Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"

р38

 

Автори:

Довбня А.М., Ганенко В.Б., Гриненко А.А., Касілов В.Й, Коваленко Г.Д.,

Маслов М.І., Мороховський В.Л., Трутень В.І., Фомін С.П., Шраменко Б.І.

 

Представлений Національним науковим центром "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України.

 

Авторами проведено комплексні теоретико-експериментальні дослідження динаміки пучків релятивістських частинок у аморфних та кристалічних мішенях та її впливу на електродинамічні процеси у речовині.  Вікрито низку явищ та ефектів, зокрема, явище каналювання релятивістських позитронів у кристалах.

На основі отриманих фундаментальних результатів та розроблених новітніх експериментальних методик і технологій зроблено пропозиції щодо їх практичного використання, а саме, для створення джерела інтенсивного гамма-випромінення з широким спектром можливого застосування, і зокрема, при створенні джерела позитронів для лінійних суперколлайдерів нового покоління.

Запропоновано  новий стохастичний механізм повороту заряджених частинок ультрависоких енергій за допомогою зігнутих кристалів, який був успішно реалізований на прискорювачі SPSCERN  та використовувується для керування параметрами пучків на прискорювачах високих та надвисоких енергій.

Розроблено кількісну теорію впливу багатократного розсіяння на випромінення ультрарелятивістських електронів у тонкому шарі речовини - ефект Терновського-Шульги-Фоміна, що був передбачений у ХФТІ та нещодавно відкритий експериментально в CERN.

Загальний економічний ефект від впровадження роботи складає 76,3 млн.грн.

Результати  досліджень відповідають вищому світовому рівню робіт в галузі фізики взаємодії частинок високих енергій з речовиною, а за окремими напрямками  - є пріоритетними.

Наукові результати опубліковано у 182 публікаціях, в т.ч. у 3 монографіях, 167 статтях у реферованих журналах. Роботи  авторів процитовано в більш ніж 2100 статтях в наукових журналах.   Новизну технічних рішень захищено 12 авторськими свідоцтвами. За даною тематикою захищено 21 докторська та 42  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  в  Інституті ядерних досліджень НАН України на розширеному засіданні Наукової ради з проблем "Ядерна фізика та ядерна енергетика" при Відділенні ядерної фізики та енергетики НАН України 6 вересня 2011 року о 14.00.

Надіслати коментар

Коментарі

Проф. Д.А. Овсянников, СПбГУ, Россия

Цикл работ «Динамика пучков частиц высоких энергий в кристаллических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения» (авторы А.Н.Довбня, В.Б. Ганенко, А.А. Гриненко, В.И. Касилов, Г.Д. Коваленко, Н.И. Маслов, В.Л.Мороховский, В.И. Трутень, С.П. Фомин, Б.И. Шраменко) отражает «2 стороны медали»:
1. Создание на ускорителе ЛУ-2ГэВ пучков электронов и позитронов энергией 1 ГэВ с прецизионными параметрами (dЕ/Е ~ 1% и малой угловой расходимостью =1*10-4 радиан).
2. Изучение динамики е-/е+ частиц и генерация гамма-излучения высокой энергии при каналировании пучков этих частиц в ориентированных монокристаллах.

В 80-х годах эти работы были продолжены сначала в ОИЯИ (Дубна) и ИФВЭ (Протвино), а в 90-х годах и до настоящего времени в СЕRN, где поставлены эксперименты (с использованием монокристаллов) для:
- создания источника позитронов для будущих коллайдеров, поворот пучков положительно и отрицательно заряженных частиц с помощью монокристаллов;
- генерация гамма-излучения частицами супервысоких энергий в веществе.

Авторы цикла работ являются известными в мире учёными и результаты их работ широко представлены в печати, а также доложены на различных международных симпозиумах и конференциях.

Представленный цикл работ по глубине, фундаментальности и значимости для науки как экспериментальных, так и теоретических результатов соответствует высоким стандартам мирового уровня и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Д.А. Овсянников
Заведующий кафедрой Теории систем
управления электрофизической аппаратуры:
Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор физико-математических наук, профессор

Проф. Г. Б. Варламов, проректор НТУУ "КПІ"

В циклі робіт, які висувається на здобуття Державної премії України, внесено значний влад в розуміння фізичних процесів, які протікають при проходженні релятивістських електронів і позитронів через монокристали.
Також було відкрито явище каналювання релятивістських позитронів при проходженні крізь орієнтовані монокристали, передбачено та експериментально досліджено ряд орієнтаційних ефектів у електродинамічних процесах, таких як анігіляційне випромінення канальованих позитронів, когерентне розсіяння на ланцюжках атомів кристалу, гальмівне випромінення канальованих та надбар’єрних електронів та позитронів у кристалах.
Отримані та оприлюднені результати дозволили розробити пропозиції щодо створення інтенсивного джерела гамма-квантів, яке пройшло успішну апробацію на прискорювачі CERN і буде використано при створенні джерела позитронів для майбутніх лінійних суперколайдерів. Це вагомий науковий результат українських вчених, який підкріплений 12 авторськими свідоцтвами.
Результати, представлені в роботі «Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення», відповідають вищому світовому рівню робіт в галузі фізики взаємодії частинок високих енергій з речовиною, а по окремих напрямках ці результати є пріоритетними, а автори роботи заслуговують присудження державної премії України в галузі науки і техніки.

Г. Б. Варламов,
Проректор НТУУ «КПІ» з науково-педагогічної роботи
доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України

Проф. Л.Л. Таважнянский, ректор ХНТУ "ХПИ"

В цикле работ, который выдвигается на соискание Государственной премии Украины, открыто ряд новых явлений: каналирование релятивистских позитронов при прохождении через ориентированные монокристаллы; теоретически предсказан и экспериментально подтвержден в CERN в 2005-2009 годах на пучках электронов и позитронов с энергией до 300 ГэВ эффект подавления тормозного излучения в тонком слое вещества (в научной литературе получил название эффекта Терновского-Шульги-Фомина).
Важнейшей составляющей представляемого цикла работ является развитие ускорительной и измерительной экспериментальной базы в ХФТИ, и, в первую очередь, создание пучков электронов и позитронов с прецизионными параметрами по интенсивности, монохроматичности и угловой расходимости. Для проведения указанных экспериментальных работ группой специалистов под руководством А.Н. Довбни был выполнен целый ряд фундаментальных исследований и разработок новых ускоряющих систем и устройств, тем самым сделан значительный вклад в развитие теории и техники ускорителей электронов высоких энергий.
Полученные результаты отвечают мировому уровню работ в области физики взаимодействия частиц высоких энергий с веществом, а также внесли значительный вклад в развитие новых методов формирования пучков электронов и позитронов высоких энергий.
По материалам цикла работ опубликованы: 3 монографии, 10 обзоров в научных журналах и сборниках статей, 157 оригинальных статей в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах и получено 12 авторских свидетельств.
Считаю, что цикл работ «Динамика пучков частиц высоких энергий в кристаллических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения» (авторы А.Н.Довбня, В.Б. Ганенко, А.А. Гриненко, В.И. Касилов, Г.Д. Коваленко, Н.И. Маслов, В.Л.Мороховский, В.И. Трутень, С.П. Фомин, Б.И. Шраменко) заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года.

Ректор Национального технического
Университета «ХПИ», д-р техн. наук,
профессор, заслуженный деятель науки
и техники Украины, лауреат
Государственной премии Украины Л.Л. Таважнянский

В.А. Глухих, академик РАН

Экспериментальное открытие явления каналирования релятивистских позитронов на ускорителе ХФТИ в 1971 году, сделанное группой харьковских физиков, а также дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования процессов при прохождении пучков ускоренных частиц через ориентированные кристаллы открыли новое направление в физике взаимодействия частиц высоких энергий с веществом.

Благодаря экспериментальным и теоретическим работам, а также значительному вкладу в дальнейшее развитие этого направления, внесенным А.Н. Довбней, В.Б. Ганенко, А.А.Гриненко, В.И. Касиловым, Г.Д. Коваленко, Н.И. Масловым, В.Л. Мороховским, В.И.Трутнем, С.П. Фоминым, Б.И. Шраменко, харьковская школа физиков на протяжении десятилетий занимает одно из ведущих мест в мире в этой области физики.
На оснований вышеизложенного мы, безусловно, поддерживаем цикл работ «Динамика пучков частиц высоких энергий в кристаллических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения», представленных к выдвижению на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2010 года.

В первых работах физиков «харьковской группы» был обнаружен в 1972 году эффект каналировання позитронов и электронов с энергией до 2 ГэВ в монокристаллах кремния. С этого времени началось успешное развитие нового научного направления - физики взаимодействия заряженных частиц высоких энергий с упорядоченной структурой кристаллов, которое открыло целый ряд новых сторон этого явления:
- уменьшение среднеквадратичного угла пространственного распределения гамма-излучения из монокристалла;
- увеличение эффективности взаимодействия электронов с цепочкой атомов монокристалла, что приводит к возрастанию спектральной плотности гамма-излучения;
- возможность управления траекториями пучков заряженных частиц путем изгиба монокристалла или путем отклонения его оси;
- увеличение выхода электро-ядерных реакций при прохождении электронов через ориентированный монокристалл, а также увеличение выхода фотонейтронов под воздействием гамма-излучения из ориентированного монокристалла.

Перечисленные эффекты могут быть использованы на практике не только в изученном диапазоне энергий 1 - 10 ГэВ, но и при более высоких энергиях, например, в ЦЕРНе, где они уже частично используются в исследованиях с участием членов авторского коллектива цикла работ. Работы, представленные в цикле, выполнены на высоком научно-техническом уровне, по большей части являются приоритетными и признанными в мире, составляют гордость украинской науки и способствуют утверждению престижа Украины в наукоемких научно-технических разработках.

Хотим отметить, что начиная с 1991 года, в ХФТИ успешно ведутся исследования и разработки по мощным ускорителям электронов для радиационных и ядерных технологий, в том числе для получения медицинских радиоизотопов. Коллектив авторов возглавляет эти работы. Мы хотим также отметить важную роль их в организации международных конференций по линейным ускорителям («Дубна», Алушта), которые объединяют усилия физиков разных стран.

Считаем, что цикл работ «Динамика пучков частиц высоких энергий в кристаллических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения» (авторы А.Н.Довбня, В.Б. Ганенко, А.А. Гриненко, В.И. Касилов, Г.Д. Коваленко, Н.И. Маслов, В.Л.Мороховский, В.И. Трутень, С.П. Фомин, Б.И. Шраменко) заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года.

В.А. Глухих
Научный руководитель института,
НИИ ЭФА им. Д.В. ЕФРЕМОВА
доктор технических наук; академик Российской академии наук, академик Российской академии инженерных наук и Российской электротехнической академии;
лауреат Ленинской и Государственной премий, Лауреат Премии Правительства РФ

Ю.Н. Гавриш
Зам. директора НПК линейных ускорителей и циклотронов,
доктор физико-математических наук, профессор

Prof. Kees de Jager, University of Virginia, JLab, USA

It is a great pleasure to write this letter in support of the application of A.N. Dovbnya et al. for the State Prize of Ukraine in the Field of Science and Technology. I have interacted regularly with the group at the Kharkov Institute of Physics and Technology (KIPT) since I started my present position as Hall A Leader at Jefferson Lab, over thirteen years ago, but my interaction dates back to 1985 when I was still affiliated with the National Institute for Nuclear Physics and High-Energy Research (NIKHEF) in Amsterdam. In that earlier period I have actually visited the Kharkov Institute at least three times.

The phenomenon of relativistic positron channeling was observed for the first time in 1971 at KIPT. This observation initiated a very broad experimental and theoretical research program. The interaction of an accelerated beam of charged particles through an aligned crystal is governed by a variety of processes, including coherent scattering from a crystal lattice, channeling and above-barrier electron and positron radiation and photon- and electron-induced nuclear reactions. After the initial discovery the Kharkov group executed a systematic study using different experimental techniques to determine the dechanneling length in a crystal for both planar and axial channeling. This resulted in the optimal thickness of the crystal converter for future applications, such as a positron source for a high-energy electron-positron collider. One particularly impressive result of these studies is the stochastic deflection of both positively and negatively charged high-energy particles by a curved crystal. Equally important is the improvement of the theory of multiple scattering in crystalline and amorphous material, in particular the suppression of radiation in thin layers of material.

I am really impressed by the depth of the KIPT group’s understanding regarding its research program in the broadest possible sense. Evidence that the group is considered an active leader in this field, is given by the large number of publications accepted in refereed journals, by the participation in the preparation for and running of experiments at several leading accelerator facilities all over the world and the participation in the Program Committees of international conferences.

In summary, the Kharkov KIPT group has performed research of outstanding quality that in my opinion fully deserves the professional recognition the State Prize of Ukraine would provide it.

Sincerely yours,
Kees de Jager
Hall A Group Leader,
Thomas Jefferson National Accelerator Facility (JLab)
University of Virginia Research Professor
USA

Профессор В.М. Самсонов, директор ПИЯФ

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета
Учреждения Российской академии наук
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН
от 12 мая 2011 г.

Присутстввовало: 54 члена совета из 65 по списку.
Слушали:
О поддержке выдвижения Научно-техническим советом Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» цикла работ авторского коллектива А.Н. Довбня, В.Б.Ганенко, А.А.Гриненко, В.И.Касилов, Г.Д.Коваленко, Н.И.Маслов, В.Л.Мороховский, В.И.Трутень, С.П.Фомин, Б.И.Шраменко «ДИНАМИКА ПУЧКОВ ЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ПУЧКОВ И СВОЙСТВАМИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года.

Выступили:
Доктор физ.-мат. наук В.В.Федоров, руководитель Отделения нейтронных исследований ПИЯФ РАН, доктор физ.-мат. наук И.А.Митропольский, ученый секретарь института.

Экспериментальное открытие явления каналирования релятивистских позитронов на ускорителе ХФТИ в 1971 году, а также дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования процессов при прохождении пучков ускоренных частиц через ориентированные кристаллы, открыли новое направление в физике взаимодействия частиц высоких энергий с веществом. В цикле работ, который выдвигается на соискание Государственной премии Украины, был предсказан и экспериментально исследован ряд ориентационных эффектов в электродинамических процессах, таких как аннигиляционное излучение каналированных позитронов, когерентное многоканальное рассеяние на цепочках атомов кристалла и тормозное излучение каналированных и надбарьерных электронов и позитронов в кристаллах.
На основе этих результатов были разработаны предложения относительно создания интенсивного источника гамма-квантов с широким кругом возможных применений. В частности, прошла успешную апробацию на ускорителе CERN идея использования кристаллического конвертора при создании источника позитронов для будущих линейных суперколлайдеров; предсказан и исследован механизм стохастического рассеяния заряженных частиц цепочками атомов изогнутого кристалла, который был экспериментально подтверждён на ускорителе SPS CERN в 2008 году. Применение этого механизма открывает новые возможности по отклонению пучков не только положительно, но и отрицательно заряженных частиц ультравысоких энергий с помощью изогнутых кристаллов. В цикл вошли также работы по теории влияния многократного рассеяния на излучение ультрарелятивистских частиц в веществе, в которых, в частности, был предсказан эффект подавления тормозного излучения в тонком слое вещества.
Полученные авторским коллективом результаты отвечают высшему мировому уровню работ в области физики взаимодействия частиц высоких энергий с веществом, а по отдельным направлениям эти результаты являются приоритетными.

В результате открытого голосования:
«за» - 54, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Постановили:
Поддержать выдвижение Научно-техническим советом ННЦ «Харьковский физико-технический институт» цикла работ авторского коллектива А.Н. Довбня, В.Б.Ганенко, А.А.Гриненко, В.И.Касилов, Г.Д.Коваленко, Н.И.Маслов, В.Л.Мороховский, В.И.Трутень, С.П.Фомин, Б.И.Шраменко «ДИНАМИКА ПУЧКОВ ЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ПУЧКОВ И СВОЙСТВАМИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ» на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года.

Председатель Ученого совета
профессор, директор ПИЯФ В.М.Самсонов

Профессор В.В. Федоров

На цикл работ авторского коллектива А.Н. Довбня, В.Б.Ганенко, А.А.Гриненко, В.И.Касилов, Г.Д.Коваленко, Н.И.Маслов, В.Л.Мороховский, В.И.Трутень, С.П.Фомин, Б.И.Шраменко «ДИНАМИКА ПУЧКОВ ЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ПУЧКОВ И СВОЙСТВАМИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ», выдвинутый на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года.

Проведенные в рамках данного цикла теоретико-экспериментальные исследования в физике взаимодействия частиц высоких энергий с веществом позволили сделать значительный шаг в понимании важной роли динамики пучков релятивистских частиц в аморфных и кристаллических мишенях и ее влияния на электродинамические процессы в веществе. В частности, разработана теория эффекта влияния многократного рассеяния на излучение ультрарелятивистских электронов в тонком слое вещества, который был теоретически предсказан в ХФТИ и недавно подтвержден экспериментально в ЦЕРН.
Полученные авторами фундаментальные результаты и разработанные новые экспериментальные методики и технологии позволили дать предложения по их практическому использованию, например, для создания источника интенсивного гамма-излучения с широким спектром возможного применения (в частности, для создания источников позитронов на линейных суперколлайдерах). Кроме того, предложен новый стохастический механизм поворота заряженных частиц ультравысоких энергий с помощью изогнутых кристаллов, который был успешно реализован на ускорителе SPS ЦЕРН в 2008 году.
При подготовке экспериментальной базы, проведенных в цикле работ, сделан значительный вклад в теорию и технику ускорителей электронов высоких энергий, что подтверждено 10 авторскими свидетельствами.
Полученные результаты хорошо известны мировой научной общественности и отвечают высшему мировому уровню в области физики взаимодействия частиц высоких энергий с веществом, а по отдельным направлениям эти результаты являются приоритетными, что содействует повышению авторитета украинской науки в мире. Об этом свидетельствует большое количество публикаций в ведущих научных журналах, приглашение авторов цикла для участия в международных конференциях и симпозиумах, а также для участия в международных проектах и экспериментах в этой области физики.
Я поддерживаю выдвижение этого цикла работ на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в 2011 года.

Руководитель Отделения нейтронных исследований
Петербургского института ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН,
профессор В.В. Федоров

В.С. Волошин, док.тех. наук, проф.

На 13-му засіданні Вченої ради ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» було розглянуто питання про підтримку висунення циклу робіт «Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення» (автори: А.М. Довбня, В.Б. Ганенко, А.А. Гриненко, В.Й. Касілов, Г.Д. Коваленко, М.І. Маслов, В.Л. Мороховський, В.І. Трутень, С.П. Фомін, Б.І. Шраменко) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 році.
На засіданні Вченої ради університету було представлено реферат циклу робіт. Провідні вчені нашого університету висловили свою думку стосовно викладеного матеріалу. Розглянувши матеріал реферату, Вчена рада ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» ухвалила відкритим голосуванням підтримати висунення циклу робіт «Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення» (автори: А.М. Довбня, В.Б. Ганенко, А.А. Гриненко, В.Й. Касілов, Г.Д. Коваленко, М.І. Маслов, В.Л. Мороховський, В.І. Трутень, С.П. Фомін, Б.І. Шраменко) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2011 році.

Ректор
Приазовського державного
технічного університету,
док. технічних наук, проф.
В. С. Волошин

О.Б. Шпеник, академік НАН України

Цикл робіт «Динаміка пучків частинок високих енергій в кристалічних структурах: управління параметрами пучків і властивостями гамма-випромінювання», автори А.М.Довбня, В.Б.Ганенко, А.А.Гриненко, В.Й. Касілов, Г.Д.Коваленко, М.І.Маслов, В.Л.Мороховський, В.І.Трутень, С.П.Фомін, Б.І.Шраменко, висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року як багаторічне дослідження, що має величезний вплив на розвиток наукових уявлень про фундаментальні процеси взаємодії заряджених частинок високих енергій з речовиною і фактично формує новий науковий напрям.

Цей новий в світовій науці напрямок створено, значною мірою, за участі авторів, у становлення і розвиток якого вони внесли і продовжують вносити вагомий внесок ось вже протягом 40 років. Це і перші роботи, в яких було експериментально виявлено і теоретично пояснено відмінність у випромінюванні релятивістських електронів і позитронів в кристалах, що обумовлена різним характером руху цих частинок у полі кристалічних осей і площин, і експериментальне підтвердження теоретично передбаченого в ННЦ ХФТІ (Н.Ф. Шульгою) явища інтенсивного випромінювання «надбарьерних» частинок. Це також дослідження впливу розсіювання частинок на їх випромінювання, яке призвело до відкриття ефекту придушення випромінювання в тонкому шарі речовини, що отримав назву ефекту Терновського-Шульги-Фоміна і прогноз явища стохастичного розсіювання заряджених частинок в орієнтованих кристалах, на основі якого можливо відхиляти негативно заряджені частинки високої енергії з допомогою кристалів. Цей ефект нещодавно був експериментально підтверджений у ЦЕРН.

Хотілося б відзначити провідну роль ННЦ ХФТІ як наукового центру у підтримці високого рівня досліджень в галузі експериментальної та теоретичної фізики атомного ядра в Україні. Фізики-ядерники із Інституту електронної фізики НАН України протягом багатьох років співпрацюють з ННЦ ХФТІ в питаннях підтримки та модернізації ядерно-фізичного обладнання, формування напрямків прикладних та фундаментальних досліджень. Студенти та молоді науковці проходили практику і підвищували свою кваліфікацію на базі наукових лабораторій ННЦ ХФТІ, долучаючись до досліджень за новими науковими напрямами.

Отримані авторами циклу успіхи стали можливими завдяки, з одного боку, створення та постійного вдосконалення експериментальної бази харківського наукового центру, що дозволило авторам створити необхідні для досліджень пучки електронів і позитронів і унікальні експериментальні методики, а з іншого, створення теорії цих явищ під керівництвом академіків НАН України А.І. Ахієзера та Н.Ф. Шульги. Плідний взаємний вплив теорії та експерименту в рамках одного наукового центру, дозволило забезпечити необхідний фундамент для перевірки та розвитку теоретичних моделей і підходів, цілеспрямоване планування досліджень і надійність одержуваних результатів.

Вважаємо, що цикл робіт «Динаміка пучків частинок високих енергій в кристалічних структурах: управління параметрами пучків і властивостями гамма-випромінювання» авторів А.М.Довбня, В.Б.Ганенко, А.А.Гриненко, В.Й.Касілов, Г.Д.Коваленко, М.І.Маслов, В.Л.Мороховський, В.І.Трутень, С.П.Фомін, Б.І.Шраменко заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

О.Б. Шпеник,
Директор Інституту електронної фізики,
академік НАН України

В.Т. Маслюк,
Зав. відділу фотоядерних процесів,
доктор фіз.-мат. наук

м. Ужгород

Dr. John Seeman, SLAC, Stanford, USA

It is our great pleasure to support the application named
"DYNAMICS OF HIGH ENERGY PARTICLE BEAMS IN CRYSTALLINE STRUCTURES: CONTROL OF BEAM PARAMETERS AND GAMMA-RAY PROPERTIES"
by A.N. Dovbnya, V.B. Ganenko, A.A. Greenenko, V.I. Kasilov, G.D. Kovalenko, N.I. Maslov, V.L. Morokhovskii, V.I. Truten', S.P. Fomin and B.I. Shramenko from the National Science Center "Kharkov Institute of Physics and Technology"National Academy of Science of the Ukraine for the State Prize of Ukraine in the Field of Science and Technology.

The sequence of technical work embraces a period of about 40 years and represents the inception and development of a new scientific subject, namely, the physics of charged particle interaction with an ordered structure of single-crystal atomic nuclei. The investigations by the above authors allowed them to see new and significant physical effects. These successful investigations were preceded by the creation of both positron and electron beams at the NSC KIPT (Kharkov, Ukraine) S-Band accelerator. These beams had precision parameters, namely monochromaticity and angular divergence, which satisfied the conditions of particle channeling in single crystals.

A close relationship between theoretical and experimental studies has permitted the authors to detect for the first time and explain a number of new effects in oriented single crystals. Among them, we would like to mention those which are important for the practical applications:
• an increase (as compared to an amorphous target) in spectral-angular density of gamma-radiation by factors of 25 to 30 in the nuclear-active region of the spectrum (15 to 20 MeV) at channeling of 1.5 GeV electrons in a silicon single crystal, the conversion efficiency increasing in this case with a growth in the particle energy;
• a 5.3-fold increase in the ratio of the number of annihilation y-quanta to bremstrahlung y-quanta in the region of the 800 MeV annihilation peak as 1 GeV channeled positrons were moving through the crystal;
• an increase in the nuclear reaction yields in the passage of electrons through the crystal;
• a control of particle beam trajectories by bending the single crystal or by rotating the single crystal axis (plane).

All of these features of gamma sources based on single crystals, such as the conversion efficiency, the narrow directionality, the monochromaticity, and the polarization were attained without a rise of the heat in the single crystal converter. It makes such converters useful for both purely scientific purposes and various radiation technologies.

Given this large body of work, we highly recommend the State Prize of Ukraine in the Field of Science and Technology to A.N. Dovbnya, V.B. Ganenko, A.A. Greenenko, V.I. Kasilov, G.D. Kovalenko, N.I. Maslov, V.L. Morokhovskii, V.I. Truten', S.P. Fomin and B.I. Shramenko.
With very best regards,

Dr. Anatoly Krasnykh
Microwave Engineer, Klystron Division, SLAC

Dr. Thomas Markiewicz
Accelerator Research Department, SLAC

Dr. John Seeman
Deputy Director Accelerator Directorate, SLAC

Проф. А.П. Потылицын, НИТПИ, Томск, Россия

Представленный цикл работ включает в себя пионерские работы по исследованию процессов излучения ультрарелятивистских электронов и позитронов в ориентированных монокристаллах, выполненные в 70-х годах прошлого века. В результате теоретических и экспериментальных исследований был обнаружен эффект каналирования позитронов высокой энергии, а также ориентационная зависимость аннигиляции позитронов. Эти результаты легли в основу нового направления в области взаимодействия релятивистских электронов и позитронов с кристаллами, которое в дальнейшем успешно развивалось в ведущих ускорительных лабораториях в СССР, Европе, США и Японии.
Авторами представляемого цикла работ были предсказаны стохастический механизм поворота релятивистских частиц изогнутыми кристаллами, а также эффект подавления излучения ультрарелятивистских электронов в тонком слое вещества (так наз. эффект Терновского-Шульги-Фомина). В ряде экспериментов, выполненных в ЦЕРН (например, NA63), эти эффекты были подтверждены экспериментально.
В ходе выполнения работ, вошедших в представленный цикл, авторы достигли значительных успехов в развитии экспериментальной базы ННЦ ХФТИ и уникальных методик (измерение спектрально-угловых распределения гамма-излучения по комптоновскому рассеянию, позволяющее исключить влияние эффекта множественности фотонов, измерение выхода электроядерных реакций методом послойного травления, получение пучка поляризованных фотонов с регулируемыми параметрами).
Цикл работ «Динамика пучков высоких энергий в кристаллических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения» выполнен на мировом уровне, получил широкое международное признание и, безусловно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины.

А.П. Потылицын,
Профессор, д.ф.-м.н., зав. кафедрой Прикладной физики
Национального исследовательского Томского политехнического университета,
вице-президент Международного общества по радиационной физике (International Radiation Physics Society)

Prof. A. Radyushkin, Jefferson-lab, USA

This cycle represents a new direction in the physics of interaction of high-energy particles with matter, in particular, with crystals, in which an essential influence on the electrodynamic processes comes from the dynamics of the beam of relativistic charged particles in matter. It should be emphasized that the results of the investigation represented in the papers of the cycle may have extensive practical applications, in particular, for controlling the particle beams in accelerators, for rotation of the beams of negatively charged high-energy particles, for decreasing the halo of the beams, the creation of positron sources for future electron-positron colliders, for the development and construction of intensive radiation sources in the X-ray and gamma-ray range needed in medical applications and element analysis of materials.
The large amount of theoretical and experimental results obtained by the authors of the cycle allows to assert the existence of the world-wide acknowledged Kharkov scientific school in the study of electrodynamic processes initiated by high-energy particles. This is evidenced by the participation of authors of the cycle in international collaborations and experiments at many facilities, both in the former USSR (Dubna, Protvino) and beyond its borders, in Switzerland (CERN), in France (Lyon), membership in program committees of international conferences in this field, and participation in their work.
In conclusion, I want to stress that this particular direction that was initiated in fact by the authors about 40 years ago and developed by them up to present time, is one of a rather few directions in fundamental physics in which Ukraine has priority and is an unconditional and acknowledged world leader. Awarding the Prize to this cycle of papers would serve as an action of a well-deserved acknowledgment of the authors’ achievements also in Ukraine and a good incentive for a further development of this direction by the authors.
Summarizing, my opinion is that the cycle “Dynamics of High-Energy Particle Beams in Crystalline Structures: Control of Beam Parameters and Gamma-Ray Properties”, by the authors A.N. Dovbnya, V.B. Ganenko, A.A. Greenenko, V.I. Kasilov, G.D. Kovalenko, N.I. Maslov, V.L. Morokhovskii, V.I. Truten, S.P. Fomin, B.I. Shramenko deserves awarding the State Prize of Ukraine in the Field of Science and Technology.

Sincerely Yours,
Anatoly Radyushkin
Senior Staff Scientist and Professor of Physics
Thomas Jefferson National Accelerator Facility, USA
Fellow of American Physical Society
Senior Humboldt Fellow of Federal Republic of Germany
Outstanding Virginia Scientist of the Year 2004

Prof. Vincenzo Guidi, Ferrara, Italy

Concerning the work " Dynamics of High Energy Particle Beams in Crystalline Structures: Control of Beam Parameters and Gamma-Ray Properties" by A.N.Dovbnya, V.B.Ganenko, A.A.Greenenko, V.I.Kasilov, G.D.Kovalenko, N.I.Maslov, V.L.Morokhovskii, V.I.Truten', S.P.Fomin and B.I.Shramenko

Respectable President and Members of the Committee, I have been involved in the research on coherent interactions of particles in crystals since more than a decade and I have personally interacted with many members of the National Science Center “Kharkov Institute of Physics and Technology” of the National Academy of Science of Ukraine.
With its research, the KIPT group has opened new direction in physics of high energy particle interaction with matter, which is characterized by a great influence of relativistic charged particle dynamics in matter on the secondary electrodynamics processes, such as a coherent scattering on atomic strings of a crystal lattice, channeling and above-barrier electron and positron radiation, electro- and photo-nuclear reactions and many others.
Based on exchange of reciprocal expertise, I have been impressed by the quantity and quality experimental and theoretical work that was carried out by this group. As an example, I was enchanted to listen the invited talk “On Ultrarelativistic Electron Radiation in Thin Targets” recently given by S.P. Fomin at the VIII International Symposium on radiation from relativistic electrons in periodic structures, which was the best contribution of the conference, according to my preference.

On the strength of the above considerations there is no exaggeration to claim that A.N.Dovbnya, V.B.Ganenko, A.A.Greenenko, V.I.Kasilov, G.D.Kovalenko, N.I.Maslov, V.L.Morokhovskii, V.I.Truten’, S.P.Fomin, B.I.Shramenko are talented researchers that achieved outstanding results in physics and they certainly deserving of State Prize of Ukraine in the Field of Science and Technology.

Yours sincerely,
Prof. Vincenzo Guidi,
Ferrara University, Italy

Проф. В.В. Петренко, Москва, Россия

Эффект каналирования позитронов и электронов с энергией 1 Гэв в монокристаллах, впервые обнаруженный при такой энергии группой харьковских физиков с участием авторов данного цикла работ на ускорителе ЛУЭ-2 ГэВ, послужил толчком к бурному развитию теоретических и экспериментальных исследований физики взаимодействия релятивистских частиц с монокристаллами в ряде научных центров бывшего СССР и за рубежом. Авторами данного цикла работ выявлен целый ряд новых и важных особенностей динамики заряженных частиц в упорядоченной среде и свойств их вторичного электромагнитного излучения. Особо следует отметить результаты по увеличению в 25-30 раз эффективности конвертирования энергии ускоренных электронов в гамма-излучение в ядерноактивной области спектра при использовании ориентированных монокристаллов. Это открыло возможности создания на этой основе источников гамма-излучения с уникальными характеристиками по монохроматичности и остронаправленности. Такие источники чрезвычайно важны и могут быть использованы для увеличения выхода нейтронов и других продуктов ядерных реакций, а также для практических применений в разных областях радиационной физики.
Экспериментальная программа исследований была сопряжена с весьма трудной проблемой создания пучков позитронов и электронов высоких энергий на ускорителе ЛУЭ-2 ГэВ с прецизионными параметрами по монохроматичности и угловой расходимости. В результате выполнения целого ряда целевых научно-технических разработок на высоком научном и инженерном уровне такие пучки в сжатые сроки были созданы, что и определило успех и приоритет выполнения экспериментальных исследований и всего цикла работ в целом.
Полученные авторами теоретические и экспериментальные результаты носят основополагающий научный характер, сохраняют за собой приоритет теоретических подходов и экспериментальных разработок в этой области физики. По актуальности, обоснованности, практической значимости и апробированности международной общественностью полученные авторами научные результаты соответствуют мировому уроню, а по ряду показателей превосходят его.
Cчитаю, что за выдающиеся научные результаты, обобщённые в представленном цикле работ А.Н. Довбни, В.Б. Ганенко, А.А. Гриненко, В.И. Касилова, Г.Д. Коваленко, Н.И. Маслова, В.Л. Мороховского, В.И. Трутня, С.П. Фомина, Б.И. Шраменко «Динамика пучков частиц высоких энергий в кристаллических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения», и за оказанное стимулирующее влияние этого цикла работ на развитие физики взаимодействия излучений с веществом авторский коллектив заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

В.В. Петренко
доктор физ.-мат. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Achim Richter, INP Darmstadt, Germany

In honor of their contribution to
DYNAMICS OF HIGH ENERGY PARTICLE BEAMS IN CRYSTALLINE STRUCTURES: CONTROL OF BEAM PARAMETERS AND GAMMA-RAY PROPERTIES

The interaction of relativistic electron and positron beams with the constituents of an aligned crystal has become subject of numerous investigations which have been initiated theoretically as well experimentally in early 1971 by a group of physicists at the Kharkov Institute of Physics and Technology consisting of V.L. Morokhovskii, G.D. Kovalenko, I.A. Grishaev, V.I. Kasilov, B.I. Shramenko and others.
The work of the Kharkov group opened a new direction in physics of high energy particle interaction with matter, which is characterized by a great influence of relativistic charged particle dynamics on secondary electrodynamics processes, such as a coherent scattering on atomic strings of a crystal lattice, channeling and above-barrier electron and positron radiation, electro- and photo-nuclear reactions and others.
Due to its pioneering experimental and theoretical work and the essential contribution to the further development of this direction of science the Kharkov school of physics held during decades the leading position in the world in this field of physics. This is supported by subsequent additional investigations carried out at various accelerators of the leading world science centers such as SLAC (Stanford, USA), JINR (Dubna, Russia), IHEP (Protvino, Russia), CERN (Geneva, Switzerland) and especially also at the Superconducting Darmstadt Linear Electron Accelerator S-DALINAC at Darmstadt Germany, where one of the above listed Kharkov scientists (V.L. Morokhovskii) was involved over many years in the investigation of processes with relativistic electrons in various crystals, e.g. diamonds, leading to an extension of the field to adjacent phenomena as Parametric X-rays or Coherent Bremsstrahlung documented in ten publications in refereed journals.
It is a real merit that the Kharkov group deserves since they extended the field of their original investigation by making at least partially use of advanced facilities including modern designed accelerators, advanced detectors and electronics accompanied by state of the art data processing techniques which clearly exhibited the striking agreement between experiment and theory. As a matter of fact the experimental findings could be predicted so accurately that one can state now that this field of physics is well understood and can precisely be predicted – a merit of the KIPT group of scientists which is proposed for the award.
I therefore support strongly the the proposal of bestowing the State Prize of the Ukraine upon the scientists mentioned in the headline of this letter.

Achim Richter
Professor Emeritus of Physics
Institute of Nuclear Physics
Schlossgartenstrasse 9
64289 Darmstadt
GERMANY

Проф. А.С. Водопьянов, ОИЯИ, Дубна

Всецело поддерживаю выдвижение цикла работ «Динамика пучков частиц высоких энергий в кристаллических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения» харьковских физиков А.Н. Довбни и др. на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, В этих работах было открыто явление каналирования релятивистских позитронов при прохождении через ориентированные монокристаллы, предсказан и экспериментально исследован ряд ориентационных эффектов в электродинамических процессах, таких как аннигиляционное излучение каналированных позитронов, когерентное многократное рассеяние на цепочках атомов кристалла и тормозное излучение каналированных и надбарьерных электронов и позитронов в кристаллах. На основе этих результатов были разработаны предложения относительно создания интенсивного источника гамма-квантов с широким кругом возможных применений. В частности, прошла успешную апробацию на ускорителе СЕRN идея использования кристаллического конвертора при создании источника позитронов для будущих линейных ускорителей; предсказан и исследован механизм стохастического рассеяния заряженных частиц цепочками атомов изогнутого кристалла, который был экспериментально подтвержден на ускорителе SРS СЕRN в 2008 году. Применение этого механизма открывает новые возможности по отклонению пучков не только положительно, но и отрицательно заряженных частиц ультравысоких энергий с помощью изогнутых кристаллов. В цикл вошли также работы по теории влияния многократного рассеяния на излучение ультрарелятивистских частиц в веществе, в которых, в частности, был предсказан эффект подавления тормозного излучения в тонком слое вещества. Этот эффект, являясь близким аналогом эффекта Ландау-Померанчука-Мигдала, должен учитываться при разработках ускорителей и детекторов частиц сверхвысоких энергий. После детального экспериментального исследования, проведенного в СЕRN в 2005-2009 годах на пучках электронов и позитронов с энергией до 300 ГзВ, и успешного подтверждения предсказаний теории этот эффект в мировой научной литературе получил название эффекта Терновского-Шульги-Фомина. Общефизическая суть этого электродинамического эффекта указывает на то, что он должен имеет свой аналог и в квантовой хромодинамике при взаимодействии кварков и глюонов.
Полученные результаты отвечают высшему мировому уровню работ в области физики взаимодействия частиц высоких энергий с веществом, а по отдельным направлениям эти результаты являются приоритетными, что содействует повышению авторитета украинской науки в мире. Об этом свидетельствует большое количество публикаций в ведущих научных журналах, приглашение авторов цикла для участия в международных конференциях и симпозиумах, а также для участия в международных проектах и экспериментах в этой области физики.

А.С. Водопьянов,
Зам. директора Лаборатории Физики Высоких Энергий ОИЯИ,
доктор физ.- мат. наук, профессор, академик Российской Академии Естественных Наук

Prof. Xavier Artru (IPNL, Lyon, France)

In support of the application of a team of the Karkhov Institute of Physics and Technology for a prize recognizing its work in the field of high-energy interactions of charged particles in oriented crystals

My colleagues from Lyon and Orsay have a very fruitful and almost 20-years old collaboration with the team of Karkhov Institute of Physics and Technology, in the field of crystal-assisted positron sources. Besides, for me, it was stimulating to prepare with them a Physics Report on the application of carbon nanotubes in X-ray and high-energy phyics.

The Kharkov team brought their deep theoretical experience about channelling radiation. For instance S. Fomin pointed us the dominating contribution of the “above barrier” electrons. In our first channelling radiation experiment at Orsay we obtained a surprising w-shaped rocking curve which had in fact been obtained before in a pioneering experiment of the Kharkov team measuring the angular distribution of photons. The knowledge of this rocking curve is important for the optimisation of a crystal-assisted positron source.

The Karkhov team also made many theoretical works on scattering and radiation of particles in amorphous matter and oriented crystals. They predicted the restoration of Bethe-Heitler regime (i.e., a suppression of the Landau-Pomeranchuk-Migdal effect) for thin targets long before the experimental observation at SLAC. This effect, known as the Ternovskii-Shul’ga-Fomin effect, is important to consider in the design of high-energy particle detectors. It can be extended to Chromodynamics, for the bremsstrahlung of quark and gluons in nuclear matter.

The coherent interaction of charged particles with atomic strings in crystals is a speciality of excellence of the Karkhov team. The deflection of a particle beam by bent crystal in axial orientation, proposed by Greenenko and Shul’ga and confirmed experimentally, is a promising solution for the collimation of the LHC beam, which will become a very difficult question at nominal luminosity.

Other effects, which have at least a theoretically interest, have been predicted by the Kharkov team, for instance rainbow scattering, chaotic motions. Unusual features of the angular distribution and polarisation of radiation triggered by the “doughnut scattering” are worth checking experimentally and may be applied to the production of high-energy polarized gamma rays (I was co-author of this work).

I do not list other pioneering works in channelling, which were made before I started to work in this subject. Also I do not speak about their works in accelerator physics, in which I am not specialized. What I listed above seems to me important enough, so that I strongly support the attribution of the State Prize of Ukraine in the Field of Science and Technology to this team.

Xavier Artru

Director of Research,
Institut de Physique Nucléaire de Lyon,
CNRS/IN2P3 and Université de Lyon.
Domaine Scientifique de la Doua.- 4, rue Enrico Fermi,
F-69622 Villeurbanne cedex, France.
Tel: +33 (0)4 72 43 10 61, Fax: +33 (0)4 72 44 80 04.
e-mail: x.artru@ipnl.in2p3.fr

Проф. I.І.Залюбовський, проректор ХНУ

Цикл робіт «Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення» (автори: А.М. Довбня, В.Б. Ганенко, А.А. Гриненко, В.Й. Касілов, Г.Д. Коваленко, М.І. Маслов, В.Л. Мороховський, В.І. Трутень, С.П. Фомін, Б.І. Шраменко) є вагомим внеском харківської школи фізиків в світову скарбницю науки. Створення півстоліття тому в УФТІ найпотужнішого у Європі лінійного прискорювача електронів ЛПЕ-2 ГеВ відкрило великі перспективи для розвитку фізики високих енергій в Україні. Завдяки натхненній наполегливій праці авторів циклу було досягнуто прецизійних параметрів пучків релятивістських електронів і позитронів, що дозволило провести низку досліджень когерентних ефектів при взаємодії пучків таких часток з монокристалами. Відкриття явища каналювання релятивістських позитронів на прискорювачі ЛПЕ-2 ГеВ ХФТІ у 1971 році, подальші теоретичні та експериментальні дослідження створили новий напрямок у фізиці взаємодії частинок високих енергій з речовиною, що характеризується суттєвим впливом динаміки пучка релятивістських заряджених частинок у кристалах на супроводжувальні електродинамічні процеси.
Піонерські експериментальні та теоретичні роботи, а також визначальний вклад в подальший розвиток цього напрямку, дозволили харківській школі фізиків, засновниками якої є академіки НАН України О.І. Ахієзер та М.Ф. Шульга, на протязі десятиріч займати провідне місце в світі в цій галузі фізики та зробити цілу низку відкриттів нових явищ і ефектів, що мають важливе значення як для поглибленого розуміння фізичних процесів в таких системах, так і можливого практичного використання цих ефектів. На основі цих результатів було розроблено пропозиції щодо створення інтенсивного джерела гамма-квантів, що має широке коло застосування і планується до використання при створенні джерела позитронів для майбутніх лінійних суперколайдерів. Запропоновано механізм стохастичного розсіяння заряджених частинок ланцюжками атомів зігнутого кристала (механізм Гриненка-Шульги), який був нещодавно підтверджений експериментально на прискорювачі SPS CERN. Використання цього механізму відкриває нові можливості по відхиленню пучків як позитивно, так і негативно заряджених частинок ультрависоких енергій за допомогою зігнутих кристалів. У 2005-2009 роках в CERN колаборацією NA63 було підтверджено передбачений в ХФТІ ефект пригнічення гальмівного випромінювання у тонкому шарі речовини, який у світовій літературі тепер має назву ефекту Терновського-Шульги-Фоміна.
Отримані результати відповідають вищому світовому рівню робіт і сприяють зростанню авторитету української науки в світі. Автори циклу робіт безумовно заслуговують на присудження їм Державної премії України у галузі науки і техніки.
Приємно відзначити, що всі автори циклу є випускниками Харківського національного університета.

Ілля Іванович Залюбовський
Перший проректор з наукової роботи,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
доктор фізико-математичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Prof. Ulrik I. Uggerhøj, CERN, Switzerland

On behalf of the CERN NA63 collaboration, it is a pleasure for me to recommend highly the group of Ukrainian physicists, represented by prof. S. Fomin. During many years we have collaborated closely with the Kharkov group in the field of radiation emission from ultrarelativistic particles. This collaboration has led to numerous publications and books on their part, but it has also been extremely fruitful to the CERN NA63 collaboration. In fact, several of our latest publications [1-8] have been inspired and guided by our mutually beneficial communication. We sincerely hope that this kind of cooperation will continue, and since we hold their competencies in the greatest esteem, we furthermore warmly recommend the group represented by prof. S. Fomin for the State Prize of Ukraine in the Field of Science and Technology.

[1] H.D. Hansen, U.I. Uggerhøj, C. Biino et al., Phys. Rev. Lett., vol. 91, 014801 (2003)
[2] H.D. Hansen, U.I. Uggerhøj, C. Biino et al., Phys. Rev. D, vol. 69, 032001 (2004)
[3] U.I. Uggerhøj, H.D. Hansen, K. Jessen et al., Phys. Lett. B, vol. 619, 240 (2005)
[4] U.I. Uggerhøj. Reviews of Modern Physics, vol. 77, 1131 (2005)
[5] U.I. Uggerhøj, H. Knudsen, S. Ballestrero et al., Phys. Rev. D, vol. 72, 112001 (2005)
[6] H.D. Thomsen, K. Kirsebom, H. Knudsen et al., Phys. Lett. B vol. 672, 323 (2009)
[7] H.D. Thomsen, J. Esberg, K.K. Andersen et al., Phys. Rev. D, vol. 81, 052003 (2010)
[8] K.R. Hansen, J. Esberg, H. Knudsen, et al., Nucl. Instr. Meth. B vol. 268, 1412 (2010)

Yours faithfully,
Ulrik I. Uggerhøj
Spokesman for the CERN NA63 collaboration
CERN, PH Division, CH-1211 GENEVE 23
SWITZERLAND
E-mail : Ulrik.Uggerhoj@cern.ch

М.Ф. Шульга, академік НАН України

Я добре знайомий з циклом робіт «ДИНАМІКА ПУЧКІВ ЧАСТИНОК ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ У КРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУРАХ: КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ ПУЧКІВ ТА ВЛАСТИВОСТЯМИ ГАММА-ВИПРОМІНЕННЯ», який висунутий Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року. До цього циклу робіт увійшли результати багаторічної наукової роботи добре відомих у світи вчених в галузі фізики процесів взаємодії частинок великої енергії з кристалічними структурами. У циклі робіт представлені результати світового рівня, серед яких особливо відмічу:
- експериментальне відкриття у 1971 році явища каналювання релятивістських позитронів в орієнтованих кристалах;
- передбачення стохастичного механізму відхилення пучків частинок ультравеликої енергії вигнутими кристалами (цей механізм був експериментально підтверджений на прискорювачі ЦЕРН у 2008 році);
- теоретичне передбачення та експериментальне підтвердження ефекту інтенсивного випромінювання релятивістських електронів при їх надбар`єрному русі у полі ланцюжків атомів кристалу.
Ці експерименти відкривають нові можливості керування параметрами пучків частинок, властивостями їх гама-випромінювання, створення інтенсивного джерела позитронів для майбутніх суперколайдерів. Все це сприяє підвищенню авторитету української науки у світі.
Отримання всіх експериментальних результатів, які увійшли до циклу робіт, було б неможливим без створення та постійного удосконалення прискорювальної техніки, пучків електронів та позитронів, необхідних для проведення прецизійних експериментів по взаємодії частинок з орієнтованими кристалами.
Отримані авторами даного циклу робіт результати пройшли добру апробацію у багатьох ведучих наукових центрах світу. Зокрема в останні роки було поставлено ряд спеціальних експериментів на прискорювачах ЦЕРН (м.Женева, Швейцарія) та СЛАК (м.Стенфорд, США) по перевірці передбачених авторами циклу робіт ефектів, які підтвердили передбачені ефекти. Про це неодноразово доповідалося на щорічних зборах НАН України Президентом Національної академії наук України академіком Б.Є.Патоном, Віце-президентом НАН України академіком А.Г.Наумовцем та академіком-секретарем відділення ядерної фізики та енергетики НАН України академіком І.М.Неклюдовим.
Вважаю, що автори даного циклу наукових праць – А.М.Довбня, В.Б.Ганенко, А.А.Гриненко, В.Й.Касілов, Г.Д.Коваленко, М.І.Маслов, В.Л.Мороховський, В.І.Трутень, С.П.Фомін та Б.І.Шраменко безумовно заслуговують присудження їм Держаної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
академік НАН України, професор М.Ф. Шульга

Lennart Isaksson, MAX-lab, Sweden

The tagged photon facility at MAX-lab in Lund, Sweden, was upgraded to a higher energy (200 MeV) in 2005. In conjuction with this, a polarized photon beam based on coherent brems-strahlung from a diamond crystal was implemented.
The Kharkov group led by Prof. Vladimir Ganenko played a central role in the design, construction and commissioning of the
polarized beam. The Kharkov group has further proposed and successfully performed several polarized photonuclear measurements at MAX-lab, including deuteron photodisintegration and the 4He(,n) reaction.
The collaboration between the Kharkov group and MAX-lab has been very successful and we are very happy to support the nomination for the State Prize of Ukraine the series of works "Dynamics of High Energy Particle Beams in Crystalline Structures: Control of Beam Parameters and Gamma Ray Properties" performed by A.N. Dovbnya, V.B. Ganenko,
A.A. Greenenko, V.I. Kasilov, G.D. Kovalenko, N.I. Maslov,
V.L. Morokhovskii, V.I. Truten’ , S.P. Fomin, B.I. Shramenko.

Yours Sincerely,
Assoc. Prof. Lennart Isaksson
Coordinator for Nuclear Physics Research at MAX-lab