ю.Є. є актуальним, має наукове та практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України.

М.М. Кузьміна, к.ю.н.

Вороніна Ірина Сергіївна

Дослідження є потрібним і своєчасним, виконаним на високому професійному рівні, та безперечно корисне для розвитку даної наукової галузі. Практична значимість результатів дослідження визначається пропозиціями щодо вдосконалення господарського законодавства. Підготовлені авторкою пропозиції можуть бути використані суб'єктами законодавчої ініціативи, органами виконавчої влади, вченими та викладачами вищих навчальних закладів.

І.С. Вороніна, здобувач кафедри господарського права НУ «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Калініченко Альона Іозівна

Представлена наукова робота Атаманової Ю.Є. є актуальною і своєчасною. Новизна наукових положень дослідження Атаманової Ю.Є. полягає в тому, що це перше, виокремлене багатоаспектне дослідження проблем системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері.

Калініченко, здобувач кафедри адміністративного права НУ «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Чайкін Ігор Борисович

Актуальність теми дослідження обумовлена тією обставиною, що вирішальним фактором у вирішенні проблем сучасної економіки є саме ефективне господарсько-правове регулювання інноваційних відносин, опанування місця та ролі інноваційної діяльності в системі господарської діяльності, а також її конститутивних властивостей в цілому для розвитку економічної системи. Невипадково побудова інноваційної моделі економіки визнано на державному рівні стратегічним пріоритетом країни, яке має отримати належне правове забезпечення. Однак до цього часу в Україні не отримала не тільки законодавчого закріплення, а й не стала предметом глибокого наукового правового дослідження низка питань, без вирішення яких важко очікувати прогнозованих змін у засадах функціонування національної економіки в напрямку її переорієнтації на інноваційну модель: зміст інноваційної функції держави, предмет державної інноваційної політики, господарсько-правові засоби та механізм її реалізації. В тому числі повністю розбалансованою виявилася система органів державної влади, що наділені господарською компетенцією в інноваційній сфері та на які покладається забезпечення проведення державної інноваційної політики. Поза системного підходу до врегулювання цих чинників інноваційна реформа в державі не розпочнеться.
Можна відмітити, що Атаманова Ю.Є. не лише довела потребу науки та практики у комплексному погляді на цій правові проблеми, алей поставила низку нових питань, від вирішення яких залежить розбудова в цілому економічної системи держави. Робота охоплює найважливіші проблемні питання системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері, має безпосередній вихід на реальні економічні проблеми інновацій з точки зору встановлення зв’язку між економічними та юридичними категоріями, державним регулюванням економіки, господарської правосуб’єктності тощо.

І.Б. Чайкін, к.ю.н.

Білоусов Євген Миколайович

Дослідженням різних аспектів інноваційної політики займаються провідні вчені різного фаху як України, так і інших країн, водночас масштаби та рівень наукової розробки господарсько-правового регулювання інноваційної діяльності є недостатніми, що свідчить про актуальність обраної авторкою теми.
Хочу зазначити, що цікавим є дослідження правового статусу технологічних парків як суб’єктів інноваційної діяльності, зокрема, стосовно уточнення їх господарської правосуб’єктності, основних форм таких суб’єктів, уточнення змісту спеціального режиму інноваційної діяльності технопарку тощо.

Є.М. Білоусов, к.ю.н., доцент.

Адамюк Денис Іванович

Представлена наукова робота Атаманової Ю.Є. є актуальною і своєчасною. Має практичне значення і заслуговує присудження премії Президента України.

Д.І. Адамюк, аспірант каф. господарського права НУ «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»

Гончаренко Олена Андріївна

Результати досліджень Ю.Є. Атаманової мають теоретичне і практичне значення. Підготовлене авторкою доопрацювання господарсько-правового регулювання інноваційної діяльності заповнює відповідну прогалину в науці господарського права та може скласти основу для внесення змін та доповнень до законів України, що регулюють інноваційні відносини, а також слугувати подальшому розвитку національної інноваційної системи, активізації інноваційної діяльності в Україні, залученню інвестицій в інноваційну діяльність.

О.А. Гончаренко, к.ю.н.

Бойчук Роман Петрович

Дослідження полягає в тому, що вперше в Україні на основі аналізу законодавства України, окремих інших країн, яким визначаються організаційно-правові засади інноваційної та інвестиційної політики, з урахуванням здобутків вітчизняної та зарубіжної науки, а також сучасного стану інноваційного ринку в Україні та інших країнах проведено комплексне дослідження, яке дозволило запропонувати та обґрунтувати нові наукові положення щодо господарсько-правового регулювання інноваційних відносин та формування і реалізації інноваційної державної політики.

Р.П. Бойчук, к.ю.н., доцент.

Уркевич Віталій Юрійович

у роботі досліджено особливості відносин та суб’єктного складу кожної з виділених груп відносин в інноваційній сфері, що дозволило зробити авторові до низки важливих та цікавих висновків. Зокрема, слід відмітити та погодитись з висновком, що суб’єкти інноваційної інфраструктури становлять відособлену групу учасників зазначених відносин та виконують, насамперед, функцію забезпечення, підтримання, полегшення здійснення інноваційної діяльності її суб’єктами, а їх діяльність належить до інших, ніж інноваційна діяльність, видів господарської діяльності, основний предмет якої не пов’язаний із безпосереднім здійсненням, реалізацією інноваційного процесу та яка регулюється нормами інших, ніж інноваційне законодавство, інститутів господарського законодавства (банківське, страхове, інвестиційне законодавство та ін.)
Науковим досягненням автора слід визнати встановлення комплексного характеру інноваційних правовідносин, які об’єднують низку простих, однорідних відносин, що складаються протягом здійснення інноваційного циклу, а також розроблення дефініції інноваційних правовідносин.
Дослідження є потрібним і своєчасним, виконаним на високому професійному рівні, та безперечно корисне для розвитку даної наукової галузі.

В.Ю. Уркевич, д.ю.н., доцент.

Ярошенко Олег Миколайович

Ураховуючи затребуваність інновацій як суб’єктами господарювання, так і державою в цілому в цілях забезпечення соціально-економічного розвитку країни та підвищення її конкурентоздатності, одним із пріоритетних напрямків діяльності держави стає діяльність по стимулюванню здійснення суб’єктами господарювання інноваційної діяльності, пов’язаної зі створенням та реалізацією інновацій. Таке завдання держави актуалізує питання детального врегулювання відносин, що складаються в процесі організації та здійснення інноваційної діяльності суб’єктами господарювання, а тому дослідження Ю.Є. Атаманової є своєчасним та актуальним.

О.М. Ярошенко, д.ю.н., проф.

Давидюк Олександр Миколайович

Питання правового регулювання інноваційної діяльності останнім часом привертає увагу як на рівні держави, так і суб’єктів господарювання, у практичному, так і теоретичному аспекті. Однак слід констатувати, що на сьогодні ще ступінь їх вирішення залишається низьким, а тому дослідження Атаманової Юлії Євгенівни є важливим та вчасним для науки господарського права.

О.М. Давидюк, к.ю.н.

Кохан Вероніка Павлівна

Загальновідомо, що нові ідеї, рішення та розробки, втілені у виробництво, не лише підвищують конкурентоспроможність суб’єктів господарювання та їхньої діяльності, а й стимулюють економічний розвиток країни в цілому. Фактично реалізація результатів інтелектуальної діяльності відбувається у формі інноваційної діяльності, а тому правове регулювання інноваційної діяльності, її державна підтримка набувають особливого значення як для держави, так і господарюючих суб’єктів. З цих позицій дослідження Ю. Є. Атаманової відповідає запитам часу та, безумовно, має актуальний характер.

В.П.Кохан, к.ю.н.

Матвєєва Анастасія Володимирівна

Дослідження Атаманової Ю. Є. відповідає обраному Україною інвестиційно-інноваційному шляху розвитку. Тому, безумовно, його проведення є назрілим та вчасним. Причому, слід підкреслити, що воно є корисним як для суб’єктів господарювання, так і для держави в цілому, оскільки пов’язано із стимулюванням інноваціями підвищення конкурентоспроможності перших та забезпеченням соціально-економічного розвитку другої.

А.В. Матвєєва,к.ю.н.