Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"

М50

Автор: Маруняк Є.О.

Представлена Інститутом географії НАН України.

Кількість публікацій: 23 наукові праці , в т.ч. 1 одноосібна монографія, 22 статті, з них 5- у реферованих виданнях.

Загальний індекс цитування - 4.

Обґрунтовано наукові основи та можливості реалізації суспільно-географічного підходу при дослідженні впливу процесів глобалізації на розвиток України та її регіонів. Уточнено сутність категорії "глобалізація" за рахунок розвитку її суспільно-географічних аспектів. Розвинуто основні положення щодо місця і ролі наддержавних утворень (транснаціональних корпорацій, міжнародних організацій) у змінах, що відбуваються у сучасному міжнародному поділі праці, специфіки їх взаємодії з державами різного рівня соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано теоретичні принципи, розроблено методику дослідження процесів глобалізації, що дозволило: проаналізувати основні суспільно-географічні чинники входження України до світової економіки; виявити закономірності географічної орієнтації її зовнішньоекономічної діяльності в розрізі угрупувань країн світу, вектори регіональної інтеграції, особливості й тенденції регіональної специфіки прояву процесів глобалізації, особливості діяльності фінансово-промислових груп; визначити рейтинг регіонів України за інтенсивністю процесів глобалізації та сформулювати принципові положення визначення пріоритетних напрямів державної політики України в контексті входження до світової економіки.

Дослідження має комплексний характер, побудовано на принципі географічної інтеграції знань з проблем сучасного світового господарства, відповідно до основних стратегічних напрямів розвитку України на засадах збалансованого (сталого) розвитку та становлення інформаційного суспільства.

Надіслати коментар

Коментарі

д.г.н. О.О. Бейдик

Представлений цикл праць присвячений актуальній та недостатньо вивченій темі. Процеси глобалізації призводять до поступового зникнення бар’єрів між державами та потребують нових підходів для формування державної політики. Інформаційні технології, «стиснення простору», інноваційна складова в останні десятиріччя відіграють неабияку роль у суспільному розвитку, позначаючись у рівні конкурентоспроможності територій, динаміці соціальних показників, формуючи образ країни чи регіону. Входження України до складу багатьох європейських і міжнародних об’єднань, стрімка динаміка обсягів діяльності транснаціональних компаній, децентралізація влади в державі від впливом європейської спільноти – все це питання, які також потребують відповідей.
Автором робіт здійснено вдалу спробу їх пошуку. Оцінено зміни, що відбуваються у сучасному міжнародному поділі праці та специфіку їх прояву в українських реаліях. Зрозуміло, що місце для дискусій залишається, але крок вперед, зроблений завдяки цьому дослідженню, дозволяє проводити їх вже на новому рівні, принаймні в площині географії.
Підтримую ідею висунення циклу праць на здобуття Премії Президента для молодих вчених.
професор кафедри країнознавства та туризму
Київського університету імені Тараса Шевченка
професор, доктор географічних наук О.О.Бейдик

Тетяна Анатоліївна Гринюк

Глобалізація є однією з найвпливовіших сил, що визначає нині розвиток людства та охоплює всі сфери суспільного життя – економіку, політику, соціум. Безумовно що розвиток цих процесів характеризується законами нелінійної діалектики, є важко прогнозованим і дуже складним за наслідками. Але це лише підкреслює необхідність досліджень в цій площині.
Сучасні умови розвитку України потребують пошуку оптимальних шляхів інтеграції у світову економіку, підвищення ефективності управління регіональним розвитком в умовах глобалізації, дослідження напрямів функціонування галузей та ринків під впливом транснаціональних корпорацій.
Цикл наукових праць, до якого зокрема входить і одноосібна монографія, містить ґрунтовний аналіз та авторську інтерпретацію основних теоретико-методологічних засад та проблем пов’язаних з категорією глобалізації. Крім того, розглянуті основні напрями входження України та її регіонів у світову економіку, діяльність на її території глобальних компаній, особливості формування власних фінансово-промислових груп.
Дослідження є актуальним і виконано на високому науковому та методичному рівні, а також передбачає реальне впровадження в суспільну практику, що з впевненістю дозволяє рекомендувати зазначений цикл робіт щодо присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.
доцент кафедри соціальної та економічної географії
Національного педагогічного університету
ім. М.П. Драгоманова
к.геогр.н. Т.А.Гринюк

Юрий Николаевич Палеха

Дослідження Є.О.Маруняк добре відомі в географічному середовищі і здійснені в новітньому для географії напрямі. Глобалізація – складне явище, яке незважаючи на високу популярність концепції і терміну залишається дискусійним, а його оцінки – дуже полярними. Автор не робить категоричних висновків, водночас аналізує доробок в цій сфері, відкидаючи зайві кліше і розкриваючи справжню суть процесів, що відбуваються.
В роботах представлено чималий теоретичний доробок, але важливо не тільки розібратись в теорії, але й продумати шляхи, що дозволять державі та її регіонам адаптуватись до стрімких змін, зберегти свою самобутність, ідентичність та забезпечити соціально-економічний розвиток. Особливо проблемним є регіональний рівень, для якого глобалізаційні впливи майже не досліджувались, і на якому гостро постає потреба виявлення, упередження та подолання багатьох ризиків та небезпек. Такі завдання мають вирішуватись саме на основі географічної методології. І автору це вдалось – і щодо виявлення закономірностей прояву процесів глобалізації на території України і щодо дієвих важелів державного управління.
Слід відзначити, що всі публікації (а серед них чимало зарубіжних) підготовлені на високому рівні і свідчать про відповідну кваліфікацію молодого науковця. Крім того, отримані результати є безперечно цінними для подальших розробок у сфері регіонального планування.
На мою думку, актуальність та науковий внесок досліджень Є.О.Маруняк дають всі підстави для рекомендації на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Заступник директора з наукової роботи
Українського державного науково-дослідного
інституту проектування міст ДІПРОМІСТО
д.геогр.н. Ю.М.Палєха

И.М. Яковенко

Питання розвитку й позиціювання країн та регіонів були і залишаються актуальними для науки та управління. На сьогодні очевидно, що відтворення людського капіталу та економіки все більшою мірою залежить від зовнішніх факторів та впливів. Зростання взаємозалежності, інтенсифікацію потоків інформації, інновацій, інвестицій, загострення конкуренції зазвичай пов’язують з феноменом глобалізації, що вперше був визначений в науковому середовищі наприкінці ХХ ст. Процеси глобалізації також нерідко ототожнюються із ходом становлення постіндустріального, інформаційного суспільства, що супроводжується виникнення цілої низки ризиків та викликів.
Зрозуміло, що таке складне за своєю сутністю явище вимагає проведення комплексних досліджень, створення теоретичних, методологічних, методичних напрацювань. Особливо цінним тут є погляд фахівця, що розуміється на проблемах соціуму, економіки, екології та здатний розуміти складні зв’язки сформовані у цій системі – суспільного географа.
На нашу думку, в роботах Є.О.Маруняк здійснено глибокий аналіз цілої низки понять, пов’язаних з глобалізацією, опрацьовано методичні проблеми досліджень цих процесів, запропоновано оригінальну індикаторів, що дозволяють проводити співставлення на різних територіальних рівнях. Поза сумнівами такі дослідження потрібні і важливі для формування державної політики, адекватного врахування тенденцій розвитку системи міжнародних відносин, виявлення потенційних конкурентних переваг, створення привабливого інвестиційного середовища.
Зважаючи на вищезгадане, цикл праць Є.О.Маруняк «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України» безумовно заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри туризму
Таврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського
д.геогр.н., проф. І.М.Яковенко

Григорій Підгрушний

Незважаючи на те, що мова йде про премію для молодих учених, роботи Є.О.Маруняк з впевненістю можна назвати доробком сформованого науковця.
Потужним є внесок у теоретичному плані. Автору вдалося інтегрувати міждисциплінарні підходи дослідження процесів глобалізації, поглибити категоріальний апарат, ввести нові поняття та визначення. Розрахунки, здійснені за авторською методикою дозволили отримати цікаві, у науковому розумінні, дані щодо характерних рис тих процесів, які насправді відбуваються в соціально-економічному просторі України та її регіонів, реалістичного позиціонування регіонів України у глобальному просторі.
Дуже важливим став саме суспільно-географічний акцент наукового пошуку, що дозволив впритул підійти до оцінки впливу процесів глобалізації на розвиток конкретної території, з певним рівнем соціально-економічного розвитку, особливостями промислового виробництва, демографічними та етнонаціональними характеристиками.
З огляду на виявлені закономірності просторового прояву процесів глобалізації в Україні виконана робота безумовно цікава і в освітньому процесі, і для регіональних органів влади.
Вважаю, що запропонований цикл робіт є результатом досліджень проведених на високому рівні, спрямованих на вирішення актуальної для суспільства проблеми і заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих учених.

доцент кафедри містобудування КНУБА
д.геогр.н. Г.П.Підгрушний

О.О.Любіцева

Глобалізаційна тематика є досить актуальною в різних науках, в тому числі й в географії. Виявлення глобалізаційних впливів на рівні держави та окремих її регіонів в залежності від умов цих територій – є окремою та доволі актуальною тематикою, досить мало розробленою на сьогодні. Тому вважаю, що дослідження, проведені Є.Маруняк, є актуальними і своєчасними.
В роботах автора обґрунтовано теоретичні принципи та методику дослідження процесів глобалізації, виявлено систему чинників, що обумовлюють характер інтеграції держави у світове співтовариство, розглянуто як економічні, так і соціальні аспекти глобалізації.
Можна відзначити також практичні результати, зокрема, використання авторських розробок в освітньому процесі, в ході науково-дослідної роботи студентів. Досвід є вдалим і може бути екстрапольований для більш «заглиблених» (галузевих та регіональних) досліджень.
Вважаю, що цикл праць Є.О.Маруняк «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України» заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих учених.

Завідувач кафедри країнознавства та туризму
КНУ ім. Т.Шевченка, д. геогр. н., проф. О.О.Любіцева

Steve Dery

Globalization is very important category to understand the modern society. And it is actually all over the word, for each state and each man. I think that researching the impact of globalization processes will help to estimate and realize Ukrainian role, place and perspectives in the world. I think that Dr. Eu.Marunyak have some good ideas to do research that could help her country.
Research is complex and built on a principle of geographical integration of knowledge about problems of the modern world economy, according to the main strategic directions of development of Ukraine in a context of realization of the concept of the sustainable development and formation of an information society.
The author of this research is completely worthy to get Ukrainian President Award

Steve Dery, Ph.D., Associate Professor, Department of geography, University Laval, Canada

С.А.Лісовський

Одним із найважливіших факторів, що визначає сучасний етап розвитку людства, є глобалізація. Вона належить до головних чинників, які визначають територіальні аспекти економічного і соціального розвитку суспільства на рівні регіонів різних таксономічних рангів. Глобалізація спричиняє важливий вплив на сферу взаємодії суспільства і природи, на територіальні особливості характеру освоєння і використання природних ресурсів на нашій планеті, на можливості досягнення збалансованого розвитку.
Україна, як молода держава, утверджується на міжнародних геополітичній та геоекономічній аренах, зазнаючи відчутного впливу глобалізації. Це зумовлює необхідність здійснення комплексу досліджень, результати яких дали б можливість обґрунтувати, розробити і реалізувати комплекс заходів адаптаційного характеру, які б дали змогу мінімізувати негативні наслідки глобалізації на подальший розвиток нашої країни. Особливо важливим аспектом при цьому є врахування впливу процесів глобалізації на територіальні особливості розвитку України. Все це зумовлює актуальність циклу робіт Є.О. Маруняк «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України».
Цикл робіт відзначається новизною отриманих результатів та їх важливим практичним значенням. Особливо слід відзначити розроблену авторкою власну методику дослідження процесів глобалізації на різних рівнях, здійснений нею аналіз основних суспільно-географічних чинників входження України до світової економіки, досліджену регіональну специфіку прояву процесів глобалізації, визначений рейтинг регіонів України за інтенсивністю проявів процесів глобалізації.
Вищезазначене дає підстави рекомендувати цикл робіт до присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.

Доктор географічних наук
професор кафедри світового господарства і
міжнародних економічних відносин
КУТЕП С.А.Лісовський

Генрих Шмаудер

В последние десятилетия человечество достаточно четко осознало проблемы, возникаю-щие на пути его развития, углубление противоречий во взаимоотношениях Общества и Приро-ды, глобальную взаимообусловленность всего происходящего. И хотя поиск механизмов реше-ния этих проблем ведется достаточно давно, реальные сдвиги можно отметить лишь на приме-ре отдельных регионов. К числу стран, которые уделяют значительное внимание вопросам со-хранения природы, устойчивого развития, внедрения экологической компоненты в управление территориальным развитием принадлежит и Германия. Опираясь на значительный опыт, полу-ченный в нашей стране в природоохранной сфере, хочу заметить следующее. Безусловно, что процессы глобализации, отражаясь, прежде всего в социально-экономической плоскости, про-ецируются и на решение экологических проблем. В работах Е.А.Маруняк эти тонкие взаимо-связи отображены, особенно в том, что касается глобального уровня. Позитивно и то, что даль-нейшие исследования в этом направлении могут принести интересные решения для практиче-ской деятельности и в Украине, и за её пределами. И это находит применение в наших совме-стных проектах.
Считаю, что данный цикл работ заслуживает присуждения Премии Президента Украины и думаю, что многие мои коллеги меня поддерживают.

Куратор международных программ Федерального ведомства по охране окружающей среды Германии
Г.Шмаудер

д.геогр.н. І.О.Горленко

Надаючи оцінку циклу праць «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України» насамперед хотілося б відзначити піонерний характер проведеного дослідження для географії. Географічні аспекти досліджень складних процесів глобалізації, які суттєво впливають на національні економіки, ще донедавна залишались не висвітленими, і праці Є.О.Маруняк вдало заповнили цю нішу.
Автору вдалось інтегрувати складні, міждисциплінарні підходи та вийти на територіальну проекцію прояву глобалізаційних процесів, в першу чергу на національному, а згодом і на регіональному рівні, що є надзвичайно актуальним у сучасних умовах. Крім того доопрацьовані основні положення щодо місця і ролі наддержавних утворень у змінах, які ми зараз спостерігаємо в світовій системі координат, виявлена специфіка їх взаємодії з окремими ланками національних економік, поглиблено понятійний апарат теорії глобалізації, простежені закономірності, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України.
Виконана робота становить великий науковий та практичний інтерес в контексті переходу нашої держави до постіндустріального суспільства, що є бажаною, хоча і віддаленою перспективою.
На мою думку, цикл наукових праць, представлений Є.О.Маруняк безперечно заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Головний науковий співробітник
НДЦПО
Національного університету
державної податкової служби України
доктор географічних наук, професор І.О.Горленко

Валерія Новикова

Цикл праць, представлений кандидатом географічних наук Маруняк Є.О., складається із 23 наукових праць, у тому числі 1 одноосібної монографії, 22 статей та присвячений актуальній темі глобалізації, її впливу на розвиток регіонів України. Такий вагомий доробок молодого автора свідчить про глибоке та всебічне опрацювання цієї проблеми. Цінність наукових досягнень Маруняк Є.О. полягає не лише у тому, що поглиблено із суспільно-географічних позицій теоретичні основи дослідження впливу процесів глобалізації на розвиток України та її регіонів, а й у тому, що виявлена специфіка прояву процесів глобалізації у регіонах України, визначений їх рейтинг за інтенсивністю глобалізаційних процесів, запропоновані пріоритетні напрями державної політики України щодо входження до світової економіки в умовах глобалізації. Все це відіграє важливу роль у стратегічному плануванні на національному та регіональному рівнях.
Вважаємо, що цикл праць «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України» має вагоме значення для розвитку національної науки, а його автор – Маруняк Є.О. – заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, к. геогр. н. В.І. Новикова

м. Черкаси, 01.06.2010