Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів"

М13

 

Автори: Смуток О.В., к.б.н., Демків О.М., Пєшкова В. М.,  к.б.н., Горюшкіна Т.Б. , к.б.н.

 

ПредставленийІнститутом біології клітини НАН України

 

Метою роботи є розробка ензиматичних та біосенсорних підходів, призначених для кількісного аналізу спиртів, альдегідів, вуглеводів та органічних кислот, а також їх оптимізація для можливості проведення аналізів у харчовій промисловості.

За  результатами досліджень розроблено нові ензиматичні методи для визначення лактату та формальдегіду на основі ферментів. Сконструйовано амперометричні біосенсори для визначення етанолу, гліцерину, формальдегіду, глюкози та лактату на основі іммобілізованих алкогольоксидази, гліцеролоксидази, формальдегідденідрогенази, глюкозооксидази, флавоцитохрому b2талактатоксидази і досліджено їх робочі характеристики. Вперше розроблено ферментні кондуктометричні біосенсори для визначення сахарози, мальтози, лактози та глюкози та проведено їхню оптимізацію для аналізу реальних зразків.

Авторами розроблено уніфіковану методику біосенсорного аналізу ключових аналітів харчових продуктів, яку апробовано на 23 сортах вина, виноматеріалах, молочних продуктах, соках, кетчупах тощо. Розпочато успішне впровадження результатів роботи в Інституті винограду і вина «Магарач», Інституті електродинаміки НАН України  тощо.

Представлені авторами методики аналізу можуть бути застосовані у різних галузях харчової промисловості для контролю якості сировини та готової продукції. Створення на основі розроблених біосенсорів промислових аналітичних систем і впровадження їх у харчовій промисловості для моніторингу вмісту основних компонентів дасть значний економічний ефект завдяки більшій швидкості, простоті та економічності біосенсорного аналізу у порівнянні з класичними аналітичними методами.

 

Кількість публікацій:  102наукові публікації,в т.ч.  40 статей у реферованих журналах, 5 патентів, 62  тези доповідей. Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 303.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

Звичайно, що є достойними. Особливо перший автор, який себе навіть присутністю на робочому місці не утруднює. Але за своєю премією він в бухгалтерію, треба думати, прибіжить.

к.б.н., З.В. Довганик

Розроблені методики дадуть можливість пришвидшити і спростити методи аналізу якості продукції. Робота є дуже актуальною для харчової промисловості і її автори є достойні преміїї для молодих вчених.

Альбиков Г.З., финансовый аналитик, г. Москва

Ученые беспокоятся, что будет происходить с Землей в ближайшее время и как обеспечить растущее население продуктами питания. Надо наращивать объемы производства сельхозпродукции, причем на передний план выступает проблема контроля качества и безопасности. При этом применение относительно простых методов анализа компонентов продуктов питания особенно актуально.
Цикл работ молодых ученых несомненно имеет научное и прикладное значение. Авторы достойны премии Президента Украины.

Nataliya oryshchenko, Ph.D., CML healthcare, Mississauga ON

Very serious work and useful results. I would like to wish you good luck in your future
scientific work.

Нипан Г.Д,, д.х.н., в.н.с., ИОНХ РАН, Москва

Очень интересные исследования, особенно для любителей и ценителей вина.
Несколько пожеланий молодым авторам на будущее:
- хорошо бы привести марки вин (в реферате), а не абстрактное число 23
- сделать сравнительный анализ с французскими, итальянскими, испанскими и т.д. аналогами
- не упускать из виду неорганический консервант - диоксид серы
Это мелочи. По существу: авторы занимаются полезным и нужным делом, заслуживающим поддержки и поощрения.

Воюшина Т.Л., к.х.н, доц., ГосНИИгенетика, Москва

Хорошая работа. О ее актуальности и добротности свидетельствует число патентов и публикаций в серьезных журналах

Гість

Тут схоже на якийсь курятник

Словохотов Ю.Л., д.х.н., проф., химический факультет МГУ

Работа представляется продуманной, хорошо спланированной и очень успешно выполненной. Практическая важность количественного анализа пищевых продуктов огромна; использование биосенсорных технологий позволила авторам ускорить процедуру и повысить точность по сравнению с традиционными методиками органического анализа. Результаты представлены в ведущих высокорейтинговых журналах. Считаю, что авторы вполне заслуживают присуждения премии Президента для молодых ученых.

Верьовка С.В., д.б.н., ст.н.сп.

Дослідження останніх років однозначно свідчать про високий потенціал новітніх аналітичних приладів - біосенсорів. Біосенсорні технології набувають дедалі більшого використання в різних галузях виробництва. Вважаю, що колектив авторів працює в перспективному та прогресуючому напрямку сучасної біотехнології. Характеристики розроблених ними біосенсорів, що наведені в циклу робіт авторів, свідчать про перспективність розроблених ними приладів для подальшого впровадження в різних галузях харчової промисловості.Роботи авторів виконані на високому науково-методичному рівні. На мою думку, цикл робіт авторів має високе науково-практичне значення, а автори заслуговують присудження премії Президента для молодих вчених.

Верьовка С.В., д.б.н., ст.н.сп., завідувач лабораторії біохімії ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"

Михаль А.А., к.т.н., ст.н.с. ИЭД НАНУ

Работа интересна. Она носит комплексный характер поскольку в ней: во-первых, использованы несколько методов: амперометрический и кондуктометрический; во-вторых, использованы несколько типов мембран: ферменты, дрожди, грибы; в-трерьх,методы доведены до состояния методик проведения измерений и снабжены аппаратурой для их реализации в виде биосенсоров. Работа современна, т.к. позволяет определить концентрацию того или иного вещества быстро, надежно и дешево. Работа обладает новизной, защищенной патентами.
Результаты работы опубликованы в ведущих мировых профильных научных журналах. Они получили международное признание о чем свидетельствует высокий индекс цитируемости. Браво!
Необходимо быстрее переходить от прототипов к экспериментальным образцам, прведению испытаний, сетрификации и внедрению в промышленности.

Карпов О.В., д.б.н., проф.

Особливо слід відмітити надзвичайну корисність даних, наведених у представлених роботах для багатьох галузей харчової промисловості. Хочеться побажати авторам якнайшвидшого впровадження їх вельми корисних розробок на підприємствах харчової промисловості України.

Професор кафедри біотехнології і мікробіології
Національного університету харчових технологій
Карпов О.В.

Н.Н.Колотилов, д.б.н., ведущий научный сотрудник НПЦЛД НАНУ

Сегодня в ситуации, когда наша некогда натуральная пища превращается без всякого нашего на то желания и разрешения в набор нутриентов, поднятая коллективом тема разработки новых ферментных методов и биосенсорных технологий для контроля качества пищевых продуктов является весьма актуальной. Определенный уровень токсических и канцерогенных веществ (формальдегид и т.д.) в пище или неестественное, нефизиологическое соотношение и концентрация естественных соединений (этанол, глицерин, лактат, глюкоза, сахароза, мальтоза и лактоза) в пищевых продуктах - постоянные спутники нашей жизни. Сегодня, несомненно, существует потребность в доступных простых точных методах контроля качества пищевых продуктов. Развертывание плацдарма, обозначенного в работах коллектива – это в перспективе, доступные биосенсорные технологии контроля пищевых продуктов, которые в сравнении с традиционными методами анализа имеют ряд существенных преимуществ: простота, скорость и дешевизна анализа, высокая чувствительность и селективность.

Клепач Г.М., к.б.н., доцент

Хочу відмітити високий науковий і методичний рівень робіт молодих науковців, до того ж практичного спрямування. Отримані результати досліджень є особливо важливими для клінічної діагностики, сертифікації продуктів тощо.
В Україні малоактивно здійснюються новітні впровадження у практику, особливо в діагностиці, тому бажаю молодим науковцям подальших успіхів та всебічної підтримки , особливо зі сторони держави, у створенні комерційних ензиматичних наборів та біосенсорів.

Вартапетян А.Б., д.х.н., проф. МГУ, Россия

Безусловно, очень интересная и полезная работа. Разработанные методы найдут применение как в практической жизни, так и в научных исследованиях.

Dr. Svetlana Lugovskoy, Ariel University Center

A very serious and high level research. Well done!

Н. Радіоненко, директор львівського комун. підпр.

Рівень публікації засвідчує високу якість розробок авторів. Залишається сподіватись, що наукові здобутки будуть реалізовані на практиці.

Староверов С.М., д.х.н.

Проблема качества и безопасности продуктов питания безусловно является исключительно актуальной, особенно в настоящее время в связи с возрошим количеством продукции новых производителей и недостаточно жестким контролем со стороны контролирующих органиов зачастую из-за отсутствия средств на дорогое оборудование и недостаток высококвалифицированных кадров для ее обслуживания. В этой связи развитие аппаратурно простых методов анализа ключевых компонентов многих продуктов питания, основанных на современных биосенсорах исключительно востребовано практикой. Коллектив молодых авторов продемонстрировал в цикле своих работ высокий уровень владения проблемой и разработал методы, позволяющие с высокой селективностью и чувствительностью контролировать широкий перечень ключевых компонентов в продуктах питания, явлющихся одной из самых сложных матриц для аналитического контроля.
Авторы несомненно заслуживают премии Президента для молодых ученых.

Доктор химических наук, зав.лабораторией "Новые химические технологии для медицины" каф.энзимологии Химического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова

Дзядевич С.В., д.б.н., проф.

Дуже збалансована робота. Результати одних авторів використовуються іншими членами колективу з іншого Інституту. А на виході отримуємо прототипи приладів, що використовують найсучасніші підходи та можуть призвести до якісного стрибка в аналітиці завдяки своїй простоті та швидкості аналізу, дешевизні та високій точності.
Але особливо мені хотілось відмітити той факт, що автори мають 102 наукові публікації та 5 патентів, не дивлячись на їх молодий вік. І серед цих робіт 40 статей у реферованих журналах з загальним індексом цитування (згідно баз даних Scopus) 303. Це свідчить про те, що ці роботи знають за кордоном, на них посилаються. А такий високий індекс цитувань робіт має не кожен науковець. Серед журналів, де опубліковані роботи - Biosensors Bioelectronics, Sensors and Actuators, Talanta, Journal of Agricultural and Food Chemistry, MAterial Sciences and Engineering. Це журнали з високим імпакт-фактором, і публікації в них дуже цінні.
Вважаю, що автори циклу робіт без суиніву заслуговують на Премію Президента для молодих вчених.

Доктор біологічних наук, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Дзядевич С.В.

Оксана Зембович, психолог ЗУСДМЦ,Львів

Для мене,як для споживача і для матері, важливо знати, що в Україні з'являються нові сучасні методи контролю за якістю харчових продуктів. Сподіваюся,автори продовжуватимуть працювати у цьому напрямку!

L. Koikov, Ph.D., University of Cincinnati, Ohio, USA 45267

I've been following this work for some time and the results are really impressive. The top-notch space age science was turned into small, durable and cost effective biosensors with multiple industrial applications.

I am not going into discussing the creative use of natural and hand-tailored enzymes for determination of the target compounds in a very complex biological matrices (wine, foods etc) but I do want to point out that the incorporation of zeolites into the electrodes substantially increases their life span and improves the response/dynamic range.

These new biosensors compare favorably both with hi-tech and classical analytical methods. An average HPLC instrument with additional RI detector for non-UV absorbing sugars, lactate etc costs ~$40,000 + the cost of columns, high purity solvents, sample vials, safe HPLC waste disposal and the instrument must be run in a stationary lab. Classical wet methods are cheaper but labor intensive, time consuming and less sensitive. The new pencil size sensors are attached to a portable instrument running on batteries that gives instantaneous readings and can be used in the field, small farm or large factory without need in any additional chemicals/solvents.

Such innovative instrumentation is beneficial not only for domestic food industry but will definitely find a market in other countries, including developing. India and Brazil that adopted a similar two step approach (high-tech research resulting in a low cost/low maintenance commercial product) have been enjoying a steady increase in sales and imports despite the recent generally unfavorable economic situation.

Dr. Marina Nisnevitch

A very actual development with high practical potential performed on a modern level

к.х.н. О.Баран

Рахую, що тематика роботи дуже важлива і впровадження методик допомогло б боротьбі за якість харчових продуктів і винопродуктів, особливо, враховуючи значну кількість контрафакту на території Росії та України.

Гість

Що, Смуток, травичковий бізнес прикрили, то вирішив заробляти як науковий співробітник?