Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань"

М12

Автор: Тарнавчик І.Т.

Представлений Національним університетом "Львівська політехніка" (МОН України).

Кількість публікацій: 24 наукових праць, в т.ч. 23 статті, 2 тези доповідей, 2 патенти України.

Загальний індекс цитування робіт дорівнює 1,83

Автором комплексно досліджено процес синтезу нових гетерофункціональних поліпероксидів, використання яких забезпечує ефективне прищеплення полімерного каркасу гідрогелю до планарної полімерної поверхні.

Розроблено методику одержання нового пероксидовмісного мономеру–N-[(трет-бутилперокси),метил]акриламіду, особливості кополімеризації даного мономеру з октилметакрилатом, вивчено вплив умов кополімеризації на склад реакційноздатного гетерофункціонального кополімеру. На основі нового мономеру синтезовано гетеро­функціональні поліпероксиди, які забезпечують ефективну пероксидацію полімерної поверхні і подальше прищеплення функціональних мономерів у водному середовищі.

Розроблено спосіб одержання гідрогелів, полімерний каркас яких ковалентно прищеплений до поверхні, за конденсаційним механізмом формування полімерного каркасу. Запропоновано новий метод покращення механічних характеристик пористих гідрогелів не лише завдяки їх закріпленню на поверхні, а й через укріплення стінок пор.

Отримані результати можуть бути використані для розроблення нових гідрогелевих протиопікових пов’язок підвищеної міцності, катетерів з гідрогелевим покриттям, а також спеціальних гідрогелевих покрить для приладів, що контактують з кров’ю чи тканинами людського організму.

Надіслати коментар

Коментарі

Андрусяк А.М.

Гідрогелі поліакриламіду широко досліджуються і використовуються в медицині як засоби пролонгованої доставки ліків. Суттєвим недоліком, який обмежує застосування гідрогелів цього типу, є їхня недостатня міцність. Тому сьогодні інтенсивно ведуться роботи по пошуку нових перспективних способів покращення міцності поліакриламідних гідрогелів та гідрогелів загалом. Цикл наукових праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» присвячений створенню способів вирішення цієї проблеми через фіксацію гідрогелів на полімерному носії, зокрема на полімерній сітці.
Я добре знайомий з роботами, які увійшли до циклу наукових праць Тарнавчика Ігоря і хочу відмітити, що описані в цих роботах методи є технологічними та дешевими. Цей фактор є одним з вирішальних при впровадженні у технологію. Сьогодні на Україні практично відсутні виробництва гелеутворюючих полімерів. Проте, потреба в таких полімерах є і не лише в медицині. Зокрема, гідрогелі поліакриламіду сьогодні широко використовуються при інтенсифікації видобутку нафти. Так, дешевизна сировини і технологічність методів запропонованих в роботі дозволили використати частину роботи по формуванню трьохмірного каркасу гідрогелю на основі кополімерів N-гідроксиметилакриламіду та низькомолекулярного поліакриламіду для створення гідроізоляційних композицій для блокування водоносних пластів у нафтогозовидобувних свердловинах. Такі блокуючі гідрогелеві композиції були використані нами при проведенні відновлення герметичності експлуатаційної колони на свердловині № 91/93 біс «Чутово», блокування в зоні поглинання бурового розчину на свердловині № 106 «Тимофіївка», а також для обмеження поглинань у свердловині № 4 Лопушнянського родовища на Прикарпатті. Для проведення даних робіт була випущена експериментальна партія гідрогелевих композицій на обладнанні ТзОВ «Компанія універсальні технології» в кількості 18 тон.
Вважаю, що дешевизна сировини для одержання прищеплених гідрогелів є важливим фактором для промислового впровадження. Загалом, автор циклу праць реалізував запропонований підхід, досягнув поставленого завдання та показав наукові результати, які мають велике практичне значення. Тому хочу підтримати кандидатуру Тарнавчика Ігоря Тарасовича на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Начальник ВБРіТР,НДПІ ВАТ "Укрнафта"
Андрусяк Анатолій Миколайович

Обаранець В.Р.

Підтримую роботу "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань", подану на здобуття премії. Результати цієї праці є важливими для розвитку внутрішнього виробництва гідрогелевих пов"язок протиопікового призначення.
Тарнавчик Ігор Тарасович є кандидатом наук і молодим науковцем, який без сумніву заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова
Обаранець В.Р.

Dr. Ananiy Kohut

Dear Madam / Sir,
With a great pleasure, I would like to strongly support the cycle of research works written by Dr. Ihor Tarnavchyk. This cycle titled 'Design of hydrogels covalently grafted to the peroxidized polymer surfaces for biomedical applications' includes results of the study on the synthesis of polymer surface activators, their application for controlled polymer surface modification and further hydrogel polymer network grafting.
This exceptional work deals with the problem of hydrogel mechanical properties improving. This is one of the crucial problems which limits the hydrogel application in medicine. Many of methods on polymer hydrogel mechanical properties improving lead to changes in polymer nature and properties. The author developed unique techniques for hydrogel fixing on solid polymer substrate. Furthermore, the different methods of regulation of hydrogel propperties are also described in this work.
Dr. Ihor Tarnavchyk started to carry out this research being a postgraduate student. A huge part of his research he conducted at Friedrich–Alexander University of Erlangen-Nuremberg (Germany), working on a BMBF project and at North Dakota State University (USA) as an exchange visiting student.
In this study very interesting and new results have been gained. For example, new polymer modifiers – tert-buthylperoxymethylacrylamide-co-octylmethacrylates have been synthesized and studied. Moreover, the author has described a new approach of in situ silver nanoparticles synthesis for hydrogel antibacterial properties regulation.
Although this work is focused on hydrogels for biomedical application, its results have found applications in oil production technology. A large lot of blocking liquid has been produced and tested for decreasing of water uptake in aquifers.

The cycle 'Design of hydrogels covalently grafted to the peroxidized polymer surfaces for biomedical applications' has been done on a very professional manner and therefore I highly recommend Dr. Ihor Tarnavchyk to be awarded the Ukrainian State Prize in Science and Technology.

If you have any further questions, please feel free to contact me anytime.

Sincerely,

Dr. Ananiy Kohut
Post Doctoral Research Fellow
NDSU Dept. 2760
P.O. Box 6050
Fargo, ND 58108-6050
USA

701.231.8292
Fax 701.231.8439
Ananiy.Kohut(at)ndsu.edu

к.м.н., зав. опіковим відділенням Савчин В.С.

До циклу наукових праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» увійшли публікації Тарнавчика І.Т., присвячені розробці методів формування гідрогелів, закріплених на полімерній поверхні, з метою їх подальшого застосування у медицині.
Необхідно відмітити, що результати роботи по створенню гідрогелів біомедичного застосування, яка була виконана у Львівській політехніці, викликають велике зацікавлення спеціалістів - комбустіологів нашого регіону. В світових опікових центрах давно проводяться дослідження по терапії опіків з використанням гідрогелевих лікарських форм. Враховуючи їхній досвід, сьогодні, можна сказати, що при терапії опіків гідрогелеві лікарські форми є дуже ефективними і мають ряд переваг над іншими лікарськими формами зовнішнього застосування. До їх переваг слід віднести пролонговане вивільнення діючих речовин, поглинання ексудату, створення механічного бар’єру, охолодження зони опіку, зменшення подразнення та багато інших. До недоліків гідрогелевих пов’язок відносять їх низьку механічну міцність, суттєву зміну площі та геометричних розмірів при високих ступенях набухання.
Створення міцних гідрогелевих пов’язок є важливим і актуальним завданням. Гідрогелеві пов’язки, які імпортуються в Україну, не можуть наявним асортиментом задовольнити попит. Як правило, такі пов’язки вже містять лікарські засоби і не дозволять здійснювати сорбцію в них індивідуального для пацієнта набору терапевтичних препаратів. Гідрогелеві пов’язки, в яких гідрогель закріплений на полімерній сітці, дозволяють виконувати цикли зневоднення, стерилізації та набухання з сорбцією ряду лікарських засобів різного призначення. Наявність на вітчизняному ринку гідрогелевих пов’язок, в яких гідрогель закріплений на полімерній сітці, дозволяє побудувати більш гнучку схему лікування пацієнтів. Крім того, перевагою таких гідрогелевих пов’язок є те, що вони при набуханні змінюють лише свою товщину, а площа пов’язки залишається постійною.
З результатами роботи Тарнавчика Ігоря добре знайомий. Наукова група, в якій він працює, здійснювала синтез експериментальних партій гідрогелевих пов’язок для нашого опікового відділення. Сьогодні за свої кошти вони виготовляють обладнання для синтезу пілотних партій протиопікових гідрогелевих пов’язок. Гідрогелеі, які вони розробили є цікавими для наших цілей, і важливо, що їх можна виготовляти на території України і вони будуть доступними для внутрішнього споживача. Вважаю, що потрібно відзначити професійну діяльність Тарнавчика Ігоря Тарасовича присудженням йому премії Президента України для молодих вчених, оскільки представлені в роботі результати мають велике практичне значення.

Завідувач опіковим відділенням
8-ї клінічної лікарні м. Львова
Кандидат медичних наук Савчин Василь Степанович

д.х.н.проф. Ятчишин Йосип Йосипович

Робота «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» присвячена розробленню методів синтезу полімерних сіток гідрогелів, які ковалентно прищеплені до полімерних поверхонь.
Цикл праць узагальнює результати досліджень спрямованих на синтез реакційноздатних модифікаторів полімерних поверхонь та модифікацію ними поверхонь карболанцюгових полімерів з метою прищеплення наношарів та тривимірних сіток гідрофільних полімерів до цих поверхонь.
Я давно знайомий з роботами, які увійшли до циклу праць Тарнавчика І.Т. Ці роботи виконувались в Національному університеті «Львівська політехніка», Інституті технології елементарних частинок Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg (Німеччина), а також в Універститеті Штату Північна Дакота North Dakota State University (США). Автор циклу, Тарнавчик І., особисто здійснював синтез і дослідження властивостей модифікаторів полімерних поверхонь, гелеутворюючих полімерів та тривимірних каркасів гідрогелів. Без сумніву, проведені дослідження виконані на високому науковому рівні із застосуванням сучасних методів і сучасного обладнання. Результати досліджень добре опубліковані та схвалені на всеукраїнських і міжнародних конференціях.
Дану роботу, попри її високу практичну цінність, слід віднести до фундаментальних робіт в області хімії високомолекулярних сполук. Крім того, хочу підкреслити неабиякий внесок даної роботи у розвиток нанотехнологій, зокрема: створення наношарів функційних полімерів на полімерних поверхнях, розроблення нового методу синтезу наночастинок срібла в гідрогелях.
Вважаю, що Тарнавчик І.Т. заслуговує присудження премії Президента України за роботу «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань».

Директор інституту хімії та хімічних технологій
Національного університету «Львівська політехніка»
професор, доктор хімічних наук Ятчишин Йосип Йосипович

проф. Суберляк О.В.

До циклу наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань" Тарнавчика І.Т. увійшло 14 публікацій, опублікованих у фахових наукових журналах, зокрема, Доповіді НАН України, Macromolecules, Macromolecular Rapid Communications, Polymeric Materials: Science & Engineering, Macromolecular Symposia та ін. Ці наукові праці стосуються синтезу універсальних поліпероксидних модифікаторів, які застосовуються для одержання активованих поверхневих верств на виробах з термопластичних полімерних матеріалів з метою прищеплення тривімірної сітки гідрогелю до модифікованої макроініціаторами полімерної поверхні.
Питання розробки гідрогелів для біомедичного застосування є надвичайно актуальним з огляду на їх широке застосування при терапії опіків та ран різноманітної природи. Опубліковані в циклі праць результати можуть бути використані для створення гідрогелевих пов’язок, спеціальних гідрогелевих покрить для катетерів, імплантатів тощо.
Автором циклу наукових праць доведено практичну ціність результатів, показано, що розроблені методи формування гідрогелів є технологічними, а вихідна сировина – доступною. Слід відмітити, що запропоновані гідрогелеві композиції є конкурентноздатними у порівнянні з існуючими аналогами (LuoFucon, ReliaMed® Hydrogel Dressings, AQUAFLO, NU-GEL, Flexigel, Aquamatrix тощо).
Таким чином, зважаючи на новизну роботи, її актуальність, наукову та практичну цінність, рекомендую відзначити професійну діяльність Тарнавчика Ігоря Тарасовича присудженням йому премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас
Національного університету "Львівська політехніка"
доктор хімічних наук, професор Суберляк Олег Володимирович

Гість

По-перше, хочу відмітити актуальність проблеми синтезу гідрогелів, прищеплених до полімерних поверхонь, якій присвячено цикл наукових праць. Більшість карболанцюгових полімерів, зокрема поліолефіни, є важливими конструкційними матеріалами і широко використовуються в сучасному приладобудуванні, проте, використання цих матеріалів в медицині, наприклад, для виготовлення імплантатів, суттєво обмежене через високий ризик їх відторгнення організмом. З іншого боку, гідрогелі за вмістом води і еластичністю дуже схожі з біологічними тканинами, що зумовлює їх широке застосування в медицині, проте суттєвим недоліком гідрогелів є недостатня механічна міцність. Розроблені в даній роботі способи і методики дозволяють вирішувати зазначені проблеми, що, в свою чергу, розширює область біомедичних застосувань гідрогелів та полімерних матеріалів.
Для досягнення поставленої мети в роботі було здійснено:
- синтез нових пероксидовмісні модифікаторів поверхонь з пероксидними фрагментами різної природи;
- активацію поверхонь поліолефінів із застосуванням нових пероксидовмісних модифікаторів;
- формування ковалентно прищепленого до активованої полімерній поверхні каркасу гідрогелю за радикальним та конденсаційним механізмами;
Крім того, частина роботи присвячена розробленню способів регулювання властивостей прищеплених гідрогелів. В роботі розроблені методи синтезу пористих гідрогелів з різним ступенем пористості для забезпечення необхідних сорбційних властивостей, а також методи одержання іммобілізованих в гідрогелі наночастинок срібла та золота контрольованого розміру.
Наукові результати роботи є надзвичайно цінними для хімії високомолекулярних сполук, а практичні досягнення є важливими для нанотехнології, фармації та медицини. Слід підкреслити беззаперечну цінність результатів для виробництва гідрогелевих протиопікових пов’язок та покривал, адже розроблені методи дозволяють створювати закріплені на полімерній сітці товсті гідрогелеві плівки великої площі, а також надавати їм необхідних фізико-механічних, сорбційних та антибактеріальних властивостей.
Вважаю, що за виконану роботу «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» Тарнавчик Ігор Тарасович заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій
Тернопільського національного технічного університету
ім. І. Пулюя, доктор технічних наук, професор
Стухляк Петро Данилович

Професор Волошановський І.С.

Робота „Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань” присвячена актуальній проблемі – синтезу полімерних сіток гідрогелів, ковалентно прищеплених до поверхонь карболанцюгових полімерів.
Сітчасті полімерні гідрогелі – матеріали, які добре набухають, але не розчиняються у водних середовищах. Ці матеріали мімікрують тканини людського організму і, відповідно, не викликають реакції відторгнення. Сьогодні відомі природні, синтетичні та гібридні гідрогелі, які ефективно використовує сучасна медицина і тканинна інженерія. Основними напрямками їх використання є пролонгована доставка ліків, створення гемосумісних поверхонь і мембран, виготовлення замінників хрящових тканин.
Незважаючи на свої унікальні властивості, більшість гідрогелів є непридатними до застосування в медицині через відсутність необхідної механічної міцності. Тому виникає потреба створювати гідрогелеві покриття на поверхнях імплантатів, а для забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик гідрогелевих пов’язок, укріплювати їх полімерними сіточками (волокнами).
В циклі праць „Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань” об’єднані результати наукових досліджень, присвячених модифікації полімерних поверхонь і подальшому закріпленню гідрогелів на цих поверхнях.
В роботі здійснено синтез поліпероксидів з пероксидними фрагментами різної природи, їх прищеплення до полімерних поверхонь та конструювання полімерних сіток гідрогелів, прищеплених до модифікованих поверхонь. Автором показані різні способи конструювання прищеплених гідрогелів, їх переваги і недоліки, відображені оптимальні умови модифікації поверхонь та прищеплення гідрогелів. Крім того в циклі праць описані способи регулювання сорбційних властивостей через створення пористої структури, а також способи наповнення гідрогелів наночастинками металічного срібла з метою забезпечення антибактеріальних властивостей.
Робота виконана на високому науковому рівні зі застосуванням сучасного обладнання. Результати роботи є надзвичайно цінними для впровадження гідрогелевих пов'язок у виробництво, а також нанесення гідрогелевих покрить при виготовленні імплантатів та приладів, елементи яких контактують з кров’ю.
Підтримую кандидатуру Тарнавчика Ігоря Тарасовича на присудження премії Президента України для молодих вчених за цикл праць „Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань”.

завідувач кафедри органічної хімії Одеського
національного університету імені I.I. Мечнікова,
д.х.н., проф. Волошановський І.С.

Професор М.Д. Обушак

Цикл наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань" скерований на створення гідрогелевих полімерних систем з покращеними фізико-механічними властивостями. Значення таких матеріалів зросло після того, як їх стали широко застосовувати у медицині.
До циклу праць увійшли роботи, опубліковані у фахових рейтингових журналах (Macromolecules, Macromolecular Rapid Communications, Macromolecular Symposia, Polymeric Materials: Science & Engineering, Доповіді НАН України). У цих роботах описано методи активації поверхонь карболанцюгових полімерів з застосуванням поліпероксидних макроініціаторів, а також методи формування прищеплених до поверхонь шарів гідрофільних полімерів та тривимірних каркасів гідрогелів. Крім того, представлені на премію наукові результати неодноразово доповідались на багатьох міжнародних науково-практичних конференціях.
Проведені дослідження мають вагоме практичне значення, оскільки гідрогелеві покриття сьогодні широко використовують в світі у медичному приладобудуванні, зокрема для створення гемосумісних поверхонь. Слід підкреслити, що закріплення гідрогелю на полімерному носії дозволяє створювати гідрогелеві пов’язки з суттєво покращеними експлуатаційними характеристиками. Разом з тим, автор довів можливість одержання прищеплених до полімерної поверхні пористих гідрогелів з регульованими фізико-механічними властивостями.
Враховуючи новизну і актуальність представлених результатів, вважаю, що Тарнавчик І.Т. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри органічної хімії
Львівського національного університету
імені Івана Франка
доктор хімічних наук, професор М.Д. Обушак

д.х.н. Солтис М.М.

Цикл наукових праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» містить результати наукових досліджень по створенню гідрогелевих полімерних систем з покращеними фізико-механічними властивостями. В роботі реалізовано два способи ковалентного прищеплення гідрогелю: через полімеризацію, ініційовану «від поверхні», а також зшиванням гелеутворюючих полімерів в присутності поверхонь, попередньо модифікованих функціональними полімерами. Показано можливість формування полімерних каркасів гідрогелів з регульованими в заданих межах фізичними властивостями.
Підходи, описані в циклі робіт «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» є новими і викликають велике зацікавлення. Сьогодні можна було би сказати, що таким способом можна одержати й «розумні гідрогелі», прищеплені до поверхні. Такі гідрогелі, які будуть реагувати на вплив зовнішнього середовища, наприклад, можуть міняти свої властивості під дією рН, температури, під дією зовнішнього електричного поля.
Вважаю, що робота досягла своєї мети, а її автор заслуговує на премію Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри фізичної та колоїдної хімії
Львівського національного університету
імені Івана Франка, д.х.н. Солтис М.М.

д.х.н. Аксіментьєва О.І.

Робота «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» об’єднує результати досліджень по синтезу тривимірних каркасів гідрогелів, ковалентно закріплених на полімерних поверхнях. Проблема, поставлена в роботі, є дуже важливою, оскільки її вирішення дозволяє створювати гідрогелеві пов’язки з підвищеною міцністю, надавати полімерним поверхням гемосумісних властивостей, отримувати нові типи лубрикантів, зокрема для катетерів та ін.
Варто підкреслити високий інтерес до запропонованих гідрогелевих пов’язок з боку лікарів Опікового центру 8-ї міської лікарні м. Львова. Як вказано в рефераті роботи для цього закладу були виготовленні експериментальні партії гідрогелевих пов’язок розміром 6×8 та 8×12 см, зміцнених поліпропіленовою сіткою. Ці пов’язки мають ряд переваг над існуючими сьогодні прототипами: 1) до 7 разів менша собівартість; 2) високі фізико-механічні характеристики; 3) можливість здійснення циклів зневоднення, стерилізації та сорбції ряду лікарських засобів безпосередньо в медичному закладі; 4) можливість створення пов’язок великої площі – «гідрогелеві покривала».
Разом з тим, окремі результати роботи, що стосуються формування каркасів гідрогелів за конденсаційним механізмом, мають велику практичну цінність для нафтовидобувних технологій. Ці результати досліджень були використані для створення гідроізоляційних композицій для блокування водоносних пластів у нафтогазовидобувних свердловинах. Випущено експериментальну промислову партію 18 тон гідроізоляційної композиції. Тут варто підкреслити доступність сировини, простоту і технологічність процесу.
Робота є цікавою, її результати пройшли апробацію на численних міжнародних конференціях та були опубліковані у фахових вітчизняних та міжнародних журналах. Вважаю, що автор циклу праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» достойний премії Президента України для молодих вчених.

Головний науковий співробітник
кафедри фізичної і колоїдної хімії
Львівського Національного університету
ім. Івана Франка, с.н.с., д.х.н. Аксіментьєва О.І.

д.х.н. профессор Данилов Ф.Й.

Цикл научных трудов «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» посвящен разработке способов прививки гидрогелей к полимерной поверхности с использованием полипероксидов.
Следует подчеркнуть актуальность работы, поскольку исследования по формированию гидрогелевых покрытий очень важны для конструирования имплантатов, искусственных тканей и органов, а также в разработке медицинских приборов, в которых предусмотрен контакт с кровью (например, аппарат - искусственная почка).
В работе определенны оптимальные условия синтеза гидрогелей, привитых к полимерным поверхностям. Заслуживает внимания предложенный автором метод получения пористых гидрогелей с улучшенными механическими свойствами, поскольку это разрешает быстро сорбировать лекарственные препараты, что расширяет сферу применения предложенных гидрогелевых повязок. Работа действительно очень масштабная, логичная, имеет перспективу для промышленного применения.
Считаю нужным отметить достижения автора работы, Тарнавчика Игоря Тарасовича присуждением ему премии Президента Украины для молодых ученых.

Заведующий кафедрой физической химии
Днепропетровского Химико-
Технологического Университета,
проф., д.х.н. Данилов Ф.И.

Д.х.н., проф. Сиромятніков В.Г.

Цикл наукових праць „Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань” присвячено розробленню методів формування тривимірного полімерного каркасу гідрогелю з його одночасним прищепленням до пероксидованої полімерної поверхні та створенню гідрогелевих полімерних систем з покращеними властивостями для біомедичних застосувань. Робота охоплює три основні напрямки досліджень: 1) активацію (пероксидацію) поверхонь карболанцюгових полімерів; 2) формування полімерних каркасів гідрогелів з їх одночасним прищепленням до попередньо модифікованої (активованої) полімерної поверхні; 3) регулювання властивостей прищеплених гідрогелів. Різноманіття експериментальних технік та застосування сучасного обладнання забезпечили високу достовірність результатів досліджень, що підтверджує численна кількість публікацій у вітчизняних та міжнародних журналах.
Хочу підкреслити практичне значення розробок у цій області для сучасної медицини, адже гідрогель – це лікарська форма пролонгованої дії. Останнім часом зростає інтерес до синтезу і досліджень різного роду полімерних гідрогелів, які з одного боку – носії ліків, а з іншого – матеріали, які надзвичайно споріднені до тканин людського організму. Відомо, що більшість гідрогелів при високих ступенях набухання не можуть бути використані в медичних цілях через недостатні експлуатаційні характеристики. Існуючі методи збільшення фізико-механічних властивостей гідрогелів передбачають зміну природи полімерного каркасу. Це суттєво відображається на сорбційних характеристиках кінцевих матеріалів, а також впливає на їх біо- та гемосумісні властивості. Автором запропоновано спосіб покращення експлуатаційних властивостей гідрогелів через фіксацію гідрогелю на полімерній поверхні. І тут варто відмітити, що даний підхід не приводить до зміни природи і властивостей гідрогелю. Підходи, які запропоновані і розвинуті в даній роботі, мають важливе значення для одержання гідрогелевих пов’язок підвищеної міцності, створення гідрогелевих покриттів медичних приладів, катетерів та ін. При цьому виникає можливість промислового виробництва протиопікових ковдр великого розміру для невідкладної допомоги хворим із опіками значних ділянок шкіри.
Крім того, серед багатьох важливих наукових результатів, представлених в циклі праць, хотілося б відмітити результати досліджень по синтезу наночастинок срібла іммобілізованих в гідрогелях. Вважаю, що розроблений спосіб відновлення крім новизни має велике практичне значення, оскільки є технологічним і дозволяє отримати стабільні наночастинки контрольованого розміру.
На мою думку, представлений цикл робіт безумовно є вартим уваги, а його автор, Тарнавчик Ігор Тарасович, заслуговує на здобуття премії Президента Україна в галузі науки та техніки.

доктор хімічних наук,
професор кафедри хімії високомолекулярних сполук
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Сиромятніков Володимир Георгійович

Д.х.н., проф. Желтоножська Т.Б.

Робота, виконана автором, є дуже актуальною, адже полімерні гідрогелі широко використовуються в медицині як засоби пролонгованої доставки ліків. Одним із недоліків, що суттєво обмежує їх використання є низькі фізико-механічні показники, тобто гідрогелі легко руйнуються при незначних навантаженнях. Більшість робіт, які присвячені покращенню фізико-механічних властивостей, спрямовані на зміну природи гідрогелевого каркасу, що в свою чергу суттєво впливає на інші характеристики гідрогелів, такі як біо-, гемосумісність, властивості набухання, сорбції/десорбції лікарських препаратів. Автором запропоновано і реалізовано альтернативний варіант покращення фізико-механічних характеристик гідрогелевих виробів – закріплення гідрогелю на полімерній поверхні.
Варто підкреслити значущість роботи для медицини і фармації, зокрема для створення гідрогелевих пов’язок і бандажів. Крім того, в роботі показано можливість одержання товстих гідрогелевих плівок великої площі, які можуть бути застосовані для терапії уражень значних ділянок шкіри, наприклад, при опіках.
Робота виконана на високому науковому рівні. Слід відмітити, що автор успішно використав досвід кафедри органічної хімії НУ «Львівська політехніка» по модифікації міжфазних поверхонь з використанням поліпероксидних макроініціаторів, завдяки чому йому вдалось досягнути поставленого завдання. Результати досліджень, що увійшли до циклу праць Тарнавчика І.Т., висвітлені в 14 статтях, які опубліковані у вітчизняних та міжнародних журналах.
Підтримую роботу! Вважаю, що Тарнавчик І.Т. заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

д.х.н., проф.,
провідний науковий співробітник кафедри хімії високомолекулярних сполук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Желтоножська Тетяна Борисівна

д.х.н. , проф. Каратєєв А.М.

Автор, Тарнавчик І.Т., розробив новий метод одержання гідрогелевих протиопікових матеріалів - пов'язок, покрить для інструментарію, що входять в контакт з тканинами людини.
Ця наукова розробка є часткою продовження наукового напрямку д.х.н., проф. Воронова С.А. щодо прищеплення різних мономерно-олігомерних сполук до пероксидованої полімерної матриці.
Наукова розробка Тарначика І.Т. своєчасна, тому що почастішали випадки техногенних аварій з тяжкими опіками людей.
Вважаю, що Тарнавчик І.Т. заслуговує на одержання премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри полімерних
композиційних матеріалів і покриттів
Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут",
доктор хімічних наук, професор
Каратєєв Арнольд Михайлович.

д.х.н. Михальчук В.М.

Перш за все хочу відмітити високий рівень робіт, об’єднаних в цикл праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань». Автором даного циклу вироблений універсальний підхід до модифікування поверхонь карболанцюгових полімерів та ковалентного закріплення гідрогелів поліакриламіду на цих поверхнях. Справді, запропонований в роботі підхід фіксації гідрогелю на полімерній сітці має велике практичне значення для створення гідрогелевих пов’язок підвищеної міцності. Крім того, в роботі показано можливість ковалентного закріплення гідрогелевих покрить різної висоти. Розроблені способи є актуальними для макро- та наномодифікування поверхонь полімерних імплантатів з метою надання імплантатам біосумісних властивостей.
Особливої уваги, на мій погляд, заслуговують результати досліджень з іммобілізації наночастинок срібла, які забезпечують високу антимікробну стійкість гідрогелевих покрить.
Наукові праці автора опубліковані у фахових вітчизнаних та міжнародних виданнях свідчать про високий рівень виконання експериментальних досліджень. Тому вважаю, що автор циклу праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» Тарнавчик Ігор Тарасович заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри фізічної хімії
Донецького національного університету,
доктор хімічних наук, професор
Михальчук Володимир Михайлович.

д.х.н. Шибанов В.В.

Представлений цикл робіт «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» містить вагомі фундаментальні та прикладні результати. Проведені дослідження мають велику практичну значимість, оскільки гідрогелеві покриття сьогодні широко використовуються в світі у медичному приладобудуванні, зокрема для створення гемосумісних поверхонь. Крім того слід відмітити, що отримані результати мають неабияке значення для промислового виробництва гідрогелевих протиопікових пов'язок, оскільки роботи, об'єднані в цикл праць, описують теоретичні основи конструювання прищеплених гідрогелів з використанням промислово доступної сировини.
Вважаю, що автор циклу, Тарнавчик Ігор Тарасович, безумовно заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Д.х.н., професор
завідувач кафедри поліграфічного матеріалознавства і хімії
Української академії друкарства
Шибанов Володимир Вікторович

член-кор.НАН України Ю.Ю.Керча

Підтримую кандидатуру Тарнавчика Ігора Тарасовича на присудження премії Президента України для молодих вчених за цикл праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань», який є вагомим внеском у хімію полімерів та їх композитів і має значну практичну значущість.

Головний науковий співробітник
Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України,
доктор хімічних наук, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Член-кореспондент НАН України Керча Юрій Юрійович

д.х.н. Рябов С.В.

У циклі праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань», автор представляє результати по створенню нових пероксидовмісних модифікаторів планарних полімерних поверхонь та їх застосуванню з метою контрольованого прищеплення гідрогелів поліакриламіду до цих поверхонь. Створення активованої поверхні є важливим кроком для здійсненя синтезу тривімірного каркасу гідрогелів, ковалентно прищеплених до планарної полімерної поверхні. Автором показано можливість конструювання полімерних каркасів гідрогелів, прищеплених до поверхні, з контрольованими в заданих межах фізичними властивостями.
Розроблені методи вдало використані для підвищення експлуатаційних характеристик гідрогелевих пов’язок, через їх закріплення на поліпропіленовій сітці. Цікавими і актуальними є результати досліджень по одержанню наночастинок срібла та золота в полімерній матриці гідрогелю.
Слід відмітити, що результати досліджень опубліковані у фахових рейтингових журналах (Macromolecules, Macromolecular Rapid Communications, Macromolecular Symposia, Polymeric Materials: Science & Engineering) та доповідались на багатьох міжнародних наукових конференціях.
Я переконаний в тому, що представлений цикл наукових праць є вагомим внеском в розвиток вітчизняної та світової науки, а його автор, Тарнавчик Ігор Тарасович, достойний присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор хімічних наук,
старший науковий співробітник
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Завідувач відділу модифікації полімерів Рябов С.В.

д.х.н. Савельев Ю.В.

Цикл работ «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» посвящен экспериментальным исследованиям в области синтеза гидрогелей медицинского назначения с улучшенной механической прочностью, чрезвычайная необходимость которых в настоящее время не вызывает сомнений.
Сегодня гидрогели успешно используются в качестве носителей лекарств пролонгированного действия. Особенно следует отметить возрастающее использование гидрогелевых повязок при ожоговой терапии. Некоторые фармацевтические компании выпускают гидрогелевые пленки для медицинского назначения. Но важнейшым недостатком большинства этих пленок есть низкая механическая прочность. Поэтому проблема, которой посвящен цикл работ «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» очень и очень актуальна.
Автор цикла научных работ «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань» обобщил резульаты исследований по синтезу и применению новых полимерных макроинициаторов с целью прививки гидрогелей полиакриламида к полимерной поверхности. Следует отметить, что предложенный способ достижения конечной цели – прививки гидрогеля к полимерной поверхности направлен в основном на решение проблемы активации поверхности полиолефинов с возможностью контроля количества реакционных центров – пероксидных групп на поверхности. Эта проблема является самой сложной в процессе прививки гидрогеля, но была успешно разрешена автором.
Также отметим, что представленный цикл работ частично является развитием многолетних исследований кафедры органической химии Национального университета «Львовская политехника» (под руководством Воронова С.А.), а частично – развитием нового направления на кафедре – синтеза гидрогелевых покрытий на полимерных поверхностях.
Полученные результаты научных исследований выдержали апробацию на многих международных конференциях и были опубликованы в ведущих международных журналах.
Считаю, что автор цикла научных работ «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань», Тарнавчик И. заслуживает на получение премии Президента Украины для молодых ученых.

Заведующий отделом химии гетероцепных полимеров
и взаимопроникающих полимерных сеток
Института химии высокомолекулярных соединений
Национальной академии наук Украины,
докт. хим. наук Савельев Юрий Васильевич

д.х.н. Самарик В. Я.

Робота присвячена актуальній темі – розробці нових гідрогелевих композиційних матеріалів з покращеними експлуатаційними характеристиками. Вважаю, що такі матеріали є цікавими для біотехнології та медицини. Необхідні ефекти досягаються за рахунок цілеспрямованого формування властивостей поверхні на нанорівні. Виконується з використанням сучасних методик дослідження.