Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України"

Р19

Автори:

Білорус О.Г., Власов В.І., Зернецька О.В., Лук’яненко Д.Г.,

Мацейко Ю.М., Поручник А.М., Скаленко О.К., Філіпенко А.С.

        

Представлений Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

 

  В циклі  наукових праць систематизовано імперативи глобальних економічних трансформацій, розкрито їхній вплив на модифікацію параметрів економічної самодостатності України та її економічний суверенітет.

Авторами сформульовано цілісну концепцію поетапного переходу до глобальної ноосферної економіки. На системно-категоріальному рівні досліджено феномен формування глобальної економіки як суб’єктно, функціонально та інституційно структурованої багаторівневої системи, основним елементом якої є глобальний ринок.  Доведено, що глобальний ринок – самовідтворювальний механізм врівноваження глобального попиту і глобальної пропозиції.

Авторами проведено дослідження у межах цивілізаційного підходу до проблем сучасного економічного розвитку. Обґрунтовано, що фундаментальні умови глобальної конкуренції вимагають випереджувальних організаційно-структурних змін на високоінтелектуальній основі, а глобальна конкурентоспроможність забезпечується ефективними інвестиційно-інноваційними стратегіями розвитку. Визначено, що домінуючою глобальною проблемою розвитку є еколого-системний фактор. Це актуалізує значення концепцій сталого розвитку для всіх без винятку країн світу.

Авторами запропоновано методологію, методи і інструментарії, які можуть бути застосовані в різних економічних сферах країни для вироблення стратегічних варіантів, сценаріїв, моделей та прогнозів соціально-економічного розвитку України в умовах поглиблення міжнародного поділу праці, транснаціоналізації виробництва та глобалізації економічного розвитку.

 

Основні наукові результати досліджень викладено у 32 монографіях, 15 підручниках, 550 наукових статтях. Концептуальні висновки і рекомендації авторів враховані у понад 30 законопроектах України та викладанні понад 10 навчальних курсів. Захищено 14 докторських та 56 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість Ірина Оніщенко

Коментар на цикл наукових праць „Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України”
Цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України», який представлено на здобуття Державної премії, присвячено найактуальнішим питанням сучасного політичного, економічного та цівілізаційного розвитку нашої країни в умовах глобалізації. І хоча ці питання певним чином відображені у роботах українських науковців, у рецензованому циклі праць пропонуються іноваційні стратегії розвитку економіки, тактика іх впровадження та, головне, інструменти, за допомогою яких може бути реалізована запропонована концепція. Особливої уваги заслуговує здійснена, вперше у вітчизняній науці, оцінка сучасного стану інформаційно-комунікаційної складової. Необхідно відмітити фундаментальний і одночасно новаторський підхід авторів щодо розробки стратегії успішного входження України у глобальний інформаційно-комунікаційний простір, без чого неможливо уявити сьогодні успішну амбітну країну.
Вважаю, що представлений цикл наукових праць заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор політичних наук, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Ірина Оніщенко

Гість

Повідомте, будь ласка, до якого строку вібдувається обговорення?

Панчишин С.М.

Цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України" є потужним доробком провідних вітчизняних учених, і безперечно, помітним внеском у світову економічну науку.
У циклі наукових праць вперше систематизовано чинники глобальних трансформацій, проаналізовано їх вплив на розвиток національних господарських систем, запропоновано новаторську концепцію дослідження особливостей глобалізації світової економіки.
Не можна не відзначити обґрунтованість висновків авторів циклу щодо необхідності здійснення аналізу глобалізаційних процесів на основі цивілізаційного підходу, що, зокрема, передбачає урахування в моделях, концепціях національного економічного розвитку загальноцивілізаційних закономірностей ноосферо-космічної епохи, головним ресурсом якої є знання, інтелект, новітні технології тощо.
Автори циклу одними з перших серед вітчизняних вчених, які досліджують проблеми інтеграції України у світогосподарську систему, здійснили багатокритеріальну комплексну оцінку сучасної інтеграційної готовності нашої країни. На підставі врахування історичних, географічних, ресурсних особливостей та людського потенціалу України спрогнозовано напрями розвитку її еколого-економічної системи. Використовуючи інвестиційно-інноваційну парадигму розбудови економіки України, науковці пропонують продуктивну, на наш погляд, концепцію підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Реалізація цієї концепції дасть змогу нашій країні в перспективі зайняти достойне місце в комплексі світогосподарських зв’язків.
Вважаю, що представлений цикл наукових праць заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, декан економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Панчишин С.М.

Новицький В.Є.

К О М Е Н Т А Р І Й
___________________

по Циклу наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій:
стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності
і сталого розвитку України», представленого на здобуття
Державної премії України за 2010 рік

На розгляд Комітету з державних премій України надійшов унікальний Цикл наукових розробок з найактуальніших проблем розвитку України в умовах глобалізованого світу. Про високий науково-теоретичний рівень представлених розробок говорять багаточисельні оцінки, рецензії і коментарі.
Особливого значення сьогодні набули розробки авторів Циклу стосовно таких імперативів світових трансформацій як інтелектуалізація та інноватизація процесів розвитку.
Розробками авторів Циклу доведено, що ефективна реалізація національних інтересів України в сучасному світі принципово можлива лише на основі глобально орієнтованих стратегій розвитку. При цьому найважливішим чинником антикризового розвитку і накопичування конкурентноздатного потенціалу України виступає формування національного фонду знань як найпотужніший ресурс майбутньої інноваційної економіки України.
Вважаю, що представлений Цикл без всякого сумніву заслуговує на присудження Державної премії України за 2010 рік.

Новицький В.Є.
член-коресподент НАНУ,
доктор економічних наук. професор

Пісьмаченко

К О М Е Н Т А Р І Й
___________________

до Циклу наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій:
стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності
і сталого розвитку України», представленого на здобуття
Державної премії України за 2010 рік

Науковими розробками колективу авторів Циклу доведено, що найважливішим чинником сталого розвитку є розвиток системи державного управління, розробка і реалізація антикризової стратегії розвитку.
Вважаємо, що поданий на розгляд до Комітету з державних премій України Цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України» (науковий керівник О.Г. Білорус) є видатним науковим досягненням і безумовно заслуговує на присвоєння Державної премії України за 2010 рік

Л.М.Пісьмаченко
доктор наук з державного управління,
професор кафедри економічної теорії та
історії економіки НАДУ при Президентові України
професор кафедри обліку і аудиту
Академії митної служби України

Якубовський С.О.

Наприкінці ХХ сторіччя – на початку ХХI у світовій економіці спостерігається інтенсивна глобалізація виробничої й інвестиційної діяльності, що призводить до поступового об’єднання історично відособлених і відмінних одна від одної економік у єдине ринкове господарство. У ході цього процесу відбувається утворення нової економічної системи, у якій бар’єри на шляху міжнародної інвестиційної, виробничої і торгівельної діяльності або цілком відсутні, або зведені до мінімуму.
Нові реалії спонукають до переосмислення багатьох аспектів розвитку міжнародного виробництва, змушують по-новому глянути на наслідки міжнародної інвестиційної діяльності та на причини нерівномірного розподілу доходу у світовій економіці. У зв’язку з цим цикл наукових праць авторами якого є Білорус О.Г., Власов В.І., Зернецька О.В., Лук’яненко Д.Г., Мацейко Ю.М., Поручник А.М., Скаленко О.К., Філіпенко А.С., присвячений визначенню стратегічних концепцій інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України в умовах трансформації глобального економічного простору, є актуальним та вирішує важливі науково-практичні проблеми.
Слід зазначити, що на базі досягнутих авторами циклу нових наукових результатів розроблено теорію глобалістики як нового міждисциплінарного напрямку суспільних наук. З одного боку, методологічною основою цієї науки є цивілізаційний підхід, який дає змогу виявити генезис взаємопов’язаних науково-технологічних, політико-економічних та соціокультурних вимірів глобалізації, а з іншого – сучасна глобалістика досліджує, насамперед, економічний глобалізм, що зумовлено його реальним і найбільш відчутним впливом безпосередньо на суспільні взаємовідносини.
Таким чином, слід відзначити, що за поставкою проблеми дослідження, його теоретичним і практичним рівнем, новизною отриманих результатів, цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України», авторами якого є Білорус О.Г., Власов В.І., Зернецька О.В., Лук’яненко Д.Г., Мацейко Ю.М., Поручник А.М., Скаленко О.К., Філіпенко А.С., заслуговує на здобуття Державної премії з науки і техніки України.

Якубовський С.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних
економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Петкова Л.О.

Цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України», представлений на здобуття Державної премії, є результатом багаторічної плідної праці авторів, відомих в Україні та далеко за її межами. Важливість та значимість цих наукових досліджень є незаперечною в час, коли Україна, як незалежна держава, вибудовує стратегію свого економічного розвитку та прагне завоювати гідне місце в системі світового господарства. Авторському колективу Циклу належить розробка теорії глобалістики, в якій вперше у вітчизняній науці узагальнені та систематизовані імперативи глобального економічного розвитку, визначена та обґрунтована перспектива економічного, а відтак, політичного суверенітету України.
Непересічне значення багаторічних досліджень авторського колективу відображено широким впровадженням його результатів у суспільно-політичній, законодавчій та господарській практиці. Автори Циклу є засновниками сучасних наукових напрямів, їх зусиллями активно розвивається українська наука та освіта в галузі міжнародних економічних відносин, світового господарства. Вважаю, що цикл наукових праць “Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України” заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Петкова Л.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Черкаського державного технологічного університету.

Орєхова Т.В.

Сучасні тенденції світового економічного розвитку демонструють, що практика функціонування соціально-економічних систем різних рівнів зазнала істотних змін. З іншого боку, сучасний етап осмислення глобалізації, який співпав з активною фазою інформаційно-технологічної революції, є пов’язаним з розумінням зростання холізму світу, зокрема взаємозалежності та взаємопов’язаності між економічними системами та всіма іншими складовими геобіосоціосфери. Процеси, які на сьогодні відбуваються у внутрішньому середовищі цієї взаємодії потребують дослідження з точки зору міждисциплінарного системного підходу, що є притаманним циклу наукових праць О. Білоруса, Д. Лук'яненка, А. Поручника, Ю. Пахомова,А. Філіпенка та інш. «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України».
Заслуговує на особливу увагу поєднання в роботі дослідження проблем техноглобалізму, фінансового глобалізму, формування глобальної системи енергетичної безпеки, світової інформаційної революції, розвитку глобальної конкуренції та глобальної екологічної кризи.
Науковий досвід, глибина компетенції та широка сфера наукових інтересів авторів, які є провідними спеціалістами у галузі світового господарства та міжнародних економічних відносин, дозволили їм вперше у вітчизняній і світовій науці систематизувати імперативи глобальних економічних трансформацій, розкрити закони епогенезу та епометаморфозу глобальної економічної системи, ідей нового гуманізму та устрою світу, їхній вплив на модифікацію параметрів стратегії економічного розвитку України.
Запропоновані авторами Циклу сценарії, прогнози і стратегії господарського поступу демонтують прикладне значення проведеного дослідження, що підтверджується їх втіленням у ряді законодавчих та нормативно-правових актів, у навчальному процесі, в аналітичних записках до центральних органів та відомств державної влади та в Посланнях Президента України до Верховної ради України. Особливої уваги заслуговує здійснена, вперше у вітчизняній науці, оцінка сучасного економічного потенціалу України на основі системи індикаторів сталого розвитку.
Слід підкреслити, що автори дослідження є визнаними засновниками ряду наукових напрямків (ними підготовлено 14 докторів економічних наук та 56 кандидатів економічних наук). Результати їх праці широко відомі як в Україні, так і далеко за її межами.
Таким чином, слід відзначити, що за поставкою проблеми дослідження, його теоретичним і практичним рівнем, новизною отриманих результатів, цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України», авторами якого є Білорус О.Г., Власов В.І., Зернецька О.В., Лук’яненко Д.Г., Мацейко Ю.М., Поручник А.М., Скаленко О.К., Філіпенко А.С., заслуговує на здобуття Державної премії з науки і техніки України.

Орєхова Т.В., д.е.н., професор кафедри "Міжнародна економіка", зав. кафедрою "Прикладна економіка і бізнес-адміністрування", заст. декана економічного факультету Донецького національного університету

Омельченко В.Я.

Під впливом поглиблення міжнародного розподілу праці, прискорення науково-технічного прогресу світова економіка зазнає глибоких змін на основі глобалізації, інформатизації та регіоналізації світового господарства. Загострення міжнародної конкуренції, трансформація зовнішньоекономічних відносин визначають необхідність формування нових підходів до забезпечення сталого розвитку національних економік. Тому треба підкреслити особливу значущість і актуальність своєчасної появи циклу наукових праць визначених вітчизняних вчених О. Білоруса, Д. Лук'яненка, А. Поручника, Ю. Пахомова, А. Філіпенка та інш. "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України", у якому вперше досліджено, синтезовано та оцінено ефективність міжнародних стратегій та сформовано концепцію сталого розвитку української економіки в умовах глобалізації.
Цьому циклу досліджень притаманний фундаментально новаторський характер. Авторам вдалося системно проаналізувати тенденції та виявити суперечності економічного глобалізму, дослідити процеси транснаціоналізації та економічного регіоналізму, розкрити інноваційно-ресурсний потенціал економічного розвитку України.
Істотну наукову новизну представляють: обґрунтована науковцями система взаємодії національних економік у процесі інтернаціоналізації; виявлено проблеми економічного розвитку різних господарських утворень в глобальному середовищі; здійснене позиціювання економіки України в сучасній світогосподарській системі.
Аналізуючи вітчизняні розробки у сфері економічної глобалістики, ми бачимо, що у даному циклі наукових праць суттєво розвинуто методологію досліджень і системних оцінок глобалізації та конкурентоспроможності, висвітлено актуальні питання розвитку міжнародної торгівлі та маркетингових технологій у глобальному конкурентному середовищі, оцінено сучасний інноваційний та інвестиційно-фінансовий потенціал глобальної конкурентоспроможності. Також у контексті системної динаміки та світового досвіду досліджено генезис інновацій, їх сучасні організаційні форми, механізми регулювання та способи ефективного використання в економічному просторі України.
Ще раз підкреслюючи, що даний цикл наукових праць має високий рівень теоретико-прикладної значущості щодо розробки сучасної стратегії соціально-економічного розвитку України, всіляко підтримую думку професорів Ю. Щербака, І. Школи, А. Мокія та інш. про висунення колективу його авторів на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки.

Омельченко В.Я., д.е.н., професор, академік Академії економічних наук, заступник декана економічного факультету Донецького національного університету.

Шевчук Віктор

Представлений цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України" становить одне з небагатьох академічних напрацювань в українській економічній науці, яке органічно поєднує теоретичні дослідження проблематики вибору пріоритетів економічного розвитку, аналіз сучасних тенденцій у світовій економіці та їх впливу на національні економіки, а також практичне застосування отриманих результатів у наукових дослідженнях та викладацькій роботі. Учасники творчого колективу відомі глибиною академічного пошуку, науковою принциповістю і новаторством. Навколо лідерів перспективного наукового напряму сформовано потужні наукові школи, які здійснюють значний вплив на розвиток вітчизняної науки і практики прийняття державних рішень. Вартує наголосити внесок авторів представленого циклу в царинах управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку, гармонізації мегарегіональних суперечностей спільного європейського економічного простору чи проблематики економічної самодостатності національних інтересів України, що набуло підвищеної актуальності з початком світової фінансової кризи восени 2008 р. Зроблені висновки та рекомендації значною мірою випередили розвиток подій на глобальному і національному рівнях, що засвідчили суперечливий характер та не лінійність розвитку світової економіки. Немає сумніву, що представлений цикл наукових праць має теоретичну і практичну значущість, слугує надійним науково-теоретичним обґрунтуванням для вироблення адекватної економічної політики, покликаної захистити українські національні інтереси в глобалізованій світовій економіці, а відтак — заслуговує на присудження Державної премії.

Шевчук Віктор Олексійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, проректор з наукової роботи Львівської комерційної академії

Гамов М.С.

Коментар на Цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України" представлено на здобуття Державної премії. Представлений цикл робіт не тільки містить комплексну оцінку сучасної інтеграційної готовності України, але ж і своєчасно розробляється новітня концепція дослідження інтернаціоналізації економіки як структурного і стадійного процесу. Все це дає можливість авторам циклу розробити теорію глобалістики важливо нового напрямку розвитку суспільних наук. Всі ці напрями мають практичну цінність, так як автори розкрили механізми формування глобальної економіки та розвиток глобального ринку. Певний науковий інтерес заслуговує концепція переходу до глобальної ноосферної економіки.
Антропогенно-інтелектуальне суспільство, інформаційно-технологічний спосіб виробництва – це той історичний рубіж, до якого впритул підійшли найбільш розвинуті держави світу. Авторами проведено дослідження, яке показує, що в Україні є необхідні об’єктивні передумови для поступового просування на шляху створення основ такого суспільства. На сучасному етапі розвитку все ще актуальним залишається завдання реструктуризації економіки та її окремих галузей.
Автори циклу обґрунтували декілька факторів, які є головними рушійними силами формування і диверсифікації ринкового середовища, посилення трудової і творчої мотивації, гарантами безповоротності реформ і зміцнення ринкової парадигми в структурі нового суспільства.
Значне місце в роботах авторів циклу посідає дослідження сучасних тенденцій конкуренції в епоху глобалізації, міжнародних інструментів рейтингових оцінок конкурентоспроможності, її порівнянь щодо стану національних економік, включаючи міжнародні зіставлення ВВП, і оцінки рівня цінових співвідношень за цим показником. Багато уваги приділено проблемі адаптації української економіки до світового конкурентного середовища.
Розглянуті індикатори національної конкурентоспроможності дозволили авторам циклу праць виразити їх універсальною мовою світових цін, показати взаємодію внутрішніх і світових ринків, умови реалізації національних продуктів, їх експортного та імпортного потенціалів.
Особливу увагу привертають запропоновані авторами шляхи економічних та інституційних механізмів міжнародної економічної інтеграції України.
Таким чином, цикл наукових праць має наукову і практичну цінність та, обов’язково, заслуговує на здобуття Державної премії з науки і техніки України.

Гамов М.С., кандидат наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Запорізького національного технічного університету.

Стукало Н.В.

Природа і сутність глобальних тенденцій розвитку світової економіки у цілому, а також окремих національних економік є очевидними, проте до останнього часу вважалися малодослідженими. Зокрема, разом із визнанням і врахуванням фундаментального факту глобалізації вченими-економістами, ще донедавна навряд чи можна було говорити про наявність науково обґрунтованих прогнозів щодо результатів глобалізаційних процесів для конкурентоспроможності та сталого розвитку країн світу. Цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України» не тільки послідовно та методично ламає ці стереотипи, але й повною мірою заповнює прогалини, які існують у економічній науці, бо не тільки систематизує імперативи глобальних економічних трансформацій, розкриває їхній вплив на модифікацію параметрів економічної самодостатності України та її економічний суверенітет, але й формує цілісну концепцію поетапного переходу до глобальної ноосферної економіки.
Надзвичайну актуальність, наукову та практичну цінність мають запропоновані авторами методологія, методи і інструментарії, які можуть бути застосовані у різних економічних сферах країни для вироблення стратегічних варіантів, сценаріїв, моделей і прогнозів соціально-економічного розвитку України в умовах поглиблення міжнародного поділу праці, транснаціоналізації виробництва та глобалізації економічного розвитку. Значимість, суспільна користь, соціально-економічний ефект результатів дослідження досягаються у тому числі й за рахунок актуалізації значення концепцій сталого розвитку.
Абсолютна більшість робіт, що входять до циклу наукових праць, є магістральними при підготовці сучасних економістів, основоположними при формуванні економічної наукової еліти та новочасних економічних шкіл, найцитованішими в українських економічних наукових колах, новаційними і модерними для світової науки.
Масштабність і світовий рівень представленого циклу наукових праць підтверджується опублікуванням 32 монографій, 15 підручників, 550 наукових статей, врахуванням концептуальних висновків і рекомендацій авторів у понад 30 законопроектах України й 10 навчальних курсах, захистом 14 докторських та 56 кандидатських дисертацій.
Беззаперечно підтримую висунення циклу наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України» на здобуття Державної премії з науки і техніки України та вважаю, що колектив авторів повною мірою заслуговує на її присудження.

Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Стукало Наталія Вадимівна

Гість

Цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України» шановних колег характеризується надзвичайною глибинністю, системністю, комплексністю та нетривіальністю застосовуваних наукових підходів та широтою використовуваних сучасних економіко-математичних методів дослідження.

Сукупність аналізованих праць повною мірою розкриває вплив глобалізаційних процесів не лише на формування елементів світової економіки, але й на рівень розвитку економік різних груп. Автори обґрунтовано окреслюють роль України у формуванні глобальних ринків, визначають перспективи та загрози, що містяться в інтенсифікації світогосподарських зв’язків для рівня соціально-економічного розвитку та ефективності подальшої інтеграції України у європейський економічний простір.
У працях зазначених авторів розглядаються переваги та недоліки моделі сучасного світового порядку та визначаються економічні інструменти його переформатування та вдосконалення з урахуванням циклічності кризових явищ та загострення деформацій і диспропорцій у межах світового господарства.

Аналізований цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України» безумовно є проривом у царині економічної науки, тому його автори безсумнівно заслуговують присудження Державної премії України.

Флейчук М.І., к.е.н., доц., докторант Національного інституту стратегічних досліджень

В умовах істотних диспропорцій та деформацій не лише внутрішньої соціально-економічної системи України, але й посилення викликів та загроз глобального характеру, представлений цикл наукових праць „Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України” є архі актуальним та важливим для розробки стратегічних пріоритетів та моделі збалансованого сталого соціально-економічного розвитку. Автори систематично та комплексно протягом вагомого періоду висвітлюють проблеми трансформації вітчизняної економіки з урахуванням досвіду країн, реформування інституціонального базису економіки яких відбулося з досягненням позитивних результатів у сфері підвищення рівня конкурентоспроможності їх економік в глобальному середовищі (зокрема, у монографічних дослідженнях: «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М. та ін.); «Економічна система глобалізму» (Білорус О.Г.); «Глобальна економічна інтеграція» (Лук’яненко Д. Г.); «Глобальні форми економічного розвитку : історія і сучасність» (Філіпенко А.С.) та інших працях). Особливо цінними у теоретико-методологічному аспекті слід вважати дослідження авторського колективу у сфері аналізу передумов, чинників та факторів формування нового світового порядку, що крім позитивних наслідків передбачає загрозу економічному суверенітету окремих країн (у тому числі України). Нетривіальністю та глибинною обґрунтованістю результатів та висновків відзначаються дослідження, які розкривають основні положення аналізованого циклу наукових праць щодо природи та генезису глобальних фінансово-економічних кризових явищ.
Цикл наукових праць має теоретичну і практичну значущість для розвитку економічної науки та розробки політичних рішень у сфері соціально-економічного розвитку України в умовах глобального середовища і, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії.

Мокій А.І., д.е.н., проф. кафедри міжнародних економічних відносин, проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. зав. кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії

Адаманова З.О.

Коментар на цикл наукових праць „Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України”, представленого на здобуття Державної премії.
В умовах глобалізації та формування глобального конкурентного середовища нерівномірність темпів економічного розвитку національних економічних систем (НЕС) обумовлена рівнем науково-технологічного розвитку, масштабами державної підтримки інноваційного процесу і ринку інноваційних товарів.
У зв'язку із цим розгляд стратегічних концепцій інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України, які було досліджено вченими-економістами з питань міжнародних відносин, має велике наукове й практичне значення.
Певний інтерес викликає розроблена концепція дослідження інтернаціоналізації економіки в контексті доктрини сучасного глобалізму.
Розглядаючи бізнес-стратегії, які використовуються українськими компаніями, необхідно чітко уявляти ті проблеми, з якими зштовхнулися підприємства, функціонуючі як на внутрішньому ринку, так і в умовах виходу на міжнародні. Серед таких проблем можливо виділити основні – це й технологічне відставання підприємств України, відсутність природних ринкових механізмів, нераціональне территоріальне розташування. Тому представлені авторами обґрунтовані засади формування моделі сталого розвитку України на основі європейської інтеграційної моделі екосоціальної ринкової економіки є вкрай актуальними.
Науковий інтерес представляють оцінка ефективності міжнародних і національних стратегій сталого розвитку в економічному, соціальному, екологічному та інформаційному вимірах.
Заслуговують уваги концепція переходу до глобальної ноосферної економіки.
Авторами дається оцінка сучасного економічного потенціалу України та прогноз його динаміки на підставі індикаторів сталого розвитку за методикою Світового банку.
Вважаю, що цикл наукових праць „Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України” заслуговує на здобуття Державної премії з науки і техніки України.

Адаманова Зейнеб Османівна – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та міжнародної економіки РВНЗ „Кримський інженерно-педагогічний університет”

Зленко В.А.

Представлений на здобуття Державної премії Цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України" є суттєвим внеском в національну наукову скарбницю нашої держави. Названі праці актуальні не тільки для сьогодення, вони є стратегічним дороговказом на майбутнє, для інтеграції України у глобалізований світовий простір. Широта охоплених проблем - від обгрунтування необхідності інвестиційно-інноваційних стратегій розвитку для України, доведення значення для країни сталого розвитку, який поєднує економічний, соціальний і економічний фактори - до важливості трансформації систем масової комунікації; аргументованість поставлених проблем - концепції формування глобальної економіки, зокрема, глобального ринку, важливості організаційно-структурних змін на високоінтелектуальному рівні та ін., - характеризують представлений цикл наукових праць як самобутні оригінальні дослідження найважливіших проблем сучасного розвитку.
Автори були одними з перших у вивченні глобалізаційних процесів, формування глобальної економіки, розвитку глобального ринку, фундаментальних умов глобальної конкуренції. Досконало вивчивши досвід зарубіжних країн у сфері глобальної економіки, проаналізувавши великий статистичний матеріал і позитивні можливості України (а також існуючі негативи), автори обгрунтували і довели, що подальший соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних економічних трансформацій залежить від параметрів політичної стабільності в країні, відокремлення влади від бізнесу, подолання корупції, модернізації економічної та соціальної сфери, модифікації параметрів економічної самодостатності України, збереження її економічного суверенітету.
Вважаю, що представлений цикл наукових праць заслуговує на присудження Державної премії України.

В.А.Зленко, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник ДНСГБ НААН України.

Павліха Н. В.

Початок ХХІ століття характеризується глобалізаційними процесами, макроінформаційним насиченням усіх сфер людського розвитку, що об'єктивно потребує комплексного розв'язання соціальних, економічних та екологічних проблем функціонування суспільних систем різного рівня: світу, континентів, країн та їх регіонів. Одним з найгостріших завдань, що нині стоять перед світовою цивілізацією, є вирішення проблеми досягнення сталого розвитку. Проблема полягає в тому, щоб знайти таку магістраль економічного розвитку, яка сформована на інтелектуальному потенціалі, новітніх технологіях, інноваційних методах глобального, регіонального, локального менеджменту. Центральне завдання економічної науки сьогодні полягає в тому, щоб перетворити ідею сталого розвитку в операціоналізовану наукову і політичну концепцію. Автори циклу наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України", що представлено на здобуття Державної премії України, відомі в Україні та за її межами фахівці з проблем міжнародних відносин, є інноваторами у створенні сучасної стратегічної концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України. Вони вперше у науці теоретично обгрунтували детермінанти глобальних трансформацій та їх вплив на соціально-економічний розвиток. Представлений цикл наукових праць мають потужнє наукове значення. Заслуговує на увагу розроблена вченими концепція ноосферної економіки, що є значним досягненням в економічній науці. Наукове дослідження авторів є проривом в економічній науці, тому впевнена, що цей колектив авторів заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету імені Лесі України Павліха Н.В.

Малік М. Й.

Глобалізація майже всіх сторін життя-буття людства за останні тридцять років поставила перед кожною країною світу питання щодо ефективності діяльності в глобалізованому світі при збереженні своєї ідентичності. Тому, безсумнівно, значний інтерес має цикл робіт „Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України”, що поданий на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2010 року.
Це тим важливіше, що цикл є комплексом монографій і статей, пов’язаних між собою червоною ниткою стратегічних концепцій функціонування України та її сталого розвитку із забезпеченням національної безпеки в усіх сферах економічного, соціального, інформаційного, інтеграційного та аграрного простору з урахуванням інноваційного розвитку та антикризового регулювання і міжнародної конкурентоспроможності.
У цілому колективом, який представляє фактично школу глобалістів України на чолі з членом-кореспондентом НАНУ О. Г. Білорусом, протягом останніх років опубліковано 32 монографії, кожна з яких могла би бути окремо висунутою на здобуття Державної премії, 15 підручників, 550 наукових статей у вітчизняних і закордонних журналах, підготовлено 14 докторських і 56 кандидатських дисертацій.
Вважаю за доцільне підтримати колектив авторів – відомих вчених, як претендентів на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки за напрямом „Суспільні і гуманітарні науки”.

Малік М. Й., доктор економічних наук,
професор, академік УААН

Школа І.М.

В циклі наукових праць відомих науковців «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України» сформульовано цілісну концепцію поетапного переходу до глобальної ноосферної економіки.
Авторами запропоновано нові шляхи економічних та інституційних механізмів оптимального поєднання стратегічних напрямків міжнародної економічної інтеграції України.
Вперше відомими педагогами розроблена оригінальна концепція дослідження інтернаціоналізації економіки як структурного і стадійного процесу, що об’єктивно зумовлює формування глобальної економіки. На базі досягнутих авторами циклу нових наукових результатів розроблено теорію глобалістики як нового міждисциплінарного напрямку суспільних наук.
У вітчизняній науці вперше у представленому циклі робіт оцінено ефективність міжнародних і національних стратегій сталого розвитку в умовах глобалізації.
Цикл праць містить комплексну оцінку сучасної інтеграційної готовності нашої країни за політичними, правовими, економічними і соціокультурними критеріями.
Даний напрямок дослідження довів, що глобальний аналіз потрібно здійснювати на основі цивілізаційного підходу до проблем сучасного економічного розвитку. Зміст якого відкривається через необхідність більш повнішого урахування в моделях, концепціях і програмах національного економічного розвитку загально-цивілізаційних закономірностей постіндустріальної, ноосферокосмічної епохи. Основним ресурсом даної епохи виступають знання, інтелект, нові технології та нові методи глобального, регіонального та локального менеджменту та маркетингу.
Проводячи аналіз робіт вітчизняної науки, ми бачимо, що даний цикл робіт вперше визначив ефективність міжнародних і національних стратегій сталого розвитку в умовах глобалізації; висвітив в економічних, соціальних, екологічних, інформаційних параметрах теоретичні і політичні аспекти сталого розвитку в XXI столітті; аргументовано парадигмальні засади формування моделі сталого розвитку України на основі реалізації європейської інтеграційної моделі екосоціальної ринкової економіки та глобальних цілей розвитку тисячоліття ООН.
Істотну наукову зацікавленість відображають розроблені праці авторів, що стосуються теоретико-методологічних засад дослідження міжнародної конкурентоспроможності країн у глобальному конкурентному середовищі. Хотілося б особливо відзначити, зокрема факторний аналіз ефективності моделей досягнення державами високих конкурентних позицій на міжнародних ринках, оцінка глобалізаційних економік, а також структуризація механізмів забезпечення міжнародної конкурентоспроможності України, досягнення нею стійких конкурентних переваг та стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.
Автори даного напрямку дослідження в числі перших у вітчизняній науці досліджували проблеми інтеграції України у світогосподарську систему та зробили комплексну оцінку сучасної інтеграційної готовності України за правовими, політичними, економічними, соціокультурними критеріями на основі системного аналізу всіх форм транснаціоналізації національної економіки України за європейським та євроазійським векторами реалізації її міжнародної економічної стратегії.
Дане наукове дослідження авторів фактично є відкриттям і цілком підтримую позицію НАН України щодо висунення авторів на здобуття Державної премії України.

Доктор економічних наук, професор, академік Інженерної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри міжнародної економіки Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Школа І.М.

Щербак Ю. М.

Наскільки важливою є проблема глобальних трансформацій для сучасного розвитку України, свідчать факти глобалізації світової економіки, внаслідок чого все більшою і більшою стає взаємозалежність економік окремих країн, стрімке нарощування обсягів світової торгівлі, формування глобальної фінансової та інформаційної систем, взаємопроникнення цивілізацій і культур.
Група українських вчених дослідила широке коло питань входження у світову економіку України та її розвитку в глобальному середовищі.
Зазначу, що вперше була сформована концепція національної стратегії розвитку України, що базується на інноваційних посткризових та антикризових засадах і яка представлена у формі проекту Закону України
Обґрунтовано концепцію глобалізму як нового глобального імперіалізму, як нового перехідного світоустрою, що є базою формування нової світової суспільно-політичної системи.
Вперше на системно-категоріальному рівні досліджено феномен формування глобальної економіки як функціонально та інституційно структурованої багаторівневої системи, основним елементом якої є глобальний ринок; доведені глобальні економічні асиметрії у сферах фінансів, інвестицій, торгівлі, у виробництві, інфраструктурі; розроблена модель розвитку фінансової кризи та антикризового регулювання.
Здійснена оцінка сучасного економічного потенціалу України на основі системи індикаторів сталого розвитку і розроблений прогноз його динаміки до 2016 і 2050 років для промисловості, сільського господарства, будівництва тощо.
Цікавою є розробка методологічної бази дослідження людського ресурсу економічного розвитку з оцінкою його для української нації й обґрунтуванням його якісних складових у контексті формування мотивів, стимулів і ціннісних орієнтацій при сприянні всебічному розвитку людського потенціалу України як інтелектуальної основи розвитку суспільства.
Розроблено стратегію успішного входження України у глобальний інформаційно-комунікаційний простір.
Значна увага приділена питанням сталого розвитку й доведено, що при цьому пріоритетним є розвиток економіки, яка базується на знаннях, інвестиціях, структурно-технологічній модернізації виробництва, використанні творчого потенціалу суспільства.
Особливу увагу у світлі перманентної продовольчої кризи привертають матеріали, присвячені глобальній продовольчій проблемі при вперше застосованому поєднанні чотирьох її складових: зростання чисельності населення, як головного фактора підвищення потреб у продовольстві; використання та збереження землі як основного постачальника продовольчих ресурсів; нарощування виробництва аграрної продукції та значення аграрної науки, її досягнень для забезпечення подальшого зростання аграрного виробництва з формуванням сталого зростаючого сільського господарства. Значним досягненням вважаємо те, що саме використовуючи матеріали щодо розвитку експорту-імпорту продовольчих товарів була вперше на теренах слов’янських народів розроблена нова теорія міжнародної торгівлі – теорія глобалізаційного впливу.
Підтримую висунення циклу робіт колективу авторів на здобуття Державної премії України в галузі науки і технік

Щербак Ю. М., віце Президент Екологічної академії наук України, Надзвичайний і Повноважний посол України

Гість Прейгер Д.К.

Коментар на цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України», представленого на здобуття Державної премії. Відомі в Україні та за її межами вчені-економісти з проблем міжнародних відносин Білорус О.Г., Власов В.І., Зернецька О.В., Лук’яненко Д.Г., Мацейко Ю.М., Поручник А.М., Скаленко О.К., Філіпенко А.С. суттєво збагатили науковий арсенал дослідження актуальних питань трансформаційного періоду, запропонували своє бачення шляхів адаптації національної парадигми прогресивного розвитку до найсучасніших варіантів світового економічного зростання, враховуючи при цьому історичні особливості структури економіки, наявний ресурсний потенціал, величезну енергетичну залежність, помітний негативний вплив людської діяльності на оточуюче природне середовище. Отже відомо, що ще понад 80 років тому (1928 р.) В.І.Вернадський стверджував, що людство стає “геологічною силою”, тобто його вплив на процеси, що відбуваються на планеті, порівнюється з природними катаклізмами. Автори досліджують прояв вказаних особливостей на міжнародну конкурентоспроможність вітчизняної продукції та послуг, пропонують обґрунтовані шляхи подолання існуючих негараздів, бачать Україну у рядах розвинених країн Європи і світу.
Вважаю, що цикл наукових праць “Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України” заслуговує на здобуття Державної премії з науки і техніки України.

Гість Прейгер Д.К.

Коментар на цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України», представленого на здобуття Державної премії. Відомі в Україні та за її межами вчені-економісти з проблем міжнародних відносин Білорус О.Г., Власов В.І., Зернецька О.В., Лук’яненко Д.Г., Мацейко Ю.М., Поручник А.М., Скаленко О.К., Філіпенко А.С. суттєво збагатили науковий арсенал дослідження актуальних питань трансформаційного періоду, запропонували своє бачення шляхів адаптації національної парадигми прогресивного розвитку до найсучасніших варіантів світового економічного зростання, враховуючи при цьому історичні особливості структури економіки, наявний ресурсний потенціал, величезну енергетичну залежність, помітний негативний вплив людської діяльності на оточуюче природне середовище. Отже відомо, що ще понад 80 років тому (1928 р.) В.І.Вернадський стверджував, що людство стає “геологічною силою”, тобто його вплив на процеси, що відбуваються на планеті, порівнюється з природними катаклізмами. Автори досліджують прояв вказаних особливостей на міжнародну конкурентоспроможність вітчизняної продукції та послуг, пропонують обґрунтовані шляхи подолання існуючих негараздів, бачать Україну у рядах розвинених країн Європи і світу.
Вважаю, що цикл наукових праць “Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України” заслуговує на здобуття Державної премії з науки і техніки України.
Прейгер Давид Каспарович - доктор економічних наук, професор, радник Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБОУ

Гість Кам`янецька Оксана

Коментар на цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України», представленого на здобуття Державної премії.
Цикл наукових праць шановних колег вражає своєю комплексністю, багатогранністю та водночас системністю розкриття зазначених нагальних проблем.
Авторами вперше серед існуючих теоретико-методологічних та практичних досліджень узагальнено та систематизовано вплив глобальних кризових явищ, системно-екологічних та техногенних проблем на сучасні тенденції розвитку глобалізаційних процесів. Незважаючи на полеміку щодо безперспективності розвитку України як прогресивної та конкурентоздатної держави (що, мабуть, на відміну від титанічної праці, потяг до якої надихається непідробним патріотизмом та любов’ю до своєї батьківщини, є простішим та конформістським підходом), авторами визначено її місце в системі світогосподарських зв’язків, представлені прогресивні шляхи подолання системних кризових явищ в економічному та соціальному житті. Запропоновані та статистично підкріплені перспективні напрямки конкурентоздатного розвитку країни, основною домінантою яких є орієнтація на інвестиційно-інноваційну концепцію розбудови та впровадження передових технологій.
На відміну від безлічі праць аналогічного спрямування представлений цикл праць - це «перлина» наукової думки та результату монументальної праці. Вважаю, що комплекс праць стане поштовхом для подальших ґрунтовних досліджень сучасних тенденцій глобального розвитку світу, місця України у світогосподарських зв’язках.
Безперечно, цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України» достойний присудження Державної премії України.

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки КНТЕУ Кам’янецька О.В.

Гість Мельник Тетяна

Становлення України як незалежного суб’єкта міжнародної економічної діяльності відбувається під суперечливим впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів, що вимагає вироблення адекватних викликам стратегій, моделей, сценаріїв економічного поступу, які мають орієнтуватись на суспільні цінності цивілізаційного розвитку і бути адаптованими до українських реалій. Саме цим важливим проблемам і присвячено Цикл наукових праць «Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України», який представлено на здобуття Державної премії.
У циклі наукових праць вперше у вітчизняній і світовій науці теоретично узагальнено і систематизовано детермінанти глобальних трансформацій, досліджено їхній неоднозначний вплив на економічний розвиток національних економік. На підставі отриманих результатів запропоновано оригінальну авторську концепцію дослідження інтернаціоналізації, глобалізації світового господарства і вперше сформульовано фундаментальні положення теорії глобалістики.
Належну увагу автори приділяють висвітленню феномена інформаційного глобалізму і цілком слушно обґрунтовують необхідність його врахування у моделях, концепціях, програмах національного розвитку цивілізаційних закономірностей, принципів, засад постіндустріальної епохи. У представлених працях аргументовано доведено, що глобальна конкурентоспроможність забезпечується ефективними інвестиційно-інноваційними стратегіями розвитку. Результати дослідження мають стати основою для розроблення парадигмальних засад формування моделі сталого економічного розвитку України.
Значний науковий інтерес мають розроблені авторами методологічні засади дослідження міжнародної конкурентоспроможності країн у глобальному конкурентному середовищі, зокрема факторний аналіз ефективності країнових моделей досягнення високих конкурентних позицій. На особливу увагу заслуговує запропонована авторами концепція ноосферної економіки, що ґрунтується на засадах сучасного економічного розвитку, пріоритетами якого є загальнолюдські, всепланетарні цінності, потреби й інтереси. Варто акцентувати увагу, що автори є фундаторами цього напряму досліджень не тільки в Україні, а і у світовому вимірі.
Цикл наукових праць має теоретичну і практичну значущість і, безсумнівно, заслуговує на присудження Державної премії.

Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки КНТЕУ Мельник Т.М.

Нагорна Лариса Панасівна

Коментар на цикл наукових праць „Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України”
Українська держава сьогодні конче потребує вироблення інноваційної стратегії, підпорядкованої завданням приведення конкурентного потенціалу української економіки у відповідність до викликів ХХІ століття. Власне бачення магістральних напрямів такої стратегії пропонують автори циклу наукових праць „Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України”, представленого на здобуття Державної премії України. Виступивши по суті першопрохідцями у створенні вітчизняної глобалістики, автори зуміли не тільки точно визначити „больові точки” української економіки, але й запропонувати кваліфіковану відповідь на корінне питання „що робити?”. На основі дослідження світових рейтингів конкурентоспроможності й стану вітчизняної економіки ними вироблена адаптована до українських умов довгострокова програма інноваційно-інвестиційного розвитку з акцентом на наукоємних моделях та активізації комунікаційних мереж. Пріоритетну увагу при цьому приділено завданням подолання традиції зрощення влади з бізнесом, зміни мотиваційних комплексів убік від моделей ажіотажного споживання, оздоровлення соціальної атмосфери, трансформації систем масової комунікації тощо.
Вважаю, що представлений цикл наукових праць заслуговує на присудження Державної премії України.
Головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор Л.П.Нагорна.