Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"

р27

 

Автори:

Грицик В.В., Шевченко А.І., Кісельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В.,

Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І.

 

Представлений Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з  29 монографій та 287 наукових статей (з них 120 статей у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, індекс h=14) івключає результати теоретичних досліджень з розробки нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.

Авторським колективом отримано результати світового рівня з розробки нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів. Оригінальні фундаментальні наукові досягнення внесли суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних проблем створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, розпізнавання образів, робототехніки, геометричного проектування, керування космічними апаратами та маніпуляційними системами, аналізу й синтезу аудіо- і відеоінформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, створення інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини.

Теоретичні засади моделювання складних процесів і систем покладені в основу вирішення прикладних проблем, що досліджувались в рамках державних науково-технічних програм, а також отримали підтримку установ Європейського Союзу та США.

 

Всього за результатами досліджень авторами опубліковано 100 монографій, підручників, навчальних посібників та понад 1200 наукових статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  70 авторськими свідоцтвами та патентами. Захищено 50 докторських та кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Базилевич Р.П.

Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" присвячений актуальній проблемі, яка має як теоретичний інтерес, так і важливе реальне застосування для широкого кола прикладних задач різноманітної фізичної природи. Значна частина цих задач відноситься до NP-складних комбінаторного типу та має високу розмірність. Класичні методи оптимізації тут можуть бути використані тільки для розв’язування деяких часткових задач, зокрема локальної оптимізації в невеликих областях пошуку. Розроблена великим колом українських науковців, авторів поданого на конкурс циклу, методологія є багаторічною працею, яка істотно розширює коло задач, що можуть бути розв’язаними з високою якістю. Вона є вагомим внеском в царині моделювання складних 3D систем.
Вважаю, що автори поданого циклу праць Грицик В.В., Шевченко А.І., Кісельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Базилевич Р.П.,
Професор кафедри програмного забезпечення НУ «Львівська політехніка» , д.т.н., Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, Академік АІН України.

Скобцов Юрій Олександрович

Цикл наукових робіт присвячено розробці фундаментальних основ та методів практичної реалізації у таких найважливіших напрямках сучасної науки, як штучний інтелект, обчислювальна математика, теорія управління та системного аналізу, робототехніка. Дослідження у цих напрямках у роботі поєднано однією ідеологією, що полягає у розробці нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.

Отримані результати мають суттєве значення для розвитку пріоритетних галузей народного господарства України, є рушієм для створення комп’ютерів нового покоління та сучасних інтелектуальних приладів різноманітного призначення. Світовий рівень отриманих результатів підтверджується великою кількістю патентів та авторських свідоцтв, монографій, наукових статей, підручників та навчальних посібників.

Вважаю, що авторський колектив у складі: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. за цикл робіт „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів” заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2011 рік.

Д.т.н., професор, завідувач кафедри АСУ ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" Ю.О. Скобцов

Мазурок І.Є.

Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" безсумнівно заслуговує уваги як джерело розвитку новітніх напрямів в теоретичних та вжиткових галузях просторового моделювання, комбінаторної оптимізації, обчислювальної та інтервальної геометрії за останні сорок років. Більшість задач, що були поставлені в роботах, знаходяться на межі або навіть за межею можливостей побудови точних та ефективних методів їх програмної реалізації. Тому важливим є застосування наближених, субоптимальних та ймовірностних методів та парадигм штучного інтелекту для формулювання, ситуаційного вирішення або поглибленого усвідомлення різних аспектів цих задач.
Лише за останніх часів міжнародна наукова спільнота звернула увагу на необхідність розробки та стандартизації робастних методів. Наприклад, з спільної точки зору учасників конференції з математичних основ автоматизованого проектування - MSRI Workshop on Mathematical Foundations of CAD 1999 - “...the single greatest cause of pure reliability of CAD systems is lack of topologically consistent surface intersection algorithms”. З часу піонерських робіт Вальда минуло більш як півстоліття для усвідомлення факту необхідності цих методів не саме для економічних задач, а для широкого кола задач, що є важливими для промисловості та сталого керування великими системами.
Дуже важливо відзначити вклад вітчизняних науковців у цьому напрямку наукової роботи, що дасть можливість сфокусувати та консолідувати сили української науки на проривних напрямках теорії та практики.

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
Інститут Математики, Економіки та Механіки
заступник директора
Факультет Прикладної математики та інформаційних технологій
декан

Мазурок Ігор Євгенович

Гупал А.М.

Коментуючи даний цикл робіт відзначу, що в ньому представлені дійсно нові наукові результати в області математичного моделювання, теорії оптимізації, комп'ютерних інформаційних технологій і штучного інтелекту. На основі отриманих фундаментальних результатів створено нові засоби обчислювальної техніки і програмного забезпечення систем різного призначення, включаючи системи моделювання інтелектуальної діяльності людини, системи управління об'єктами просторових конструкцій, геометричного проектування, розпізнавання образів, паралельної обробки інформації в режимі реального часу. Авторами розроблено сучасні інформаційні технології для дослідження складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів. Слід зазначити, що у розглянутих напрямках авторами опубліковано понад сотню монографій, підручників, навчальних посібників,понад тисячу статей, результати доповідалися на більш ніж сотні міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах.

Вважаю, що за цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" авторський колектив у складі - Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова Є.М., Яковлєв С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

А.М. Гупал, завідувач відділу методів індуктивного моделювання та керування інституту кібернетики НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Ляшко С.І.

Цикл наукових праць, що висунутий на здобуття Державної премії України, охоплює результати багаторічних досліджень відомих вчених, які представляють провідні наукові школи України в області теорії управління, автоматизованого проектування, обчислювальної математики та штучного інтелекту. Результати роботи, які об’єднані у цикл наукових праць, можна умовно віднести у три розділи – геометричного проектування, дослідження і оптимізації параметрів складних об’єктів нелінійної природи, створення інтелектуальні комп’ютерні технології дослідження складних процесів і систем. У частині геометричного проектування складних геометричних об’єктів слід відзначити створення єдиної методології побудови математичних моделей багатовимірних об’єктів та їх відношень, зокрема задач пакування, розкрою, компоновки, покриття та розбиття просторових об’єктів, що дозволило застосувати для їх розв’язання класичну теорію оптимізації, сприяло її подальшому розвитку, зокрема, в області дискретної, бульової та комбінаторної оптимізації, а в зв’язку з необхідністю врахування похибок вхідних даних набув розвитку і такий перспективний розділ інтервального аналізу як інтервальна геометрія. Серед основних фундаментальних результатів: класифікація та формалізація математичних моделей матеріальних об’єктів у вигляді базових багатовимірних елементів евклідового простору, а реальних об’єктів із похибками вхідних даних - у формі інтервальних об’єктів інтервального простору; формалізація відношень між просторовими об’єктами за допомогою спеціальних функцій, визначених у евклідових і інтервальних просторах; створення єдиної методології математичного і комп’ютерного моделювання та побудова з її допомогою математичних моделей численних задач оптимізації розміщення геометричних об’єктів і розробка конструктивних оптимізаційних методів розв’язання, що дозволило вийти на якісно новий рівень як теоретичного обґрунтування так і практичної реалізації в області геометричного проектування. У частині дослідження і оптимізації параметрів складних об’єктів нелінійної природи слід відзначити широку область практичного застосування, зокрема в областях штучного інтелекту, робототехніки, керування об’єктами просторових конструкцій. Основні фундаментальні результати: побудовано математичні моделі просторових конструкцій із нелінійностями в просторі станів; розроблено нові алгоритми оптимального оцінювання станів, методи оптимального керування просторовою орієнтацією конструкцій та їх коливаннями; структурної та параметричної ідентифікації просторових конструкцій; моделювання нестаціонарних нелінійних процесів довільної природи; розв’язання задач планування станів та проектування просторових кінематичних схем маніпуляційних роботів тощо. У частині прикладних інтелектуальних комп’ютерних технологій слід відзначити, що створені і вдосконалені інформаційні технології дослідження різноманітних процесів ґрунтуються на розробленому потужному математичному апараті і знайшли застосування в областях робототехніки, розпізнавання образів, інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини тощо.
Відмічене вище дозволяє мені зробити висновок про те, що цикл праць «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011рік.

Ляшко С.І., член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лауреат Державної премії України в області науки і техніки.

Julia A. Bennell

It is with great pleasure that I give my support to the work "Mathematical
optimization techniques and intelligence computer technologies for modelling of complicated processes and systems depending on spatial forms of objects". The work embodies original fundamental scientific achievements that have made an essential contribution to the field of placement problems, which have a wide range of important applications. The work has resulted in the creation of new computer aids for image identification, robot navigation and guidance, geometrical design, and spatial management of vehicles and handling systems. In addition their work has made contributions in the analysis and synthesis of audio and video of information, parallel processing of information in a mode of real time, and creation of information systems of modelling of intellectual activity of the person. The fundamental scientific results are state-of-the-art and world class in new mathematical methods embodied in a highly intellectual information technology system for modelling of complicated processes involving spatial forms of objects.
J.A. Bennell, Professor, Dr., Director of Research centre for OR MS and IS,
University of Southampton, United Kingdom, Email: J.A.Bennell@soton.ac.uk

Рубльов Богдан Владиславович

Рубльов Богдан Владиславович
Цикл робіт спрямований на вирішення актуальних наукових та прикладних проблем з розробки нових оптимізаційних методів, математичних моделей та конструктивних високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи. Дослідження у цьому напрямку мають вирішальне значення для інноваційного розвитку пріоритетних галузей народного господарства України. Фундаментальні наукові досягнення авторів циклу робіт склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних проблем (інформаційно-аналітичного та програмного забезпечення приладів і систем, створення нових засобів обчислювальної техніки, інтелектуальних систем геометричного проектування, систем аналізу і синтезу аудіо і відео інформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини, інтелектуальних робототехнічних систем та інших. Проведені авторами фундаментальні дослідження виконані на рівні світових стандартів, а одержані результати опубліковані в монографіях, періодичних виданнях, в тому числі в міжнародних, захищені патентами та авторськими свідоцтвами. Колектив авторів циклу робіт «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.
Б.В. Рубльов, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри обчислювальної математики, e-mail: rublyovbv@gmail.com

Кнопов П.С.

Вважаю, що автори циклу «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2011 рік. Його автори внесли вагомий теоретичний та практичний вклад у розвиток теорії та чисельних методів оптимізації. Головні досягнення Харківської, Дніпропетровської та Київської шкіл оптимізації відображено у першому розділі даного циклу. Відмічу тільки результати в області негладкої оптимізації, які розвивають арсенал методів відомої школи академіка Наума Зуселевича Шора. Вони представлені роботами Кисельової О.М. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) та Стецюка П.І. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова) та включають як розвиток нових сімейств субградієнтних методів мінімізації негладких опуклих функцій, так і використання найкращих варіантів r-алгоритмів при знаходженні ефективних лагранжевих оцінок цільової функції в складних комбінаторних задачах оптимізації. Другий аспект повязаний із розвитком самої техніки лагранжевих оцінок та способів їх покращення за рахунок функціонально надлишкових обмежень в багатоекстремальних квадратичних моделях. Цей напрям розглядається як один із ефективних шляхів для обгрунтування поліноміальних алгоритмів для тих класів комбінаторних задач, які можна сформулювати у формі квадратичних екстремальних задач.

П.С.Кнопов, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, доктор фіз.-мат. наук, професор,лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Міненко О.С.

В сучасних умовах розвитку обчислювальної техніки, систем управління та систем обробки інформації актуальними є дослідження, розробка та удосконалення методів комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивних методів оптимізації. Цикл робіт «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» присвячений саме цій меті. За весь період спільної роботи колективу вчених були отримані фундаментальні наукові досягнення, що успішно використовуються в галузі створення різноманітних приладів та систем на основі сучасних комп’ютерних технологій. Дослідження були тематично розділені на три розділи, кожен з яких має потужну теоретичну базу та практичні результати в розробці систем керування об’єктами просторових конструкцій, геометричного проектування, розпізнавання мовних та зорових образів, аналізу й синтезу аудіо і відео інформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та інтелектуальних робототехнічних систем на базі телекомунікаційних і інформаційно-вимірювальних засобів.
Широка апробація досліджень в понад 100 монографіях, 100 міжнародних наукових конференціях та 1200 наукових статей свідчить про дійсно якісний рівень виконання циклу робіт.
Наукові дослідження, що охоплює цикл робіт, є дуже важливими для вирішення фундаментальних прикладних проблем, що протягом тривалого часу досліджувались в рамках науково-технічних програм на замовлення міністерств і відомств України.
Вважаю, що авторський колектив у складі: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року за цикл наукових робіт «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем
з урахуванням просторових форм об'єктів».
Д.ф.-.м.н., професор, зав.кафедри системного аналізу і моделювання Державнго університету інформатики і штучного інтелекту О.С. Міненко

Данилов В. Я.

Цикл наукових досліджень, поданий на Державну премію України в галузі науки і техніки, охоплює важливі напрями розвитку науки на сучасному етапі – теорію математичного моделювання і оптимального керування, інтелектуальні методи аналізу даних та інформаційні технології на їх основі, поглиблені дослідження реальних процесів і систем різної природи з урахуванням просторової форми об’єктів дослідження. Виконано ряд фундаментальних наукових досліджень стосовно створення сучасних засобів обчислювальної техніки для розв’язання задач адаптивного оптимального керування, структурної і параметричної ідентифікації об’єктів довільної природи, розпізнавання образів та геометричного проектування просторових конструкцій, створення автоматизованих інтелектуальних робото- технічних систем на базі телекомунікаційних та інформаційно-вимірювальних засобів. Результати досліджень отримані відомими в Україні і за рубежем колективами вчених Харкова, Донецька, Києва, Львова і Дніпропетровська. Результати досліджень широко представлені у вітчизняних і зарубіжних виданнях у вигляді монографій, наукових статей, виступів на конференціях, в тому числі і 110 публікацій у міжнародних наукових виданнях. Автори отримали десятки патентів та авторських свідоцтв на винаходи, що свідчить про високу практичну значущість отриманих результатів.
Безумовно підтримую представлену роботу на присудження державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

Данилов В.Я., доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України "КПІ", провідний науковий співробітник

плотніков В.М.

Поддерживаю выдвижение работы на премию в области физико-математических наук. Многолетний опыт и фундаментальные наработки авторов оказали значительное влияние на развитие как прикладной математики в целом, так и конкретных приложений в различных областях деятельности.
Вважаю за необхідне підтримати поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік цикл наукових праць „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів”, автори: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. Автори провели ґрунтовне і всебічне дослідження складних систем різноманітної природи, отримали нові фундаментальні результати і створили на їх основі комп’ютерні технології для вирішення багатьох прикладних задач. Розроблені нові та набули подальшого розвитку класичні методи дискретної та комбінаторної оптимізації, глобальної статистичної оптимізації багатоекстремальних функцій, некласичні методи нескінченновимірного математичного програмування з булєвими змінними, чисельні методи оптимізації негладких функцій. Результати опубліковані у великій кількості статей, монографій, доповідались на багатьох міжнародних наукових конференціях, на розроблені системи отримані патенти і авторські свідоцтва, що підтверджує їх високий науковий і прикладний рівень.
Мета дослідження полягає у розробці потужного інструментарію комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивних методів оптимізації, створенні та впровадженні високоінтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.
Плотніков В.М., завідувач кафедрою інформаційних технологій Одеської державної академії холоду, д.т.н., професор

Баркалов А.А.

Характеризуя цикл научных работ, представленный на сосискание Государственной премии
Украины 2011 года, хочу отметить, в первую очередь, актуальность круга научных и
практических задач для приоритетных областей промышленности Украины. Особую ценность
представляют фундаментальные научные исследования в области создания новых средств
вычислительной техники и программного обеспечения устройств и систем различного
назначения, манипуляционных систем и робототехники, систем параллельной обработки
информации в режиме реального времени и систем управления. Использование в методологии
проведеных исследований современных высокоинтеллектуальных информационных технологий
позволяет судить о высоких практических достижениях, что подтверждается результатами
патентования и внедрения.
В целом, очевидно, что авторами цикла научных работ "Математические методы оптимизации
и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем
с учетом пространственных форм объектов" проведены глубокие и всесторонние исследования
сложных систем различной природы, получены новые фундаментальные результаты и новые
компьютерные технологии для решения широкого круга прикладных задач. Считаю, что авторы
данного цикла научных трудов - Грицык В.В., Шевченко А.И., Киселева Е.М., Яковлев С.В.,
Бидюк П.И., Гиль Н.И., Крак Ю.В., Куляс А.И., Романова Т.Е., Стецюк П.И. заслуживают
присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Баркалов А.А., доктор технических наук, профессор
Университет Зеленогурский (Зеленая Гура, Польша)

Зайцев Д.М.

Цикл робіт „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів” – комплексне наукове дослідження, що включає результати фундаментальних та прикладних досліджень конструктивних засобів математичного і комп’ютерного моделювання складних систем з об’єктами, що мають довільну просторову форму, метричні характеристики та відповідне взаємне розташування у просторі, розробку нових математичних методів оптимізації та інформаційних технологій для дослідження об'єктів з урахуванням їх просторової форми, нові результати по розробці математичних і технічних засобів дослідження складних просторових об’єктів нелінійної природи та оптимізації їх параметрів, комплексний підхід до розпізнавання або ідентифікації складних ситуацій, який базується на аналогії з методами колективного прийняття рішень, що ефективно використовуються у багатьох прикладних задачах. Авторами представлені нові перспективні кібернетичні інформаційні технології обробки, аналізу, діагностики даних і візуалізації інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів науково-технічного прогресу в обчислювальній техніці та програмному забезпеченні приладів та систем дослідження технічних, фізичних, біологічних, інтелектуальних процесів. Авторський колектив циклу робіт складається з відомих вчених у цій галузі, які працюють у провідних університетах і академічних установах України: - Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О. М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А. І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. Результати, отримані авторським колективом, безсумнівно, мають світовий рівень і заслуговують, на мою думку, присудження Державної премії України у галузі науки і техніки в 2011 році.

Завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Міжнародного гуманітарного університету, доктор технічних наук, Зайцев Д.М.

Михальов О.І.

Коментуючи даний цикл робіт, хочу відзначити, що розробка нових методів оптимізації та методів інтелектуальних обчислень у процесах моделювання складних систем, які мають різні особливості прояву динаміки за рахунок нелінійних характеристик просторів, в яких досліджуються фізичні об'єкти розглянутого класу, такі, як наприклад, великі космічні конструкції, має безсумнівно важливе значення для розвитку відповідних галузей народного господарства України. З іншого боку, формалізація такого роду складних систем і процесів їх взаємодії, дослідження нових базових методів розміщення, покриття та розбиття просторів, оптимізації структури і параметрів нелінійних процесів і технологічних систем з об'єктами довільних просторових форм, створює новий базис для подальшого аналізу і синтезу новітніх інтелектуальних технологій моделювання та їх практичного впровадження, зокрема, у мікро-та нано електроніці, у процесах створення нових матеріалів з інтелектуальними властивостями.
Вважаю, що цикл робіт “Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів” містить нові і оригінальні теоретичні та прикладні результати, а автори циклу робіт: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік.

О.І. Михальов, завідувач кафедри Інформаційних технологій і систем
Національної металургійної академії України
доктор технічних наук, професор

Комяк Валентина Михайлівна

Цикл робіт з математичних методів оптимізації та інтелектуальних комп’ютерних технологій моделювання складних процесів і систем із врахуванням просторових форм об'єктів є важливим для інноваційного розвитку України, оскільки охоплює розв’язання наступних наукових та технологічних завдань:оптимізаційних задач пакування, розкрою, компоновки, покриття та розбиття в складних системах з об'єктами довільної просторової форми; моделювання, оптимальної фільтрації та оптимальне керування елементами великих космічних конструкцій з нелінійними характеристиками; інформаційних технологій обробки, аналізу, діагностики даних і візуалізації; інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем дослідження технічних, фізичних, біологічних та інтелектуальних процесів;методів та засобів створення інтелектуальних робототехнічних систем нового покоління з підвищеними розумовими та руховими функціями; систем для розв’язання задач геометричного проектування складних систем з урахуванням просторових форм багатовимірних об'єктів; нових методів створення інтелектуальних комп’ютерних систем розпізнавання мовних та зорових образів з елементами семантичного сприйняття інформаційних текстів; унікальної інформаційної технології для моделювання та вивчення української жестової мови.
Розроблені фундаментальні методи моделювання, аналізу, синтезу та оптимізації складних просторових конструкцій, доведені до інженерного рівня методи оптимального керування просторовою орієнтацією конструкцій та їх коливаннями, методи структурної і параметричної ідентифікації просторових конструкцій.
Вважаю, що цикл робіт „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів” заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.
Национальний Університет цивільного захисту України, професор кафедри фізико-математичних дисциплін, доктор технічних наук, професор, Комяк В. М.

Гуляницький Л.Ф.

Цикл наукових праць, поданий Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України на здобуття Державної премії України в області науки і техніки за 2011 рік, містить оригінальні результати з розробки математичних методів та інтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів і систем різноманітної природи. Досліджені задачі синтезу дискретних структур, отримані фундаментальні результати в теорії глобальної оптимізації, моделювання, формування рівнянь руху, керування маніпуляційними системами, оцінювання параметрів і станів об'єктів з урахуванням експериментальних і статистичних даних. Розроблена теорія математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами великих космічних конструкцій з нелінійними характеристиками. Розроблені нові підходи та методи моделювання систем з елементами штучного інтелекту. Отримані авторами фундаментальні результати покладені в основу інформаційних технологій обробки, діагностики, аналізу даних і візуалізації інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем дослідження технічних, фізичних, біологічних та інтелектуальних процесів.
Вважаю, що за рівнем отриманих в циклі робіт "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" результатів авторський колектив (Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І.) заслуговує на присудження Державної премії України в області науки і техніки.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор
технічних наук, провідний науковий співробітник ІК ім.В.М.Глушкова НАН України
Л.Ф.Гуляницький

Машталир Владимир Петрович

Цикл работ посвящен разработке мощного инструментария компьютерного и математического моделирования, конструктивных методов оптимизации, созданию и внедрению высокоинтеллектуальных информационных технологий исследования сложных процессов и систем с учетом пространственной формы объектов разнообразной природы. Коллектив ученых представляет, как географически, так и по направлениям фундаментальных исследований, ведущие научные центры Украины, которые известны своими результатами мирового уровня. Оригинальные фундаментальные научные достижения внесли существенный вклад в решение важнейших прикладных проблем создания новых средств вычислительной техники и программного обеспечения приборов и систем различного назначения, манипуляционных систем и робототехники, систем управления объектами пространственных конструкций, геометрического проектирования, распознавания образов, анализа и синтеза аудио- и видео информации, параллельной обработки информации в режиме реального времени, информационных систем моделирования интеллектуальной деятельности человека и интеллектуальных робототехнических систем на базе телекоммуникационных и информационно-измерительных средств. Коллектив авторов цикла работ "Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов" заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2011 года.
Декан факультета компьютерных наук, Харьковского национального университета радиоэлектроники, д.т.н., профессор Машталир В.П., e-mail: mashtalir@kture.kharkov.ua

Бандурка Олександр Маркович

Я підтримую цю роботу. Безумовно колектив авторів циклу робіт «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.

Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, Академік Академії правових наук України, генерал-полковник міліції О.М.Бандурка

Любчик Л.М.

Цикл наукових праць присвячено розробці інтелектуальних інформаційних технологій комп’ютерного та математичного моделювання та оптимізації складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.
Важливий здобуток виконаних досліджень – це якісно новий рівень теоретичного обґрунтування і практичної реалізації математичних моделей та оптимізаційних методів розв’язання задач геометричного проектування. Розроблені нові інтелектуальні комп’ютерні технології дослідження складних процесів і систем, що відрізняються побудовою єдиного математичного та інформаційного інструментарію для дослідження фізичних процесів і природних явищ, створенням теоретичних основ синтезу високопродуктивних проблемно-орієнтованих і спеціалізованих систем обробки інформації, які відображають принципи ієрархічності, рекурсивності, глибокого розпаралелювання алгоритмів. Отримані наукові результати мають велике практичне значення, оскільки створили базу розв’язання важливих прикладних задач створення нових приладів і систем різного призначення, зокрема маніпуляційних та робототехнічних систем, систем керування об’єктами просторових конструкцій та систем геометричного проектування.
Вважаю, що цикл наукових праць «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.
Завідувач кафедри комп’ютерної математики і математичного моделювання НТУ "ХПІ", Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор
технічних наук, професор Л.М.Любчик

Павлиш В.М.

Одержані авторами наукові досягнення з штучного інтелекту, теорії оптимізації, розпізнавання образів, математичного та комп’ютерного моделювання, управління системами автоматизованого проектування, теорії алгоритмів і систем обробки інформації склали суттєвий внесок у вирішення прикладних проблем робототехніки, систем керування об’єктами просторових конструкцій з нелінійними характеристиками, геометричного проектування, інформаційних та комп’ютерних технологій. Результати роботи підтверджені численними патентами, авторськими свідоцтвами та грантами.
Вважаю, що авторський колектив: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року.
В.М. Павлиш, д.т.н., професор, зав.кафедри обчислювальної математики і програмування Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»

Раскин Лев Григорьевич

Коллектив авторов представляет ведущие научные центры Киева, Харькова, Львова, Донецка, Днепропетровска и широко известен своими результатами как на Украине, так и за рубежом. Работа объединена единой методологией исследования, включая математическое моделирование реальных пространственных объектов и их взаимоотношений, исследование классов задач размещения, покрытия и разбиения, оптимизации структуры и параметров сложных процессов и систем с объектами произвольной пространственной формы, создание новейших высокоинтеллектуальных информационных технологий их моделирования и практическое внедрение разработанных систем. Важной особенностью представленной работы является тот факт, что наряду с публикациями в высокорейтинговых международных научных журналах, получены десятки патентов и авторских свидетельств на изобретения. Безусловно поддерживаю данную работу.

Заведующий кафедрой компьютерного мониторинга и логистики НТУ «ХПИ», доктор технических наук, профессор Л.Г.Раскин

Харламов А.А.

Цикл научных работ "Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов" представляет собой фундаментальный 40-летний труд коллектива ученых из разных регионов Украины. Результаты проведенных работ позволили решить многие проблемы в областях современных средств вычислительной техники и программного обеспечения приборов и систем различного назначения, манипуляционных систем и робототехники, систем управления объектами пространственных конструкций, геометрического проектирования, распознавания образов, анализа и синтеза аудио и видео информации, параллельной обработки информации в режиме реального времени, информационных систем моделирования интеллектуальной деятельности человека и интеллектуальных робототехнических систем на базе телекоммуникационных и информационно-измерительных средств.
Научная значимость исследований подтверждена более чем 100 монографиями, учебниками, учебными пособиями и более чем 1200 научными статьями.
Практическая ценность исследований подтверждается более чем 70 патентами в области современных информационных технологий. Профессионализм и качество выполненных работ подтверждены на мировом уровне, что позволило коллективу получить финансовую поддержку зарубежных учреждений Европейского Союза и США.
Учитывая объём и значимость выполненных работ, я считаю, что авторский коллектив цикла научных работ "Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов" заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2011 год.

Д.т.н., професор кафедры Прикладной и экспериментальной лингвистики Московского государственного лингвистического университета, с.н.с. Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Главный редактор российского журнала «Речевые технологии»

Шило В.П.

Авторський колектив циклу наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" складають фахівці в області математичного моделювання, теорії оптимізації, комп’ютерних інформаційних технологій та штучного інтелекту із наукових центрів Львова, Дніпропетровська, Донецька, Києва та Харкова. Про високу наукову кваліфікацію авторів свідчить велика кількість монографій, статей, патентів, доповідей на конференціях, участь у національних та міжнародних проектах. Авторами створено потужний інструментарій нових математичних методів моделювання та оптимізації та застосовано його для розв’язання практичних задач дослідження складних процесів і систем із урахуванням просторових форм об’єктів. Перевагою циклу робіт є те що він включає як фундаментальні результати, так і отримані на їх основі багато чисельні прикладні розробки.
Вагомий внесок у розвиток теорії та методів дискретної оптимізації вносять результати, наведені у розділі 1 циклу робіт. Вони дають методологію опису математичних задач пакування, розкрою, компоновки, покриття та розбиття з урахуванням різного роду технологічних обмежень. Теорія опуклого продовження функцій, заданих на евклідових комбінаторних множинах, дає апарат для обґрунтування методів евклідової комбінаторної оптимізації. Розроблені методи негладкої оптимізації в сполученні із лагранжевими релаксація ми дають можливість отримувати ефективні оцінки цільової функції в задачах дискретного програмування.
Вважаю, що автори циклу робіт “Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів” заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2011 році.

Провідний науковий співробітник ІК ім.В.М.Глушкова НАН України, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
В.П.Шило

Харазішвілі Ю.М.

Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів” присвячено розробці потужного інструментарію комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивних методів оптимізації, створенні та впровадженні високоінтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів. Наведені у циклі праць наукові результати склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних проблем створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, маніпуляційних систем та робототехніки, систем керування об’єктами просторових конструкцій, геометричного проектування, розпізнавання образів, аналізу й синтезу аудіо і відео інформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та інтелектуальних робототехнічних систем на базі телекомунікаційних і інформаційно-вимірювальних засобів. Побудовані математичні моделі та розроблені конструктивні методи розв'язання основних оптимізаційних задач розміщення з урахуванням технологічних обмежень. Розвинуто класичну теорію оптимізації негладких опуклих функцій, методи якої базуються на зовнішній апроксимації множини екстремумів еліпсоїдами з монотонним зменшенням їх об'єму. Побудовано нові сімейства субградієнтних методів з перетворенням простору для знаходження точки мінімуму опуклої функції при апріорному знанні оптимального значення функції, які мають прискорену збіжність при розв'язуванні задач з яружними особливостями.
Розроблені нові інформаційні технології обробки, аналізу, діагностики даних і візуалізації інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем дослідження технічних, фізичних, біологічних та інтелектуальних процесів, які базуються на розроблених авторським колективом фундаментальних математичних методах оптимізації, моделювання, аналізу і синтезу складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторових форм об'єктів
Вважаю, що за даний цикл робіт авторський колектив у складі: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує отримання Державної премії України в області науки і техніки за 2011 рік.

Заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, кандидат технічних наук, с.н.с., доктор економічних наук Харазішвілі Ю.М.

Ляшенко І. М.

Наведені у циклі робіт „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів”, автори: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. оригінальні фундаментальні наукові досягнення склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних проблем створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, маніпуляційних систем та робототехніки, систем керування об’єктами просторових конструкцій, геометричного проектування, розпізнавання образів, аналізу й синтезу аудіо і відео інформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та інтелектуальних робототехнічних систем на базі телекомунікаційних і інформаційно-вимірювальних засобів. Цикл робіт об’єднаний єдиною методологією дослідження, включаючи моделювання реальних просторових об’єктів, формалізацію їх взаємовідношень, дослідження класів базових задач розміщення, покриття і розбиття, оптимізації структури та параметрів складних процесів і систем з об'єктами довільної просторової форми, створення новітніх високоінтелектуальних інформаційних технологій їх моделювання та практичне впровадження розроблених систем. Отримані результати широко відомі як в Україні, так і за кордоном, оголошувались на великій кількості наукових конференцій різного рівня, опубліковані у рейтингових журналах, монографіях, автори на свої розробки отримали патенти і авторські свідоцтва.
Вважаю, що дана робота відповідає рівню робіт які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, а авторський колектив заслуговує на її отримання в 2011 році.

Доктор фіз.-мат. наук, професор,
академік Академії наук вищої школи України,
Заслужений професор Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
Ляшенко І.М.

Азарсков В. М.

Результати науково-дослідної роботи представлені відомими в Україні та зарубіжжі колективами вчених Харкова, Києва, Львова, Донецька і Дніпропетровська. Автори представили оригінальну методологію дослідження складних об'єктів і процесів, яка грунтується на сучасній теорії математичного і статистичного моделювання, структурно-параметричної ідентифікації, оптимального оцінювання та оптимального керування. Для виділених класів стохастичних систем з нелінійностями стосовно змінних та параметрів створено теорію математичного моделювання, яка дала можливість синтезувати системи оптимального керування для нестаціонарних просторово розподілених об’єктів. Зокрема, це великі просторові космічні конструкції, які представляють собою складні системи, що інтегруються з множини різнотипових елементів, які об’єднуються між собою граничними умовами.
У циклі робіт який подано на присудження Державної премії України в області науки і техніки за 2011 рік отримано нові оригінальні результати в галузі створення сучасних інтелектуальних інформаційних технологій, що грунтуються на ймовірнісно-статистичних методах. Отримані авторами результати внесли суттєвий вклад в розв’язання прикладних задач стосовно оптимального керування робото- технічними системами, теорію і практику розпізнавання образів, створення інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини, розробки та реалізації інформаційно-вимірювальних систем для промислового застосування.
Всі результати з достатньою повнотою опубліковані у вітчизняних і зарубіжних виданнях,на створені пристрої і системи керування отримано десятки патентів та авторських свідоцтв на винаходи.
Безумовно підтримую представлену роботу на присудження державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідуючий кафедрою систем керування Національного авіаційного університету, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Азарсков В.М.

Гожий О.П.

Цілком підтримую цикл робіт «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» оскільки він містить ряд нових фундаментальних результатів стосовно розробки сучасної теорії системного аналізу та проектування просторово розподілених об’єктів, теорії їх математичного моделювання та синтезу систем оптимального і адаптивного керування для використання в реальному часі. Автори отримали принципово нові результати в теорії розпізнавання образів та паралельної обробки даних на розподілених комп’ютерних системах, а також у створенні ієрархічних систем управління. Представлені результати ґрунтуються на єдиній системній методології дослідження та єдиному підході до створення математичного опису складних процесів і систем. Всі розробки знаходяться на самому високому сучасному міжнародному рівні, про що свідчать сотні публікацій у зарубіжній та вітчизняній науковій періодиці. Практична значущість розробок підтверджена патентами, авторськими свідоцтвами та впровадженням у практику використання.

Декан факультету комп’ютерних наук Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, к.т.н., проф. Гожий О.П.

Задірака В.К.

Поданий на здобуття Державної премії України в області науки і техніки за 2011 рік цикл наукових праць „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів”, об’єднаний єдиною методологією дослідження складних процесів і систем, розробкою нових методів моделювання і оптимізації реальних просторових об’єктів і створенням на їх основі високоінтелектуальних інформаційних технологій. Особливо хочу відмітити розробку нових методів конструювання складних систем з об’єктами, що мають довільну просторову форму, метричні характеристики та відповідне взаємне розташування з урахуванням технологічних обмежень. В цьому напрямі досліджень отримані результати світового рівня. Розроблені нові та набули подальшого розвитку класичні методи дискретної та комбінаторної оптимізації, глобальної статистичної оптимізації багатоекстремальних функцій, некласичні методи нескінченновимірного математичного програмування з булєвими змінними, чисельні методи оптимізації негладких функцій. Розроблено прикладні засоби побудови єдиного математичного інформаційного інструментарію для всебічного і повного дослідження фізичних процесів і природних явищ, який включає методи аналізу, синтезу, розпізнавання, класифікації, розпаралелювання для швидкої обробки інформації в режиміреального часу.
Вважаю, авторський колектив у складі - Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлєв С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує на отримання Державної премії України в області науки і техніки у 2011 році.

Задірака В.К., завідувач відділу оптимізації чисельних методів Інституту кібернетики НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Дейнека В.С.

Коментуючи цикл наукових праць „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів”, поданий авторським колективом у складі: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І., відзначу, що представлені у циклі робіт результати є новими та оригінальними і відображають сучасний рівень фундаментальних і прикладних досліджень в області оптимізації, прикладної математики, штучного інтелекту, робототехніки та автоматизованого проектування. Вчені, що входять в авторський колектив – це відомі науковці у своїй галузі, які подали цілісне дослідження складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів. Вважаю, що за отриманими результатами даний цикл відповідає рівню робіт, що висуваються на Державні премії України в області науки і техніки, а автоський колектив цілком заслуговує на її отримання у 2011 році.

Дейнека В.С., академік-секретар відділення інформатики НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України

Перепелиця В.О.

Поддерживаю выдвижение работы на премию в области физико-математических наук. Многолетний опыт и фундаментальные наработки авторов оказали значительное влияние на развитие как прикладной математики в целом, так и конкретных приложений в различных областях деятельности.
Авторы работы широко известны своими научными публикациями как в Украине, так и за рубежом. Полученные авторами результаты позволяют существенно улучшить подходы к решению прикладных задач в области математического моделирования, распознавания образов, обработке информации, создании интеллектуальных информационных систем. Новые подходы к решению оптимизационных задач находят применение в области автоматизированного проектирования, при анализе сложных технических и экономических процессов.
Считаю, что авторы цикла научных работ"Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов" Грицык В.В., Шевченко А.И., Киселева Е.М., Яковлев С.В., Бидюк П.И., Гиль Н.И., Крак Ю.В., Куляс А.И., Романова Т.Е., Стецюк П.И. заслуживают присуждения государственной премии в области физико-математических наук.
Профессор кафедры экономической кибернетики
Запорожского национального университета
Доктор физико-математических наук, профессор Перепелица В.А.