Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"

р52

Автори:

Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф. ,

Коба О.В., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М., Черняк О.І.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Авторами вперше в світовій практиці було поставлено та розв’язано ряд проблем конструктивного моделювання, стійкості та оптимізації систем за неповних даних.

Побудована конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними як для детермінованих, так і для стохастичних систем. На основі результатів цієї теорії розроблені нові інформаційні технології, методи, алгоритми та створено програмне забезпечення для розв’язування таких задач. В сукупності вони є новим інструментарієм науково обгрунтованого врахування неповних даних, що є характерним для багатьох напрямів наукових досліджень та у сучасній інженерній практиці.

Сфери застосування методології включають проблематику створення, структуризації та обгрунтування базових понять для оптимального конструювання математичних моделей і експертних систем; оптимізації методів, алгоритмів і програм. Розроблена методологія може бути використана для побудови і дослідження ефективності математичних моделей контролю та діагностики, прогнозування і оптимізації, розпізнавання образів та оцінювання оптимально агрегованих фазових станів; планування оптимальних експериментів та оптимальних стратегій керування і прийняття оптимальних рішень в ієрархічних системах керування складними процесами в реальному часі та в реальних умовах неповноти даних та знань.

На основі теоретичних результатів розроблено та впроваджено інформаційно-математичні технології в різних предметних областях, зокрема: льотно-космічного та гідроакустичного напрямів, оптимального проектування сучасних прискорюючо-фокусуючих систем та маніпуляційних роботів, в соціально-економічних та телекомунікаційних системах.

Цикл робіт складається із 30 монографій, 9 підручників, 11 навчальних посібників, препринтів та 253 наукових статей, з них 185 опубліковано у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS. Загальний ідентифікатор SJR– 4,80. Загальний індекс цитування – 432.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" 02 липня 2010 року.

Надіслати коментар

Коментарі

Л.Ф.Гуляницький

Багаторічні дослідження і розробки авторів циклу робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 р., знаходяться в руслі інноваційного розвитку засад інформатизації. Варто відмітити високий рівень висвітлення наукового доробку авторського колективу: в цикл робіт включено 30 монографій, 20 підручників і наукових посібників та більш ніж 250 наукових статей.
Особливістю пропонованого математичного апарату та підходів до розв’язання проблем математичного моделювання, аналізу, оцінювання та оптимального керування складними динамічними системами є те, що досліджувані авторами системи функціонують в умовах неповноти даних про об’єкт, який ними описується. Потреба у вивченні таких систем і процесів виникає в багатьох прикладних областях. Враховуючи складність, вони не завжди вписуються в класичні математичні теорії, і безперечною заслугою авторів є те, що вони пропонують принципово нові математичні методи дослідження саме таких складних систем.
Авторським колективом отримана низка нових результатів, які мають важливе значення для створення унікальних комп’ютерних технологій, зокрема стабілізації руху супутників, управління космічними апаратами, синтезу маніпуляційних систем, управління пучками заряджених частинок, математичного моделювання процесів зварювання, соціально-економічного прогнозування, моделювання економічної безпеки та ін.
Цього стислого аналізу достатньо для висновку, що українські вчені – автори зазначеного циклу зробили значний крок в розвитку сучасного комп’ютерного моделювання, яке відкриває якісно нові горизонти для розв’язання надскладних задач різноманітної природи.
Вважаю, що авторський колектив у складі докторів наук Гаращенка Ф.Г., Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Коби О.В., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Хіміча О.М., Черняка О.І. та їх наукові розробки заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік .

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
та Премії ім. В.М.Глушкова НАН України
пров. науковий співробітник Інституту кібернетики НАНУ,
доктор технічних наук Л.Ф.Гуляницький

Л.Ф.Гуляницький

Багаторічні дослідження і розробки авторів циклу робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 р., знаходяться в руслі інноваційного розвитку засад інформатизації. Варто відмітити високий рівень висвітлення наукового доробку авторського колективу: в цикл робіт включено 30 монографій, 20 підручників і наукових посібників та більш ніж 250 наукових статей.
Особливістю пропонованого математичного апарату та підходів до розв’язання проблем математичного моделювання, аналізу, оцінювання та оптимального керування складними динамічними системами є те, що досліджувані авторами системи функціонують в умовах неповноти даних про об’єкт, який ними описується. Потреба у вивченні таких систем і процесів виникає в багатьох прикладних областях. Враховуючи складність, вони не завжди вписуються в класичні математичні теорії, і безперечною заслугою авторів є те, що вони пропонують принципово нові математичні методи дослідження саме таких складних систем.
Авторським колективом отримана низка нових результатів, які мають важливе значення для створення унікальних комп’ютерних технологій, зокрема стабілізації руху супутників, управління космічними апаратами, синтезу маніпуляційних систем, управління пучками заряджених частинок, математичного моделювання процесів зварювання, соціально-економічного прогнозування, моделювання економічної безпеки та ін.
Цього стислого аналізу достатньо для висновку, що українські вчені – автори зазначеного циклу зробили значний крок в розвитку сучасного комп’ютерного моделювання, яке відкриває якісно нові горизонти для розв’язання надскладних задач різноманітної природи.
Вважаю, що авторський колектив у складі докторів наук Гаращенка Ф.Г., Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Коби О.В., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Хіміча О.М., Черняка О.І. та їх наукові розробки заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік .

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
та Премії ім. В.М.Глушкова НАН України
пров. науковий співробітник Інституту кібернетики НАНУ,
доктор технічних наук Л.Ф.Гуляницький

Гайшун И.В.

ОТЗЫВ
Задачи математического моделирования процессов различной природы возникают при создании современных технологий в экономике, промышленности, в информационных и социальных средах. Эти процессы характеризуются, как правило, нечеткими и неполными данными и не поддаются обработке традиционными методами.
Таким образом, задачи конструирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными представляют значительный интерес как с точки зрения их практических применений, так и их теоретической разработки.
Представленный на соискание Государственной премии цикл работ содержит современные методы математического моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и применения разработанных методов в различных областях народного хозяйства Украины. В частности, представленные в цикле работ методы применялись при разработке промышленных роботов, телекоммуникационных и социально-экономических систем.
Теоретические результаты исследований авторов цикла хорошо известны и высоко оцениваются специалистами в областях системного анализа, математического моделирования, алгоритмических методов исследования динамических систем.
Считаю, что цикл работ «Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и их применение» коллектива авторов в составе: Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинский А.Б., Кириченко Н.Ф., Коба Е.В., Наконечный А.Г., Стоян В.А., Химич А.Н., Черняк А.И. удовлетворяет требованиям Комитета по Государственным премиям Украины в отрасли науки и техники, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии.

Директор Института математики НАН Беларуси
академик И.В. Гайшун

Задірака В.К.

Добре знайомий з науковим доробком авторів циклу робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”
Авторським колективом отримано ряд важливих результатів, які мають велике значення для побудови новітніх комп’ютерних технологій. Це стосується в першу чергу розвитку конструктивної теорії рекурентного оцінювання; дослідження задач практичної стійкості динамічних систем та розробки чисельних методів для визначення оптимальних оцінок; розробки методів побудови математичних моделей розподілених динамічних процесів за наявності дискретних та дискретно-неперервних спостережень; розробки теорії побудови математичних засобів опису структур та автоматизованого аналізу і синтезу складних керованих механічних об’єктів; розробки методу структурно-параметричної оптимізації для оптимального проектування технічних систем; розробки теорії збурень псевдообернених матриць та лінійних інтегральних операторів; розвитку теорії марковських процесів з напівдетермінованими частинами траекторій; розробки нечіткого методу індуктивного моделювання (нечіткого методу групового врахування аргументів).
Хочу акцентувати увагу на одному безумовно пріоритетному напрямку розвитку комп’ютерних технологій як в Україні так і за кордоном, який отримав гідний розвиток у представленому циклі робіт. Це роботи пов’язані з паралелізацією обчислень, розробкою відповідних комп’ютерних технологій та їх застосуванням в різних предметних областях. Причому деякі результати, як наприклад шарові циклічні схеми організації обчислень були одними з перших робіт, що зробили значний вклад в світову практику розробки збалансованих обчислювальних алгоритмів та значно підвищили ефективність паралельних технологій.
Роботи авторів циклу праць суттєво розвивають і поповнюють вказані напрямки досліджень. Вони широко цитуються, використовуються у світовій літературі і застосовуються на практиці.
Колектив авторів циклу робіт у складі Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф., Коба О.В., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М., Черняк О.І. безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 році.

Завідувач відділу Інституту кібернетики,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
член-кореспондент НАНУ,
професор Задірака В.К.

Serge V. Chernyshenko

Reference for the series of scientific works ‘Constructive theory of modelling, analysis, and optimisation of systems with incomplete data and its applications’ of the composite author, included Prof. F.G.Garaschenko, Prof. O.K.Zakusylo, Prof. Y.P.Zaychenko, Prof. A.B.Kachynsky, Prof. M.F.Kyrychenko (posthumously), Prof. O.B.Koba, Prof. O.G.Nakonechny, Prof. V.A.Stoyan, Senior Researcher O.M.Khimich, Prof. O.I.Chernyak, which is nominated for the State Prize in the field of science and engineering in 2010.

Ex parte of computer scientists of Koblenz-Landau University, Germany, I want to express our support of the candidatures of our Ukrainian colleagues. I know the most of them many years as prominent scientists, who are well-known over the world. Many their books and articles have been translated into English and are considered as classical works in the corresponding fields. We have experience of joint organisation of international conferences and preparation of international scientific and educational projects with such members of the team as Prof. Zakusylo, Nakonechny, Garaschenko, Stoyan. All of them shown highest managerial level in the field of science. Ukrainian scientific schools, leaded by these professors, are well-know and have standing reputation. Besides, I know the colleagues as active members of Ukrainian National Commissions on applied mathematics, informatics, systems analysis, who make a great contribution to development of didactics of higher education.
We hope that outstanding achievement of the collective will be appropriately rated by the Ukrainian State Committee in the field of science and engineering.

Prof. Serge V. Chernyshenko, Koblenz-Landau University, Germany

Поляков М.В.

Автори циклу робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” є відомими у світі вченими. Цим колективом отримані результати досліджень як теоретичного так і практичного характеру. Головним напрямком цих досліджень є процеси, які важко піддаються математичній формалізації (моделі таких процесів містять неповноту даних). Це свідчить про актуальність проблематики щодо розв'язання широкого кола соціально-економічних, екологічних, технічних та інших проблем.
Розроблені, зокрема, методи математичного моделювання загроз безпеці суспільства та держави як декомпозиції загальної задачі аналізу багатофакторних ризиків, які дозволяють визначити величину впливу реальних і потенційних загроз стану безпеки складних систем.
Безумовно, вказаний цикл робіт має важливе загальнодержавне значення, яке полягає не тільки у вирішенні важливих актуальних наукових проблем, але і в становленні потужних наукових шкіл, що сприяє активізації інтелектуального потенціалу держави та його залучення до досягнення передових позицій у світовій науці. Наприклад, у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара отримані результати застосовуються в навчальному процесі у спеціальному курсі «Мінімаксне спостереження та керування в інформаційних системах».
Вважаю, що колектив вчених у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за представлений ним до розгляду в Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки цикл наукових праць під назвою „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”.

Ректор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара,
Академік АН вищої школи України, д.ф.-м.н., професор М.В.Поляков

Максимов Вячеслав Иванович

Работа посвящена разработке конструктивноцй теории математического моделирования и оптимизации систем в условиях неполной и меняющейся информации. Последняяя является одним из наиболее акитивно развиваемым разделом современной теориии оптимизации, что связано с практической значимостью. АВоры работы являются ведущими специалистами, получившими широкое признание не только в Украине и России, но и большинстве европейских стран, а также США. СЧитаю, что представленная работа заслуживает присуждения государственной премии Украины.

Зав. отделом "Дифференциальные уравнения"
Института математики и механики УрО РАН,
зав. кафедрой "Моделирование управляемых систем"
Уральского федерального университета,
доктор физ. - мат. наук, профессор
В.И.Максимов

Валентин Борухов

Отзыв
на цикл работ «Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и их применение»
коллектива авторов в составе: Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинский А.Б., Кириченко Н.Ф., Коба Е.В., Наконечный А.Г., Стоян В.А., Химич А.Н., Черняк А.И.

Развитие и создание современных технологий в промышленности, экономике, в информационных и социальных средах в значительной степени основано на применении методов математического моделирования динамических процессов различной природы. Разработка методов моделирования предполагает построение теории детерминированных и стохастических систем. Именно развитию и применению такой теории посвящен представленный цикл работ «Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и их применение».
Работы указанного цикла охватывают задачи моделирования, анализа и оптимального синтеза детерминированных и стохастических систем. Авторами цикла представлены конструктивные математические способы построения оптимальных стратегий управления и оптимального оценивания состояний сложных распределенных систем. Также развиты новые методы распознавания образов, планирование оптимального эксперимента и теории экспертных систем.
Теоретические исследования авторов цикла хорошо известны специалистам в области моделирования, системного анализа, алгоритмических методов исследования динамических систем. Эти исследования получили широкое признание на различных международных конференциях математического и научно-технического профиля. Следует также подчеркнуть, что результаты представленного цикла работ используются в различных отраслях народного хозяйства Украины, в частности, в ракетно-космическом комплексе, при создании промышленных роботов, телекоммуникационных и социально-экономических систем.
Присоединяюсь к положительным отзывам на форуме и считаю, что цикл работ «Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и их применение» коллектива авторов в составе: Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинский А.Б., Кириченко Н.Ф. (посмертно), Коба Е.В., Наконечный А.Г., Стоян В.А., Химич А.Н., Черняк А.И. удовлетворяет требованиям Комитета по Государственным премиям Украины в отрасли науки и техники, а коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии.
Главный научный сотрудник
Института математики НАН Беларуси, д. ф.-м. В.Т. Борухов.

Ягубов Г.Я.,д.ф.м.н., профессор

Направление научных исследований, выполненных авторским коллективом в составе Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинского А.Б., Кириченко М.Ф., Кобы Е.В., Наконечного А.Г., Стояна В.А., Химич А.М., Черняка А.И. и представленных на соискание Государственной премии Украины очень актуально на современном этапе развития науки, техники и общества в целом, которые все больше подвержены случайностям и неопределенностям. Это и есть причиной того, что не всегда срабатывают так хорошо известные, строго математически построенные теории по постановкам и решению сложных научно-технических, экономических и социальных задач.
Авторами цикла работ построена конструктивная теория моделирования,анализа и оптимизации систем с неполными данными,как для детерминированных систем, так и для систем, где неполные данные являются стохастическиими .На основе этой теории разработаны
новые информационные технологии, новые методы, алгоритмы и их математическое обеспечение. В совокупности они являются новым инструментарием научно обоснованного решения проблем неполных данных, что являются основными во многих направлениях научных исследований и в современной инженерной практике.Сферы эффективного применения данной методологии включают проблематику создания,структуризации и обоснования базовых понятий для оптимального конструирования математических моделей и экспертных систем, оптимизации методов, алгоритмов и программ.Разработанная методология может быть использована для построения и исследования эффективности м атематических моделей контроля и диагностики, прогнозирования и оптимизации, распознования образов и оценивания оптимально агрегированных фазовых состояний, планирования оптимальных экспериментов и оптимальных стратегий управления и принятия оптимальных решений в иерархических системах управления сложными процессами в реальном времени и в реальных условиях неполноты данных и знаний. На основе теоретических результатов работ данного цикла разработаны и внедрены информационно-математические технологии в разных предметных областях, в частности, летно-космического и гидроакустического направлений, оптимального проектирования современных ускорительно-фокусурующих систем и манипуляционных роботов, в социально-экономических и телекоммуникационных системах.
Заметим, что такая широта представленных исследований достигнута удачным составом авторского коллектива, который объединил прекрасных математиков-теоретиков, каждый из которых является специалистом в своей прикладной области. Авторы этих работ являются известными учеными, имеющими свое имя в мировой науке, и, несомненно, заслуживают присуждения им высокой государственной награды – Государственной премии Украины 2010 года.
Профессор отделения математики факультета естественнознания и литературы Кавказзского Университета Турецкой Республики, доктор физико-математических наук Г.Я.Ягубов.

Емеличев В.А.

Направление научных исследований, выполненных авторским коллективом в составе Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинского А.Б., Кириченко М.Ф., Кобы Е.В., Наконечного А.Г., Стояна В.А., Химич А.М., Черняка А.И. и представленных на соискание Государственной премии Украины очень актуально на современном этапе развития науки, техники и общества в целом, которые все больше подвержены случайностям и неопределенностям. Это и есть причиной того, что не всегда срабатывают так хорошо известные, строго математически построенные теории по постановкам и решению сложных научно-технических, экономических и социальных задач.
Авторы, а это представители украинской школы математиков, разносторонне подошли к исследованию неклассических явлений и процессов. Это позволило им построить конструктивные алгоритмы исследования сложных динамических систем, находящихся в условиях неопределенности. Отрадно, что авторы не ограничились системами, динамика которых вкладывается в строгую математическую модель, а предложили математическую теорию исследования систем, которые не формализуются или формализуются частично. Это очень серьезный математический результат, результат, который затребован практикой.
О практической направленности обсуждаемого цикла работ говорит и широта применению представленных в нем научных результатов. Как из реферата рассматриваемого цикла работ, авторы имеют внедрение в практику построения сложных космических, гидродинамических, физико-технических и вычислительных систем, а также систем уравнения экономикой, социальной и национальной политикой государства. А это очень сложные и очень актуальные проблемы современности.
Заметим, что такая широта представленных исследований достигнута удачным составом авторского коллектива, который объединил прекрасных математиков-теоретиков, каждый из которых является специалистом в своей прикладной области. Авторы эти являются известными учеными, имеющими свое имя в мировой науке, и, несомненно, заслуживают присуждения им высокой государственно награды – Государственно премии Украины 2010 года.

Профессор кафедры уравнений математической физики
Белорусского государственного университета,
Доктор физико-математических наук,
Лауреат Государственной премии Республики Беларусь
В.А. Емеличев

Георгій Сукач

Цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування», яка підкріплена опублікуванням 30 монографій, 20 підручників і навчальних посібників та 253 наукових статей, з яких 185 опубліковано у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS (загальний ідентифікатор SJR 4,80, загальний індекс цитування 432) є видатним доробком у вирішення фундаментальних проблем теорії рекурентного оцінювання параметрів як детермінованих, так і стохастичних рівнянь із звичайними та частинними похідними в умовах невизначеності та неповноти даних. Побудовано теорію мінімаксного оцінювання функціоналів від розв’язків рівнянь.
Особливо глибоке враження справляє вирішення проблеми математичного моделювання, аналізу та оптимізації розв’язків прямих та обернених задач динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів довільної природи, які функціонують в умовах неповноти інформації про їх початково-крайовий стан. При цьому здійснено моделювання функції стану розподіленого просторово-часового процесу як формалізованого математичною моделлю, так і за відсутності останньої, що особливо важливо при застосуванні отриманих теоретичних результатів до сучасних процесів, які важко формалізуються. Це стосується також моделювання стохастичних систем, де запропоновано і розвинуто теорію марковських процесів з напівдетермінованими частинами траєкторій, які слугують адекватними математичними моделями ряду фізичних, хімічних та біологічних процесів, зокрема, явищ радіаційного забруднення довкілля.
Представлена праця є однією з найбільш сильних колективних робіт, поданих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за останні роки, а її автори Гаращенко Ф. Г., Закусило О. К., Зайченко Ю. П., Качинський А. Б., Кириченко М. Ф., Коба О. В., Наконечний О. Г., Стоян В. А., Хіміч О. М. та Черняк О. І. достойні звання лауреатів цієї Премії.

Професор доктор фізико-математичних наук, професор НУБіП України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Сукач Георгій Олексійович

Дымков Михаил Пахомович

Большинство работ из обширного цикла "Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и ее применение", выполненного украинской научной школой, ядром которой является коллектив ученых в составе Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинский А.Б., Кириченко Н.Ф., Коба Е.В., Наконечный А.Г., Стоян В.А., Химич А.Н., Черняк А.И. хорошо известен белорусским специалистам в области управления и оптимизации динамических систем. В частности, некоторые идеи и результаты номинантов Государственной премии оказались весьма эффективными и используются в настоящее время при разработке экономико- математических моделей, учитывающих особенности национальной экономики и функцинирующей в условиях неопределенности, риска, неполной и\или неточной информации о многих факторов, что ведет к необходимости построения новых классов математических моделей. Полученные результаты будут использованы для обоснования стратегических решений, принимаемых государственными органами управления.

Коллектив авторов цикла работ “Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и ее применения” безусловно заслуживает присуждение Государственной премии Украины в отрасли науки и техники в 2010 году.

Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики Белорусского государственного экономического университета Дымков Михаил Пахомович.

Єлейко Ярослав Іванович

Добре знайомий з науковим доробком більшості вчених авторського колективу циклу наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", який включає 30 монографій, 20 підручників та навчальних посібників і 250 статті, що були опубліковані з 1972 по 2009 рік у провідних зарубіжних та вітчизняних наукових періодичних виданнях. Колективом авторів отримано надзвичайно важливі фундаментальні результати в напрямку математичного моделювання складних динамічних систем різної природи в умовах невизначеності та неточних або неповних даних. Саме такі математичні моделі найбільш адекватно та точно відображають реальні процеси. Авторам вдалося сформулювати та розв’язати цілу низку складних і нетипових проблем, як в плані математичної постановки так і в плані практичного розв’язку задач дослідження еволюції, задач керування та задач оптимізації таких систем. Розв’язки цих задач отриманих авторами є прості, ефективні та доступні для практичного використання. На їх основі розроблені нові інформаційні технології, конкретні алгоритми та створено програмне забезпечення для розв’язування таких задач. Результати досліджень знайшли своє широке застосування в різних областях науки, техніки та виробництва, зокрема льотно-космічній та гідроакустичній галузях, системах оптимального проектування маніпуляцій них роботів в соціально-економічних та телекомунікаційних системах.
Всі автори – відомі вчені в Україні та за її межами, їх роботи суттєво розвивають та поповнюють вказані напрямки досліджень, вони широко цитуються, використовуються у світовій науковій літературі та застосовуються на практиці. Вважаю, що колектив авторів – професори. Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Кириченко М.Ф., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Черняк О.І., Зайченко Ю.П. Качинський А.Б. Хіміч О.М. та старший науковий співробітник Коба О.В. циклу наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Зав. кафедри теоретичної та прикладної статистики
Львівського національного університету імені Івана Франка
доктор фіз.-мат. наук професор Єлейко Я.І.

Сукач Г.О.

Цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування», яка підкріплена опублікуванням 30 монографій, 20 підручників і навчальних посібників та 253 наукових статей, з яких 185 опубліковано у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS (загальний ідентифікатор SJR 4,80, загальний індекс цитування 432) є видатним доробком у вирішення фундаментальних проблем теорії рекурентного оцінювання параметрів як детермінованих, так і стохастичних рівнянь із звичайними та частинними похідними в умовах невизначеності та неповноти даних. Побудовано теорію мінімаксного оцінювання функціоналів від розв’язків рівнянь.
Особливо глибоке враження справляє вирішення проблеми математичного моделювання, аналізу та оптимізації розв’язків прямих та обернених задач динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів довільної природи, які функціонують в умовах неповноти інформації про їх початково-крайовий стан. При цьому здійснено моделювання функції стану розподіленого просторово-часового процесу як формалізованого математичною моделлю, так і за відсутності останньої, що особливо важливо при застосуванні отриманих теоретичних результатів до сучасних процесів, які важко формалізуються. Це стосується також моделювання стохастичних систем, де запропоновано і розвинуто теорію марковських процесів з напівдетермінованими частинами траєкторій, які слугують адекватними математичними моделями ряду фізичних, хімічних та біологічних процесів, зокрема, явищ радіаційного забруднення довкілля.
Представлена праця є однією з найбільш сильних колективних робіт, поданих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за останні роки, а її автори Гаращенко Ф. Г., Закусило О. К., Зайченко Ю. П., Качинський А. Б., Кириченко М. Ф., Коба О. В., Наконечний О. Г., Стоян В. А., Хіміч О. М. та Черняк О. І. достойні звання лауреатів цієї Премії.

Професор доктор фізико-математичних наук, професор НУБіП України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Сукач Георгій Олексійович

Парасюк Іван Миколайович

Аторами циклу робіт побудовано конструктивну теорію моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, як для детермінованих систем, так і для систем, де неповні дані є стохастичними. Розроблено нові інформаційні технології, методи і алгоритми, які у сукупності є новим інструментарієм науково-обгрунтованого розв’язування проблем неповних даних.
Слід відмітити, що саме така постановка проблем притаманна більшості практичних задач, що моделюють процеси, явища та об’єкти різноманітної природи. Якраз саме в цьому напрямку очевидна інноваційна та об’єднуюча складові більшості робіт циклу. До значних фундаментальних результатів слід віднести, зокрема, результати з теорії збурень, методологію дослідження достовірності комп’ютерних розв’язків в умовах наближених вихідних даних, методологію обчислення єдиного розв’язку на підпросторі умовно коректних крайових задач та ін.
Ще одним суттєвим результатом зазначеного циклу робіт є розробка та реалізація суперкомп’ютерного обчислювального ресурсу на основі паралельних обчислень та інтелектуального програмного забезпечення з засобами автоматизації процесів отримання комп’ютерних рішень. Саме за такого підходу можливий якісний прорив в технологіях прийняття проектних та управлінських рішень, використання принципово нових тривимірних математичних моделей, перехід від комп’ютерного моделювання окремих вузлів та агрегатів до розрахунку та оптимізації виробу в цілому.
Автори циклу робіт – відомі вчені в Україні і за її межами, очолюють наукові та науково-педагогічні колективи, виховали не одне покоління фахівців з прикладної математики.
Хочу відзначити високий рівень висвітлення та цитування наукового доробку авторів циклу робіт в вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях: в 30 монографіях, 20 підручниках і навчальних посібниках та 253 наукових статтях, з них 185 опубліковано у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS, що свідчить про високий науковий рейтинг роботи в цілому.
Цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та отимізації систем з неповними даними та її застосування» і його автори професори Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф., Наконечний О.Г., Стоян В.А.,Черняк О.І та доктори наук Коба О.В., Хіміч О.М. безумовно заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Завідувач відділу Інституту кібернетики НАНУ
Лауреат Державної премії України в галузі науки
і техніки, заслужений діяч науки і техніки України,
член- кореспондент НАНУ, професор І.М. Парасюк

Яценко В.О.

Відгук на цикл наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"

Дуже добре знаю і високо ціную наукові здобутки проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І., цикл наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" за яких Київським національним університетом імені Тараса Шевченка представлений до присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік. Це висококваліфіковані фахівці, високоерудовані вчені, наукові здобутки яких добре відомі не тільки в Україні, але і за її межами. Коло наукових інтересів авторського колективу – це динамічні системи і процеси різної природи (механічні, екологічні, економічні та інші), які досліджуються в умовах невизначеності їх фізико-технічних закономірностей і характеристик та за неповноти даних про зовнішньо-динамічні умови їх функціонування. Авторами запропоновані нові конструктивні алгоритми розв’язання проблем математичного моделювання динаміки таких процесів та керування ними. Алгоритми ці прості і доступні до впровадження у різних прикладних галузях народного господарства. Широкому колу фахівців добре відомі конкретні технічні розробки авторів у авіаційній, ракетобудівній та космічній галузях, у побудові та серійному виробництві сучасних керуючих систем, у розробці нових зразків надпотужної обчислювальної техніки.
Вважаю, що наукові розробки проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І., викладені ними у 30-и монографіях, 20-и навчальних посібниках, сотнях наукових статей та об’єднані у цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" заслуговує на відзначення їх Державною премією України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту космічних досліджень НАН України і НКА України Яценко В.О.

Костробій П.П.

Дослідження складних динамічних систем, які функціонують в умовах невизначеності ряду їх параметрів впродовж останніх десятиліть є надзвичайно актуальною задачею математичного моделювання процесів і явищ природи. Необхідність побудови математичних та комп’ютерно-аналітичних методів розв’язання цих проблем стала поштовхом до розробки нових теоретичних підходів та їх практичних реалізацій. Колективом авторів циклу наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" вдалося науково обґрунтувати та практично реалізувати нові математичні теорії та комп’ютерні методи дослідження складних динамічних систем для випадків функціонування цих систем в умовах невизначеності та нечіткості математичної постановки задач їх дослідження.
Авторському колективу в складі: проф. Гаращенко Ф.Г., проф. Закусило О.К., проф. Зайченко Ю.П., проф. Качинський А.Б., проф. Кириченко М.Ф., доц. Коба О.В. проф. Наконечний О.Г., проф. Стоян В.А., с.н.с. Хіміч О.М., проф. Черняка О.І. вдалося успішно розв’язати математичні проблеми моделювання, оцінювання стану, ідентифікації параметрів таких систем, керування та прогнозування їх динаміки.
Очевидно, що ці результати внаслідок їх вагомості та наукової новизни, знайшли свою реалізацію та широке практичне застосування.
Високо оцінюючи теоретичну і практичну вагу наукових розробок проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф. , доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І., викладену ними у рамках циклу наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", вважаю, що цей науковий колектив і представлений ними цикл наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з непов¬ними даними та її застосування" заслуговують на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Верлань А.Ф.

Підтримую наукові здобутки відомих українських вчених професорів Гаращенка Ф.Г., Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Черняка О.І., старшого наукового співробітника Хіміча О.М.та доцента Коби О.В., цикл наукових праць „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” яких висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік. Вважаю, що названі вчені заслуговують цієї високої відзнаки. Теоретичні наукові результати авторів високо оцінюються в Україні та за її межами. Їх практичні розробки – високоефективні і добре зарекомендували себе в різних галузях народного господарства. У авторського колективу є перспектива росту.
Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, член-кор. АПН України,завідувач відділу Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України
А.Ф.Верлань

Данилов В. Я.

Досить сильна школа математиків-прикладників створена членом-кореспондентом НАН України Бубликом Б.М. та професором Кириченком М.Ф. Багато зроблено вихованцями цієї школи. Тому представлення циклу наукових робіт " Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування " на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік є закономірним. Авторами цього циклу робіт дуже багато зроблено в напрямку побудови наукових теорій з математичного моделювання. Ідеї оптимізації та керування динамічними системами, ідентифікації, оптимізації та керування динамічними системами різної фізико-технічної природи. Ними ж побудовані комп’ютерні реалізації цих наукових розробок. Мені відомо, що ці практичні науково-технічні розробки знайшли своє застосування в багатьох областях цивільної та оборонної промисловості: гідроакустиці і побудові систем захисту надсекретних гідродинамічних систем; літако- та космособудуванні; розрахунку параметрів надсучасних прискорюючи-фокусуючих систем; автоматизації роботи складних технічних систем типу прокатні стани; сучасних еколого-економічних систем та інше. Нема сумніву, що авторський колектив даного циклу робіт у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Доктор технічних наук, професор кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА при Київському політехнічному інституті
Данілов В.Я.

Редько В.Н.

Цикл наукових праць проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”, висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Основний склад колективу працює в університеті, зокрема на факультеті кібернетики цього університету. Тут же впродовж тривалого часу працював і проф. Кириченко М.Ф., яким було започатковано кілька цікавих напрямків у дослідження складних динамічних систем. Під керівництвом М.Ф. Кириченка було захищено цілий ряд кандидатських і докторських робіт, зокрема і Наконечним О.Г., Гаращенком Ф.Г., Стояном В.А.
Згодом ці вчені самі стали осередками наукових груп та шкіл. Плідною була також співпраця М.Ф. Кириченка з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, де він закінчував свій творчий шлях, та Київським політехнічним інститутом. Не є осторонь і професори Качинський А.Б. та Черняк О.І., які теж є вихованцями факультету кібернетики.
Теоретичні дослідження авторів даного циклу робіт виконувалися ними в рамках держбюджетних, госпдоговірних тем, численних грантів та народно-господарських замовлень. Під виконання цих робіт авторами були запропоновані нові наукові теорії, нові практичні реалізації, нові інформаційно-технологічні рішення. Дослідження авторів були спрямовані на розв’язання задач побудови математичних моделей, ідентифікації їх параметрів, оптимізації структур складних динамічних систем, які характерні для технічних, економічних та соціальних процесів. Не залишається осторонь і розв’язання задач радіотехніки, електронно-обчислювальної техніки та оборонної промисловості. Наукові результати авторів даного циклу робіт визнані в Україні і світі, давно і широко впроваджені в рамках цих галузей народного господарства. Останнє впровадження авторів – це розробка систем розпізнавання текстів та зображень, картографія та навігаційне устаткування, математичне забезпечення надсучасних обчислювальних систем. Це ще раз підтверджує актуальність, перспективність та широту досліджень авторів. Дослідження ці, будучи високо теоретичними, науково обґрунтованими, є доступними і надійними для практичного використання.
Будучи особисто знайомим з кожним із авторів розглядуваного циклу наукових праць, спостерігаючи за становленням та ростом авторів даного циклу, володіючи інформацією про теоретичну вагу та практичну цінність отриманих та оформлених у вигляді цього наукового циклу здобутків авторського колективу у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. переконаний, що цей склад та поданий ними цикл наукових праць під назвою „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації
систем з неповними даними та її застосування” заслуговують на відзначення їх Державною премією України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Заслужений діяч науки і техніки,
лауреат Державної премії України,
академік НАН України
Володимир Никифорович Редько

Булдигін В.В.

В І Д Г У К
на цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", висунутого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 р.
Актуальні питання сучасної науки вивчаються у зібранні наукових праць „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”. Цикл наукових робіт містить 30 монографій, 20 підручників та навчальних посібників і більше 250 статей, що були опубліковані у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Головними об’єктами дослідження цієї роботи є процеси і системи з неповно та недостовірно визначеною інформацією про них. Такі системи і процеси повсечасно зустрічаються у практичних дослідженнях, але через їх складність вони не завжди вкладаються у класичні математичні теорії, а відповідні математичні моделі містять велику кількість випадкових параметрів і не придатні для конструктивної реалізаціі. Безперечною заслугою авторів циклу є те, що ними запропоновані принципово нові математичні методи дослідження саме таких складних систем. Ці методи строго математично обґрунтовані і, що важливо, є відносно простими і доступними для застосування при дослідженні багатьох прикладних систем. Авторами розроблені конструктивні алгоритми практичного використання своїх математичних теорій і разом з цим проведена важка і кропітка робота з побудови чисельно-аналітичних реалізацій алгоритмів та з розробки відповідного програмного забезпечення. Відзначена комплексність у дослідженнях проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М. та проф. Черняка О.І., фундаментальність цих досліджень та їх практична направленість дозволяють висловити підтримку у висуненні роботи „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ “КПІ”, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат. наук, професор Булдигін В.В.

Завгородня Т.П.

Представлений авторським колективом цикл робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” орієнтований на вирішення актуальних проблем математичного моделювання надскладних об’єктів і процесів різної природи ї в умовах неповноти інформації та невизначеності.
Авторами зроблений вагомий внесок в теоретико-методологічну базу дослідження складних науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних процесів, які важко піддаються математичній формалізації внаслідок неповноти даних про умови, в яких ці процеси протікають. Їх роботи широко цитуються як в нашій країні, так і за кордоном, застосовуються на практиці і в навчальному процесі вищих навчальних закладів.
В працях авторів отримано фундаментальні результати в галузі побудови математичних моделей з наближеними даними, методів моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, як для детермінованих, так і для стохастичних систем. Значна увага приділена розробці інтелектуального, інформаційного та математичного забезпечення сучасних паралельних комп’ютерів. Заслуговують на увагу розроблені методи макроекономічного прогнозування, економіко-математичного моделювання в галузі інвестиційного та фінансового менеджменту управління, дослідження систем масового обслуговування.
Вважаю, що авторський колектив у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. за представлений ним цикл робіт заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 році.

Завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор, Завгородня Т.П..

Бондаренко В.Г.,д.ф-м.н

Цикл наукових праць „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. є досить серйозним зібранням високотеоретичних наукових результатів, їх практичної інтерпретації та конкретних виробничо-господарських впроваджень. Колектив авторів циклу – це відомі вчені нашої держави, відомі своїми математичними теоріями по точному математичному розв’язанню складних техніко-економічних проблем. Особливістю циклу є те, що ці теорії вміло адаптовані на дослідження конкретних прикладних питань. Тут у авторів циклу є теж незаперечні успіхи. Відомі автори, відомі їх науково-практичні результати. Підтримую авторів проекту та представлений ними цикл наукових робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”. Вони заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Филимонов Н.Б., д.т.н., профессор

Выдвинутый Киевским национальным университетом им. Т.Г.Шевченко цикл научных трудов“Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и ее применения” на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники в 2009г., выполнен известными украинскими учеными, представителями одной из ведущих научных школ чл.-корр. НАНУ Б.Н.Бублика и проф. Ф.Г.Гаращенко в области моделирования и оптимизации систем на основе современных информационных технологий.
Цикл работ состоит из монографий, учебников, учебных пособий и научных статей, опубликованных в последние четверть века. Данные работы содержат результаты исследований, которые имеют как фундаментальный, так и прикладной характер и вносят значительный вклад в теорию и практику моделирования сложных систем в условиях непоределенности при неполных и неточных данных.
Основными результатами данных исследований являются:
- качественный анализ и оценка программных траекторий в системах управления с учетом возмущения не только начальных, но и краевых условий при заданных точности построения модели и допусках реализации технических параметров;
- исследование практической устойчивости и разработка численных методов оптимального оценивания для широкого класса динамических систем;
- разработка метода структурно-параметрической оптимизации широкого класса динамических систем на основе аппарата недифференцированной траекторной оптимизации;
- формулировка нового обобщенного принципа Беллмана для задач выбора оптимальной структуры динамической системы на основе уравнения Беллмана в интегральной дифференциальной формах;
- разработка теории оптимальной практической стабилизации динамических систем при наличии ограничений на их состояние, возмущения и параметры.
- разработка конструктивных подходов к решению прямой и обратной задач чувствительности и расчета допусков на параметры системы.
Следует указать также на методы обеспечения системе гарантированной и ограниченной чувствительности, а также на методы функций Ляпунова в задачах адаптивной идентификации и управления. При этом полученные результаты внедрены в ведущих научных центрах для проектирования ускоряющих и фокусирующих систем с оптимальными начальными характеристиками.
Коллектив авторов цикла работ “Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и ее применения” безусловно заслуживает присуждение Государственной премии Украины в отрасли науки и техники в 2009 году.

Филимонов Н.Б., д-р техн. наук, профессор Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики (технический университет), зам. главного редактора журналов "Мехатроника, автоматизация, управление" и "Информационные технологии".
Филимонов А.Б., д-р техн. наук, профессор Московского государственного университета приборостроения и информатики, главный научный сотрудник Института машиноведения им. А.А.Благонравова РАН.

Мазко О.Г.

Перехід до ринкових відносин, такий характерний для останнього часу, не міг не вплинути на розвиток фундаментальних наук, якими, зокрема, є математика. Життя вимагає розвитку тих галузей цієї здавалося б абстрактної науки, які найпотрібніші нашому сьогоденню, які вже сьогодні можуть працювати на виробництво та обслуговування насущних потреб людини. Приємно, що такими якраз і є наукові розробки авторів (проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І.) циклу робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", представленого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік. Даний цикл робіт є зібранням (30 монографій, 20 навчальних посібників, сотні наукових статей) серйозних математичних результатів, які, маючи суто теоретичне значення і будучи визнаними у світовій науці, досить сильно орієнтовані на розв’язання прикладних техніко-економічних питань. Наукові дослідження авторського колективу спрямовані на розв’язання складних питань аналізу, оптимізації, моделювання та керування динамічними системами, які мають диференціальну, інтегральну, а інколи і набагато складнішу формалізацію. Розв’язання цих проблем ускладнюється, оскільки системи такі можуть мати різного роду невизначеності.
Теоретичні здобутки, викладені у зібранні наукових робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" та їх практичні реалізації і впровадження не залишають сумніву в тому, що авторський колектив у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на відзначення їх наукових результатів Державною премією України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України Мазко О.Г.

Сопронюк Федір Олексійович

Досконально знайомий та високо оцінюю результати відомих науковців Київської школи: Гаращенка Ф.Г., Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Коби О.В., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Хіміча О.М., Черняка О.І. Авторами циклу праць одержані фундаментальні результати в галузі практичної стійкості, якісного аналізу та оцінки програмних траєкторій, запропоновано метод структурно-параметричної оптимізації для оптимального проектування технічних систем,розроблені конструктивні підходи до розв'язання прямої та оберненої задач чутливості та розрахунку допусків на параметри, досліджено задачі адаптивної ідентифікації та керування, запропоновано алгоритми для розв'язування задач непрямого адаптивного керування на основі процедури ідентифікації та доведено теореми про збіжність розроблених ітераційних методів. Результати досліджень спрямовані на створення алгоритмічних та програмних технологій розв'язання важливих прикладних проблем: проектування оптимальних прискорюючих і фокусуюсих систем, розроблено пакет програм для задач синтезу систем керування орієнтацією мікросупутників, створено адаптивні алгоритми та програмні технології для аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень, створена інформаційно-пошукова система "Експерт" для боротьби з кримінальними порушеннями, позроблено програмний інструментарій для підготовки та проведення експериментів з математичними моделями, розв'язано низку проблем оптимального оцінювання параметрів різноманітних систем за умов неповної інформації, досліджено нові задачі моделювання оптимального інвестиційного портфеля, ефективної диверсифікації і моніторингу, фінансового аналізу та оптимізації діяльності інвестора на фондовому ринку.
Вважаю, що даний цикл робіт заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 році.

Декан факультету комп'ютерних наук
Чернівецьког національного університету
імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,
професор Сопронюк Федір Олексійович

Молчанов І.М.

Авторами циклу робіт "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" отримано нові суттєві фундаментальні результати в одному з найактуальніших та надважких як у теоретичному, так і практичному сенсі напрямків математичного моделювання - дослідження та розв’язування задач, що моделють процеси та явища різної природи в умовах наближених, неточних або неповних даних. А якраз такі математичні моделі найбільш адекватно відображають реальні процеси та явища. Слід відмітити, що математичні моделі з наближеними вихідними даними відносяться до класу задач з невизначеними апріорі властивостями, та можуть бути як коректними, так і некоректними.
Відмічу декілька фудаментальних результатів. Авторами розроблено методологію дослідження математичних властивостей комп’ютерних моделей та алгоритми прийняття рішень в умовах наближених вихідних даних щодо вибору ефективного комп'ютерного алгоритму розв'язування та достовірності отриманих розв’язків. Наголошую на тому, що проблема достовірності отриманих комп’ютерних рішень залишається однією з найктуальніших проблем комп’ютерного моделювання.
В роботах циклу розроблено та досліджено методи паралельних обчислень, створено комп’ютерні алгоритми і програмне забезпечення та впроваджено, зокрема в практику цивільного та промислового будівництва. Вперше запропоновано шарові циклічні схеми декомпозиції даних, що пізніше ввійшли в світову практику паралельних обчислень.
Розроблено методологічні основи та створено реально діючі інтелектуальні системи, що не мають аналогів для дослідження та розв’язування математичних моделей з функцією адаптивного налаштування алгоритму, програми та архітектури комп’ютера на властивості задачі. Інтелектуальне програмне забезпечення кластерних комплексів увійшло в склад штатного прикладного програмного забезпечення промислової партії сімейства інтелектуальних робочих станцій Інпарком – спільної розробки Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та ДНВП «Електронмаш».
Враховуючи сказане вище і відмічаючи новітній характер наукового доробку авторів, вважаю, що цикл робіт «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та отимізації систем з неповними даними та її застосування» і його автори професори Гаращенко Ф.Г. Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф. (посмертно), Наконечний О.Г., Стоян В.А., Черняк О.І. доктори наук Коба О.В., Хіміч О.М. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Лауреат Державної премії СРСР та Державної премії України
в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України,
провідний науковий співробітник Інституту
кібернетики ім В.М. Глушкова НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор
І.М. Молчанов

Глибовець М.М.

В І Д Г У К
на цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування", висунутого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 р.

Високо оцінюю результати наукових досліджень авторів циклу робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”. В Україні добре відомі їх наукові монографії, навчальні посібники та періодичні публікації. Це фундаментальні роботи, спрямовані на вивчення властивостей та математичне моделювання динаміки складних систем різної технологічної природи, які мають елементи невизначеності. Різноплановий підхід до побудови та дослідження математичних моделей таких систем, запропонований авторами, дозволяє використовувати їх теоретичні результати у різних предметних областях: фізико-механічній, електротехнічній, економічній, соціально-політичній та інших. У авторів є досвід такого використання, і досвід цей позитивний. Думаю, що авторський колектив у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., доц. Коби О.В., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., с.н.с. Хіміча О.М., проф. Черняка О.І. заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Глибовець М.М., професор, доктор фіз.-мат. наук,
декан факультету інформатики Національного
університету "Києво-Могилянська академія"

Дубовой В.М.

Представлений цикл робіт присвячений актуальній проблемі моделювання, аналізу та отимізації систем в умовах невизначеності. З огляду на розмаїття задач, пов'язаних з необхідністю створення ефективних систем, які працюють в умовах невизначеності, та причин невизначеності, ця одласть наукових досліджень є практично безмежною. Це робить ще важливішою працю, спрямовану на формування загальних принципів моделювання, аналізу і синтезу таких систем.
Автори присвятили розв'язанню цієї проблеми багато років своєї наукової діяльності. В результаті можна стверджувати про створення цілісної і грунтовної теорії моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними як для детермінованих, так і для стохастичних систем, а також систем з експертними даними, які формалізуються нечіткими множинами. Ця теорія може бути фундаментальною основою вивчення складних науково-технічних, економічних, екологічних та соціальних процесів, які важко піддаються математичній формалізації.
Авторський колектив у складі Гаращенка Ф.Г. Закусила О.К., Зайченка Ю.П., Качинського А.Б., Кириченка М.Ф., Наконечного О.Г., Стояна В.А., Черняка О.І., Коби О.В., Хіміча О.М. добре відомий в Україні та світі. Роботи цих авторів часто цитуються, а здобутки вагомі та визнані в провідних наукових установах. Вважаю, що даний авторський колектив заслуговує на відзначення його наукових здобутків Державною премією України в галузі науки і техніки за 2010 рік.
Завідувач кафедри
комп'ютерних систем управління
Вінницького національного
технічного університету,
доктор технічних наук,
професор В.М.Дубовой

Слободян Ярослав Омелянович

Хочу відзначити високий рівень висвітлення та цитування наукового доробку авторів циклу робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування” в вітчизняних та зарубіжних наукових джерелах: в 30 монографіях, 20 підручниках і навчальних посібниках та 253 наукових статтях, з них 185 опубліковано у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS, що свідчить про високий науковий рейтинг роботи в цілому.

Перш за все в роботі приваблює те, що вона націлена на розв’язання нових нетрадіційних задач, що моделюють процеси та явища різної природи в умовах неточноої та неповної інформації про стан таких систем. Така постановка задач та фудаментальні результати отримані авторами циклу в цьому напрямку є значним та вагомим внеском в теорію математичного моделювання як для детермінованих систем, що описуються звичайними диференційними рівняннями, або рівняннями з частинними похідними, так і для систем, де неповні дані є стохастичними. Теоретичні результати авторів циклу робіт у цьому напрямку стали основою для розробки ефективних алгоритмів розв’язування задач оцінювання, прогнозування, оптимізації, дослідження стійкості та аналізу систем, що функціонують в умовах невизначеності, неточності та неповноти даних.

В цьому контексті хотів би відзначити інноваційний підхід до реалізації теоретичних здобутків та створення комп’ютерних технологій математичного моделювання. Вперше створено та практично впроваджено в практику цивільного та промислового будівництва вітчизняну інтелектуальну систему автоматизації проектування унікальних будівельних конструкцій на базі паралельних чисельних алгоритмів та суперком’ютерів кластерної архітектури. Розробка функціонує, в тому числі в мережевому середовищі, на кластерних комплексах Інституту кібернетики, ДНВП «Електронмаш» та Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Ця розробка робить прорив до необмеженого обчислювального ресурсу суперкомп’ютерів нового покоління для математичного моделювання трансобчислювальної складності, в тому числі в грід-мережі.

Вважаю, що колектив вчених у складі проф. Гаращенка Ф.Г., проф. Закусила О.К., проф. Зайченка Ю.П., проф. Качинського А.Б., проф. Кириченка М.Ф., проф. Наконечного О.Г., проф. Стояна В.А., проф. Черняка О.І., докторів наук Коби О.В., Хіміча О.М. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт „Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування”.

Завідувач кафедри мережних технологій
факультету інформатики
Національного університету
“Києво-Могилянська академія”,
доктор технічних наук, професор
Я.О. Слободян