Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики"

М87

 

Автор: Волошин Ю.О., д.ю.н.

 

Представлений Маріупольським державним університетом.

 

Автором  обґрунтовано цілісну теоретичну модель та шляхи реалізації конституційно-правового забезпечення європейської міждержавної інтеграції, який має утвердитися, легалізуватися та  бути визнаним  як теоретико-методологічна та нормативна основи для подальшого розвитку й удосконалення курсу України на європейську міждержавну інтеграцію.

Створено основи для реалізації механізму конституційно-правового забезпечення європейської інтеграції. Отримано низку фундаментальних результатів, які були реалізовані під час проведення нормопроектної та експертно-правової роботи у Національному інституті стратегічних досліджень, Міністерстві юстиції України. Зокрема, при участі в розробленні проектів Законів України «Про зовнішні зносини», «Про Концепцію державної міграційної політики», під час експертної роботи в рамках програми «Hera», організованою Європейською організацією публічного права (м. Афіни) та в експертному комітеті з прав людини ООН.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач: обґрунтована необхідність формування комплексного системного підходу щодо пізнання явищ конституційно-правової дійсності, пов’язаних із міждержавної інтеграцією,  подальшої систематизації конституційно-правових досліджень в Україні.

Запропоновано нові підходи щодо вдосконалення системи чинного конституційного законодавства України, оновлення Конституції України, оптимізації форм, методів та засобів діяльності суб'єктів конституційного права з метою максимально повної реалізації ними своїх функцій і повноважень, встановлених Конституцією та законами України.

Кількість публікацій:     39 наукових публікацій ,в т.ч.  1 монграфія, 38 статей,    

Надіслати коментар

Коментарі

Бабурин Сергей Николаевич

Работы Волошина Юрия являются наиболее актуальными для современных процессов интеграции, которые наблюдаются во многих регионах мира. Ценность подхода Волошина состоит в отсутствии заполитизированности представленой проблемы. Предложена теоретическая модель реализации механизма интеграционных процесов, которая может быть применима в различних интеграционных моделях и формах. Волошин Ю.А. уделяет огромное внимание интеграции в сфере юридического образования и науки, будучи Вице-президентом Ассоциации юридических высших учебных заведений. Он является организатором ежегодной летней школы европейского права слушателями которой являются студенты и аспиранты вузов России и Украины. Уверен, что цикл научных работ и активная деятельность Волошина Ю.А. заслуживает премии Президента Украины для молодых ученых

д.ю.н., профессор, ректор Российского государственного торгово-экономического университета, Президент Ассоциации юридических вузов Бабурин С.Н.

Яценко Олена

Роботи Волошина Ю.О. вже давно цікавлять не тільки науковців, а й практіків-юристів. Проблеми поставлені автором є актуальні на сучасному етапі гармонізації вітчизняної судової системи із судовою системою держав-членів Європейського Союзу. Здобувач державної премії представив кілька практичних механізмів щодо досягнення європейських стандартів в сфері правотворення та державотворення. Вважаю, що цикл праць Волошина Ю.О. гідний до присудження високої державної нагороди.

суддя ВГСУ О.В. Яценко

Зайчук Олег Володимирович

Цикл наукових праць Волошина Ю.О. є вагомим внеском не тільки у науку конституційного права, але й у порівняльне правознавство та теорію міжнародного права. Багатий емпіричний та теоретичний матеріал, зібраний та проаналізований у пропонованих працях, стане в нагоді, як при проведенні подальших правових та політологічних досліджень, а також дасть змогу виробити найбільш оптимальні підходи для законодавчого врегулювання інтеграційних процесів. Думаю, що дана робота заслуговує високої державної оцінки.

Зайчук О.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної акдемії правових наук України, заступник диретора Інституту законодавства Верховної Ради України

Капустин А.Я.

Цикл научных трудов профессора кафедры конституционного, административного и международного права Мариупольского государственного гуманитарного университета (Украина) Ю.А. Волошина «Конституционно-правовое обеспечение европейской межгосударственной интеграции» , видится событием чрезвычайно своевременным и заметным в научной жизни не только Украины, но и Российской Федерации. Актуальность проблематики, на которую нацелена мысль автора, в условиях бурного развития процессов глобализации и межгосударственной интеграции, стремительно обновляющих лицо современного мира, кажется очевидной. Вместе с тем, следует указать, что наука едва поспевает за осмыслением быстро меняющейся политической, правовой, социальной, экономической, культурной реальностью объединяющегося и глобализирующегося мира. Нельзя сказать, что вопросы политико-правовой интеграции обделены вниманием учёных, но появление крупных системных монографических исследований в сфере этой важнейшей проблематики, остаётся явлением ожидаемым и редким.
Основные усилия автора направлены на комплексное исследование концептов, которые в большей или меньшей мере уже проникли в современный правовой обиход, но как это часто бывает с новыми терминами, остаются в значительной степени не выясненными, что объясняет сложившееся отношение к ним – отсутствие единодушия в науке, а также соответствующая «сдержанность» законодателя. В центре этих концептов находится сложное родовое понятие интеграции, которое разворачивается в плоскостях конституционного и международного права, в производных понятиях правовой интеграции, интеграционного права, европейской межгосударственной интеграции. Отсюда основные задачи исследования состоят в разработке таких понятий, как межгосударственная интеграция и интеграционное право и во внедрении их в теорию государства и права, конституционное и международное право.
Новизна и методологические достоинства и особенности работы обнаруживаются в том, что автор переводит исследуемую проблематику из традиционной для права международной сферы в конституционно-правовую, исследует разнонаправленное воздействие межгосударственной и правовой интеграции на национальный и мировой конституционализм. Российские ученые по-достоинству оценили вклад молодого исследователя, а его труды являются постоянно цитируемыми во многих научных изданиях.
Уверен, что работа Волошина Ю.А. будет оценена на самом высоком уровне.

Капустин Анатолий Яковревич - д.ю.н., професор, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, президент Российской ассоциации международного права

Бальций Юрий

Зміст роботи характеризується високим теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених завдань. Автор аргументовано визначив власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем визначення ролі правової інтеграції у становленні сучасного світового конституціоналізму, європейського правового простору, інтеграційного права в межах національного конституційного права держав, теоретичні міркування вдало підкріплені конкретними емпіричними даними, прикладами із сучасної політико-правової практики. Вважаю, за доцільне відзначення цієї роботи високої державною нагородою для молодих вчених.

к.ю.н., доцент кафедри конституційного права Національного університету "Одеська юридична академія" Ю.Бальций

Биков Олександр

Одним з головних здобутків проведеного дослідження Волошиним Ю.О. є системний та методологічно вивірений аналіз взаємного зв'язку національного конституційного та міжнародного права, процесів інтернаціоналізації конституційного права та конституціоналізації міжнародного правопорядку.
Позитивно характеризує роботу всебічний глибокий аналіз позицій науковців – представників різноманітних наук, стосовно історії розвитку та становлення доктринального забезпечення феномену інтеграції, виявлення загальних передумов і закономірностей розвитку інтеграційних процесів на рівні держав та в межах міжнародної спільноти.
Висновки та рекомендації, запропоновані в циклі наукових праць мають як теоретичне, так і практичне значення. При цьому практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що пропозиції та висновки, які містяться в роботі можуть бути використані в процесі подальшого удосконалення чинного законодавства, підзаконних актів, що визначають та регламентують європейські інтеграційні намагання України. Не менш важливим є й те, що сформульовані в роботі положення, висновки і рекомендації можуть бути використані у науково-дослідницькій роботі, а також у навчальному процесі.

Вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України к.ю.н., старший науковий співробітник О.М. Биков

Гуренко-Вайцман М.М.

Дослідження теоретичних та практичних питань конституційно-правового забезпечення європейської міждержавної інтеграції на сучасному етапі розвитку України є актуальним і своєчасним. Це обумовлено, насамперед, обранням інтеграції до Європейського Союзу в якості основної мети зовнішньополітичної діяльності нашої держави, а також об’єктивною необхідністю відповідного нормативно-правового забезпечення зазначеного процесу.
Дійсно сьогодні однією з виразних тенденцій розвитку сучасного національного та зарубіжного конституційного права є всеосяжний вплив на них процесів глобалізації і міждержавної інтеграції, що позначається на змінах у соціально-політичних явищах державно організованого суспільства. За роки незалежності України завдяки певній закономірності розвитку процесів інтеграції національної правової системи у європейську та світову було сформовано більшість сучасних інститутів конституційного права, зокрема громадянства, прав і свобод людини і громадянина та гарантій їх захисту й забезпечення, національних меншин, конституційної юстиції, місцевого самоврядування тощо. Однак сам процес інтеграції не знайшов відповідного відбиття ані на рівні національної конституційної доктрини, ані на рівні національного конституційного законодавства.
Цикл наукових праць Волошина Ю.О. значною мірою усуває цю прогалину, в ній на базі досягнень конституційно-правової науки, порівняльного аналізу норм вітчизняного і зарубіжного законодавства, а також узагальнення практичного досвіду діяльності органів публічної влади держав-членів Європейського Союзу та Україні досліджені питання конституційно-правового супроводження та забезпечення процесів міждержавної інтеграції, що актуалізуються та набувають інтенсивного розвитку.
Вважаю, що робота заслуговує на державне визнання її автора.
д.ю.н., професор Гуренко-Вайцман М.М.

Віктор Іванович Олефір

Цикл наукових праць молодого дослідника Волошина Юрія є вельми актуальним та грунтовним. Як особистість Волошин Юрій відноситься до пляди молодих вчених академічного рівня. Він є вихованцем міцної наукової шоколи професора, члена-кореспондента НАПрН України Юрія Римаренка, який заложив у ньому не аби-який великий потенціл науковця. Будучи доктором юридичних наук Волошин започаткував новий науковий вектор як Інтеграційне право - розробив як навчальну дісципліну так і нове напрвлення наукових досліджень у вітчизняному праві.
Вважаю, що саме такі праці необхідно підтримувати на самому високому державному рівні.

Олефір В.І. д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України

Василь Стратонов

Волошин Ю.О. відомий український молодий вчений,проте досягнувший значних здобутків в наукових пошуках. Роботи Юрія Олексійовича широко відомі як в Україні так і за її межами, про це свідчать відгуки наших російських колег. На ряду з тим, що Волошин Ю. має наукові звершення, він ще і досвідчений, конкурентноспроможний, професійний адміністратор. Поєдуючи теорію з практикою, досить часто вирішує державні завдання у складі комісій, тощо.
Юрій Олексійович не зважаючи на свою молодість досить мудрий, має позитивні людські якості, що дозволяє назвати його людиною з Великої літери. Вважаю, що Волощин Ю.О. заслуговує на присудження високої державної нагороди.

Декан юридичного факультету Херсонського державного університету, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Кравченко Ольга Олександрівна

Вважаю, що представлений цикл наукових праць Волошиним Ю.О. є вкрай актуальним для подальшої реалізації такої стратегічної мети нашої держави як досягнення європейських стандартів та подальша інтеграція до європейського освітньо-наукового простору. На юридичному рівні дана проблема представлена вперше та має практичні механізми реалізації зазначеної мети. Безсумніву цикл наукових праць Волошина Ю.О. заслуговують відзначення на високому державному рівні.

Кравченко О.О. к.ю.н. директор юридичного департаменту МОНмолодьспорт України

Гринюк Р.Ф.

Наукові роботи Волошина Юрія Олексійовича завжди приваблюють своєю новизною, нестандартним мисленням, пошуком оптимальних відповідей на гострі питання сучасної вітчизняної науки конституційного права. Проблема яку він поставив, і як на мою думку вдало розкрив, має велике значення для вітчизнаного державотворення та правотворення. Вважаю, що представлений цикл наукових праць "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції", необхідно підтримати на високому державному рівні та присвоїти його автору премію Президента України для молодих вчених.

Гринюк Р.Ф. доктор юридичних наук, професор, декан економіко-правового факультету Донецького національного університету

Юрій Михайлович Бисага

Цикл наукових праць, предсталений на здобуття державної премії, Волошиним Ю.О. є вагомим внеском не тільки у науку конституційного права, але й у порівняльне правознавство та теорію міжнародного права. Багатий емпіричний та теоретичний матеріал, зібраний та проаналізований у відповідних наукових работах, стане в нагоді, як при проведенні подальших правових та політологічних досліджень, а також дасть змогу виробити найбільш оптимальні підходи для законодавчого врегулювання інтеграційних процесів. Вважаю за доцілне відзначити представлу роботу державною премією.

Бисага Ю.М. доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Михаил Марченко

Представленный Волошиным Ю.А.цикл научных работ обладает актуальным, обстоятельным, аналитическим, завершенным характером. Автором сделан важный вклад в развитие современных проблем теории конституционного права и межгосударственных отношений, решение практических задач интеграционных процессов. Волошиным Ю.А. разработана новая, комплексная теоретико-прикладная проблема права, представляющая собой важное направление в юридической науке, содержащее решение актуальных задач конституционного контроля как гарантии устойчивого и динамичного развития современных государств. Волошиным Ю.А. обоснована концепция развития конституционно-правового обеспечения европейской межгосударственной интеграции в начале нового тысячелетия. боснованная Волошиным Ю.А. концепция относительно роли конституционно-правового обеспечения межгосударственной интеграции является наиболее полной в юридической литературе стран СНГ, содержит новаторскую постановку вопросов, отвечает актуальным задачам теории и практики государственного строительства, отличается оригинальностью подходов, научной глубиной и системной разработанностью, является важным направлением в развитии юридической науки, научным достижением в решении теоретических и практических проблем конституционного права и государственного управления, целостным обобщением зарубежного и национального опыта в данной области. Результаты исследования имеют как международное значение, так и оказывают влияние на национальную правовую доктрину. Разработана новая, комплексная по своему характеру теоретико-прикладная проблема права находящаяся на стыке конституционного и международного права. К тому же свои выводы автор изложил в ряде фундаментальных публикаций, сделав их неотъемлемой частью источниковедческой и научной базы конституционного права. Оригинальностью отличается методологический подход автора, основанный на достижениях синергетики. Ообщения и рекомендации Волошина Ю.А. обладают ценностью и актуальностью по многим аспектам. Выводы автора обоснованны и достоверны, поскольку они опираются на глубокое изучение широкого круга первоисточников – конституций, законов, монографической литературы.
Это исследование несомненно является оригинальным и самостоятельным, оно вносит большой вклад в развитие теоретических представлений о развитии теории интеграционных процессов. Научно-практическая значимость исследования базируется на новой, теоретико-правовой, концептуальной трактовке конституционного законодательства. Проделанная огромная работа, окажет позитивное влияние на решение теоретико-практических задач совершенствования конституционного законодательства, на укрепление и расширение роли интеграционных процессов в сфере межгосударственных отношений. Работа достойна государственного внимания, а ее автор государственой поддержки.

Марченко Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор зав. кафедры теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносава

Автономов А.С.

Появление цикла научных работ профессора кафедры конституционного, административного и международного права Мариупольского государственного университета, доктора юридических наук Ю.А. Волошина «Конституционно-правовое обеспечение европейской межгосударственной интеграции» , видится событием чрезвычайно своевременным и заметным в научной жизни. Актуальность проблематики, на которую нацелено исследование, в условиях бурного развития процессов глобализации и межгосударственной интеграции, стремительно обновляющих лицо современного мира, кажется очевидной. Вместе с тем, следует указать, что наука едва поспевает за осмыслением быстро меняющейся политической, правовой, социальной, экономической, культурной реальностью объединяющегося и глобализирующегося мира. Нельзя сказать, что вопросы политико-правовой интеграции обделены вниманием учёных, но появление крупных системных монографических исследований в сфере этой важнейшей проблематики, остаётся явлением ожидаемым и редким. Считаем, что данная работа достойна внимания для получения государственной премии для молодых ученых.
доктор юридических наук, профессор главный редактор журнала "Государство и право" Института государства и права РАН
Алексей Автономов

Попондопуло В.Ф.

Данного украинского ученого знаю по многочисленным публикациям в ведущих научных журналах России. Поставленная пробема актуальна, а практика реализации вполне обоснована и не заполитизирована. Думаю, что работа Волошина Ю.А. достойна высокой государственной награды.
д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. каф. коммерческого права СПб.гос. университета Попондопуло В.Ф.

Шевченко Анатолій Євгенович

Представлений цикл наукових праць Волошина Юрія на здобуття державної времії для молодих вчених виконаний на високому теоретико-методологічному та практико-емпірічному рівні. Без перебільшення можна стверджувати, що це перша у вітчизняній науці конституційного та міжнародного права робота з зазначеною проблематикою, що має певну актуальніть на сучасному етапі державотворення. Вважаю, що робота може бути відмічена премією державного рівня.

Шевченко А.Є. д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Донецький юридичний інститут

Марцеляк Олег Володимирович

Представлені на здобуття державної премії для молодих вчених цикл наукових праць Волошина Ю.О. мають велике значення як для теоретичних так і пратичних засад реалізації сучасної доктрини української держави у контексті поглиблення інтеграції у світовий та європейський політико-правовий простір. Вважаю за доцільним відмітити цю грунтовну працю на самому високому державному рівні
доктор юридичних наук, заслужений юрист України Марцеляк Олег Володимирович (Харківський університет внутрішніх справ України)

Филипчик Римма Ивановна

Проблемы евроитеграции, которые актуальны не только для Украины, но и для Республики Беларусь, освященные в цикле работ Волошина Юрия, опубликованные в специализированных юридических журналах Беларуси, комплексно поставлены и даны рути их разрешения. Автора и его работы знаю по многочисленным публикациям в России, Белоруси, Греции и пр. Уверены о зрелости ученого спрсобного ставить научные задачи и успешно их решать. Выражаю твердую уверенность о необходимости обратить внимание на цикл представленных работ, а ее автору пресудить гос. премию для молодых ученых
Судья Верховного суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук Филипчик Римма Ивановна

Буроменський Михайло Всеволодович

Нарешті у вітчизняній юридичній науці зявилася системна консолідована наукова монографічна праця Волошина Ю.О. відносно проблем теорії і практики правового забезпечення європейської міждержавної інтеграції. Робота вельми актуальна, корисна та виконана на часі. Вважаю цілком обєктивним, якщо дана робота отримала державну премію, адже наукова юридина громадскість вже вельми позитивно оцінила доробок Волошина Ю.О.
доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри міжнародного права та держаного права зарубіжних країн Національного університету "Харківська юридична академія імені Ярослава Мудрого" Буроменський М.В.

Ромашов Р.А.

Ромашов Р.А.

Цикл научных работ на тему «Конституционно-правовое обеспечение европейской межгосударственной интеграции: проблемы теории и практики»подготовленный Ю.А. Волошиным и представленных Мариупольским государственным университетом Украины, представляет собой крупное научное достижение в сфере конституционного права Украины и стран европейского союза. Автором на основе комплексного сравнительно-правового анализа широкого круга источников разработаны модели и механизмы в рамках которых и при помощи которых осуществляется конституционно-правовое обеспечение интеграционных процессов в современном европейском пространстве. Положения и выводы формулируемые в представленных работах отличаются высокой степенью научной новизны и в случае их внедрения, будут способствовать уточнению и конкретизации ряда тематических блоков, как юридических, так и смежных с ними дисциплин.
Начальник Самарского юридического института ФСИН России, д.ю.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ Р.А. Ромашов.

Маліков Сергій Валерйович

Наукові праці Волошина Ю.О. вельми важливі для прагматичної реалізації євроітнеграційного курсу Української держави. Слід зазначити що важно переоцінити внесок циклу наукових праць Волошина задля рефомування місцевого самоврядування в Україні. Тим паче наша держава активно має довести відповідність інституту місцевого самоврядування європейським стандартам. З практичної точки зору вважаємо, що представлений цикл наукових праць може заслуговувати на присудження державної премії Президента України.
Маліков С.В. голова Державного фонду сприяння місцевого самоврядування України

Клёмин Андрей Вл.

Комплекс научных работ и монографія, представленные доктором юридических наук Ю.А.Волошиным, свидетельствуют во-первых о многолетних и целенаправленных исследованиях им европейской интеграции. И, во-вторых, о голубине научной разработки столь многоаспектной темы. Полученные им научные результаты можно расценить как крупное научное достижение. Инструментарий правового взаимодействия Украины с Евросоюзом, вопросы сближения двух правовых систем, наконец просто понятие интеграции (правовое содержание которой до сих пор остается, как ни странно, весьма туманным) – по всем этим аспектам он внёс значительный вклад в теорію международных отношений и международного права. Работы Ю.А.Волошина давно публікуються в российских изданиях и уже хорошо известны российским специалистам. Думается, что и украинская наука давно приняла и по достоїнству оценила молодого учёного.
С самыми искренними пожеланиями дальнейших творческих успехов,
Клёмин А.В., д.ю.н. проф.,
зав. кафедрой международного и европейского
права Института экономики управления и права (г.Казань)

Гріненко Олена Олексіївна

Робота Ю.О.Волошина є першою в українській науці вдалою спробою обгрунтувати цілісну теоретичну модель конституційно-правового забезпечення європейської міждержавної інтеграції, а також окреслити конкретні шляхи її реалізації. Ідея автора розглядати питання необхідності формування конституційно-правового механізму забезпечення міждержавної інтеграції в умовах правової глобалізації заслуговую на значну увагу не лише на теренах України, а й за її межами, про що, до речі, свідчать результати її впровадження, зокрема у вигляді монографічного дослідження, яке користується неабияким інтересом за кордоном.
Абсолютно поділяю твердження автора щодо необхідності застосування міждисциплінарного, багатоаспектного та комплексного підходів до розгляду цього вкрай важливого для майбутнього України питання, а також щодо суджень про притаманну методології конституційно-правової науки дихотомію.
Зважаючи на основний сучасний політико-правовий вектор України, наукові розробки Ю.О. Волошина є вкрай необхідними, а беручи до уваги їх якість, можна зробити висновок про високу наукову цінність досліджень автора.
Зайвий раз необхідно зробити акцент на актуальності та винятковості науових досліджень Ю.О. Волошина та його вагомий внесок в науку конституційного права України. Отже, Ю.О.Волошин заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України, яка присуджується молодим вченим.

К.ю.н., науковий співробітник Кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Гріненко О.О.

Кресін Олексій Веніамінович

Надзвичайно цінні праці, насамперед монографія. Автор розглядає, зокрема, практично не осмислене в українському інтелектуальному дискурсі питання інтернаціоналізації конституційного права. Це одне з ключових питань, без наукової розробки якого неможливо пізнати сучасні проблеми інтеграції в Європейському Союзі, а також у рамках Ради Європи.
Праці Ю.О. Волошина також суттєво збагачують і здатні трансформувати теорію, методологічний та категоріальний апарат конституційного права.
Монографію та інші представлені на конкурс публікації характеризує глибоке знання сучасної наукової літератури.
Представлений на конкурс комплекс наукових праць заслуговує на високу оцінку.

Кресін Олексій Веніамінович,
кандидат юридичних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, вчений секретар Української асоціації порівняльного правознавства, відповідальний редактор міжнародного наукового журналу "Порівняльно-правові дослідження", заступник головного редактора журналу "Право України"

9.04.2011 р.

Ігор Сліденко

Процеси глобалізації, що є домінуючими в сучасному світі, спонукають держави до об’єднавчих процесів, різного ступеня інтегративності. Україна з моменту свого виникнення в якості незалежної держави, задекларувала своє устремління до цінностей західної демократії. До того ж, демократичні перетворення що відбуваються в Україні, трансформація її політичної та соціальної систем, неможливі без тісних зв’язків з країнами, де цінності демократії вже стали невід’ємним стандартом.
В цьому контексті, цикл робіт д.ю.н. Юрія Волошина, є не просто черговим внеском на шляху України до реальної демократії, але і серйозним теоретичним здобутком української науки права. Досліджувана автором область, в Україні практично невідома, більше того, даний напрямок досліджень є принципово новим, для всього сучасного права. Воно дозволяє вирішити ряд системних криз, якими характеризується сучасне право, а саме: суперечливості між національним та міжнародним правопорядками, феномен ЄС, обмеження суверенітету, тощо.
Думається, що практичний аспект робіт, дозволить краще зрозуміти реальні потреби України в плані інтеграційних процесів, а також, визначити весь необхідний для цього інструментарій, та комплекс заходів для його реалізації.

Головний консультант Інституту законодавства
Верховної Ради України,
д.ю.н., Ігор Сліденко

Миндзаев Марат

Научные труды доцента Ю.А. Волошина по проблемам конституционно-правового обеспечения европейской межгосударственной интеграции, представленные Мариупольским государственным университетом Украины на соискание государственной премии Президента Украины , вполне могут расцениваться как крупное научное достижение, Международно-правовая активность номинанта проявлялась, в частности, в активном участии в двух международных научных конференціях «Федерализм и регионализм: приоритеты XXI века» (Владикавказ, 2007 и 2009), где он выступил с интересными докладами: «Роль правовой интеграции, глобализации и интернационализации национальных правопорядков в современных процессах регионализации: теоретико-методологические проблемы» и «Суверенитет государств в системе процессов межгосударственной интеграции»

Проректор по научной работе НОУ ВПО «Владикавказский інститут управления», к.ю.н., доцент, Заслуженный юрист Республики Северная Осетия-Алания М.А.Миндзаев

Бабин Борис

Научная работа Волошина Ю.О. отражает потребность отечественной правовой доктрины в разработке эффективных конституционно-правовых механизмов европейской интеграции Украины.
Сегодня, в условиях сращения надгосударственных и национальных механизмов, регламентирующих общественные отношения в сфере развития демократического эффективного государства и эволюции гражданского общества, обеспечении прав человека такой фундаментальный подход к указанной проблематике, имеющийся в указанном исследовании, можно только приветствовать. Ценность данной работы обусловлена и ее применимостью к различным государственным моделям европейского пространства.
Следует отметить как широкий охват соискателем эмпирического и нормативного материала, так и наличие в исследовании новаторских и в то же время научно обоснованных выводов и предложений.
Заведующий кафедрой административного и уголовного права
Одесской национальной морской академии
к.ю.н., доцент
Борис Бабин

Малько А.В.

Цикл научных работ Ю.А. Волошина «Конституционно-правовое обеспечение европейской межгосударственной интеграции: проблемы теории и практики», представленный Мариупольским государственным университетом Украины, может расцениваться как крупное научное достижение, результаты которого востребованы текущим этапом развития украинской государственности. В рамках общих проблем Европейского региона проведена последовательная и обстоятельная компаративная работа по изучению правовой стороны международной интеграции, сближения и синхронизации правовых средств в конституционном пространстве Европы и Украины. Внимание к правовой специфике поднимаемых вопросов имеет наибольшее значение, поскольку своевременное создание надёжных и эффективных правовых механизмов на основе передовых научных разработок способно принести плоды и в других сферах социально-экономического развития.
Директор Саратовского филиала Учреждения Российской академии наук Институт государства и права РАН, д.ю.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ А.В. Малько.

Барабаш Юрій

Вважаю, що поданий на розсуд Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки цикл наукових робіт Волошина Ю.О. заслуговує на відзначення високою державною премією. Роботи Волошина Ю.О. відрізняє оригінальний підхід, нестандратність мислення, широта залучення бібліографічних джерел. Особливої актуальності його наукова розвідка набуває у зв"язку із все більшим залученням нашої держави до інтеграційних процесів. Автор робить досить вдалу спробу модернізувати теорію державного суверенітету. Багатий емпіричний та теоретичний матеріал, зібраний та проаналізований у роботах, стане в нагоді при проведенні подальших правових та політологічних досліджень, а також дасть змогу виробити найбільш оптимальні підходи для законодавчого врегулювання інтеграційних процесів.
Завідувач кафедри конституційного права України НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", доктор юридичних наук, доцент Барабаш Юрій Григорович

Федоренко Владислав

Ознайомившися з інформацією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки щодо допущення до участі у конкурсі на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених 2011 року циклу наукових праць Ю.О.Волошинапро з узагальнючою назвою "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики" висловлюємо підримку номінанта. Монографія Ю. О. Волошина "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти" (К., 2010) та низка інших наукових публікацій цього вченого-конституціоналіста засвідчують грунтовність його відповідних наукових розвідок, їх комплексний характер і спрямованість на належне та, що немаловажливо, своєчасне теоретико-методологічне забезпечення відповідної правотворчої та правозастосовної діяльності уповноважених суб'єктів в Україні.
Також відзначимо, що Ю. О. Волошин не зупиняється на досягнених результатах і є співавтором монографії "Нормотворча діяльність Президента України і її нормопроектне забезпечення", рекомендованої до друку 31.03.2011 р. Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України й яка невдовзі вийде друком. Вчений підготував до цієї монографії розділ, присвячений правотворчості Президента України у міждержавній інтеграції.
На підставі викладеного вважаємо кандидатуру Ю. О. Волошина достойною для присудження йому щорічної державної премії Президента України для молодих вчених у 2011 р.

заст. нач. ННІЗДН Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Федоренко Владислав.