Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"

р15

 

Автори:

Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф. , Коба О.В., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М., Черняк О.І.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Цикл наукових праць складається із 31 монографії, 26 підручників, навчальних посібників, препринтів та 267 наукових статей, з них  200 у міжнародних  журналах,  загальний індекс цитування  (SCOPUS) – понад  670.

 Авторами розроблено конструктивну теорію моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, яка стала основою розробки нової інформаційної технології пошуку адекватних математичних моделей та підвищення їх практичної ефективності у виявленні та системному аналізі невідомих об'єктивних причинно-наслідкових залежностей та закономірностей взаємодії процесів у складних реальних системах. 

На основі результатів конструктивної теорії моделювання розроблена нова інформаційна технологія, нові методи, алгоритми та їх математичне забезпечення, які в сукупності є новим інструментарієм науково обгрунтованого розв'язування проблеми з неповними даними, узнаходженні ефективних стратегій прийняття рішень в реальних умовах неповних та зашумлених даних вимірювань і спостережень.

Сфери ефективного застосування даної методології включають створення, структуризацію та обґрунтування базових понять для оптимального конструювання математичних моделей і експертних систем, оптимізацію методів, алгоритмів і програм та їх апаратної реалізації, для побудови і дослідження ефективності математичних моделей, контролю та діагностики, прогнозування, оптимізації, розпізнавання образів та оцінювання оптимально агрегованих фазових станів, планування оптимальних експериментів та оптимальних стратегій керування і прийняття оптимальних  рішень.

 

Захищено понад 30 докторських  та 200 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося   в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"  01.09.2011 р. о 15.00 (18 корпус, 323 аудиторія).

Надіслати коментар

Коментарі

Aneisha

Марценюк Василь Петрович

Даний цикл робіт є результатом найвизначніших досліджень українських вчених в галузі моделювання складних систем, теорії стійкості та оптимального керування протягом останніх десятиліть.
Суттєві результати в цьому напрямку досягнуто в українській школі конструктивної теорії моделювання, оцінки та оптимізації при неповних даних, заснованій професором Б.М.Бубликом. Важливий внесок в розвиток теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання та оптимізації, загальної теорії керування а також в розробку відповідних програмних засобів в Україні внесли професори Ф.Г.Гаращенко, М.Ф.Кириченко, О.Г.Наконечний.
У роботах проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусило О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміч О.М., проф. Черняка О.І. одержано фундаментальні та прикладні результати з питань прогнозування процесів та прийняття рішень в складних системах при неповноті, неточності та нечіткості вихідних даних в умовах концептуальної невизначеності; аналізу та оптимального керування процесами та полями різної природи; чисельних методів нелінійного аналізу та оптимізації; методів оцінювання та керування нелінійними системами з розподіленими параметрами.
Хочу звернути увагу на прикладному значенні даного циклу робіт не лише в економіці, а й в біологічних та медичних науках.
Широке впровадження в медичну науку та практику інформаційних технологій та методів подібно до того, як це відбувається в техніці, економіці, фінансовій галузі і навіть екології вимагає появи нових зручних алгоритмів до побудови і аналізу математичних моделей в класах нелінійних функціонально-диференціальних рівнянь в умовах невизначеності та їх реалізації у вигляді відповідних програмних середовищ.
Переважна більшість процесів в біології та медицині носить складний нелінійний характер. Сюди долучаються складності, пов'язані з неповнотою даних. Слід також враховувати різноманітні випадкові збурення (шуми), які роблять процеси стохастичними. Самі ж формулювання медичних проблем є за своєю суттю задачами дослідження стійкості, чутливості, керованості динамічних систем.
Тому використовуючи результати даного циклу робіт можна розвивати підхід до побудови та аналізу моделей системних медичних досліджень в класах балансових моделей функціонально-диференціальних рівнянь. Такі моделі на сьогодні вже зарекомендували себе позитивно при вивченні екологічних систем, ряду задач імунології та епідеміології.
Вважаю, що цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування» заслуговує підтримки при підбитті підсумків громадського обговорення і прийняття рішення про присудження авторам циклу Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 рік.

Проректор з науково-педагогічної роботи
Тернопільського державного медичного університету
імені І.Горбачевського
завідувач кафедри медичної інформатики
доктор технічних наук, професор В.П.Марценюк

Донець Г.П.

Авторським колективом циклу робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування» виконано глибокі фундаментальні дослідження, в результаті яких створено новий математичний апарат конструктивного моделювання, стійкості та оптимізації систем при неповних даних. Робота направлена на вивчення складних науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних процесів, які важко піддаються математичній формалізації, а якщо така є, то важко досліджуються методами класичної математики, оскільки моделі таких процесів містять неповноту даних про умови, в яких ці процеси протікають. Безперечною заслугою авторів циклу є те, що вони пропонують принципово нові математичні методи дослідження саме таких складних систем. Особливість розробки – вдале поєднання глибоких теоретичних досліджень з розв’язанням складних практичних завдань, створенням інформаційних технологій. Справляє велике враження широке коло тих прикладних проблем, до яких автори застосували свою теорію, зазначимо лише деякі з них: стабілізація руху супутників; керування космічними апаратами; синтез маніпуляційних систем; керування пучками заряджених часточок; проектування інтелектуальних систем; синтез структури глобальних комп’ютерних мереж; аналіз глобальних біосферних процесів; аеродромне обслуговування потоку літаків; прогнозування макроекономічних показників; моделювання економічної безпеки; оптимальне управління міжрегіональною міграцією.
Автори циклу робіт  відомі вчені в Україні і за її межами Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф., Коба О.В. Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М.,Черняк О.І безсумнівно заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Завідувач відділу Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки ,
доктор фіз. – мат. наук Донець Г.П.

Дубовой В.М.

Представлений цикл робіт присвячений актуальній проблемі моделювання, аналізу та отимізації систем в умовах невизначеності. З огляду на розмаїття задач, пов'язаних з необхідністю створення ефективних систем, які працюють в умовах невизначеності, та причин невизначеності, ця одласть наукових досліджень є практично безмежною. Це робить ще важливішою працю, спрямовану на формування загальних принципів моделювання, аналізу і синтезу таких систем.
Автори присвятили розв'язанню цієї проблеми багато років своєї наукової діяльності. В результаті можна стверджувати про створення цілісної і грунтовної теорії моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними як для детермінованих, так і для стохастичних систем, а також систем з експертними даними, які формалізуються нечіткими множинами. Ця теорія може бути фундаментальною основою вивчення складних науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних процесів, які важко піддаються математичній формалізації.
Авторський колектив у складі Гаращенка Ф.Г. Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Черняка О.І., Коби О.В., Хіміча О.М. добре відомий в Україні та світі. Роботи цих авторів часто цитуються, а здобутки вагомі та визнані в провідних наукових установах. Вважаю, що даний авторський колектив заслуговує на відзначення його наукових здобутків Державною премією України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Завідувач кафедри
комп'ютерних систем управління
Вінницького національного
технічного університету,
доктор технічних наук,
професор В.М.Дубовой

Полумієнко C.К.

В І Д Г У К
на цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", висунутого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.
Об’єднавчим елементом авторів цього циклу робіт є направленість їх наукових досліджень на вивчення складних науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних процесів, які важко піддаються математичній формалізації, а якщо така є, то важко досліджуються методами класичної математики, оскільки моделі таких процесів містять неповноту даних про умови, в яких ці процеси протікають.
Проблеми дослідження якісних характеристик, оцінки та оптимізації динамічних систем за умов невизначеності є актуальними задачами прикладного системного аналізу, інтерес до яких є традиційно високим. До вивчення таких задач застосовуються різноманітні математичні і алгоритмічні підходи.
В представленому циклі робіт досліджені задачі практичної стійкості та розроблено чисельні методи для визначення оптимальних оцінок для широкого класу динамічних систем. Зокрема, проведені фундаментальні дослідження задач практичної стійкості. Показано, яким чином результати теорії практичної стійкості знаходять застосування при розв’язуванні різних прикладних задач. Вперше розглянуті постановки задач, пов'язані з необхідністю проводити розрахунок усієї множини початкових умов і параметрів досліджуваної системи так, щоб її траєкторії задовольняли необхідним обмеженням.
В циклі робіт розроблено новий науковий напрямок у математичному моделюванні СМО, а саме, методи дослідження стійкості та ергодичності систем обслуговування з поверненням заявок при загальному розподілі часу циклу орбіти та досліджено широке коло таких систем. Складність математичних задач спричиняється необхідністю вивчати багатовимірні випадкові послідовності – процеси з додатковими змінними.
. Посилення конкуренції в усіх видах господарської діяльності є причиною того, що у підприємств і державних установ значно зростає потреба у точній інформації щодо навколишнього середовища для забезпечення ефективності управлінських рішень. Для отримання цієї інформації компанії проводять численні маркетингові дослідження, а держава фінансує відповідні статистичні спостереження. За таких умов підвищується теоретичне та практичне значення вибіркових методів, які здешевлюють процес отримання відповідної інформації і забезпечують при цьому необхідний рівень точності.
У циклі робіт розроблено методи оптимізації проведення соціально-економічних вибіркових досліджень, методи управління портфелем цінних паперів, методи прогнозування макроекономічних показників, методи визначення рівня зовнішньоекономічної безпеки України, методологію прогнозування кризового стану підприємств та формування узагальнених оцінок галузевого стану.
Колектив авторів циклу робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.
Завідувач відділу
Інституту телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН України
доктор фіз.-мат. наук Полумієнко C.К.

Емеличев Владимир Алексеевич

Направление научных исследований, выполненных авторским коллективом в составе Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинского А.Б., Кириченко М.Ф., Кобы Е.В., Наконечного А.Г., Стояна В.А., Химич А.М., Черняка А.И. и представленных на соискание Государственной премии Украины очень актуально на современном этапе развития науки, техники и общества в целом, которые все больше подвержены случайностям и неопределенностям. Это и есть причиной того, что не всегда срабатывают так хорошо известные, строго математически построенные теории по постановкам и решению сложных научно-технических, экономических и социальных задач.
Авторы, а это представители украинской школы математиков, разносторонне подошли к исследованию неклассических явлений и процессов. Это позволило им построить конструктивные алгоритмы исследования сложных динамических систем, находящихся в условиях неопределенности. Отрадно, что авторы не ограничились системами, динамика которых вкладывается в строгую математическую модель, а предложили математическую теорию исследования систем, которые не формализуются или формализуются частично. Это очень серьезный математический результат, результат, который затребован практикой.
О практической направленности обсуждаемого цикла работ говорит и широта применению представленных в нем научных результатов. Как из реферата рассматриваемого цикла работ, авторы имеют внедрение в практику построения сложных космических, гидродинамических, физико-технических и вычислительных систем, а также систем уравнения экономикой, социальной и национальной политикой государства. А это очень сложные и очень актуальные проблемы современности.
Заметим, что такая широта представленных исследований достигнута удачным составом авторского коллектива, который объединил прекрасных математиков-теоретиков, каждый из которых является специалистом в своей прикладной области. Авторы эти являются известными учеными, имеющими свое имя в мировой науке, и, несомненно, заслуживают присуждения им высокой государственно награды – Государственно премии Украины 2011 года.
Профессор кафедры уравнений математической физики
Белорусского государственного университета,
Доктор физико-математических наук,
Лауреат Государственной премии Республики Беларусь
В.А. Емеличев

Марценюк Василь Петрович

Даний цикл робіт є результатом найвизначніших досліджень українських вчених в галузі моделювання складних систем, теорії стійкості та оптимального керування протягом останніх десятиліть.
Суттєві результати в цьому напрямку досягнуто в українській школі конструктивної теорії моделювання, оцінки та оптимізації при неповних даних, заснованій професором Б.М.Бубликом. Важливий внесок в розвиток теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання та оптимізації, загальної теорії керування а також в розробку відповідних програмних засобів в Україні внесли професори Ф.Г.Гаращенко, М.Ф.Кириченко, О.Г.Наконечний.
У роботах проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусило О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміч О.М., проф. Черняка О.І. одержано фундаментальні та прикладні результати з питань прогнозування процесів та прийняття рішень в складних системах при неповноті, неточності та нечіткості вихідних даних в умовах концептуальної невизначеності; аналізу та оптимального керування процесами та полями різної природи; чисельних методів нелінійного аналізу та оптимізації; методів оцінювання та керування нелінійними системами з розподіленими параметрами.
Хочу звернути увагу на прикладному значенні даного циклу робіт не лише в економіці, а й в біологічних та медичних науках.
Широке впровадження в медичну науку та практику інформаційних технологій та методів подібно до того, як це відбувається в техніці, економіці, фінансовій галузі і навіть екології вимагає появи нових зручних алгоритмів до побудови і аналізу математичних моделей в класах нелінійних функціонально-диференціальних рівнянь в умовах невизначеності та їх реалізації у вигляді відповідних програмних середовищ.
Переважна більшість процесів в біології та медицині носить складний нелінійний характер. Сюди долучаються складності, пов'язані з неповнотою даних. Слід також враховувати різноманітні випадкові збурення (шуми), які роблять процеси стохастичними. Самі ж формулювання медичних проблем є за своєю суттю задачами дослідження стійкості, чутливості, керованості динамічних систем.
Тому використовуючи результати даного циклу робіт можна розвивати підхід до побудови та аналізу моделей системних медичних досліджень в класах балансових моделей функціонально-диференціальних рівнянь. Такі моделі на сьогодні вже зарекомендували себе позитивно при вивченні екологічних систем, ряду задач імунології та епідеміології.
Вважаю, що цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування» заслуговує підтримки при підбитті підсумків громадського обговорення і прийняття рішення про присудження авторам циклу Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Проректор з науково-педагогічної роботи
Тернопільського державного медичного університету
імені І.Горбачевського
доктор технічних наук, професор В.П.Марценюк

Пройдак Ю.С., Швачич Г.Г.

Пройдак Ю.С., Швачич Г.Г.
На здобуття Державної премії в галузі науки і техніки висунуто цикл наукових робіт відомих вчених як в України, так і за її межами, а саме: проф. Гаращенка, Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. Цикл наукових робіт об’єднується під загальною назвою назвою “Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”. Основна спрямованість такого циклу робіт полягає в їх дослідженні складних науково-технічних, екологічних, соціальних і економічних процесів, для вивчення яких не завжди можна використовувати апарат класичної математики. Це пояснюється тим, що для досліджуваного класу задач суттєвою є різного роду невизначеність. Авторами був запропонований свій оригінальний підхід до вивчення вказаних проблем. На основі такого підходу була запропонована і розроблена відповідна математична і алгоритмічна база.
Результати досліджень висвітлені в ряді монографій, підручників, навчальних посібників і статей.
Безумовно, вказаний цикл робіт має важливе загальнодержавне значення. В той же час такі роботи на сьогодні стали класичними і використовуються в якості навчальної та наукової бази для підготовки як фахівців вищої кваліфікації, так і молодих спеціалістів відповідного напряму.
Приймаючи до уваги відзначене вважаємо, що колектив авторів циклу робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.
Проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України,
професор, д.т.н. Ю.С. Пройдак,
зав. каф. прикладної математики та обчислювальної техніки НМетАУ Г.Г. Швачич

Парасюк Іван Миколайович

Аторами циклу робіт побудовано конструктивну теорію моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, як для детермінованих систем, так і для систем, де неповні дані є стохастичними. Розроблено нові інформаційні технології, методи і алгоритми, які у сукупності є новим інструментарієм науково-обгрунтованого розв’язування проблем неповних даних.
Слід відмітити, що саме така постановка проблем притаманна більшості практичних задач, що моделюють процеси, явища та об’єкти різноманітної природи. Якраз саме в цьому напрямку очевидна інноваційна та об’єднуюча складові більшості робіт циклу. До значних фундаментальних результатів слід віднести, зокрема, результати з теорії збурень, методологію дослідження достовірності комп’ютерних розв’язків в умовах наближених вихідних даних, методологію обчислення єдиного розв’язку на підпросторі умовно коректних крайових задач та ін.
Ще одним суттєвим результатом зазначеного циклу робіт є розробка та реалізація суперкомп’ютерного обчислювального ресурсу на основі паралельних обчислень та інтелектуального програмного забезпечення з засобами автоматизації процесів отримання комп’ютерних рішень. Саме за такого підходу можливий якісний прорив в технологіях прийняття проектних та управлінських рішень, використання принципово нових тривимірних математичних моделей, перехід від комп’ютерного моделювання окремих вузлів та агрегатів до розрахунку та оптимізації виробу в цілому.
Автори циклу робіт – відомі вчені в Україні і за її межами, очолюють наукові та науково-педагогічні колективи, виховали не одне покоління фахівців з прикладної математики.
Хочу відзначити високий рівень висвітлення та цитування наукового доробку авторів циклу робіт в вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях: в 31 монографії, 26 підручниках і навчальних посібниках та 267 наукових статтях, що свідчить про високий науковий рівень роботи в цілому.
Цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та отимізації систем з неповними даними та її застосування» і його автори професори Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф., Наконечний О.Г., Стоян В.А.,Черняк О.І та доктори наук Коба О.В., Хіміч О.М. безумовно заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Завідувач відділу Інституту кібернетики НАНУ
Лауреат Державної премії України в галузі науки
і техніки, заслужений діяч науки і техніки України,
член- кореспондент НАНУ, професор І.М. Парасюк

Гуляницький Леонід Федорович

В русло інноваційного розвитку засад інформатизації спрямовані багатолітні дослідження і розробки авторів циклу робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”, що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 р.
Особливістю математичних підходів до розв’язання питань математичного моделювання, аналізу, оцінювання та оптимального керування складними динамічними системами є те, що досліджувані авторами математичні системи функціонують в умовах неповноти даних про об’єкт, який ними описується. Такі системи і процеси необхідно детально вивчати в багатьох прикладних розробках. Із-за складності вони не завжди вписуються в класичні математичні теорії, і безперечною заслугою авторів є те, що вони пропонують принципово нові математичні методи дослідження саме таких складних систем.
Авторським колективом отримана низка нових результатів, які мають важливе значення для створення унікальних комп’ютерних технологій, зокрема стабілізації руху супутників, управління космічними апаратами, синтезу маніпуляційними системами, управління пучками заряджених частинок, математичного моделювання процесів зварювання, соціально-економічного прогнозування, моделювання економічної безпеки та ін.
Цього стислого аналізу достатньо для висновку, що українські вчені – автори зазначеного циклу – зробили значний крок в розвитку сучасного комп’ютерного моделювання, яке відкриває якісно нові горизонти для розв’язання надскладних задач різноманітної природи.
Вважаю, що авторський колектив у складі докторів наук Гаращенка Ф.Г., Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Коби О.В., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Хіміча О.М., Черняка О.І. та їх наукові розробки заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік .

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України,
доктор технічних наук Л.Ф.Гуляницький

Serge V. Chernyshenko

Reference for the series of scientific works ‘Constructive theory of modelling, analysis, and optimisation of systems with incomplete data and its applications’ of the composite author, included Prof. F.G.Garaschenko, Prof. O.K.Zakusylo, Prof. Y.P.Zaychenko, Prof. A.B.Kachynsky, Prof. M.F.Kyrychenko (posthumously), Prof. O.B.Koba, Prof. O.G.Nakonechny, Prof. V.A.Stoyan, Senior Researcher O.M.Khimich, Prof. O.I.Chernyak, which is nominated for the State Prize in the field of science and engineering in 2011.
Ex parte of computer scientists of Koblenz-Landau University, Germany, I want to express our support of the candidatures of our Ukrainian colleagues. I know the most of them many years as prominent scientists, who are well-known over the world. Many their books and articles have been translated into English and are considered as classical works in the corresponding fields. We have experience of joint organisation of international conferences and preparation of international scientific and educational projects with such members of the team as Prof. Zakusylo, Nakonechny, Garaschenko, Stoyan. All of them shown highest managerial level in the field of science. Ukrainian scientific schools, leaded by these professors, are well-know and have standing reputation. Besides, I know the colleagues as active members of Ukrainian National Commissions on applied mathematics, informatics, systems analysis, who make a great contribution to development of didactics of higher education.
We hope that outstanding achievement of the collective will be appropriately rated by the Ukrainian State Committee in the field of science and engineering.
Prof. Serge V. Chernyshenko, Koblenz-Landau University, Germany

Сукач Г.О.

Цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування», яка підкріплена опублікуванням 30 монографій, 20 підручників і навчальних посібників та 253 наукових статей, з яких 185 опубліковано у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS (загальний ідентифікатор SJR 4,80, загальний індекс цитування 432) є видатним доробком у вирішення фундаментальних проблем теорії рекурентного оцінювання параметрів як детермінованих, так і стохастичних рівнянь із звичайними та частинними похідними в умовах невизначеності та неповноти даних. Побудовано теорію мінімаксного оцінювання функціоналів від розв’язків рівнянь.
Особливо глибоке враження справляє вирішення проблеми математичного моделювання, аналізу та оптимізації розв’язків прямих та обернених задач динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів довільної природи, які функціонують в умовах неповноти інформації про їх початково-крайовий стан. При цьому здійснено моделювання функції стану розподіленого просторово-часового процесу як формалізованого математичною моделлю, так і за відсутності останньої, що особливо важливо при застосуванні отриманих теоретичних результатів до сучасних процесів, які важко формалізуються. Це стосується також моделювання стохастичних систем, де запропоновано і розвинуто теорію марковських процесів з напівдетермінованими частинами траєкторій, які слугують адекватними математичними моделями ряду фізичних, хімічних та біологічних процесів, зокрема, явищ радіаційного забруднення довкілля.
Представлена праця є однією з найбільш сильних колективних робіт, поданих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за останні роки, а її автори Гаращенко Ф. Г., Закусило О. К., Зайченко Ю. П., Качинський А. Б., Кириченко М. Ф., Коба О. В., Наконечний О. Г., Стоян В. А., Хіміч О. М. та Черняк О. І. достойні звання лауреатів цієї Премії.
Професор доктор фізико-математичних наук, професор НУБіП України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Сукач Георгій Олексійович

Бондаренко В.Г.,д.ф-м.н

Цикл наукових праць „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. є досить серйозним зібранням високотеоретичних наукових результатів, їх практичної інтерпретації та конкретних виробничо-господарських впроваджень. Колектив авторів циклу – це відомі вчені нашої держави, відомі своїми математичними теоріями по точному математичному розв’язанню складних техніко-економічних проблем. Особливістю циклу є те, що ці теорії вміло адаптовані на дослідження конкретних прикладних питань. Тут у авторів циклу є теж незаперечні успіхи. Відомі автори, відомі їх науково-практичні результати. Підтримую авторів проекту та представлений ними цикл наукових робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”. Вони заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Горбань О.М., Бахрушин В.Є.

Цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування» є вагомим внеском у вирішення актуальної наукової та прикладної проблеми розробки теоретичних основ, методів та засобів дослідження слабко формалізованих і слабко структурованих складних систем.
Авторами циклу отримано нові важливі наукові результати, зокрема в конструктивній теорії рекурентного оцінювання параметрів детермінованих і стохастичних рівнянь із звичайними та частинними похідними в умовах невизначеності та неповноти даних; динаміці лінійно розподілених просторово-часових процесів довільної природи, які функціонують в умовах неповноти інформації про їх початково-крайовий стан; теорії побудови математичних засобів опису структур та автоматизованого аналізу і синтезу складних керованих механічних об’єктів; теорії марковських процесів з напівдетермінованими частинами траєкторій; теорії побудови математичних засобів опису структур та автоматизованого аналізу і синтезу складних керованих механічних об’єктів та в багатьох інших напрямах.
Переважна частина отриманих авторами теоретичних результатів знайшла практичне застосування у багатьох розроблених авторами прикладних методах дослідження складних систем і процесів, відповідних комп’ютерних алгоритмах і програмному забезпеченні. Зокрема авторами циклу розроблено ідентифікаційні методи побудови математичних моделей розподілених динамічних процесів за наявності дискретних та дискретно-неперервних спостережень за ними як в умовах повноти даних про процес, так і за нестачі останніх; для широкого класу динамічних систем розроблені чисельні алгоритми знаходження максимальної за включенням множини практичної стійкості; для оптимального проектування технічних систем запропоновано метод структурно-параметричної оптимізації, який широко апробований в різних предметних галузях; нечіткий метод індуктивного моделювання, який дає змогу автоматично будувати нечіткі моделі складних процесів за експериментальними даними при мінімальній участі проектувальника; програмний комплекс ідентифікації параметрів рівнянь просторового руху літальних апаратів; алгоритмічне і програмне забезпечення для систем керування орієнтацією мікросупутника; адаптивні алгоритми та програмні технології для розв’язування задач аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації і зображень тощо. Ці розробки знайшли широке впровадження у промисловості, економіці, державному управлінні та інших галузях.
Результати виконаних досліджень опубліковані у численних монографіях та наукових статтях в провідних міжнародних журналах, широко використовуються при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах.
Вважаємо, що цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування» колективу авторів у складі: проф. Гаращенко Ф.Г., проф. Закусило О.К., проф. Зайченко Ю.П., проф. Качинський А.Б., проф. Кириченко М.Ф.(посмертно), доц. Коба О.В., проф. Наконечний О.Г., проф. Стоян В.А., с.н.с. Хіміч О.М., проф. Черняк О.І. заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Перший проректор
Класичного приватного університету,
Академік АН вищої школи України,
д.ф.-м.н., професор О.М. Горбань
Завідувач кафедри системного аналізу
та вищої математики Класичного
приватного університету,
Академік АН вищої школи України,
д.ф.-м.н., професор В.Є. Бахрушин

Яковлєв Є.О.

В І Д Г У К
на цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", висунутого Київським університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.
Цикл робіт складається із 30 монографій, 20 підручників та навчальних посібників і 253 статей, що були опубліковані протягом 1972 - 2011 років у провідних вітчизняних та відомих зарубіжних періодичних виданнях. Ці роботи включають результати теоретичних досліджень авторів у створенні та розвитку конструктивної теорії моделювання, оцінки та оптимізації при неповних даних.
Авторами вперше в світовій практиці було поставлено та розв’язано ряд проблем конструктивного моделювання, стійкості та оптимізації систем за неповних даних.
Побудована конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними як для детермінованих, так і для стохастичних систем. На основі результатів цієї теорії розроблені нові інформаційні технології, методи, алгоритми та створено програмне забезпечення для розв’язування таких задач. В сукупності вони є новим інструментарієм науково обгрунтованого врахування неповних даних, що є характерним для багатьох напрямів наукових досліджень та у сучасній інженерній практиці, в тому числі при оцінці впливу складних природно-техногенних систем на безпеку життєдіяльності.
Характерним для цього циклу робіт є те, що його автори створили свій підхід до вивчення названих процесів, запропонувавши для цього принципово нову математичну базу. Це теоретичні основи побудови математичних моделей динамічних систем, які функціонують в умовах невизначеності та неповноти даних, математичні основи оцінювання моделювання стану таких систем, математичні основи оптимального керування ними, математичні основи вивчення питань стійкості, керованості, адекватності моделей та розв’язків відповідних задач та проблем, а також теоретичні основи та алгоритми реалізації названих проблем на сучасних обчислювальних системах.
Автори даного циклу робіт вчені – відомі в Україні та за її межами. Майже всі вони є випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Роботи авторів циклу праць суттєво розвивають і поповнюють вказані напрямки наукових, методичних та прикладних досліджень. Вони широко цитуються, використовуються у світовій літературі і застосовуються на практиці при обґрунтуванні прогнозних оцінок розвитку складних систем та необхідних захисних заходів. Вважаю, що колектив авторів циклу робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Головний науковий співробітник
Інституту проблем національної безпеки,
доктор технічних наук,
лауреат Державної премії СРСР та України
Є.О.Яковлєв

Мазко О.Г.

Перехід до ринкових відносин, такий характерний для останнього часу, не міг не вплинути на розвиток фундаментальних наук, якими, зокрема, є математика. Життя вимагає розвитку тих галузей цієї здавалося б абстрактної науки, які найпотрібніші нашому сьогоденню, які вже сьогодні можуть працювати на виробництво та обслуговування насущних потреб людини. Приємно, що такими якраз і є наукові розробки авторів (проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І.) циклу робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", представленого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік. Даний цикл робіт є зібранням (30 монографій, 20 навчальних посібників, сотні наукових статей) серйозних математичних результатів, які, маючи суто теоретичне значення і будучи визнаними у світовій науці, досить сильно орієнтовані на розв’язання прикладних техніко-економічних питань. Наукові дослідження авторського колективу спрямовані на розв’язання складних питань аналізу, оптимізації, моделювання та керування динамічними системами, які мають диференціальну, інтегральну, а інколи і набагато складнішу формалізацію. Розв’язання цих проблем ускладнюється, оскільки системи такі можуть мати різного роду невизначеності.
Теоретичні здобутки, викладені у зібранні наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" та їх практичні реалізації і впровадження не залишають сумніву в тому, що авторський колектив у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на відзначення їх наукових результатів Державною премією України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України Мазко О.Г.

Єлейко Ярослав Іванович

Добре знайомий з науковим доробком більшості вчених авторського колективу циклу наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", який включає 30 монографій, 20 підручників та навчальних посібників і 250 статті, що були опубліковані з 1972 по 2011 рік у провідних зарубіжних та вітчизняних наукових періодичних виданнях. Колективом авторів отримано надзвичайно важливі фундаментальні результати в напрямку математичного моделювання складних динамічних систем різної природи в умовах невизначеності та неточних або неповних даних. Саме такі математичні моделі найбільш адекватно та точно відображають реальні процеси. Авторам вдалося сформулювати та розв’язати цілу низку складних і нетипових проблем, як в плані математичної постановки так і в плані практичного розв’язку задач дослідження еволюції, задач керування та задач оптимізації таких систем. Розв’язки цих задач отриманих авторами є прості, ефективні та доступні для практичного використання. На їх основі розроблені нові інформаційні технології, конкретні алгоритми та створено програмне забезпечення для розв’язування таких задач. Результати досліджень знайшли своє широке застосування в різних областях науки, техніки та виробництва, зокрема льотно-космічній та гідроакустичній галузях, системах оптимального проектування маніпуляцій них роботів в соціально-економічних та телекомунікаційних системах.
Всі автори – відомі вчені в Україні та за її межами, їх роботи суттєво розвивають та поповнюють вказані напрямки досліджень, вони широко цитуються, використовуються у світовій науковій літературі та застосовуються на практиці. Вважаю, що колектив авторів – професори. Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Кириченко М.Ф., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Черняк О.І., Зайченко Ю.П. Качинський А.Б. Хіміч О.М. та старший науковий співробітник Коба О.В. циклу наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Зав. кафедри теоретичної та прикладної статистики
Львівського національного університету імені Івана Франка
доктор фіз.-мат. наук професор Єлейко Я.І.

ГУПАЛ А. М.

Автори циклу робіт – представники української школи математиків-прикладників, вихованих Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на кращих традиціях класичної математичної науки є відомими вченими, яких знають і з якими рахуються як в Україні, так і у світі.
Наукові здобутки цих вчених створювались ними впродовж кількох десятиліть. Вони опубліковані у десятках монографій, у численних наукових статтях, доведені до практичних впроваджень в рамках колишнього Радянського Союзу, теперішньої України та за кордоном. Наукові результати авторів добре відомі широкому колу вчених, оскільки широко обговорювалися на наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах. Ці результати давно стали хрестоматійними, оскільки методично викладені в ряді підручників та навчально-методичних посібників. На цих результатах виховувалося не одне покоління кібернетиків – вихованців Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" та інших провідних ВНЗ України.
Коло наукових здобутків авторів даного циклу робіт стосується математизації питань вивчення та наукового дослідження процесів та явищ різної технічної, економічної, екологічної та соціально-політичної природи – процесів та явищ, які важко формалізуються і протікають в умовах невизначеності. В цьому напрямку авторами започатковано та розвинено оригінальний математичний апарат, який став основою для побудови космічних, наземних та підводних об’єктів та систем керування ними. Значимість та практична цінність наукових досліджень авторів підтверджується тим, що строгі математичні результати вони доводять до конкретних комп’ютерно-технологічних реалізацій. В цьому напрямку вирізняються наукові результати з розробки архітектури сучасних кластерних систем та інтелектуальних комп’ютерних технологій паралельних обчислень, з конкретних програмних технологій, направлених на організацію складних математичних обчислень, на обробку фото, відео та звукової інформації, на побудову сучасних систем по обробці графо-аналітичних документів.
Все сказане дозволяє високо оцінити здобутки авторського колективу у складі Гаращенка Ф.Г., Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф. (посмертно), Коби О.В., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Хіміча О.М., Черняка О.І., отримані ним у рамках циклу наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" і висловити підтримку на предмет присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Завідувач відділу Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України
член-кореспондент НАН України,
професор Гупал А.М.

Сопронюк Федір Олексійович

Досконально знайомий та високо оцінюю результати відомих науковців Київської школи: Гаращенка Ф.Г., Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Коби О.В., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Хіміча О.М., Черняка О.І. Авторами циклу праць одержані фундаментальні результати в галузі практичної стійкості, якісного аналізу та оцінки програмних траєкторій, запропоновано метод структурно-параметричної оптимізації для оптимального проектування технічних систем,розроблені конструктивні підходи до розв'язання прямої та оберненої задач чутливості та розрахунку допусків на параметри, досліджено задачі адаптивної ідентифікації та керування, запропоновано алгоритми для розв'язування задач непрямого адаптивного керування на основі процедури ідентифікації та доведено теореми про збіжність розроблених ітераційних методів. Результати досліджень спрямовані на створення алгоритмічних та програмних технологій розв'язання важливих прикладних проблем: проектування оптимальних прискорюючих і фокусуюсих систем, розроблено пакет програм для задач синтезу систем керування орієнтацією мікросупутників, створено адаптивні алгоритми та програмні технології для аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень, створена інформаційно-пошукова система "Експерт" для боротьби з кримінальними порушеннями, позроблено програмний інструментарій для підготовки та проведення експериментів з математичними моделями, розв'язано низку проблем оптимального оцінювання параметрів різноманітних систем за умов неповної інформації, досліджено нові задачі моделювання оптимального інвестиційного портфеля, ефективної диверсифікації і моніторингу, фінансового аналізу та оптимізації діяльності інвестора на фондовому ринку.
Вважаю, що даний цикл робіт заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Декан факультету комп'ютерних наук
Чернівецьког національного університету

ВЕРЛАНЬ А.Ф.

Підтримую наукові здобутки відомих українських вчених професорів Гаращенка Ф.Г., Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Черняка О.І., старшого наукового співробітника Хіміча О.М.та доцента Коби О.В., цикл наукових праць „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” яких висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік. Вважаю, що названі вчені заслуговують цієї високої відзнаки. Теоретичні наукові результати авторів високо оцінюються в Україні та за її межами. Їх практичні розробки – високоефективні і добре зарекомендували себе в різних галузях народного господарства. У авторського колективу є перспектива росту.

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, член-кор. АПН України,завідувач відділу Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України
А.Ф.Верлань

Serge V. Chernyshenko

Reference for the series of scientific works ‘Constructive theory of modelling, analysis, and optimisation of systems with incomplete data and its applications’ of the composite author, included Prof. F.G.Garaschenko, Prof. O.K.Zakusylo, Prof. Y.P.Zaychenko, Prof. A.B.Kachynsky, Prof. M.F.Kyrychenko (posthumously), Prof. O.B.Koba, Prof. O.G.Nakonechny, Prof. V.A.Stoyan, Senior Researcher O.M.Khimich, Prof. O.I.Chernyak, which is nominated for the State Prize in the field of science and engineering in 2011.
Ex parte of computer scientists of Koblenz-Landau University, Germany, I want to express our support of the candidatures of our Ukrainian colleagues. I know the most of them many years as prominent scientists, who are well-known over the world. Many their books and articles have been translated into English and are considered as classical works in the corresponding fields. We have experience of joint organisation of international conferences and preparation of international scientific and educational projects with such members of the team as Prof. Zakusylo, Nakonechny, Garaschenko, Stoyan. All of them shown highest managerial level in the field of science. Ukrainian scientific schools, leaded by these professors, are well-know and have standing reputation. Besides, I know the colleagues as active members of Ukrainian National Commissions on applied mathematics, informatics, systems analysis, who make a great contribution to development of didactics of higher education.
We hope that outstanding achievement of the collective will be appropriately rated by the Ukrainian State Committee in the field of science and engineering.

Prof. Serge V. Chernyshenko, Koblenz-Landau University, Germany

Яценко В.О..

Відгук на цикл наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"

Дуже добре знаю і високо ціную наукові здобутки проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І., цикл наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" за яких Київським національним університетом імені Тараса Шевченка представлений до присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік. Це висококваліфіковані фахівці, високоерудовані вчені, наукові здобутки яких добре відомі не тільки в Україні, але і за її межами. Коло наукових інтересів авторського колективу – це динамічні системи і процеси різної природи (механічні, екологічні, економічні та інші), які досліджуються в умовах невизначеності їх фізико-технічних закономірностей і характеристик та за неповноти даних про зовнішньо-динамічні умови їх функціонування. Авторами запропоновані нові конструктивні алгоритми розв’язання проблем математичного моделювання динаміки таких процесів та керування ними. Алгоритми ці прості і доступні до впровадження у різних прикладних галузях народного господарства. Широкому колу фахівців добре відомі конкретні технічні розробки авторів у авіаційній, ракетобудівній та космічній галузях, у побудові та серійному виробництві сучасних керуючих систем, у розробці нових зразків надпотужної обчислювальної техніки.
Вважаю, що наукові розробки проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І., викладені ними у 30-и монографіях, 20-и навчальних посібниках, сотнях наукових статей та об’єднані у цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" заслуговує на відзначення їх Державною премією України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАН України і НКА України Яценко В.О.

Данілов В.Я.

Досить сильна школа математиків-прикладників створена членом-кореспондентом НАН України Бубликом Б.М. та професором Кириченком М.Ф. Багато зроблено вихованцями цієї школи. Тому представлення циклу наукових робіт " Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування " на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік є закономірним. Авторами цього циклу робіт дуже багато зроблено в напрямку побудови наукових теорій з математичного моделювання. Ідеї оптимізації та керування динамічними системами, ідентифікації, оптимізації та керування динамічними системами різної фізико-технічної природи. Ними ж побудовані комп’ютерні реалізації цих наукових розробок. Мені відомо, що ці практичні науково-технічні розробки знайшли своє застосування в багатьох областях цивільної та оборонної промисловості: гідроакустиці і побудові систем захисту надсекретних гідродинамічних систем; літако- та космособудуванні; розрахунку параметрів надсучасних прискорюючи-фокусуючих систем; автоматизації роботи складних технічних систем типу прокатні стани; сучасних еколого-економічних систем та інше. Нема сумніву, що авторський колектив даного циклу робіт у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Доктор технічних наук, професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА при Київському політехнічному інституті
Данілов В.Я.

ГЛИБОВЕЦЬ М.М.

В І Д Г У К
на цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", висунутого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 р.
Високо оцінюю результати наукових досліджень авторів циклу робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”. В Україні добре відомі їх наукові монографії, навчальні посібники та періодичні публікації. Це фундаментальні роботи, спрямовані на вивчення властивостей та математичне моделювання динаміки складних систем різної технологічної природи, які мають елементи невизначеності. Різноплановий підхід до побудови та дослідження математичних моделей таких систем, запропонований авторами, дозволяє використовувати їх теоретичні результати у різних предметних областях: фізико-механічній, електротехнічній, економічній, соціально-політичній та інших. У авторів є досвід такого використання, і досвід цей позитивний. Думаю, що авторський колектив у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Глибовець М.М., професор, доктор фіз.-мат. наук,
декан факультету інформатики Національного
університету "Києво-Могилянська академія"

Григоренко Ярослав Михайлович, акадамік НАН України

Автори вийшли на іноваційний рівень рівень досліджень методів моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, як для детермінованих систем, що описуються звичайними диференційними рівняннями або рівняннями з частинними похідними, так і для систем, де неповні дані є стохастичними.
Відзначаючи високий рівень теоретичних результатів авторів, хотів би акцентувати, що вони стали основою для розробки ефективних алгоритмів та комп’ютерних технологій розв’язування практичних задач оцінювання, прогнозування, оптимізації, дослідження стійкості та аналізу систем, що функціонують в умовах невизначеності, неповноти та неточності даних.
Важливим фактором прикладного аспекту досліджень є врахування в таких системах наближеного або неточного характеру вихідних даних. Для процесів, що моделюються диференціальними рівняннями, зокрема при міцністному аналізі конструкцій, відомий ефект фатального впливу на розв’язок як неточностей вихідних даних, так і похибок обчислень.
В цьому напрямку авторами отримано фундаментальні результати з дослідження математичних моделей з наближеними даними, розроблено методологію дослідження достовірності комп’ютерних розв’язків (оцінки близкості комп’ютерних розв’язків до математичних, спадкової похибки внаслідок наближеного характеру вихідних даних, критеріїв закінчення ітераційних процесів, що гарантують дану точність наближення до точного розв’язку). Розроблено та досліджено алгоритми паралельних обчислень для задач обчислювальної математики.
Сучасний підхід до проблем математичного моделювання надскладних об’єктів і процесів різної природи передбачає як основний інструмент- комп’ютерне моделювання з використанням інформаційних технологій на основі паралельних обчислень. В цьому напрямку авторами зроблено значний теоретичний та прикладний внесок.
Для автоматизації процесів дослідження та розв’язування задач запропоновано та створено інтелектуальні інформаційні технології, що реалізують адаптивне налаштування алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення сучасних паралельних комп’ютерів на властивості математичної моделі. Як штатне, інтелектуальне програмне забезпечення дослідження та розв’язання базових задач обчислювальної математики ввійшло в програмне забезпечення вітчизняних паралельних комп’ютерів кластерної архітектури. З використанням теоретичних розробок по розпаралелюванню обчислень створено програмний комплекс для проектування унікальних об’єктів будівництва, який впроваджено у використання в мережевому середовищі
Автори циклу робіт – відомі вчені в Україні і за її межам, очолюють наукові та науково-педагогічні колективи, виховали не одне покоління фахівців з прикладної математики.
Цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та отимізації систем з неповними даними та її застосування» і його автори, безумовно, заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Академік НАН України,
професор Григоренко Я.М.

Кнопов Павло Соломонович

Представлений цикл робіт, виконаний авторським колективом у складі відомих спеціалістів в галузі теорії керування , моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, містить теоретичні результати, які давно стали класичними і відіграли велику роль при вирішенні багатьох прикладних проблем при створенні сучасних інформаційних технологій в різних областях науки і техніки. Одержані результати надруковані у 30 монографіях, 20 підручниках та багатьох статтях у авторитетних наукових вітчизняних та іноземних журналах. Про високе світове визнання наукових досягнень авторів даного циклу робіт свідчить значна кількість наукових міжнародних грантів, які були одержані членами олективу. а також високий індекс цитування , наведений у відомій міжнародній базі SCOPUS.
Вважаю що колектив вчених у складі професорів . Гаращенка Ф.Г.,. Закусила О.К.,. Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф.,., Наконечного О.Г.,. Стояна В.А.,. Черняка О.І., докторів наук Коби О.В та Хіміча О.М. одержав видатні наукові результати і за представлений ним цикл наукових праць „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”.
безумовно,заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Завідувач відділу математичних методів
дослідження операцій Інституту кібернетики ім В.М.Глушкова НАН України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук,
професор П.С.Кнопов

Бомба Андрій Ярославович

Добре науково знайомий з колективом авторів у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І., цикл робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” яких висунутий на здобуття Державної премії України за 2011 рік. З більшістю авторів цього циклу пройшов ряд наукових семінарів, конференцій, з’їздів. У наукових дискусіях знайомився з результатами наукових досліджень авторів. Добре знайомий з більшістю монографічних та журнальних публікацій авторів. Викладені в них теорії та положення дали поштовх розвитку добре відомих теорій з дослідження технічних, економічних та економіко-соціальних систем. Заслугою авторів є те, що вони не обмежуються класично-академічними та суто теоретичними дослідженнями, а ідуть від практики, від потреб народного господарства, досліджуючи питання та проблеми, які не мають точного математичного розв’язання. Так авторами започатковані, обґрунтовані та доведені до практичних реалізацій алгоритми та методи оцінки та моделювання стану динамічних систем, зокрема і з розподіленими параметрами, які функціонують в умовах зовнішньо-динамічної невизначеності та досліджуються в умовах зашумлених спостережень за ними. Зауважимо при цьому, що авторами даного циклу робіт запропоновані також розв’язки задач керування такими системами – набагато складніших та актуальніших, аніж задачі побудови та оцінки стану розглядуваних систем. Це дуже складні і надзвичайно актуальні задачі. Постановка цих задач до розв’язання, як і саме розв’язання, – є великою заслугою авторів.
Сказане дозволяє зробити висновок, що авторський колектив у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. добре відомий в Україні та світі. Його наукові здобутки вагомі, проблеми, розв’язані авторами, є актуальними, відомими та визнаними в теоретичних та практично орієнтованих наукових школах і творчих колективах. Думаю, що даний авторський колектив заслуговує на відзначення його наукових здобутків Державною премією в галузі науки і техніки за 2011 рік.
Доктор технічних наук, професор Бомба А.Я.
(професор кафедри інформатики та
прикладної математики РДГУ)

Черевко Ігор Миколайович

За результатами наукових доповідей на численних семінарах, конференціях, з’їздах та інших наукових зібраннях добре знайомий з результатами наукових досліджень, які у вигляді циклу робіт проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. подані на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік. Високо оцінюю наукову школу авторів цього циклу, яка об’єднує десятки докторів та кандидатів наук, добре відомих широкому науковому загалу. Наукові результати, які авторами даного циклу робіт викладені у багатьох монографіях та написаних на їх базі підручниках і начальних посібниках стали основою для підготовки спеціалістів-прикладників з математичного моделювання, системного аналізу та чисельних методів сучасної математичної науки.
Загальність постановок задач математичного моделювання у поєднанні з ефективними методами їх розв’язання є тим позитивом, який наукові здобутки авторів робить доступними для вирішення конкретних проблем у різних предметних областях. Розроблені, на їх основі, численні інженерно-комп’ютерні системи підтверджують це.
Вважаю, що колектив вчених у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за представлений ним до розгляду в Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки цикл наукових праць під назвою „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”.
Декан факультету прикладної математики
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
доктор фіз.-мат. наук, професор Черевко І.М.

Снитюк Віталій Євгенович

Цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування» має важливе значення для теорії та практики моделювання складних систем.
Головною інтегруючою парадигмою цього циклу робіт є дослідження складних процесів у різних сферах людської діяльності, які важко піддаються формалізації, та, найчастіше, є слабко структурованими.
До основних теоретичних результатів, відображених у даних наукових працях, належать: отримання фундаментальних результатів у напрямку дослідження математичних моделей з наближеними даними; розв’язання проблеми побудови загального розв’язку задачі термінального керування в лінійній системі; розвиток конструктивної теорії рекурентного оцінювання параметрів; розробка теорії побудови математичних засобів опису структур та автоматизованого аналізу і синтезу складних керованих механічних об’єктів; побудова математичних моделей розподілених динамічних процесів за наявності дискретних та дискретно-неперервних спостережень; дослідження задач практичної стійкості та розробка чисельних методів визначення оптимальних оцінок для широкого класу динамічних систем; розробка методу структурно-параметричної оптимізації для оптимального проектування технічних систем; розробка теорії збурень псевдообернених матриць та лінійних інтегральних операторів; розробка нечіткого методу індуктивного моделювання (нечіткого методу групового врахування аргументів); розробка методів математичного моделювання загроз безпеці суспільства та держави як декомпозиції загальної задачі аналізу багатофакторних ризиків.
Вищенаведені результати теоретичного спрямування знайшли своє відображення у практичних розробках та додатках, головними з яких є: розробка комплексу ідентифікації параметрів рівнянь просторового руху літальних апаратів; розробка алгоритмічного та програмного забезпечення для систем керування орієнтацією мікросупутника; розробка адаптивних алгоритмів та програмних технологій для розв’язання задач аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень; розробка програмного інструментарію для моделювання складних систем та інформаційно-пошукової системи для підтримки прийняття рішень при боротьбі з кримінальними порушеннями; створення автоматизованої системи обробки гідроакустичної інформації та багато інших.
Мав честь неодноразово слухати авторів циклу робіт на семінарах та конференціях і стверджую, що представлений цикл робіт має важливе загальнодержавне значення, його використання у наукових дослідженнях та навчальному процесі вищих навчальних закладів країни є постійною практикою. Вважаю, що цикл робіт відомих вчених проф.. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.
Завідувач кафедри інформаційних технологій проектування
Черкаського державного технологічного університету,
доктор технічних наук В.Є. Снитюк

Максимов Вячеслав Иванович

Работа посвящена разработке конструктивной теории математического моделирования и оптимизации систем в условиях неполной и меняющейся информации. Последняяя является одним из наиболее активно развиваемым разделом современной теории оптимизации, что связано с практической значимостью. Авторы работы являются ведущими специалистами, получившими широкое признание не только в Украине и России, но и большинстве европейских стран, а также США. Считаю, что представленная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Зав. отделом "Дифференциальные уравнения"
Института математики и механики УрО РАН,
зав. кафедрой "Моделирование управляемых систем"
Уральского федерального университета,
доктор физ. - мат. наук, профессор
В.И.Максимов