Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження"

М43

Автори: Маланчук Н.І., Слободян Б.С., Чумак К.А.

Представлений Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України.

Кількість публікацій: 36 наукових праць, в т.ч. 22 статі, 14 тез доповідей.

Загальний індекс цитування робіт претендентів – 1.

Авторами встановлено закономірності контактної взаємодії пружних тіл узгодженої форми за наявності поверхневих неоднорідностей, міжповерхневих зазорів, що містять газорідинний заповнювач, та локального контактного проковзування за силового і теплового навантаження та дії сил тертя.

Наукова новизна циклу праць полягає в постановці некласичних задач пружної й термопружної взаємодії тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя, міжконтактного газорідинного середовища та капілярних явищ у ньому за силового і теплового навантаження, запропонованій методиці їх розв’язання та отриманих результатах.

Отримані результати досліджень є актуальними для контактної механіки і відображають практичні потреби трибології, біомеханіки, машинобудування, геофізики та інших галузей, а також можуть бути використані для оцінювання контактної міцності, податливості, жорсткості, герметичності і термічної провідності вузлів і з’єднань, що функціонують в газорідинних середовищах в умовах комбінованого навантаження та дії сил тертя.

Надіслати коментар

Коментарі

Григорій Семенович Кіт

Попри довгу історію розвитку та існуючі вагомі досягнення в напрямку розв’язання контактних задач теорії пружності та термопружності, проблемні питання щодо дослідження контактної взаємодії тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням сил тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження залишаються актуальними і на сьогодні. Тому до цих проблем прикута увага багатьох вітчизняних і закордонних наукових шкіл та фахівців у галузі механіки деформівного твердого тіла.
До важливих наукових результатів циклу праць Маланчук Н.І., Слободяна Б.С. та Чумака К.А. слід віднести
• нові постановки контактних задач теорії пружності та термопружності для тіл з узгодженими межами з урахуванням ділянок зчеплення, ділянок проковзування та міжконтактного середовища при силовому і тепловому навантаженні;
• метод зведення контактних задач до систем сингулярних інтегральних рівнянь, що базується на використанні теорії комплексних потенціалів, та запропоновані аналітичні, аналітично-числові та числові їхні розв’язки;
• визначені закономірності контактної взаємодії пружних тіл з узгодженими межами для різних видів поверхневих та контактних неоднорідностей.
Вважаю, що робота "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження" є актуальною в галузі контактної механіки, її результати мають як теоретичну, так і прикладну наукову цінність, а автори роботи заслуговують на присудження їм Премії Президента України для молодих вчених.

Радник при дирекції
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,
член-кореспондент НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор
Григорій Семенович Кіт

Георгій Теодорович Сулим

Потреби прогнозування контактної поведінки природних та технічних структур з різноманітними поверхнями стимулювали розвиток в останні десятиліття математичних моделей і методів контактної механіки тіл узгодженої форми. З цього погляду цикл праць, присвячений дослідженню контактної взаємодії тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища, є актуальним для механіки деформівного твердого тіла і відображає прикладні запити машинобудування, трибології, біомеханіки, геофізики, будівельної індустрії, тощо.
У циклі праць сформульовано нові контактні задачі теорії пружності і термопружності для ізотропних півбезмежних тіл з узгодженими поверхнями за наявності ділянок зчеплення і проковзування, заповнених рідиною і/або газом міжконтактних зазорів та ділянок контактного термоопору за силового і теплового навантаження. Запропоновано методику розв’язання такого класу задач, що базується на теорії комплексних потенціалів і сингулярних інтегральних рівнянь. На цій основі отримано аналітичні та аналітично-числові розв’язки низки нових контактних задач для тіл з узгодженими межами та проаналізовано вплив тертя і міжконтактного середовища на локальні й інтегральні контактні параметри спряжень.
З огляду на вищесказане вважаю, що автори циклу наукових праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження" заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри механіки
Львівського національного університету ім. І. Франка,
доктор фіз.-мат. наук, професор,
Заслужений працівник освіти України
Георгій Теодорович Сулим

Олександра Петрівна Дацишин

На контактну взаємодію реальних тіл значний вплив мають процеси, пов’язані з тертям на поверхнях спряження, та середовище в області контакту. На сьогодні значного прогресу досягнуто в галузі дослідження взаємодії тіл з неузгодженими поверхнями з урахуванням міжконтактного середовища, зчеплення і фрикційного проковзування. Аналогічні проблеми для узгоджених поверхонь є маловивченими. Це пов’язано із незастосовністю гіпотез Герца до контактних задач для тіл з узгодженими границями, область контакту яких охоплює всі поверхні або співвимірна з ними.
Цикл праць присвячений математичному моделюванню механічної і термомеханічної взаємодії півнескінченних пружних ізотропних тіл з узгодженими границями за наявності міжконтактних зазорів, заповнених теплопровідним газом або рідиною, і локальних ділянок неідеального теплового контакту та дії силового й теплового навантаження і сил тертя на ділянках проковзування, що виникають в області поверхневих неоднорідностей. Для розв’язування сформульованих нових контактних задач теорії пружності й термопружності розвинуто єдиний підхід, що базується на зведенні їх до систем сингулярних інтегро-диференціальних рівнянь відносно функцій висоти міжконтактних зазорів, стрибків дотичних переміщень на ділянках проковзування і стрибків температури на ділянках термоопору. На цій основі досліджено особливості впливу тертя, капілярних явищ у заповнювачі зазорів, множинності поверхневих виїмок та їх форми на контактну поведінку таких тіл, їх локальні та інтегральні контактні параметри за дії розподілених і зосереджених силових чинників та теплового потоку. Такі дослідження є актуальними з погляду розвитку контактної механіки і важливими в прикладному сенсі.
Роботу виконано на високому науковому рівні. Вважаю, що представлені в циклі результати є новими, актуальними та важливими для контактної механіки, а його автори заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., пров. н.с. Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України
Дацишин О.П.

Андрій Криштафович

Новітні технології вимагають точного розрахунку параметрів контактної взаємодії тіл на макро- та нано-рівнях. В зв'язку з цим розвиток теоретичних моделей контакту відбувається в напрямку найповнішого врахування мікроструктури та мікрорельєфу поверхонь, фрикційних явищ, наявності між тілами рідинного чи газоподібного середовища, пов'язаних з цим капілярних ефектів, тощо. Поданий на конкурс цикл робіт лежить у руслі сучасних досліджень у вищезазначеній галузі і містить цікаві результати. Вважаю, що автори заслуговують присудження премії Президента України.

Андрій Криштафович,
старший науковий співробітник Каліфорнійського Університету у м.Дейвіс, США;
співорганізатор всесвітнього експерименту CASP з комп'ютерного моделювання біологічних структур