Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Еколого-фізіологічне обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва"

М8

Автори: Косик О.І., Ситар О.В., Стороженко В.О.

Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (МОН України).

Кількість публікацій: 100 наукових праць, в т.ч. монографія, 2 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації, 31 стаття, 62 тез доповідей, 1 авторське свідоцтво.

Загальний індекс цитування робіт дорівнює 0,17.

Цикл праць містить узагальнені результати багаторічних фундаментальних досліджень з комплексного вивчення адаптивних стратегій рослин різних екотипів в умовах трансформованого середовища для збереження біорізноманіття в природних і штучних екосистемах.

Авторами встановлено фізіологічні реакції та біохімічні маркери для обґрунтування ефективності використання елементів мінерального живлення, з’ясовано адаптивні стратегії рослин у трансформованому середовищі для отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції з мінімальними економічними затратами для потреб агропромислового комплексу та фармацевтичної галузі.

Робота проводилася в чотирьох напрямках, що взаємодоповнюють один одного: моніторинг стану забруднення навколишнього середовища основними полютантами, скринінг чутливих та стійких видів рослин в природних та штучних фітоценозах, аналіз фізіолого-біохімічних реакцій рослин у стресових умовах для вивчення механізмів регуляції процесів покращення їх адаптивної спроможності та отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції з мінімальними економічними затратами для потреб агропромислового комплексу та фармацевтичної галузі.

Автори поєднали сучасні діагностичні методи адаптаційних можливостей рослинних організмів до несприятливих факторів довкілля, в тому числі й модифікованих авторами, досліджено закономірності мінерального живлення рослин в умовах трансформованого середовища з подальшою планомірною розробкою та вдосконаленням новітніх технологій вирощування основних сільськогосподарських культур.

Надіслати коментар

Коментарі

Лущак В.І.,завідувач кафедрою біохімії Інституту природничих наук, доктор біологічних наук, професор, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Для України, держави розвинутого аграрного профілю, дослідження адаптивних стратегій розвинутизглядаючи проблеми адаптації рослинних організмів в умовах комбінованого впливу стресових чинників, слід зазначити, цикл наукових праць Косик О.І., Ситар О.В. та Стороженка В.О.

Чорней І.І., зав кафедри ботаніки та охорони природи факультету біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, к.б.н., доцент

Цикл наукових праць "Еколого-фізіологічне обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва" Косик О.І., Ситар О.В., Стороженко В.О. є вкрай актуальним, особливо в умовах глобальних кліматичних змін, які спотерігаютья у наші часи. Масштабність даного дослідження підтверджується великою кількістю робіт. Авторами впродовж декількох років проведений великий об'єм експериментальної роботи, її результати є вкрай актуальними не лише для аграрного сектору України, а й для світової науки в цілому.
Вважаю, що робота заслуговує на високу оцінку

Ситник С.К., с.н.с. ІФРГ НАНУ

Робота колективу авторів має велике значення. Особливо для України, історично аграрної держави. Життя в антропогенно трансформованому середовищі вимагає нових підходів для підвищення агропродуктивнсті, головною умовою якого є збереженням видового біорізноманіття. Адже, за не дуже оптимістичними прогнозами деяких дослідників, при підвищенні середньодобової температури на 1-2 оС протягом ХХІ століття на території Європи може зникнути 1/3 від загальної кількості видів у їх природних ареалах.
Одночасно, розробка нових екологічно безпечних технологій отримання важливих біологічно активних речовин із рослинного матеріалу, особливо в умовах економічної кризи, є важливим і корисним надбанням. Авторами запропонована технологія отримання рутину - важливого флавоноїду з цінними фармацевтичними властивостями, показана її висока економічна ефективність. Кількість робіт колективу авторів та обсяг експериментального матеріалу, проаналізованого в них, вражають.
Вважаю, що колектив авторів достойний отримати премію Президента України для молодих вчених для заохочення їх подальшої плідної праці на благо нашої держави.

Зам. директора Института ботаники им. Н.Г.Холодного,
д.б.н. Золотарёва Е.К.

Экологизация агропроизводства является необходимым условием сохранения как здоровья людей, так и в целом экологического равновесия в экосистемах. В связи с этим изучение адаптивных стратегий растений в условиях воздействия стрессовых факторов различного происхождения является одной из наиболее важных задач агропромышленного комплекса Украины и мира. Причин этому множество, начиная с глобальных изменений климата и заканчивая всевозрастающей потребностью человечества в растительной продукции в связи с непрекращающимся ростом народонаселення планеты.
В представленном цикле работ проанализирован и обобщён большой объем экспериментального материала. Работа достаточно значима, поскольку расширяет и углубляет представления о существующих адаптивных стратегиях растений в стрессовых условиях, и во многих случаях раскрывает новые. Ее результаты открывают пути для создания технологий, способствующих усилению тенденции экологизации агропроизводства. Одним из наиболее важных итогов работы является разработка новой перспективной для аграрного комплекса экологически безопасной технологии получения рутина, флавоноида с важными фармацевтическими свойствами из отходов гречихи.
В целом считаю, что исследования авторов плодотворны и значимы, поскольку полученные ими результаты могут быть широко применимыми в агропромышленном комплексе.

Академік УААН, д.б.н. Мусієнко М.М.

Колективом авторів роботи поставлено за мету широкомасштабне дослідження фізіолого-біохімічних механізмів адаптації рослин різних видів та екотипів для збереження біоресурсів та виробицтва агропродукції у стресових умовах, пошук нових маркерів фізіологічного стану рослин. Ними віднайдені спільні для різних видів рослин адаптаційні стратегії в умовах полікомпонентного впливу стресових чинників. У контексті актуальності вдало підібраний діапазон стресорів – засолення, посуха та важкі метали є найрозповсюдженішими на території України стресовими факторами, які знижують урожайність та якість рослинної продукції. Логічним і закономірним технологічним результатом роботи було створення нової економічно доцільної та екологічно безпечної технології отримання рутину з відходів гречки. Цикл робіт даного колективу авторів заслуговує на високу оцінку.