Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях"

М14

 

Автори: Горбенко О.М.,к.б.н.,Гришкова В.С., к.б.н. Ніколаєнко О.В.,  к.б.н.

 

Представлений Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України

 

Авторами проведено дослідження фосфатази PTEN, фосфатного транспортера NaPi2bта білка інтерсектину 1. Відомий пухлинний супресор фосфатаза PTENпригнічує активність РІ3-кіназного шляху. Мутації в гені pten, які призводять до втрати активності PTEN і як результат - до неконтрольованої надактивності компонентів РІ3-залежного каскаду, виявлені в багатьох пухлинах, включаючи гліобластому, меланому, пухлини ендометрію, рак простати і молочної залози.  Доведено негативний вплив PTENна процеси, опосередковані дією інсуліну, а саме, пригнічення фосфатазою всмоктування глюкози та вплив на метаболізм вуглеводів у печінці, що свідчить про залучення PTENдо регуляції метаболізму ліпідів та формування жирової тканини.

Створено базу даних генів 21-ї хромосоми людини та їхніх ортологів у миші, що сприяє встановленню молекулярних механізмів розвитку патологій, пов'язаних з генами 21-ї хромосоми людини. Знайдено нові зв'язувальні партнери інтерсектину 1 - убіквітинлігазу Cbl-bта адаптерний білок Ruk/, що дає можливість охарактеризувати низку закономірностей, які лежать в основі регуляції передачі клітинного сигналу через МАРК-шлях і вказують на тісну інтеграцію сигнальних шляхів з процесом ендоцитозу.

Результати досліджень можуть бути використані як для вивчення механізмів регуляції обміну ліпідів і з’ясування причин порушення їхнього обміну за умов розвитку таких захворювань як ожиріння, діабет другого типу та атеросклероз, так і відкривають перспективи щодо створення нових імунотерапевтичних та діагностичних препаратів для боротьби з цими захворюваннями.

 

Кількість публікацій:    42 наукові публікації, в т.ч.  1  розділ в міжнародній монографії,  12 статей у реферованих журналах  (10  міжнародних),  29 тез доповідей.  Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 95.

Надіслати коментар

Коментарі

Філоненко В.В., д.б.н.,проф.

Розробки в сучасній біомедицині в першу чергу базуються на розумінні тих процесів, що відбуваються в клітині на молекулярному рівні як в нормі, так і в разі різних патологічних станів спричинених дією різних чинників. Саме такий підхід дозволяє виявити саме ті ланки, на рівні яких відбуваються зміни, що надалі призводять до перебудов у клітині, тканині/органі і в решті в цілому організмі. Сигнальні системи клітини. функція яких полягає в координуванні функціонального стану клітини в залежності від оточуючого середовища в першу чергу зазнають змін в разі патології, а в багатьох випадках є саме їхньою первопричиною. В першу чергу це стосується низки найбільш розповсюджених захворювань серед яких серцево-судинні, онкологічні, нейродегенеративні, метаболічні розлади та інше. Не дивно, що значна частина лікарських препаратів, що використовуються в терапії цих захворювань спрямована саме на відновлення сигналювання притаманного нормальним клітинам. Приймаючи до уваги зазначене цикл робіт к.б.н. Горбенко, к.б.н. Гришкової та к.б.н. Ніколаєнка присвячений дослідженню особливостей функціонування сигнальних систем клітини в нормі та при патологіях, є надзвичайно актуальним. Отримані результати не лише розширюють наші уявлення про молекулярні основи патологій, а і дозволяють визначити ті ланки , що потребують відновлення для успішної терапії. Список публікацій за темою та кількість їхніх цитувань вказують на те, що проведені роботи знайшли підтримку і були гідно оцінені міжнародним науковим товариством.
Вважаю, що представлена робота буде гідно оцінена і безумовно заслуговує на премію Президента України.

Філоненко В.В.
Д.б.н., проф.завідувач відділом сигнальних систем клітини
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Риндич А.В., д.б.н., проф., член-кор. НАН України

Не зважаючи на те, що автори циклу "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях" є молодими науковцями, вони представили цілісну і надзвичайно актуальну наукову роботу. Її важливе фундаментальне значення підтверджується за обома критеріями якості - цикл робіт має великий загальний імпакт-фактор окремих публікацій і відзначається значною кількістю цитувань в працях інших вчених. Слід зазначити, що за цими критеріями цикл робіт к.б.н. Горбенко, к.б.н. Гришкової та к.б.н. Ніколаєнка перевершує більшість робіт, що допущені до участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих вчених. Фундаментальність цієї роботи вдало поєднується з її практичними здобутками, що вже сьогодні можуть бути використані для виробництва препаратів для терапії деяких форм раку. Я вважаю, що цей цикл наукових робіт цілком заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

Риндич А.В.
д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України
завідувач відділом функціональної геноміки
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Alina Zamoshnikova

Даний цикл наукових праць заслуговує на найвищу оцінку завдяки, перш за все, різноплановості застосованих методичних підходів та глибині аналізу досліджуваних генів та сигнальних шляхів. Результати досліджень розширюють розуміння механізмів патогенезу поширених захворювань людини (діабету, атеросклерозу, ожиріння, а також багатьох злоякісних пухлин), що має як важливе фундаментальне значення, так і потенційне прикладне застосування - у розробці терапевтичних підходів та методів ранньої діагностики патологічних станів людини.
Вважаю, що цикл робіт "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях" є надзвичйно актуальним, різноплановим і результативним, і поза сумнівом заслуговує на Премію Президента України.

Аліна Замошнікова
Institute for Molecular Bioscience
University of Queensland
Australia

Nazarii Vitak

Understanding of connection between signaling molecules and their functioning in pathological states of cells and/or organisms is the field of science where the biggest progress have been made in last decades. Also there are a lot successful investigation that were transformed into therapeutic approaches of treatment or preventing of disease or cancer. This work is undoubtedly among ones that can be used for therapy of such widespread and well-known diseases as diabetes, atherosclerosis, obesity as well as dysfunction of lipid and carbohydrates metabolisms. However, drastic changes of expression levels of objects of this study in different tumours indicate involving of these protein in cancer either as target for therapy or as marker.
I think that this work is done at high level and can be evaluate only in high rates.

Nazarii Vitak,
University of Queensland, Australia

Alexey Palamarchuk, PhD (Ohio State University, USA)

Undoubtedly, this work deserves attention, bacause it fills the gap between the fundamental search of tumour markers and developing of new therapeutic agents for tumour treatment. Its worth to note that the results were published in well-known and respected scientific journals, which confirms the high quality of findings. Only a few scientific series from this year contest can surpass the total impact factor (>33) and citation number (>90) of this one. If fundamantal science in Ukraine exists - this work definitly represents it!

Alexey Palamarchuk, PhD
Department of Molecular Virology, Immunology and Medical Genetics, School of Medicine, Ohio State University, Columbus, USA

Skrypkina Inessa, PhD (KI, Sweden)

Аналіз наукової роботи "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях" свідчить про глибоке, конструктивне вивчення основ клітинної функції як у нормі, так і при різних патологічних станах. На теперішній час вивчення цієї проблеми є досить актуальним. Заслуговує на особливу увагу створення бази даних генів 21-ї хромосоми людини, повна чи часткова трисомія якої викликає розвиток синдрому Дауна і зв’язану з ним розумову відсталість. Додаткові дані про ортологи цих генів у миші дозволяють науковцям прискорити процес визначення їхньої ролі у розвитку синдрому Дауна та інших патологіях, які пов'язані з порушенням функцій генів, що розташовані на 21-й хромосомі людини. Безумовно вивчення одного з генів цієї хромосоми – інтерсектину 1 доповнює експериментальні дані, які відкривають перспективи для пошуку і впровадження у практику препаратів для корекції патологічних змін, пов'язаних із порушенням регуляції сигнальних шляхів.
Я вважаю, що результати роботи к.б.н. Горбенко Олени Миколаївни, к.б.н. Гришкової Віталіни Сергіївни та к.б.н. Ніколаєнко Олексія Валентиновича є перспективними і безумовно заслуговують на премiю Президента України для молодих вчених.

Скрипкіна І.Я.
кандидат біологічних наук,
науковий співробітник Каролінського інституту (Стокгольм, Швеція)

Мещеряк Т. Л., фармацевт, ОАО "Фармак"

Очень важно, что данная работа открывает реальные перспективы создания отечественных препаратов для терапии не только рака яичников, но и других злокачественных новообразований.
Надеюсь, что наработки наших молодых ученых в дальнейшем воплотятся в качественные лекарственные препараты украинских фармацевтических заводов. Поэтому, считаю необходимым всячески поддерживать подобные проекты именно на уровне научных разработок.

О. К. Панюшкіна, лікар

Онкологічні захворювання займають одне з перших місць за смертністю в Україні. Саме цим обумовлена надзвичайно висока актуальність вивчення їх молекулярних основ і створення нових ефективних засобів для ранньої діагностики та терапії раку. І дуже приємно, що вітчизняні вчені не тільки займаються цією проблемою, але і досягли в цьому значних успіхів. Ідентифікація гену NaPi2b, як прогностичного маркера і терапевтичної мішені для лікування раку яєчника, це дуже важливий крок вперед в боротьбі з онкологічними хворобами. Бажаю авторам подальших успіхів і вважаю, що цикл їх робіт заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

к.б.н, н.с. Копач О.В. (Інститут Фізіології НАНУ)

Дослідження молекулярних взаємодій, порушення яких відбувається під час виникнення різноманітних патологій людини, є дуже актуальним завданням молекулярної і клітинної біології та медицини. Автори представили дуже велику та змістовну роботу, що була виконана на високому методологічному рівні. Звертає увагу досить велика кількість публікацій авторів в міжнародних виданнях, що свідчить про високу якість досліджень та їх актуальність. Вважаю, що цикл робіт "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях людини", поданий на здобуття премії Президента України цілком заслуговує на високу оцінку та нагороду.

к б н, с н с Самойленко А А (Інститут біохімії НАНУ)

Поза сумнівом, вивчення молекулярних особливостей виникнення та розвитку різних патологій людини, зокрема хвороби Дауна, діабету другого типу та злоякісних новоутворень є дуже важливою та актуальною задачею, що була поставлена та з успіхом розв’язана у даному циклі робіт. Експерименти виконані на високому науково-методичному рівні з застосуванням найсучасніших методів молекулярної та клітинної біології і біоінформатики. Результати роботи опубліковано у провідних міжнародних фахових виданнях, що свідчить про дійсно світовий рівень проведених досліджень. Важливість отриманих результатів підтверджується також значною кількістю цитувань за базою даних Scopus.
Вважаю, що цикл робіт "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях людини" цілком заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих учених.