Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів"

М39

Автор: Коршевнюк Т.В.

Представлений Інститутом педагогіки (АПН України).

Кількість публікацій: 62 наукові праці, в т.ч. 12 підручників, 9 навчальних посібників, 4 навчальні програми, 1 методичні рекомендації, 20 статей, 16 тез доповідей.

Обґрунтовано підходи до формування змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів 5 - 6, 10 - 12 класів, що узгоджуються із державними нормативними документами в галузі середньої освіти, відповідають психолого-педагогічним закономірностям навчання, задовольняють потреби шкільного сьогодення. Розроблено теоретичні і прикладні аспекти навчання природознавства в основній школі та біології у старшій профільній школі на засадах особистісно орієнтованого підходу.

Навчальний матеріал підручників і посібників орієнтує процес навчання на активне засвоєння учнями біологічних знань, способів і прийомів пізнавальної діяльності, створює умови для самореалізації особистості учня, сприяє формуванню наукового світогляду, екологічної компетентності. Експериментально підтверджено, що предметні біологічні знання адаптовані до вивчення їх учнями 5-6 класів. Методичний апарат підручників, структура, оформлення та зміст враховують вікові особливості учнів.

Змістове наповнення біологічної компоненти природничої освіти в старшій школі забезпечує поглиблення біологічної компетенції учнів, усвідомлення біосферної етики, формування умінь використовувати знання в різних навчальних і життєвих ситуаціях, підготовку до подальшої професійної освіти чи професійної діяльності.

Цикл праць інтегрується в сучасну систему навчально-методичного забезпечення біологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів і водночас виступає його цілісною самостійною одиницею.

Зміст біологічної компоненти реалізовано у підручниках «Природознавство: 5» і «Природознавство: 6», виданих 6-ма мовами; довідниково-навчальному посібнику для учнів; навчальній програмі з біології для профільного вивчення цього предмета у старшій школі, якій надано гриф МОН України; збірці тренувальних тестів з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року. Підготовлено до друку у співавторстві два підручники біології для 10 класу, з яких підручник «Біологія, 10 клас (профільний рівень)» у конкурсі рукописів підручників для 10 класу посів перше місце.

Надіслати коментар

Коментарі

Тимошенко Тамара

На мою думку як учителя – практика з досить солідним педагогічним стажем, робота Коршевнюк Т.В. в даний час актуальна і заслуговує високої оцінки, оскільки необхідно підняти рівень біологічної освіти не тільки учнів, а й всього населення.. Особливо цінне те, що всі ці ідеї дійсно апробовані на практиці не в одній школі , дають позитивний результат у навчально-виховному процесі при вивченні природничих дисциплін.
Користуючись підручниками за співавторством Коршевнюк Т.В., посібниками для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учні не лише відтворюють набуті знання, а й активно критично думають, роблять узагальнення і висновки, що дає змогу зробити їх біологічну освіту інтегрованою, компетентісною, цілеспрямованою на самозбереження, збереження довкілля як обов’язкової умови життя. Використання методичних порад і рекомендацій автора, поміщених в її наукових статтях, при викладанні навчальних матеріалів не лише на уроках біології чи природознавства , а і на уроках основ здоров’я ( 5- 9 класи) підвищують інтерес дітей до предмета і примушують їх думати і чинити правильно .
Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів" Т.В. Коршевнюк дійсно заслуговує високої нагороди – премії Президента України .
Учитель хімії, біології та основ здоров’я Денисівської ЗОШ І- ІІІ ступенів Оржицького району Полтавської області Тимошенко Т.К.

Гуржій Лідія Іванівна

Ознайомившись із низкою робіт кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії хімічної і біологічної освіти Коршевнюк Тетяни Валеріївни, використовуючи в своїй роботі її матеріали, можна зробити слідуючі висновки:
1) Ці роботи допомагають мені як учителю біології у навчально-виховному процесі, зокрема більш якісно підготуватися до уроків, факультативних занять, предметних гуртків, пожвавити їх роботу;
2) Стають у пригоді при вивченні нового матеріалу, підготовці до контрольних робіт, предметних олімпіад, незалежного оцінювання з біології;
3) Учням, які поглиблено вивчають біологію, цікавляться природничими науками, допомагають ефективніше засвоїти програмовий матеріал, уяснити найбільш складні питання, зокрема з молекулярних основ;
4) Заслуговує уваги й те, що прослідковуються особливості викладання біології з використанням між предметних зв’язків ( зв'язок між предметами природничого циклу);
5) В 6 класі я працюю за підручником Природознавство: 6. / Кол. автор.: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. - К: Ґенеза, 2006. Цей підручник зручний у користуванні, як для вчителя так, і для учнів. В ньому цікаво, зрозуміло і доступно викладений матеріал, відповідає віковим особливостям дітей.
Щиро дякую за такий підручник!

Шишкина Юлія

Про актуальність і значущість наукового доробку молодого вченого Коршевнюк Т. свідчить той факт, що при методичній поліфункціональності циклу праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів», очевидною є відповідність його змісту провідній ідеї Комісії з біологічної освіти, створеної при ЮНЕСКО стосовно того, що біологія – це не тільки частина культури, цивілізованості й духовності суспільства, але й одна з найбільш практичних галузей знань.
З огляду на сказане правомірно зробити висновок, що автор циклу праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» Т. Коршевнюк заслуговує присвоєння Державної премії президента України в галузі науки і техніки для молодих учених

Тарусова Наталія Василівна, кандидат біологічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Шишкіна Юлія Олександрівна, аспірантка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Шишкина Юлія

Про актуальність і значущість наукового доробку молодого вченого Коршевнюк Т. свідчить той факт, що при методичній поліфункціональності циклу праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів», очевидною є відповідність його змісту провідній ідеї Комісії з біологічної освіти, створеної при ЮНЕСКО стосовно того, що біологія – це не тільки частина культури, цивілізованості й духовності суспільства, але й одна з найбільш практичних галузей знань.
З огляду на сказане правомірно зробити висновок, що автор циклу праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» Т. Коршевнюк заслуговує присвоєння Державної премії президента України в галузі науки і техніки для молодих учених

Тарусова Наталія Василівна, кандидат біологічних наук, доцент Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
Шишкіна Юлія Олександрівна, аспірантка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Марія Михайлівна

Підготовка майбутніх фахівців, вчителів початкових класів, неможлива без належним чином налагодженої природничої освіти у вищому навчальному закладі. Проблема формування професійних компетенцій і становлення творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів не є новою, однак її актуальність в сучасних умовах реформування середньої освіти відчутно зростає. У зв’язку з цим, природнича підготовка студентів коледжу із числа випускників основної школи також потребує суттєвих змін, які мають відповідати сучасним вимогам та Державним стандартам освіти.
Тому у цьому контексті вважаємо абсолютно необхідним і сучасним обґрунтування автором підходів до реалізації змісту біологічної освіти. Заслуговують на увагу підручними з природознавства та програма з біології для учнів профільних класів. Циклова комісія викладачів природничих дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського використовує їх як орієнтир при формуванні навчальної програми та організації навчального процесу в профільних класах Обласного гуманітарного ліцею, який є підрозділом Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, та студентів першого курсу на базі неповної середньої освіти за напрямком підготовки «Педагогічна освіта».
Творчий доробок Коршевнюк Т.В. є вагомим внеском у методичну науку в цілому і природничої освіти зокрема.
На наше глибоке переконання, цикл праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» Коршевнюк Т.В. варте присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

Нечитайло М.М., викладач-методист,
відмінник освіти України, голова предметної (циклової) комісії викладачів природничих наук Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського.

Василь Федорович

Даний цикл актуальний і неохідний для розробки методики викладання природознавства і біології на нинішньому етапі розвитку і впровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні. Завдяки розробкам Коршевнюк Т. учитель зможе значно оптимізувати навчально виховний процес і забезпечити набуття учнями необхідних загальнопредметних компетентностей. По цій причині, на мою думку, вищезгадана робота цілком заслуговує на присудження премії Президента України.

Галина Сергіївна Юзбашева

За распорядженням Міністерства освіти і науки України у Херсонської області проводиться апробація підручників з природознавства для учнів основної школи. Вчителі області позитивно оцінюють біологічну компоненту підручників, розроблену молодим вченим Т.В. Коршевнюк, відзначають її доступність для розуміння і засвоєння учнями, оптимальність змісту, практичну значущість дослідницьких завдань.
про те, що молодий вчений активно працює над формуванням і реалізацією змісту біологічної компоненти змісту природничої освіти, свідчить її перемога в конкурсах навчальних програм і підручників з біології для старшої профільної школи.
Юзбашева Г.С. канд.пед.наук, доцент, завідувач кафедри Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Гість Надія

Цикл праць Т.В.Коршевнюк швидко зайняв чільне місце в практиці роботи вчителів завдяки своїй актуальності .
Зокрема, збірка тренувальних тестів з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року є дієвим засобом організації самостійної роботи учнів та формування позитивної мотивації до вивчення біології, а не лише ефективним засобом контролю знань з біології.
У посібнику «Площинні засоби навчання природознавства в основній школі» розглядаються психологічні засади використання площинних засобів навчання та цільові установки щодо їх використання, які доцільно враховувати у комплексному підході до застосування площинних засобів у навчальному процесі.
Використання підручників і посібників з природознавства сприяють формуванню в учнів системи наукових знань про закономірності живої природи методами практико-орієнтовного навчання.
Ми вдячні автору за увагу до профільної освіти і очікуємо друку підручника «Біологія,10 клас (профільний рівень)».
Вважаємо, що цикл праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» Коршевнюк Тетяни Валеріївни заслуговує на присудження премії президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки.
Ганзенко Надія Василівна, вчитель біології Староаврамівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хорольського району Полтавської області, голова районного методичного об’єднання вчителів біології.

Леся Володимирівна

Нам дуже приємно, що праці Коршевнюк Т.В. висунуті на здобуття Державної премії президента України в галузі науки і техніки. Ми широко використовуємо в своїй професійній діяльності підручники (Природознавство. 5 клас, Природознавство. 6 клас) і методичні посібники (Довідниково-навчальний посібник з природознавства для учнів 5-6 класів, Площинні засоби навчання природознавства в основній школі) підготовлені Т.В. Коршевнюк. Ми підтримуємо автора і вважаємо, що цикл наукових праць “Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів” заслуговує високої Державної нагороди - премії президента України для молодих вчених у галузі науки і техніки.

Ревацька Л.В., методист навчальних дисциплін Вінницького міського методичного кабінету

Олег Анатолійович

На сучасному етапі реформування та розвитку середньої і вищої освіти в Україні цикл наукових праць Коршевнюк Т.В. має незаперечну актуальність. Заслуговує на увагу і схвалення те, що теоретично обґрунтовані та експериментально перевірені методичні засади реалізації змісту біологічної компоненти освітньої галузі “Природознавство” відображаються автором у багатьох навчальних підручниках, посібниках та навчальних програмах з природознавства, з біології для профільної школи, а також програмах факультативних курсів. Представлені роботи мають практичне значення і використовуються вчителями загальноосвітніх шкіл та викладачами вищих навчальних закладів у процесі методичної підготовки майбутніх вчителів хімії і біології, допомагають студентам у підготовці до занять під час проходження педагогічної практики у загальноосвітніх навчальних закладах.
На нашу думку, робота Коршевнюк Т.В. має велике практичне значення і заслуговує на присудження премії президента України для молодих вчених у галузі науки і техніки.
Блажко О.А., кандидат педагогічних наук, Дабіжук Т.М. кандидат біологічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського

Гість Надія Іванівна

Робота Коршевнюк Т.В. «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» є своєчасною відповіддю педагогічної науки на запит шкільної практики, яка потребує теоретичного обґрунтування та методичного забезпечення навчання природознавства учнів 5-6 класів основної школи, а також біології учнів старшої профільної школи відповідно до нової структури і змісту середньої освіти. Робота Коршевнюк Т.В. спрямована на успішне вирішення цих завдань і має широке практичне впровадження. З огляду на сказане правомірно зробити висновок, що цикл праць Т.Коршевнюк «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» заслуговує присвоєння Державної премії президента України в галузі науки і техніки для молодих учених

Шиян Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Людмила

Цикл праць вдало поєднує матеріали для інваріантної (підручники природознавства, посібники для вчителів і учнів, збірник тестів для підготовки до ЗНО з біології, навчальна програма з біології для профільного освітнього рівня) та варіативної частини навчального плану (програми факультативу та курсу за вибором) дванадцятирічної школи. Зокрема, впровадження у нашій школі факультативу «Молекулярні основи життя» спонукало старшокласників до поглибленого вивчення проблем молекулярного рівня життя та здійснення наукових досліджень. Це стало засобом залучення учнів до виконання навчальних проектів і науково-дослідницької діяльності в рамках Малої академії наук (МАН.
Використання в урочній та позакласній діяльності посібників з природознавства, створених Коршевнюк Т.В., позитивно позначилося на формуванні пізнавального інтересу школярів до біології.
Шкільна практика підтверджує, що цикл праць Коршевнюк Тетяни Валеріївни «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» є гідним на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.

Лисенко Людмила Олексіївна, вчитель біології Чорнухинської загальноосвітньої школи ім.. Г.С.Сковороди Полтавської області, завідувач районним методичним об’єднанням учителів біології

Роман Степанович

Вагоме місце у підготовці майбутнього вчителя фізичної культури посідає цикл фундаментальних дисциплін, до якого належать медико-біологічні дисципліни – анатомія, фізіологія, фізіологія спорту, фізична реабілітація, валеологія, гігієна. Успішне опанування змістом цих дисциплін залежить від рівня загальноосвітньої біологічної підготовки абітурієнтів. Ознайомлення з рефератом циклу робіт Коршевнюк Т.В. дозволяє зробити висновок, що профільне навчання біології за пропонованою претенденткою структурою і змістом дозволяє суттєво підвищити якість шкільної біологічної освіти, сприятиме формуванню позитивної мотивації навчання зазначених фундаментальних дисциплін студентами факультету фізичного виховання і спорту.
Сказане дає підстави зробити висновок, що цикл наукових робіт Коршевнюк Т.В. «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Тягур Роман Степанович, заступник декана факультету фізичного виховання і спорту
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Оксана

Оскільки біологічна освіта є важливою складовою загальної середньої освіти та компонентою природничої освіти й тому формується у контексті з нею, вважаємо, що цикл наукових праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» (автор Т.В.Коршевнюк) є сучасним за змістом і орієнтованим на практичну реалізацію обґрунтованих автором підходів до реалізації змісту біологічної освіти. Особливу увагу заслуговують підручники природознавства для учнів основної школи, в яких при викладі інформації біологічного змісту досягнуто оптимальне поєднання раціонального та емоційного мислення учнів даної вікової групи (10-12 років). Перспективним видається доробок автора циклу праць з проблеми біологічної профільної освіти, що на часі перебуває в полі зору вчених і практиків. У створеній Коршевнюк Т. навчальній програмі з біології для учнів біолого-хімічного, біолого-фізичного (медичного), біолого-географічного, біолого-технологічного та інших профілів відображено напрями сучасної біологічної науки: молекулярно-цитологічний, еволюційний, екологічний. Програма відповідає Державному стандарту базової і повної середньої освіти; виступає орієнтиром у побудові навчального процесу з природознавства і біології на засадах компетенісного підходу – сучасного напряму реалізації освітнього потенціалу навчання.
Цикл праць є внеском у методичну науку і досягненням освітянської практики.
Вважаємо, що цикл праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів» Коршевнюк Тетяни Валеріївни є гідним на присудження Державної премії Президента України для молодих вчених.
Кизенко В.І., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії дидактики Інституту педагогінки Національної АПН України