Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів"

М33

Автори: Шраменко Н.Ю., Наумов В.С.

Представлений Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 52 наукові праці , в т.ч. 45 статей, 7 тез доповідей, з них 5 публікацій в іноземних виданнях.

Авторами роботи розроблено та науково обґрунтовано ресурсозберігаючі технологічні схеми роботи вантажних комплексів, концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробничо-транспортних систем, принципи системного моделювання технологічних процесів, що протікають в транспортних системах.

Розвинуто комплексні підходи до системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача та підхід до оцінки ризиків учасників транспортного процесу при виборі параметрів логістичного ланцюга доставки вантажів.

Результати досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах України (Донецька залізниця, Південна залізниця, ТОВ РМЦ «Холодсервіс», ТОВ «Машсервіс-ЕКО» та інших).

Наукові результати проведених досліджень використовуються в навчальному процесі Харківського національного автомобільно-дорожнього університеті та Інституті перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів Харківської державної академії залізничного транспорту.

Надіслати коментар

Коментарі

Ефименко Ю.И., д-р техн. наук, профессор

В современных условиях транспортного рынка существенно возрастает роль технологического планирования и организации работы во всех подразделениях транспортного комплекса. При этом особое внимание необходимо уделять ресурсосбережению и сокращению общих эксплуатационных затрат. Учитывая этот факт, тема работы, которая направлена на формирование ресурсосберегающих технологий доставки грузов, является актуальной в теории и практике на транспорте.
Авторами впервые получены зависимости показателей эффективности процесса транспортно-экспедиционного обслуживания от параметров спроса, приобрели дальнейшее развитие общая методология и модели функционирования средних систем и концепция применения автоматизированных систем как инструмента решения задач транспортного рынка. Разработанные принципы системного моделирования технологических процессов, которые протекают в транспортных системах, и предложенная математическая формализация технологических процессов при доставке грузов в условиях неопределенности и риска, безусловно, имеют научную ценность.
Существенное практическое значение имеет разработка критерия формирования развозочных маршрутов и предложенные альтернативные стратегии обслуживания грузовладельцев, что рекомендовано для применения впервые. Значительный интерес представляют предложенные критерии по формированию дифференцированных железнодорожных грузовых тарифов с учетом особенностей отдельных поездоучастков и показателей использования подвижного состава, основанные на системном подходе.
Исходя из указанного, могу сделать вывод, что разработки содержат как научную новизну, так и практическую значимость, и считаю целесообразным авторов представленного цикла научных работ – Шраменко Н.Ю. и Наумова В.С., рекомендовать к присуждению премии Президента Украины для молодых ученых.

Заведующий кафедрой
«Железнодорожные станции и узлы»
Петербургского государственного
Университета путей сообщения,
Заслуженный работник транспорта
Российской федерации,
д-р техн. наук, проф. Ефименко Ю.И.

Мироненко В.К.

При організації доставки вантажів учасники ринку транспортних послуг вступають в складні взаємовідносини, які визначаються міжнародними та національними правовими органами, кон’юнктурними процесами на товарних та транспортних ринках, екологічними, політичними та соціальними чинниками. У таких умовах при високому рівні конкурентної боротьби чільне місце займає пошук раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень. У зв'язку із цим не виникає сумніву в актуальності представленого циклу наукових праць.
Представлена робота характеризується науковою новизною. Так, вперше обґрунтовані області використання показників ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування, отримані залежності показників ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування від параметрів попиту, запропонована математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах невизначеності та ризику; набули подальшого розвитку загальна методологія та моделі функціонування середніх систем та концепція застосування автоматизованих систем як інструмента вирішення системних та часткових задач транспортного ринку, підхід до дослідження ефективності використання вантажних автомобілів з урахуванням екологічних показників транспортного процесу.
Запропоновані ресурсозберігаючі технології доставки вантажів дозволили отримати суттєвий економічний ефект для підприємств транспортної галузі. Отримані результати підтверджуються актами впровадження на виробничих та транспортних підприємствах України.
Таким чином, вважаю, що авторів представленого циклу наукових праць - Шраменко Н.Ю. та Наумова В.С. - слід рекомендувати до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Проректор з наукової роботи
Державного економіко-технологічного
університету транспорту,
академік Транспортної академії України,
Почесний працівник транспорту України
д-р техн. наук, проф. В.К. Мироненко

Нечаєв Г.І.

Представлений цикл наукових праць є актуальним. Це підтверджується тим, що сучасні процеси на транспорті характеризуються стрімким розвитком та відбуваються в умовах зростаючого рівня конкурентної боротьби на ринку. Для забезпечення ефективної роботи транспортних та виробничих підприємств необхідні нові підходи, які втілюють в практику досягнення сучасної науки та дозволяють знизити шкідливий вплив транспорту на навколишнє середовище.
Роботи авторів характеризуються науковою новизною. Зокрема, вперше оптимальні стратегії учасників ринку транспортних послуг оцінюються на підставі моделі, що дозволяє врахувати характер їх взаємин, вперше запропоновані критерії по формуванню диференційованих залізничних вантажних тарифів з урахуванням особливостей окремих поїздо-дільниць і показників використання рухомого складу, набули подальшого розвитку комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача, досліджено ефективність використання вантажних автомобілів з урахуванням їх шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Практична значимість проведених наукових досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих підприємствах і підприємствах залізничного та автомобільного транспорту України. Матеріали роботи доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, де були отримані позитивні відзиви.
Таким чином, можна відзначити, що цикл наукових праць є вагомим внеском в сучасну теорію логістики та має практичну цінність, а його авторів – Наумова В.С. та Шраменко Н.Ю. доцільно рекомендувати на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри «Транспортні технології»
Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля,
д-р техн. наук, проф. Нечаєв Г.І.

Негрей В.Я.

Важными факторами развития и функционирования внешнеэкономических отношений становятся такие факторы, как поиск рациональных способов транспортного обслуживания, выбор направления перевозки и способов транспортировки товаров, форм и методов организации перевозочного процесса, исследование альтернативных и компромиссных решений. Отсюда возник логистический подход к системам транспортировки, который при поддержке науки разрешает создавать гибкие, управляемые транспортные системы с опережающей информацией, хорошо адаптированные к реальным условиям процесса доставки с минимизацией расходов и выполнением требования потребителя. В результате названных обстоятельств возникла необходимость в создании эффективной системы, которая обеспечивает взаимосвязь видов транспорта. В связи с этим не возникает сомнения в актуальности представленного цикла научных работ.
Научная новизна представленного цикла работ имеет ряд позиций, где впервые: разработаны и научно обоснованы ресурсосберегающие технологические схемы работы грузовых комплексов; предложена математическая формализация технологических процессов при доставке грузов в условиях неопределенности и риска; разработаны математические модели отдельных технологических процессов при доставке грузов с применением логистических принципов, теории массового обслуживания и игрового подхода, которые направлены на выбор рациональных параметров, определение оптимального количества ресурсов и выбор оптимальных стратегий субъектов транспортного рынка
Практическая ценность применения предложенных ресурсосберегающих технологий доставки грузов подтверждается получением существенного экономического эффекта для предприятий Украины, о чем свидетельствуют акты внедрения на производственных и транспортных предприятиях.
Исходя и указанного, считаю целесообразным авторов представленного цикла научных работ – Шраменко Н.Ю. и Наумова В.С., рекомендовать к присуждению премии Президента Украины для молодых ученых.

Первый проректор
Белорусского государственного
университета транспорта,
докт. техн. наук, профессор В.Я. Негрей

Загарій Г.І.

Представлена наукова робота розроблена з урахуванням сучасних умов розвитку виробничо-транспортного комплексу України. В зв’язку з чим, поставлені та розглянуті авторами циклу наукових праць питання заслуговують на особисту увагу.
Актуальність теми полягає в тому, що методи планування та організації роботи термінальних систем та транспортно-технологічних процесів у системах доставки вантажів на практиці не завжди цілком відповідають вимогам оперативності та точності розрахунків. В цих умовах очевидна своєчасність даної роботи.
Заслуговують на увагу запропоновані загальна методологія та моделі функціонування середніх систем, без яких нема закінченої теорії процесу систем нижнього рівня. При цьому значну роль відведено застосуванню автоматизованих систем як інструмента вирішення системних та часткових задач транспортного ринку.
При виконанні роботи автори застосували сучасні математичні методи та теорію логістики, що дозволило врахувати ряд суттєвих факторів транспортних та виробничих процесів.
Результати досліджень впроваджено в практичній діяльності залізниці, на автотранспортних та промислових підприємствах, що підтверджує їхню практичну цінність.
В цілому вважаю, що авторів представленого циклу наукових праць - Шраменко Н.Ю. та Наумова В.С. - доцільно рекомендувати до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри
спеціалізованих комп’ютерних систем
Української державної академії
залізничного транспорту,
д.т.н., професор Загарій Г.І.

Котенко А.М.

Розширення попиту на перевезення всіма видами транспорту на світових ринках супроводжується новими, більш високими вимогами до якості транспортних послуг. У результаті названих обставин виникла необхідність у створенні ефективної системи, що забезпечує взаємозв’язок видів транспорту за умов ресурсозбереження. В зв’язку з цим, проведені авторами наукові дослідження є дуже актуальними.
Новим в роботі є розробка підходів до формування ресурсозберігаючих технологій на базі логістичних принципів. Вибір технології функціонування виробничо-транспортних комплексів здійснено за сучасними критеріями, які спрямовані на економію часу і коштів на доставку вантажів, а також враховують ризики та умови невизначеності.
З практичної точки зору важливим є отримані залежності показників ефективності процесу транспортно-експедиційного обслуговування від параметрів попиту послуги експедиторів і критерії по формуванню диференційованих залізничних вантажних тарифів з урахуванням особливостей окремих поїздо-дільниць та показників використання рухомого складу, засновані на системному підході.
Результати, отримані в роботі, не одноразово доповідались на науково-практичних конференціях та підтверджені відповідними актами впровадження на виробничих та транспортних підприємствах України.
В цілому вважаю, що авторів представленого циклу наукових праць слід рекомендувати до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри “Управління
вантажною та комерційною роботою”
Української державної академії
залізничного транспорту,
д.т.н., проф. А. М. Котенко

Форнальчик Є.Ю.

В сучасних умовах транспортного ринку суттєво зростають вимоги до планування та організації перевізного процесу в межах всього транспортного комплексу, в тому числі до формування ресурсозберігаючих технологій при доставці вантажів. З огляду на цей факт, можна зробити висновок про актуальність проведених наукових досліджень.
Авторами проведено аналіз процесів, що протікають в ринковому транспортному середовищі, та запропоновано комплексний підхід відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача. Застосований системний підхід дозволяє підвищити надійність транспортного обслуговування при зменшенні величини транспортних витрат, що має важливе значення для розвитку транспортної галузі України.
Вперше розроблені та науково обґрунтовані ресурсозберігаючі технологічні схеми роботи вантажних комплексів, запропоновано комплексний критерій ефективності функціонування термінальних систем та розроблено методику його визначення.
Важливе наукове значення мають розроблені математичні моделі окремих технологічних процесів у виробничо-транспортному комплексі при доставці вантажів з застосуванням логістичних принципів, теорії масового обслуговування та ігрового підходу, які спрямовані на вибір раціональних параметрів, визначення оптимальної кількості ресурсів та вибір оптимальних стратегій суб’єктів транспортного ринку.
Застосований математичний апарат є адекватним і ефективним, бо має можливість врахування ряду суттєвих факторів транспортних та виробничих процесів.
В цілому, проведені дослідження мають важливе наукове та практичне значення.
Вважаю, що авторів представленого циклу наукових праць Наумова В.С. та Шраменко Н.Ю. слід рекомендувати до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри "Транспортні технології"
Національного університету "Львівська політехніка"
д-р техн. наук, проф. Форнальчик Є.Ю.

Давідіч Ю.О.

Актуальність проблематики, якій присвячений цикл наукових праць підтвер-джується необхідністю створення конкурентних технологій обслуговування ванта-жовласників на сучасних ринках транспортних послуг. Для підвищення ефективно-сті роботи перевізників та експедиторів необхідні нові підходи, які втілюють в практику досягнення сучасної науки по транспорт та дозволяють знизити шкідли-вий вплив транспорту на навколишнє середовище.
Роботи авторів характеризуються науковою новизною, зокрема, вперше оп-тимальні стратегії учасників ринку транспортних послуг оцінюються на підставі моделі, що дозволяє врахувати характер їх взаємовідносин, набули подальшого розвитку комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від по-стачальника до споживача, набули розвитку підходи щодо використання апарату теорії ігор для визначення стратегій суб’єктів ринку транспортних послуг.
Практична значимість проведених наукових досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах. Мате-ріали роботи неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнських науко-во-практичних конференціях, а також на конференціях викладацького складу уні-верситету, де були схвалені.
Таким чином, можна зробити висновок, що представлений цикл наукових праць має теоретичну та практичну цінність, а авторів – Шраменко Н.Ю. та Наумо-ва В.С. доцільно рекомендувати на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри транспортних систем і логістики
Харківської національної академії міського господарства,
проф., д-р техн. наук Давідіч Ю.О.

Ломотько Д.В.

Сучасний стан транспортно-експедиційного обслуговування в Україні характеризується наявністю гострої конкуренції на ринку транспортних послуг. Наведені положення в представленому циклі наукових праць обґрунтовують особливу актуальність проведення теоретичних та експериментальних досліджень в області підвищення ефективності доставки вантажів.
На особливу увагу заслуговують розроблені принципи системного моделювання технологічних процесів, що протікають в транспортних системах. Авторами вперше запропонована математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах невизначеності і ризику. Розроблені математичні моделі окремих технологічних процесів у виробничо-транспортному комплексі при доставці вантажів з застосуванням логістичних принципів дозволяють вирішувати задачі, пов’язані з ресурсозбереженням та вибором оптимальних стратегій суб’єктів транспортного ринку.
В сучасних умовах активного формування ринкових відносин важливим аспектом є практична направленість розробок. Розроблені критерії та моделі , а також результати досліджень використані як на підприємствах залізничного та автомобільного транспорту, так і на промислових підприємствах України, а також в учбовому процесі.
Отже, проведені дослідження мають важливк наукове та практичне значення.
Вважаю, що авторів представленого циклу наукових праць Шраменко Н.Ю. та Наумова В.С. слід рекомендувати до присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Проректор з наукової роботи
Української державної академії залізничного транспорту,
чл.-корр. Транспортної академії наук, д-р техн. наук Ломотько Д.В.

Гість

Цикл наукових праць охоплює основні проблемні теми, що потребують вирішення для ефективної роботи підприємств на сучасних транспортних ринках. Тематика досліджень є актуальною, оскільки існуючі технологічні схеми доставки вантажів на автомобільному та залізничному транспорті, задовольняючі потреби вантажовласників, не завжди є оптимальними з позицій витрат ресурсів та з позицій шкідливого впливу на навколишнє середовище. Розроблені теоретичні засади дозволяють формалізувати логістичні процеси, представлені моделі надають можливість отримати конкретні технологічні рішення, що значно підвищують ефективність взаємодії суб’єктів транспортного ринку. Розроблені математичні моделі технологічних процесів базуються на сучасних принципах теорії логістики, теорії масового обслуговування та ігрового підходу.
Цикл містить 54 публікації, в яких в повній мірі викладено як теоретичну базу, так і результати експериментальних досліджень. Матеріали робіт доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях, запропоновані підходи до формування ресурсозберігаючих технологій впроваджені на виробничих та транспортних підприємствах, що підтверджується відповідними актами.
Вважаємо доцільним рекомендувати цикл наукових праць Наумова В.С. та Шраменко Н.Ю. до здобуття щорічної премії Президента України для молодих науковців.

Доцент кафедри
транспортних технологій
Запорізького національного
технічного університету, доц., к.т.н. Кузькін О.Ф.

Завідуючий кафедрою
транспортних технологій
Запорізького національного
технічного університету, проф., д.т.н. Бабушкін Г.Ф.

Жуковицький І.В., Бобровський В.І.

Представлений цикл наукових праць, безумовно, є актуальним, оскільки су-часні процеси на транспорті характеризуються стрімким розвитком та відбувають-ся в умовах зростаючого рівня конкурентної боротьби на ринку транспортних по-слуг. Для забезпечення ефективної роботи транспортних підприємств необхідні но-ві підходи, які втілюють в практику досягнення сучасної науки та дозволяють зни-зити шкідливий вплив транспорту на навколишнє середовище.
Роботи авторів характеризуються науковою новизною, зокрема, вперше оп-тимальні стратегії учасників ринку транспортних послуг оцінюються на підставі моделі, що дозволяє врахувати характер їх взаємин, вперше запропоновані критерії по формуванню диференційованих залізничних вантажних тарифів з урахуванням особливостей окремих поїздо-дільниць і показників використання рухомого скла-ду, набули подальшого розвитку комплексні підходи відносно системи організації вантажопотоків від постачальника до споживача.
Практична значимість проведених наукових досліджень підтверджується їх ефективним використанням на виробничих та транспортних підприємствах Украї-ни. Матеріали роботи неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнсь-ких науково-практичних конференціях, де були схвалені.
Вважаємо, що цикл наукових праць є вагомим внеском в сучасну теорію ло-гістики та має практичну цінність, тому авторів – Наумова В.С. та Шраменко Н.Ю. доцільно рекомендувати на здобуття щорічної премії Президента України для мо-лодих вчених.

Завідувач кафедри «Електронні обчислювальні машини»
Дніпорпетровсько-го національного університету
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна,
проф., д-р техн. наук, Жуковицький І.В.

Завідувач кафедри «Станції та вузли»
Дніпорпетровського національного університету
залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна,
проф., д-р техн. наук, Бобровський В.І.

Мороз Н.

Розвиток суспільства потребує все більшого використання ресурсів та енергії, які в свою чергу постійно збільшуються у ціні. А тому робота присвячена вирішенню проблеми формування ресурсозберігаючих технологій на транспорті є актуальною.
Авторами розроблені технології роботи вантажних комплексів, концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробничо-транспортних систем, запропонована математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах невизначеності та ризику.
В результаті проведення експериментальних досліджень отримані оптимальні параметри, призначені для рішення широкого кола задач постачальників або споживачів при самостійному виборі варіантів доставки вантажу за умовою ресурсозбереження на окремих етапах технології.
Всі отримані результати підтверджуються відповідними актами впровадження.
В цілому вважаємо, що авторів представленого циклу наукових праць слід рекомендувати до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.
(зав. каф. технології машинобудування, д.т.н., професор Драгобецький В.В., зав. каф. транспортних технологій, к.т.н., доцент Мороз М.М. Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського)

Мороз Н.

Розвиток суспільства все більше потребує застосування ресурсів та енергії, які постійно зростають у ціні. А тому робота присвячена вирішеню проблеми формування ресурсозберігаючих технологій на транспорті є актуальною.
Авторами розроблені технології роботи вантажних комплексів, розроблена концепція вибору раціональних параметрів функціонування виробничо-транспортних систем, запропонована математична формалізація технологічних процесів при доставці вантажів в умовах невизначеності та ризику.
В результаті проведення експериментальних досліджень отримані параметри, призначені для рішення широкого кола задач постачальників або споживачів при самостійному виборі варіантів доставки вантажу за умовою ресурсозбереження на окремих етапах технології.
Всі отримані результати підтверджуються відповідними актами впровадження.
В цілому вважаємо, що авторів представленого циклу наукових праць слід рекомендувати до присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.
(Зав.каф. технології машинобудування Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського, д.т.н., професор Драгобецький В.В., зав. каф. транспортних технологій Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського, к.т.н., доцент Мороз М.М.)