Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України"

М62

Автор: Яроцька О.В.

Представлений Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Кількість публікацій: 22 наукові публікації, в т.ч. 10 монографій у співавторстві, 2 брошури, 10 статей.

Автором проведено комплексне дослідження проблем використання та охорони водних ресурсів, в якому враховуються економічна, екологічна та соціальна складові системи водокористування в системі соціально-економічного розвитку країни.

Розроблені та обґрунтовані результати досліджень дають можливість органам управління застосовувати їх для розв’язання проблем водозабезпечення населення та галузей економіки, використання та охорони водних ресурсів, зменшення антропогенного навантаження на водні об’єкти та управління водними ресурсами.

При проведенні досліджень поглиблено теоретико-методологічні засади раціонального водокористування, охорони та відтворення водних ресурсів. Розроблено методичні підходи щодо еколого-економічної ефективності водокористування в межах річкових басейнів, які враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти. Здійснено оцінку впливу господарської діяльності на екологічний стан водних ресурсів річкових басейнів. Визначено роль і місце басейнових водогосподарських комплексів у загальній системі водокористування. Здійснено комплексну оцінку сучасного рівня водокористування в річкових басейнах України, результати якої дозволяють більш обґрунтовано визначити інтенсивність впливу господарської діяльності на стан водноресурсного потенціалу річкових басейнів та пріоритетні напрями державної водної політики. Удосконалено систему управління водними ресурсами, яка базується на басейновому принципі. Обґрунтовано шляхи оптимізації рівня антропогенного навантаження на водні об’єкти, які враховують процес природного відтворення водних ресурсів.

Надіслати коментар

Коментарі

к.е.н., доц. Горбач Л.М.

Цикл праць, представлений кандидатом економічних наук Яроцькою О.В. присвячений актуальній темі використання водних ресурсів в умовах їх обмеженості, надмірної забрудненості і погіршення якості. Вирішення цих проблем потребує новітніх підходів до еколого-економічної оцінки раціонального водокористування.
Цінність наукових досягнень Яроцької О.В. полягає не лише у тому, що поглиблено теоретико-методологічні основи дослідження впливу екологозбалансованого водокористування на соціально-економічний розвиток України, а й у тому, що запропоновані пріоритетні напрямки екологобезпечного водокористування в басейнових водогосподарських комплексах. Це відіграє важливу роль у вдосконаленні організаційно-економічного механізму управління використанням та охороною водних ресурсів у межах річкових басейнів та регулюванні екологічного стану басейнів річок із напруженим балансом водокористування,
Поза сумнівами такі дослідження потрібні і важливі для формування екологічної політики, вирішення проблем водозабезпечення населення і галузей економіки, збалансованості між екологічними й економічними пріоритетами при управлінні водними ресурсами.
Вважаю, що цикл праць О.В.Яроцької “Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України” заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри економіки та підприємництва Волинського інституту ім. В.Липинського МАУП (м. Луцьк), к.е.н, доц. Горбач Л.М.

к.е.н., с.н.с. Кононенко О.Ю.

Для України характерним є високий рівень загроз щодо водозабезпечення населення та безпечного функціонування галузей економіки. Українські та зарубіжні фахівці дійшли до висновку, що басейновий принцип управління є найбільш ефективним та дозволяє оптимізувати антропогенне навантаження на водні об'єкти. У зв'язку з цим, зростає актуальність наукових розробок щодо раціонального використання басейнових водогосподарських комплексів. Дана проблема грунтовно досліджена Яроцькою О.В. у представленому циклі наукових праць. Наукові результати мають теоретичне та практичне значення, а, отже, Яроцька О.В. заслуговує на присудження Премії Президента України.

к.е.н., с.н.с. Кононенко О.Ю.

д.е.н., проф. Бистряков І.К.

На сучасному етапі соціально-економічних перетворень в Україні особливої актуальності набуває питання раціонального водокористування, зокрема задоволення потреб населення та суб’єктів економіки за умов збереження якості та природного відтворення водних джерел. Загострення екологічної ситуації в Україні внаслідок надмірного використання водних ресурсів, збільшення техногенного навантаження на водоресурсний потенціал є одними з проблем, які несуть потенційну небезпеку для нинішнього і майбутніх поколінь. Саме ці проблемні питання сьогодення і перспективи порушує автор роботи.
Наукові результати, представлені у циклі наукових праць Яроцької О.В., мають значний внесок при дослідженні екологозбалансованого водокористування в системі соціально-економічного розвитку України. Вважаю, що автор представленого циклу робіт заслуговує на присудження Премії Президента України.

д.е.н., проф. Бистряков І.К.