Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах"

р24

 

Автори:

Антонов В.М., Булавін Л.А., Долбин О.В., Карачевцев В.О., Лебовка М.І., Лубенець С.В., Прохватілов А.І., Стржемечний М.О., Уваров В.М., Шарапов С.Г.

 

Представлений Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з  3 монографій та  136 наукових статей, опублікованих у реферованих журналах. Його формуючим стрижнем є дослідження унікальних властивостей нових вуглецевих наноматеріалів: фулериту, вуглецевих нанотрубок, графену.

 Авторам циклу належать декілька нових результатів світового рівня, таких як: теоретичне передбачення нових ефектів у провідності графену; спостереження від’ємного теплового розширення фулериту при низьких температурах, що свідчить про тунельну природу обертальних станів молекул C60; всебічне вивчення процесів агрегації кластерів фулерену у воді та інших рідинах; пропозиція нового молекулярного інтерфейсу, який іммобілізує фермент на вуглецевій нанотрубці; встановлення того, що для композитів на основі нанотрубок і рідкокристалічних матриць у зовнішньому електричному полі спостерігається ефект електрооптичної пам’яті, який виникає внаслідок самоорганізації.

Доведено, що знак і величина рото-електричного ефекту в плівках С60 залежать від обертального стану молекул і обумовлюється конкуренцією двох типів безпорядку - статичного і динамічного. Розвинуто теорію електронного спектру в інтерметалідах і нано-композитах із врахуванням сильної кореляції носіїв. Розроблено нові магній-вуглецеві нанокомпозити, які здатні накопичувати до 5 ваг.% молекулярного водню і т.п. 

Результати циклу не тільки збагатили фундаментальну науку новим знанням, але й створили надійну наукову основу для практичного використання нових наноматеріалів у нанотехнологіях, наноелектроніці, сенсориці, сонячній енергетиці, медицині тощо.

 

Роботи авторів процитовано в більш ніж 2200 наукових і науково-прикладних журналах. За даною тематикою захищено 2 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в Інституті  фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України 14 вересня 2011 року.

Надіслати коментар

Коментарі

Alexey Kuzmenko

It is my great pleasure to support the application “QUANTUM EFFECTS AND STRUCTURAL SELF-ORGANIZATION IN NOVEL MULTI-FUNCTIONAL NANOMATERIALS” from V.N.Antonov, L.A.Bulavin, A.V.Dolbin, V.A.Karachevtsev, N.I.Lebovka, S.V.Lubenets, A.I.Prokhvatilov, M.A.Strzhemechny, V.N.Uvarov, and S.G. Sharapov to the Ukranian Prize in Science and Technology.

The theoretical works of S.G. Sharapov on magneto-optical properties and the Quantum Hall Effect (QHE) in graphene have had a major impact on the field. The very high scientific reputation of S.G. Sharapov is confirmed by high citation indices of his papers. Not only they contain profound results but are also written in such a way that the implications of his theoretical study become immediately clear to a broad audience. As an experimentalist I used the findings and predictions of S.G. Sharapov for the planning and interpretation of my optical measurements. Among the most important results of Sergey Sharapov are the prediction of the anomalous QHE graphene, the calculation of the universal optical conductivity and the derivation of very useful expressions for the optical tensor of graphene in magnetic field.

I am glad to mention that we continue an active collaboration on the interpretation of our magneto-optical measurements on monolayer and bilayer graphene. His continuous interest in our work is also an important stimulus for our experiments.

Sergey Sharapov undoubtedly deserves to be the recipient of the Ukranian Prize in Science and Technology.

Best regards,

Alexey Kuzmenko

Maître d’Enseignement et de Recherche

University of Geneva

Макара Володимир Арсенійович

Експериментальні і теоретичні роботи циклу охоплюють широке коло актуальних проблем, що стосуються нового класу наноматеріалів, таких як фулерити, вуглецеві нанотрубки, графен. Вирішення цих проблем надзвичайно важливе не тільки з точки зору фундаментальної науки, але й щодо практичного використання зазначених об'єктів у різних галузях науки і техніки, враховуючи, що світ активно рухається у бік нанотехнологій. Автори провели ґрунтовне і всебічне вивчення фізичних властивостей складних багатофункціональних наноматеріалів з використанням різних сучасних методів: теплових, структурних, транспортних, механічних, оптичних. Одержані авторами результати знаходяться на рівні світових стандартів або мають значні переваги у порівнянні зі світовими аналогами. Вони опубліковані в провідних наукових виданнях, в журналах, що мають високий рейтинг, доповідались на багатьох міжнародних наукових конференціях, отримали світове визнання, можуть бути використані в електроніці, сенсориці, сонячній енергетиці, медицині тощо. Слід особливо відзначити, що всі експериментальні дослідження виконані в українських наукових установах.
Вважаю, що поданий цикл праць „Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах", автори: Антонов В.М., Булавін Л.А., Долбин О.В., Карачевцев В.О., Лебовка М.І., Лубенець С.В., Прохватілов А.І., Стржемечний М.О., Уваров В.М., Шарапов С.Г. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор навчально-наукового центру
«Фізико-хімічне матеріалознавство»
Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Заслужений діяч науки і техніки

Член-кореспондент НАН України Макара В.А.

Манк В.В.

В комітет по Державним Преміям України в області науки і техніки.
вул. Горького 51,
вул. Горького, 51, к. №1212
03680, м. Київ, Україна

Поданий на Державну премію України в області науки і техніки за 2011 рік цикл наукових праць від імені декількох вчених з Києва (інституту біоколоїдної хімії, інституту металофізики, інституту теоретичної фізики НАН України і Національного університету ім. Т. Шевченка) та Харкова (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України.) «Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах» безумовно є визначальною подією. Даний цикл робіт фактично об’єднує зусилля провідних вітчизняних теоретиків і експериментаторів в напрямку дослідження унікальних властивостей нових наноматеріалів на основі фулериту, вуглецевих нанотрубок, графену та інших наночастинок. Авторами даного проекту отримані деякі унікальні результати світового рівня. Теоретично передбачено ряд нових ефектів у провідності графену, вперше спостерігалися незвичні особливості кластеризації фулерену у воді та інших розчинних, а також ефекти самоорганізації нанотрубок і нанопластинок у різних композиційних системах. Отримані результати безумовно мають визначальну важливість для створення новітніх наноматеріалів з привабливими застосуваннями наноелектроніці, сенсориці, біології і медицині. Отримані наукові результати широко цитуються і визнані наукової спільнотою. Вважаю, що представлена робота безперечно сприяє зміцненню міжнародного авторитету України, а її автори заслуговують на присудження їм Державної премії України.

Манк Валерій Веніамінович
Доктор хімічних наук, професор
кафедра фізичної і колоїдної хімії
Національний університет біоресурсів і природокористування,
академік Інженерної академії України,
м. Київ, Україна
vmank38@rambler.ru

Тарасевич Ю.Ю.

Цикл работ охватывает широкий круг фундаментальных и прикладных исследований наноматериалов, включающих графен, фуллериты и углеродные нанотрубки. Общий научный уровень работ очень высок; авторы получили ряд ключевых результатов, опубликованных в ведущих международных журналах (Physical Review Letters, Physical Review, Journal of Colloid and Interface Science, Carbon, Langmuir). Я лично хорошо знаком с работами проф. Н.И. Лебовки, который провел оригинальные исследования структурообразования, электрофизических и перколяционных свойств новых нанокомпозиционных материалов на основе различных несущих сред (например, полимеров и жидких кристаллов), наполненных наночастицами с высокой степенью анизотропии формы (нанотрубки и нанопластинки).
Полученные результаты имеют высокое фундаментальное значение и расширяют возможности практического применения новых функциональных материалов. Считаю, что данный цикл работ, несомненно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Астраханского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор
Ю.Ю. Тарасевич

Eugene Vorobiev

The series of researches, presented by the team of Antonov V.M. et el, is the most outstanding event of Ukrainian science. It provides for the first time a scientific substantiation of a number of anomalous quantum effects and structural self-organization patterns, observed for a number of objects belonging to nanoworld. The anomalies, observed for such objects, are determined, first of all, by existence of nanosize limitations, which are the causes of material changes in the properties of such forms of matter. The authors have performed a series of well-integrated investigations, devoted to the study of fundamental properties of various nanofilms and nanocluster systems, as well as functional nanomaterials, which contain particles of different nature, including fullerenes, nanotubes, graphenes and and silicate planes.
It may be said without exaggeration that the series of researches brought forward as a nominee for the State Award of Ukraine is a kind of a scientific breakthrough in this area of fundamental physics and is a real basis for development of the modern nanoengineering of structural and polyfunctional materials with highly attractive properties. The innovatory investigations of the composite materials, filled by nanoparticles of various nature, and discovered effects of their unusual self-organization and clasterization and mechanisms of interaction between nanoparticles and bioactive molecules, are of peculiar interest, as far as they open wide horizons for creation of new sensory and biosensory devices. The theoretical and experimental portions of this research work are in admirable proportion; they are aimed at solving of the most essential worldwide issues existing in this, no doubt, extremely topical area of researches and are substantiated by high-rate scientific publications. It should be mentioned that scientific gains of this team of authors are published in the most prestigious journals with the highest citation indices. It confirms high level of recognition of their work by the world scientific community and makes these set of researches an outstanding event of both Ukrainian and world science. Therefore, I apply for awarding just this series of researches and I believe that their authors mostly deserve for becoming the winners of the State Prize of Ukraine in Science and Engineering.

Prof. Eugene Vorobiev
Unité Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable
Université de Technologie de Compiègne
Centre de Recherches de Royallieu
B.P. 20529-60205
Compiègne Cedex, France
Tél : +33 (0)3 44 23 52 73
Fax : +33 (0)3 44 23 19 80
E-mail address: eugene.vorobiev@utc.fr

Алтоіз Б.А.

На мій погляд, робота авторського колективу Антонова В.М. та ін. є актуальною з погляду існуючих тенденцій розвитку сучасних наукових досліджень. Робота присвячена дослідженням широкої низки цікавих ефектів, що спостерігаються в наноматеріалах, включаючи фулерен, вуглецеві нанотрубки, графен та іншу наночастинки. Пріоритет теоретичних і експериментальних робіт авторів циклу підтверджено науковими публікаціями високого рівня, що широко цитуються в світовій науковій літературі.
Мені відомо, що ряд публікацій циклу, визнано найпрестижнішими в цитуванні по класифікації TOP25 Hottest Articles. Дуже цікавими результатами світового рівня є роботи по особливостям процесів агрегації фулерену, формування наночастинок поліелектролітних комплексів та композитам, наповнених нанотрубками. Це перша найбільш визначна і визнана світовою громадськістю робота української групи дослідників в області наноматеріалів. Я вважаю, що саме ця робота є найбільш достойною на присудження Державної премії України.

Професор Одеського національного університету
автор Наукового Відкриття СРСР №388,
д.ф.-м.н, професор Алтоїз Борис Анатолійович

Ролдугин В.И.

Я безусловно поддерживаю цикл работ «Квантовые эффекты и структурная самоорганизация в новых многофункциональных наноматериалах» группы авторов в составе В.Н.Антонов, Л.А.Булавин, А.В.Долбин, В.А. Карачевцев, Н.И. Лебовка, СВ. Лубенец, А.И. Прохватилов, М.А. Стржемечный, В.Н.Уваров, С.Г.Шарапов, выдвинутый на получение Государственной Премии Украины в области науки и техники.
Особо я хотел бы подчеркнуть важность теоретических и экспериментальных исследований проф. Лебовки Н.И., которые оказали большое влияние на развитие методов создания новых функциональных материалов. Разработанные в ходе этих исследований методы наполнения матриц наночастицами, имеющими сильно анизотропную форму, позволяет придавать композиционным наноматериалам необычные свойства, что открывает широкие перспективы их применения в разных областях науки и техники в качестве уникальных элементов. Следует также отметить, что процессы самоорганиции и перколяционные переходы в таких системах наблюдаются при чрезвычайно малых степенях наполнения. Ряд новых и удивительных эффектов, наблюдающихся в композиционных материалах на основе полимерных и жидкокристаллических сред, наполненных нанотрубками и нанопластинками, уже был продемонстрирован авторским коллективом. Обнаруженный эффект электрооптической памяти, на мой взгляд, может найти ряд чрезвычайно полезных применений при создании устройств для хранения и отображения информации. Высокий уровень представленных работ подтверждается их публикацией в ведущих международных изданиях.
Мое детальное знакомство с результатами исследований коллектива дает основание полагать, что именно этот цикл работ в наибольшей степени заслуживает на присуждении Государственной премии Украины.

Заведующий лабораторией физикохимии
коллоидных систем
Института физической химии и электрохимии
имени А. Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН)
доктор физико-математических наук, профессор РОЛДУГИН Вячеслав Иванович

Єременко В.В.

Сучасний прогрес як в області фундаментальної фізики, так і у численних прикладних розробках однозначно пов’язується з наносистемами. Серед цих наноматеріалів особливе місце займають нові вуглецеві алотропні форми (фулерени, нанотрубки, графен). Про їх високу актуальність свідчить той факт, що за останнє десятиріччя ця тематика була двічі удостоєна Нобелевської премії з фізики. У цьому розділі фізики твердого тіла спостерігається постійно пришвидшення темпу досліджень і посилення міжнародної конкуренції. Тому дуже важливо, і це випливає з аналізу циклу наукових праць, висунутого на здобуття Державної премії України за 2011 рік, що українські фізики, попри об’єктивні труднощі, зробили помітний внесок у цю галузь. Досить велику частину нових результатів автори циклу отримали в рамках плідної міжнародної співпраці, але суттєвим фактом є те, що більшість експериментальних досягнень колектив отримав у вітчизняних лабораторіях.

Цікаво, що саме унікальний досвід фізиків Фізико-технічного інституту низьких температур стосовно проблем орієнтаційного впорядкування у кріокристалах і тунельних явищ у квантових кристалах дозволив від самого народження проблематики нових вуглецевих наноматеріалів запропонувати і реалізувати свіжі ідеї і підходи при вивченні їх властивостей. В якості прикладів можна відзначити відкриття тунельних явищ у низькотемпературному тепловому розширенні фулериту С60 та одностінних нанотрубок і дослідження впливу орієнтаційної динаміки молекул на практично усі властивості фулериту С60.

Вважаю, що цикл праць „Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах” науковців фізичних інститутів Харкова і Києва заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Акдемік НАН України
Єременко Віктор Валентинович

Окотруб А.В.

Cтержень цикла работ «Квантовые эффекты и структурная самоорганизация в новых многофункциональных наноматериалах» авторов В.Н.Антонов, Л.А.Булавин, А.В.Долюин, В.А.Карачевцев, Н.И.Лебовка, С.В.Лубенец, А.И.Прохватилов, М.А.Стржемечный, В.Н.Уваров, С.Г.Шарапов формируют результаты, полученные при исследовании уникальных свойств новых углеродных наноматериалов: фуллеренов, углеродных нанотрубок, графена. Эти материалы, обладая уникальными физико-химическими свойствами, занимают лидирующее положение в нанофизике и нанотехнологии. Это положение достигнуто благодаря живому интересу со стороны ученых, которые занимаются фундаментальными проблемами, а также со стороны исследователей, инженеров, которые пытаются применить полученные знания в прикладных целях. Среди авторов данного цикла я хорошо знаю д.ф.-м.н. Карачевцева В.А., знаком с его научными исследованиями, направленными на создание и изучение свойств гибридов углеродных нанотрубок с биологическими объектами, с такими как ДНК, ферменты. Характерной чертой его исследований является использование высокой селективности и специфичности взаимодействия биологических объектов с уникальными физическими свойствами нанотрубок. Полученные при исследованиях результаты, на мой взгляд, имеют хорошие перспективы в плане практического применения, например при создании миниатюрных, сверхчувствительных биологических и химических сенсоров, в наномедицине, для доставки в живую клетку лекарственных препаратов, для диагностики различных заболеваний. Полученные результаты в этом направлении имеют мировой уровнь, о чем свидетельствуют публикации в рейтенговых научных журналах, участия в международных проектах и международных научных конференциях. Считаю, что данный цикл работ заслуживает присуждения Государственной премии Украины по науке и технике.

Заведующий лабораторией физикохимии наноматериалов
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (г. Новосибирск)
д.ф.-м.н., профессор Окотруб Александр Владимирович

Єрмолаєв О.М.

Цикл наукових праць «Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах» є ґрунтовним і всебічним дослідженням незвичайних фізичних властивостей нових наноструктурних матеріалів (у тому складі, нанотрубок, фулерита та графена). Дослідження виконані з використанням сучасної техніки експерименту фахівцями різних напрямків. Всі представлені результати мають пріорітетний характер і вже отримали світове визнання. Треба зазначити, що переважна кількість результатів отримана у вітчизняних лабораторіях на унікальному обладнанні, що свідчить про величезні зусилля, які прикладають українські фізики для збереження конкурентоспроможного рівня досліджень у найактуальніших напрямках. Отримані авторами результати мають перспективне застосування в різних областях сучасної науки та технологій: від електроніки до медицини.
Вважаю, що науковий рівень, важливість, повнота, новизна, актуальність та багатобічність представлених досліджень є визначним явищем в українській науці, цикл праць колективу авторів „Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах” заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
доктор фізико-математичних наук, професор
Єрмолаєв Олександр Михайлович

Пугачов А.Т.

Цикл наукових праць “Квантові ефекти і структурна самоорганізація в нових багатофункціональних наноматеріалах” авторів Антонова В.М., Булавіна Л.А., Долина О.В., Карачевцева В,О., Лебовка М.І., Лубенця С.В., Прохватілова А.І., Стржемечного М.О., Уварова В.М., Шарапова С.Г. присвячений дослідженню наноматеріалів, насамперед, на основі нових вуглецевих матеріалів: фулеренів, нанотрубок, графену, які мають унікальні фізико-хімічні властивості. Успіх досліджень в значній мірі обумовлений високим науковим потенціалом ФТІНТ НАНУ, його багаторічним досвідом роботи в галузі фізики низьких температур, комплексним характером досліджень структури та фізичних властивостей наноматеріалів: механічних, теплових, електричних, оптичних. Дослідження виконані на світовому рівню. Низка результатів має пріоритетний характер. Циклом досліджень проілюстровано можливість використання отриманих нових фундаментальних наукових результатів в нано- та оптоелектроніці, приладобудуванні, біології та інш. Публікації циклу відтворені у високорейтингових журналах, міжнародних конференціях, знайомі міжнародній науковій спільноті.
Вважаю, що зазначений цикл наукових праць заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Завідувач кафедри фізики металів та напівпровідників
Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут”
д.ф.-м.н., проф. Пугачов Анатолій Тарасович

Гурин В.А.

Роботи, що увійшли до циклу «Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах», викликають значний науковий інтерес. Авторами циклу виконані дослідження унікальних властивостей нових вуглецевих наноматеріалів: фулериту, вуглецевих нанотрубок, графену. Колективу вчених вдалося отримати результати світового рівня, що стосуються фізичних властивостей нових наноматеріалів, визначити низку квантових тунельних ефектів, які мають місце у таких речовинах. Роботи, що увійшли до циклу, добре відомі і широко цитуються в Україні і за кордоном. Висновки цих досліджень сформували фундаментальну базу для розвитку вітчизняних нанотехнологій, можуть бути використані у таких областях, як наноелектроніка, сенсорика, сонячна енергетика, медицина. Роботи циклу стверджують, що українським вченим, попри труднощі, вдається утримувати пріоритет не тільки в теоретичній, але й у найсучасніших областях експериментальної фізики. На мою думку, цикл робіт «Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки в 2011 році.

Начальник відділу вуглецево-графітових матеріалів
Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
Національного наукового центру
«Харківський фізико-технічний інститут»
д.т.н. Гурін В. А.
61108 Харків, вул. Академічна 1.
Т/ф: +38057 3353983

Jezowski A.

The activities concerning "Quantum Effects and Structural Self-Organization in Novel Multi-Functional Nano-Materials" in Kharkov' at the Institute for Low Temperature Physics and Engineering and in collaboration with further groups in Kiev represent and incorporate the most advanced and well established researchers in this framework in Ukraine. In recent years important highlights of both experimental and theoretical nature could be established and published in journals of high reputations. As a result important contributions to the understanding of the physical properties of carbon nanostructures and multi-functional nano-materials have been achieved. In particular I would like to point to the excellent low temperature studies carried out by the group; the Kharkov group is almost unique world-wide in carrying out serious scientific work on such materials in this range of low temperatures. International collaborations, joint projects and important conferences have been organized that consolidated this reputation worldwide. I have the good experience of work with scientists from B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering and we have collaborated with very satisfactory results for many years.
Concluding, it is my special pleasure to recommend personally the application to the Ukrainian State Prize of this group

Prof. Andrzej Jezowski
Director
Institute of Low Temperature & Structure Research PAS
Okolna 2
50-422 Wroclaw, Poland

Фельдман Е.П.

Запропонована робота систематизує широкий спектр експериментальних і теоретичних досліджень, які стосуються структури та властивостей різноманітних наноматеріалів. Це - фулеріти, вуглецеві нанотрубки, металеві плівки, субмоношарові плівки вуглецю на масивних підкладках, полімерні мембрани. Не дивлячись на удавану різноманітність матеріалів, їх структури і фізичних процесів, існує об'єднавча ідея, яка полягає в тому, що в усіх цих матеріалах, взагалі далеких від термодинамічної рівноваги, відбуваються процеси самоорганізації, які реалізуються у появі та фіксації визначеного ступеня структурного і композиційного порядку. Наприклад, у фулерітах при зниженні температури спочатку настає орієнтаційне упорядкування, а потім перехід до стану орієнтаційного скла. Композит полімера з наноплівкою фулерена призводить до посилення селективності мембран, що застосовуються для розділення газів. Надійно встановлений факт стабілізації наноплівок мідь-хром при 30% концентрації міді. Встановлений механізм цієї нестабільності, причиною якого є самоорганізація структури наноматеріала.
Експериментальні роботи цикла відрізняються належним і адекватним плануванням; теоретичні дослідження - принциповою новизною та доведенням результатів "до числа".
Я вважаю, що цикл робіт "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
Фельдман Едуард Петрович

Лисецький Л.М.

Цей цикл робіт, на мою думку, є визначним явищем для сучасного стану української науки. Автори, в повній мірі і без жодних перебільшень, вийшли на сучасний рівень і передній фронт світової нанофізики як одного з найбільш перспективних напрямків досліджень і розробок.
Можна сказати, що науковий напрямок, який розвивається авторами, є найбільш багатообіцяючим з точки зору можливостей реальної інтеграції українських науковців в сучасну картину передової світової науки. Конкретно, результати, отримані на системах з вуглецевими нанготрубками, фуллереном, частинками графену тощо у вигляді плівок та дисперсій в різноманітних структурованих середовищах (зокрема, в рідких кристалах) є в багатьох аспектах пріоритетними і фактично навіть випереджають світовий рівень. Особливо треба відзначити, що найбільш важливі приоритетні результати авторів базуються на вітчизняній експериментальній і технологічній базі – відкривається багато можливостей подальшого розвитку і перспектив практичних застосувань, зокрема, із залученням нових поколінь молодих українських науковців.
Те саме можна сказати і про роботи з квантовохімічних розрахунків та експериментальних досліджень взаємодії вуглецевих нанотрубок з складними органічними молекулами, зокрема, біологічного походження. Саме на основі цього циклу робіт, на мій погляд, відкриваються реальні перспективи нового якісного стрибка української нанофізики, біофізики, електроніки тощо і переходу цих напрямків на новий науково-технологічний рівень. Цикл робіт має комплексний характер, його значення не обмежується якоюсь окремою галуззю науки – спеціалісти з різних напрямків, від органічного синтезу і квантової хіміі до технології нових сучасних наноматеріалів і пристроїв на нових фізичних ефектах, пов’язаних з наноструктурованістю, безумовно, будуть використовувати нові фундаментальні результати і підходи, викладені в цьому циклі робіт. Зокрема, в Інституті сцинтиляційних матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України такі роботи уже проводяться в співробітництві з авторами циклу.
Цей цикл робіт і його автори, безумовно, заслуговують належного відзначення, суспільного визнання і заохочення на державному рівні. Присудження Державної премії України в галузі науки і техніки було б справедливою і адекватною оцінкою.
Лисецький Лонгін Миколайович, д.ф.-м.н., професор

Смирнов Б.И.

Цикл работ «Квантовые эффекты и структурная самоорганизация в новых многофункциональных наноматериалах» авторов В.Н.Антонов, Л.А.Булавин, А.В.Долбин, В.А.Карачевцев, Н.И.Лебовка, С.В.Лубенец, А.И.Прохватилов, М.А.Стржемечный, В.Н.Уваров, С.Г.Шарапов – это результат разносторонних исследований современных перспективных углеродных нанообъектов, выполненных на высоком экспериментальном и теоретическом уровне. Принципиальная важность полученных авторами сведений состоит не только в том, что это существенный шаг вперед в понимании природы явлений, имеющих место в этих новых многофункциональных наноматериалах, но и в значительном продвижении в направлении использования объектов подобного рода в различных практических приложениях. Работы цикла опубликованы в высокорейтинговых изданиях, они обсуждались на представительных международных научных собраниях.
Считаю, что цикл работ «Квантовые эффекты и структурная самоорганизация в новых многофункциональных наноматериалах» авторов В.Н.Антонов, Л.А.Булавин, А.В.Долбин, В.А.Карачевцев, Н.И.Лебовка, С.В.Лубенец, А.И.Прохватилов, М.А.Стржемечный, В.Н.Уваров, С.Г.Шарапов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Главный научный сотрудник
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург)
профессор доктор физ.-мат. наук
Б.И. Смирнов

Манжелій В.Г.

Вивчення властивостей багатофункціональних наноматеріалів на сьогоднішній день є одним з найбільш пріоритетних напрямів в сучасній фізиці. Відповідно до проведеного журналом «Nature» статистичного дослідження, вуглецеві нанотрубки, фулерени та графен надійно входять до першої п'ятірки найбільш «гарячих» фізичних об'єктів, яким присвячена безупинно зростаюча кількість наукових публікацій. Про актуальність цього напрямку говорить присудження у минулому році Нобелівської премії з фізики за роботи, що пов’язані з отриманням графену та дослідженням його властивостей.
Саме у Фізико-технічному інституті низьких температур існувала унікальна можливість застосувати багаторічний досвід проведення досліджень в області низьких температур до вивчення таких незвичайних з фізичної точки зору об'єктів як наноматеріали. Були виявлені принципово нові низькотемпературні ефекти, серед них квантові ефекти, що зумовлюють поведінку властивостей наноструктурних матеріалів при низьких температурах, наприклад, від'ємне теплове розширення і явище орієнтаційного поліаморфізму в фулериті С60 при температурах, близьких до температури рідкого гелію. Серед отриманих авторами вагомих теоретичних результатів слід відзначити передбачення декількох фундаментальних явищ в провідності графену, які нещодавно були підтверджені експериментально. Ці результати віддзеркалюють досягнення української фізики у світовому масштабі і складають основу наукової бази практичної наноелектроніки майбутнього.
Безсумнівною перевагою виконаних авторами робіт, яка забезпечила їх високий науковий рівень і обґрунтованість, є комплексний підхід до проведення досліджень. Автори провели вивчення складних з дослідницької точки зору багатофункціональних наноматеріалів за допомогою сукупності різних сучасних фізичних методів, охопивши розгляд практично всіх можливих властивостей досліджених об'єктів: теплових, структурних, транспортних, механічних і оптичних, тим самим доповнивши і розширивши області застосування результатів досліджень. Необхідно відзначити принципову важливість отриманих авторами результатів, які дозволили не тільки зробити крок у розумінні природи пов'язаних з багатофункціональними наноматеріалами явищ, але й далеко просунутися в області можливостей практичного використання такого роду об'єктів. Поки що основною перешкодою в практичному застосуванні багатофункціональних наноматеріалів є їх дуже висока вартість, але тенденція до їх здешевлення є очевидною.
Безумовно, колектив авторів виконав величезну роботу (про що, у тому числі, свідчить велика кількість їхніх публікацій в даному напрямку), яка безсумнівно сприяє розвитку вітчизняних нанотехнологій, а також істотному підвищенню рейтингу української фізики у світовому науковому співтоваристві.
Вважаю, що поданий цикл праць „Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах” заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Академік НАН України
Манжелій В.Г.