Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"

р36

Автори:

Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І.,

Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І.

 

Представлений  Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

      Цикл наукових праць включає результати теоретичних досліджень з розробки нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.

Фундаментальні наукові результати авторів є суттєвим внеском у розв’язання найважливіших прикладних задач створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, розпізнавання образів, робототехніки, геометричного проектування, керування космічними апаратами та маніпуляційними системами, аналізу й синтезу аудіо- і відеоінформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, створення інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини.

Теоретичні засади моделювання складних процесів і систем покладені в основу вирішення прикладних проблем, що досліджувались в рамках державних науково-технічних програм на замовлення міністерств і відомств України, а також отримали підтримку закордонних установ Європейського Союзу та США.

Цикл робіт об'єднує 27 монографій та 250 наукових статей (з них 110 статей - у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS.

Надіслати коментар

Коментарі

Раскин Лев Григорьевич

Коллектив авторов представляет ведущие научные центры Киева, Харькова, Львова, Донецка, Днепропетровска и широко известен своими результатами как на Украине, так и за рубежом. Работа объединена единой методологией исследования, включая математическое моделирование реальных пространственных объектов и их взаимоотношений, исследование классов задач размещения, покрытия и разбиения, оптимизации структуры и параметров сложных процессов и систем с объектами произвольной пространственной формы, создание новейших высокоинтеллектуальных информационных технологий их моделирования и практическое внедрение разработанных систем. Важной особенностью представленной работы является тот факт, что наряду с публикациями в высокорейтинговых международных научных журналах, получены десятки патентов и авторских свидетельств на изобретения. Безусловно поддерживаю данную работу.

Заведующий кафедрой компьютерного мониторинга и логистики НТУ «ХПИ», доктор технических наук, профессор Л.Г.Раскин

Дивак М.П.

Представлений науковий багаторічний доробок авторів є значним внеском у розвиток математичного моделювання складних систем. Особливо хотів би відмітити нові наукові результати, наведені у цьому циклі праць, пов'язані із розробкою методів розв'язування оптимізаційних задач пакування, розкрою, компоновки, покриття та розбиття в складних системах з об'єктами довільної просторової форми з урахуванням похибок вихідних даних. Вказаний цикл робіт є одним із найбільших внесків вітчизняних вчених у розвиток нового напряму інтервального аналізу - інтервальної геометрії. Набули подальшого розвитку методи теорії оптимізації та алгоритми їх комп'ютерної реалізації, що уможливило створення нових методів структурної та параметричної ідентифікації моделей складних систем. Створені фундаментальні основи моделювання з урахуванням просторової форми об'єктів набули широкого застосування для розв'язання конкретних прикладних задач, відображених у працях авторів представленого циклу.
Підтримую висунення данного циклу робіт і вважаю, що колектив авторів Грицик В.В., Шевченко А.І., Кісельова О. М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А. І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010р.

Декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету, д.т.н., проф., Дивак Микола Петрович

Лебедев О.Д.

Поддерживаю выдвижение работы на премию в области физико-математических наук.
Авторы работы уже известны своими научными публикациями как в Украине, так и за рубежом.

Считаю, что авторы цикла научных работ "Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов" Грицык В.В., Шевченко А.И., Киселева Е.М., Яковлев С.В., Бидюк П.И., Гиль Н.И., Крак Ю.В., Куляс А.И., Романова Т.Е., Стецюк П.И. заслуживают присуждения государственной премии в области физико-математических наук.

Выпускник ФУПМ МФТИ,
Директор компании ЕMT, Киев

Волошин А.И.

В данном цикле научных работ приведены как новые оригинальные фундаментальные результаты, так и разработанные на их основе информационные технологии, которые позволяют решить важные задачи в области оптимального проектирования и управления сложными объектами, робототехники, искусственного интеллекта. Это выгодно отличает эту работу от других работ, выдвинутых на соискание Государственной премии Украины. Разработанные комплексы прикладных программ для решения задач геометрического проектирования, размещения, покрытия и разбиения, оптимизации структуры и параметров сложных процессов и систем с объектами произвольной пространственной формы успешно используются в промышленности, в том числе и на НКМЗ. Научная квалификация автором цыкла не вызывает сомнений, о чем свидельствует и количество монографий, статей, патентов, докладов на конференциях, участие национальных и международных научных проектах.
Считаю, что цикл научных работ "Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов" содержит новые важные результаты, а его авторы: Грицык В.В., Шевченко А.И., Киселева Е.М., Яковлев С.В., Бидюк П.И., Гиль Н.И., Крак Ю.В., Куляс А.И., Романова Т.Е., Стецюк П.И. вполне заслуживают на получение за эту работу Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 году.

Зам. председателя правления - главный инженер ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод" Волошин А. И.

Кнопов П.С.

Підтримую даний цикл наукових праць. Його автори внесли вагомий теоретичний та практичний вклад у розвиток теорії та чисельних методів оптимізації. Головні досягнення Харківської, Дніпропетровської та Київської шкіл оптимізації відображено у першому розділі даного циклу. Відмічу тільки результати в області негладкої оптимізації, які розвивають арсенал методів відомої школи академіка Наума Зуселевича Шора. Вони представлені роботами Кисельової О.М. (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) та Стецюка П.І. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова) та включають як розвиток нових сімейств субградієнтних методів мінімізації негладких опуклих функцій, так і використання найкращих варіантів r-алгоритмів при знаходженні ефективних лагранжевих оцінок цільової функції в складних комбінаторних задачах оптимізації. Другий аспект повязаний із розвитком самої техніки лагранжевих оцінок та способів їх покращення за рахунок функціонально надлишкових обмежень в багатоекстремальних квадратичних моделях. Цей напрям розглядається як один із ефективних шляхів для обгрунтування поліноміальних алгоритмів для тих класів комбінаторних задач, які можна сформулювати у формі квадратичних екстремальних задач.
Вважаю, що автори циклу «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова П.С.Кнопов.

Рядно О.А.

В ході виконання робіт, що увійшли до циклу «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів», були отримані фундаментальні результати. Авторами запропоновано методи структурної і параметричної ідентифікації просторових конструкцій, методи моделювання нестаціонарних нелінійних процесів довільної природи із різними видами невизначеності, побудовано нові нелінійні математичні моделі просторових конструкцій. Результати є актуальними та мають практичну значимість, яку підтверджують акти впровадження та патенти. В ході досліджень результати постійно обговорювалися на міжнародних конференціях та симпозіумах, оформлювалися у вигляді наукових статей та монографій.
До складу колективу авторів входять провідні вчені нашої країни, відомі своїми науковими досягненнями у світовій науці. Вони є представниками потужних наукових центрів України, засновниками наукових шкіл, які вже давно відомі науковій громадськості завдяки якості своїх досліджень.
Підтримую цю роботу і вважаю, що колектив авторів Грицик В.В., Шевченко А.І., Кісельова О. М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А. І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010р.
Проректор з наукової роботи Дніпропетровської державної фінансової академії, д.т.н.,проф. Рядно О.А.

Тимошенко Валерій

Даний цикл праць висунуто колективом авторів, у складі якого визнані вчені, відомі своїми науковими результатами в Україні та світі. Представлені роботи є дуже важливими для України, оскільки вони є не тільки методичною основою для впровадлження інформаційних технологій та компютеризації при проектуванні слкладних технічних систем, оптимальному розподілі рескрсів, тощо, а й мають велике практичне значення для вирішення важливих проблем підвищення ефективності багатьох галузей економіки( зокрема. космічної та літакобудівної) України. Авторами одержані фундаментальні результати завдяки комплексному системному підходу до їх розв’язання. Одержано нові математичні моделі складних процесів та систем з урахуванням просторової форми об'єктів, обґрунтовано нові оптимізаційні методи, на основі яких побудовано алгоритми розв’язання поставлених задач і розроблена програмна реалізація. Дослідження проводились протягом багатьох років на базі наукових шкіл, що були засновані авторами представлених праць. Отримані результати знаходятьс на рівні, а по деяким питанням і превищують вимоги світових стандартів. Вони покладені в основу вирішення фундаментальних прикладних проблем, що досліджувались в рамках державних науково-технічних програм на замовлення міністерств і відомств України. Результати циклу робіт відображенов понад 100 монографій, підручників, навчальних посібників та 1200 наукових статей.
Теоретичні засади моделювання складних процесів і систем

Вважаю, що автори циклу наукових праць “Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів” Грицик В.В., Шевченко А.І., Кісельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, доктор физ.-мат. наук, профессор Тимошенко В.І.

заступник директора Інституту технічной механіки НАН України та Национального космічного агенства України

Юрій Михайлович Харазішвілі

Цикл наукових праць присвячено розробці потужного інструментарію комп’ютерного та математичного моделювання, конструктивних методів оптимізації, створенні та впровадженні високоінтелектуальних інформаційних технологій дослідження складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів. Наведені у циклі праць наукові результати склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних проблем створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, маніпуляційних систем та робототехніки, систем керування об’єктами просторових конструкцій, геометричного проектування, розпізнавання образів, аналізу й синтезу аудіо і відео інформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та інтелектуальних робототехнічних систем на базі телекомунікаційних і інформаційно-вимірювальних засобів. Побудовані математичні моделі та розроблені конструктивні методи розв'язання основних оптимізаційних задач розміщення з урахуванням технологічних обмежень. Розвинуто класичну теорію оптимізації негладких опуклих функцій, методи якої базуються на зовнішній апроксимації множини екстремумів еліпсоїдами з монотонним зменшенням їх об'єму. Побудовано нові сімейства субградієнтних методів з перетворенням простору для знаходження точки мінімуму опуклої функції при апріорному знанні оптимального значення функції, які мають прискорену збіжність при розв'язуванні задач з яружними особливостями.
Розроблені нові інформаційні технології обробки, аналізу, діагностики даних і візуалізації інформації для створення оригінальних і удосконалення існуючих засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем дослідження технічних, фізичних, біологічних та інтелектуальних процесів, які базуються на розроблених авторським колективом фундаментальних математичних методах оптимізації, моделювання, аналізу і синтезу складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторових форм об'єктів
Вважаю, що за даний цикл робіт авторський колектив у складі: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує отримання Державної премії України в області науки і техніки.

Заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, кандидат технічних наук, с.н.с., доктор економічних наук Харазішвілі Ю.М.

Дорогов Александр Юрьевич

Исследование и разработка новых методов и технологий для моделирования сложных процессов и систем является важной проблемой в области кибернетики и информатики. В цикле работ "Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов" предложены новые оригинальные методы и подходы к решению задач, которые возникают в даной области иследований. Хочу отметить некоторые из них. Предложен комплексный подход к распознаванию и идентификации сложных ситуаций, который базируется на аналогии с методами коллективного принятия решений и эффективно используются во многих прикладных задачах. Разработаны методы теории редукции, направленные на установление такого соотношения сложности возобновляемой функции и объема эмпирических данных, которые обеспечивают необходимые качество и надежность решения задачи. Разработаны методы моделирования нестационарных нелинейных процессов произвольной природы с неопределенностями структурного, статистического и параметрического характера. Предложены новые подходы и методы для моделирования мышления в системах с искусственным интеллектом. Создан комплекс программ, который позволяет имитировать деятельность функциональных систем мозга человека на основе углубленного изучения структурно-функциональной организации нервной системы человека. Проведены экспериментально-теоретические исследования интеллектуально-творческих процессов человека при формировании новых знаний и решений. Разработаны основы теории алгоритмов и систем обработки информации, которые имеют параллельную структуру, предложены конструктивные подходы для построения таких алгоритмов с учетом их физической и вычислительной реализации. Выделены классы алгоритмов, которые допускают автоматическую реализацию в системах реального времени.
Разработаны новые перспективные информационные технологии обработки, анализа, диагностики данных и визуализации информации для создания оригинальных и усовершенствования существующих средств вычислительной техники и программного обеспечения приборов и систем исследования технических, физических, биологических и интеллектуальных процессов. Созданные новые интеллектуальные информационные технологии базируются на разработанных авторским коллективом фундаментальных математических методах оптимизации, моделирования, анализа и синтеза сложных процессов и систем разнообразной природы с учетом пространственных форм объектов.
Считаю, что по уровню и качеству полученных результатов авторский коллектив заслуживает получения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 году

Дорогов А.Ю., доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

Гупал А.М.

Представлений цикл наукових праць містить результати багаторічних досліджень, які проводилися у провідних наукових центрах України в галузі математичного моделювання, теорії оптимізації, комп'ютерних інформаційних технологій і штучного інтелекту. Теоретичні результати проведених досліджень покладені в основу створення нових засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення систем різного призначення, включаючи системи моделювання інтелектуальної діяльності людини, системи управління об'єктами просторових конструкцій, геометричного проектування, розпізнавання образів, паралельної обробки інформації в режимі реального часу. Авторами створено сучасні інформаційні технології для дослідження складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів. Слід зазначити, що у розглянутих напрямках авторами опубліковано понад 100 монографій, підручників, навчальних посібників,понад 1200 статей, результати доповідалися на більш ніж 100 міжнародних конференціях, симпозіумах і семінарах.
Вважаю, що за цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" авторський колектив у складі - Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова Є.М., Яковлєв С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор А.М. Гупал

Володимир Іванович Гарбарчук

У циклі наукових праць «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів» наведені нові оригінальні фундаментальні результати по дослідженню складних систем різноманітної природи і створенню, на їх основі, комп’ютерних технологій для вирішення багатьох прикладних задач. Створена методологія побудови математичних моделей процесів та систем, що спрямована на оптимізацію проектування, моделювання, формування рівнянь руху маніпуляційних роботів, керування, оцінювання параметрів і станів об’єктів з урахуванням експериментальних і статистичних даних. Розроблена теорія математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами великих космічних конструкцій з нелінійними характеристиками. Розроблені нові підходи і методи моделювання систем з елементами штучного інтелекту.Створено теоретичні основи синтезу високопродуктивних проблемно-орієнтованих і спеціалізованих систем обробки інформації, які відображають принципи ієрархічності, рекурсивності, глибокого розпаралелювання алгоритмів на заданому рівні з метою обробки інформації в темпі її надходження. Отримано загальні термальні подання моделей і алгоритмів, що відображають ієрархічність складних задач на різних рівнях та дозволяють ефективно описати ланцюгові та гіллясті фізичні процеси, що характеризують стан складних технічних систем, об’єктів, довкілля тощо.
Відзначу, що результати авторів циклу наукових праць добре відомі у світовому науковому товаристві. Вважаю, що автори даного циклу праць - Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговують на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Гарбарчук В.І.,
доктор технічних наук, профессор, кафедра електроніки, Люблiньського університету технологій, Люблін, Польща

ВОЙТОВИЧ І.Д.

Розробка нових математичних методів оптимізації та інформаційних технологій для дослідження об'єктів з урахуванням їх просторової форми є важливою проблемою як з точки зору фундаментальних досліджень, так і практичних застосувань. Нові результати, наведені у циклі робіт, який висувається на здобуття Державну премію України в галузі науки і техніки за 2010 рік, мають комплексний характер і спрямовані на вирішення проблем даного класу. Авторський колектив циклу робіт складається з відомих вчених у цій галузі, які працюють у провідних університетах і академічних установах України. Кваліфікація усіх членів авторського колективу і їх рівень наукових досягнень не викликає сумніву, а отримані результати відповідають світовому рівню. Серед отриманих результатів хочу виділити розробку прикладних засобів побудови єдиного математичного інформаційного інструментарію для всебічного і повного дослідження фізичних процесів і природних явищ, який включає низку методів відбору, розпізнавання, класифікації швидкої обробки та розпарелелювання інформації, побудови архітектури технічних засобів і математичних моделей для створення на цій основі високоефективних спеціалізованих і проблемно-орієнтованих інформаційно-аналітичних систем реального часу. Розроблено новий індуктивний метод побудови збалансованих нейронечітких моделей у формі Бернштейна на основі байєсівської регресії на опорних векторах у характеристичному просторі поліноміальних функцій Без'є-Бернштейна, який відрізняється від відомих можливістю задавати апріорно елементи структури моделі та високою якістю оцінок прогнозів нестаціонарних стохастичних процесів з нелінійностями відносно змінних. Запропоновано формальний підхід до проектування штучних імунних систем, який дозволив розробити оригінальну штучну імунну систему для розв'язання задачі прогнозування часових рядів значень контрольованих параметрів і змінних, яка забезпечує значне зменшення витрат часу на навчання популяції при збереженні високої якості прогнозу. У рамках створеної інформаційно-аналітичної системи технічного діагностування така штучна імунна система використовується при розв'язанні задачі прогнозування технічного стану об'єкта діагностування і задачі опису відсутніх спостережень у вузлах байєсової мережі.
В цілому вважаю, що за даний цикл праць авторський колектив у складі - Грицик В. В., Шевченко А.І., Кiсельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує отримання Державної премії України в області науки і техніки у 2010 році.
Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України Войтович І.Д.

Вольдемар Вуйчек

Цикл научных работ "Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов", поданный на получение Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 году, авторы: Грицык В.В., Шевченко А.И., Киселева Е.М., Яковлев С.В., Бидюк П.И., Гиль Н.И., Крак Ю.В., Куляс А.И., Романова Т.Е., Стецюк П.И., несмотря на то, что авторы представляют разные научные центры Украины он объединен единой методологией исследования, включая оптимальное управление, моделирование реальных пространственных объектов, оптимизацию структуры и параметров сложных процессов и систем с объектами произвольной пространственной формы, создание новейших высокоинтеллектуальных информационных технологий их моделирования и практическое внедрение разработанных систем. Авторским коллективом получены научные результаты, которые внесли существенный вклад в решение важнейших прикладных проблем создания новых средств вычислительной техники и программного обеспечения приборов и систем различного назначения, манипуляционных систем и робототехники, систем управления объектами пространственных конструкций, геометрического проектирования, распознавания образов, анализа и синтеза аудио- и видео информации, параллельной обработки информации в режиме реального времени, информационных систем моделирования интеллектуальной деятельности человека и интеллектуальных робототехнических систем на базе телекоммуникационных и информационно-измерительных средств. Данные результаты соответствуют мировым достижениям в данных научных областях исследований и хорошо известны не только в Украине, но и за рубежом.
Считаю, что за данный цикл научных работ авторский коллектив вполне заслуживает на получение Государственной премии Украины в области науки и техники в 2010 году.

Доктор технических наук, профессор В.Вуйчек,
Декан факультета электроинженерии и компьютерных наук, Люблинская политехника, Польща

Бардачов Ю.М.

Даний цикл наукових праць об’єднує колектив вчених з Харкова, Львова, Дніпропетровська, Донецька, Києва, які проводять дослідження в напрямку теорії оптимізації, моделювання, розробки комп’ютерних інформаційних технологій та методів штучного інтелекту. Цикл робіт об’єднаний єдиною методологією дослідження, створення новітніх технологій та їх практичного впровадження. Наведені оригінальні фундаментальні наукові досягнення склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних проблем створення сучасних засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, маніпуляційних систем і робототехніки, систем керування об’єктами просторових конструкцій, геометричного проектування, розпізнавання образів, аналізу й синтезу аудіо і відео інформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та інтелектуальних робототехнічних систем на базі телекомунікаційних і інформаційно-вимірювальних засобів Створено методологію математичного моделювання та визначено класи задач оптимізації розміщення (пакування, компоновки та розкрою), покриття і розбиття у складних системах з об'єктами довільної просторової форми. Розглянуті детерміновані, стохастичні, лінійні та нелінійні багатопродуктові задачі оптимального розбиття множин. Виділено клас динамічних задач розбиття з критерієм оптимальності, який залежить від фазових траєкторій і управління заданої керованої системи. Розроблено єдиний підхід, в основі якого лежить зведення нескінченновимірних задач оптимізації до скінченновимірних негладких задач максимізації або негладких максимінних задач. Розроблено концепцію, створено новітні інформаційні технології та ефективні методи моделювання і експериментального дослідження нейроподібних спеціалізованих обчислювальних сіток і середовищ високої живучості для цифрової обробки та аналізу сигналів, обробки складних зображень. Розроблено і виготовлено високопродуктивні спеціалізовані процесори і проблемно-орієнтовані системи на базі системних середовищ, які застосовуються для постановки обчислювальних експериментів при обробці складних зображень в режимі реального часу, а також вирішення важливих народногосподарських задач і екологічних досліджень. Розроблені проблемно-орієнтовані системи для розв’язання задач геометричного проектування складних систем з урахуванням просторових об'єктів, моделювання і розпізнавання мімічних проявів та емоційних станів на обличчі людини, створення інтелектуальних комп’ютерних систем розпізнавання образів, моделювання жестової мови відповідають світовому рівню або є унікальними.
Вважаю, що за цикл робіт „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів”, авторський колектив у складі Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. заслуговує отримання Державної премії України в області науки і техніки у 2010 році.

Ректор Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Ю.М.Бардачов

Володимир

Авторський колектив циклу наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" складають фахівці в області математичного моделювання, теорії оптимізації, комп’ютерних інформаційних технологій та штучного інтелекту із наукових центрів Львова, Дніпропетровська, Донецька, Києва та Харкова. Про високу наукову кваліфікацію авторів свідчить велика кількість монографій, статей, патентів, доповідей на конференціях, участь у національних та міжнародних проектах. Авторами створено потужний інструментарій нових математичних методів моделювання та оптимізації та застосовано його для розв’язання практичних задач дослідження складних процесів і систем із урахуванням просторових форм об’єктів. Перевагою циклу робіт є те що він включає як фундаментальні результати, так і отримані на їх основі багато чисельні прикладні розробки.
Вагомий внесок у розвиток теорії та методів дискретної оптимізації вносять результати, наведені у розділі 1 циклу робіт. Вони дають методологію опису математичних задач пакування, розкрою, компоновки, покриття та розбиття з урахуванням різного роду технологічних обмежень. Теорія опуклого продовження функцій, заданих на евклідових комбінаторних множинах, дає апарат для обґрунтування методів евклідової комбінаторної оптимізації. Розроблені методи негладкої оптимізації в сполученні із лагранжевими релаксація ми дають можливість отримувати ефективні оцінки цільової функції в задачах дискретного програмування.
Вважаю, що автори циклу робіт “Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів” заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор
фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник ІК ім.В.М.Глушкова НАН України
В.П.Шило

Бандурка Олександр Маркович

Понад п’ятнадцять років я спостерігаю за розвитком наукових досліджень за вказаним напрямком, оскільки у очолюємому мною закладі працював начальником факультуту один з авторів творчого колективу.Мені довелось неодноразово приймати високоповажних науковців як з України, так і з закордонних організацій, які високо оцінили наукову та практичну значимість циклу робіт. Отримані результати знайшли широке впровадження й у правоохоронній діяльності. Безумовно колектив авторів циклу робіт «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
Академік Академії правових наук України,
генерал-полковник міліції О.М.Бандурка

Гожий О.П.

ВІДЗИВ
на цикл наукових робіт
«Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів»
Цілком підтримую даний цикл робіт, оскільки він містить ряд нових фундаментальних результатів стосовно розробки сучасної теорії системного аналізу та проектування просторово розподілених об’єктів, теорії їх математичного моделювання та синтезу систем оптимального і адаптивного керування для використання в реальному часі. Автори отримали принципово нові результати в теорії розпізнавання образів та паралельної обробки даних на розподілених комп’ютерних системах, а також у створенні ієрархічних систем управління. Представлені результати ґрунтуються на єдиній системній методології дослідження та єдиному підході до створення математичного опису складних процесів і систем. Всі розробки знаходяться на самому високому сучасному міжнародному рівні, про що свідчать сотні публікацій у зарубіжній та вітчизняній науковій періодиці. Практична значущість розробок підтверджена патентами, авторськими свідоцтвами та впровадженням у практику використання.
Декан факультету комп’ютерних наук Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, к.т.н., проф.. Гожий О.П.

Любчик Л.М.

Представлений цикл наукових праць присвячено розробці інтелектуальних інформаційних технологій комп’ютерного та математичного моделювання та оптимізації складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.
Цикл робіт об’єднаний єдиною методологією дослідження та складає суттєвий внесок в теорію та практику математичного та комп'ютерного моделювання та оптимізації процесів розміщення, покриття та розбиття об'єктів довільної просторової форми. Розроблені фундаментальні методи моделювання, аналізу, синтезу та оптимізації складних просторових конструкцій, доведені до інженерного рівня методи оптимального керування просторовою орієнтацією конструкцій та їх коливаннями, методи структурної і параметричної ідентифікації просторових конструкцій. Важливий здобуток виконаних досліджень – це якісно новий рівень теоретичного обґрунтування і практичної реалізації математичних моделей та оптимізаційних методів розв’язання задач геометричного проектування.
Розроблені також нові інтелектуальні комп’ютерні технології дослідження складних процесів і систем, що відрізняються побудовою єдиного математичного та інформаційного інструментарію для дослідження фізичних процесів і природних явищ, створенням теоретичних основ синтезу високопродуктивних проблемно-орієнтованих і спеціалізованих систем обробки інформації, які відображають принципи ієрархічності, рекурсивності, глибокого розпаралелювання алгоритмів.
Отримані наукові результати мають велике практичне значення, оскільки створили базу розв’язання важливих прикладних задач створення нових приладів і систем різного призначення, зокрема маніпуляційних та робототехнічних систем, систем керування об’єктами просторових конструкцій та систем геометричного проектування.
Вважаю, що цикл наукових праць «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.

Завідувач кафедри комп’ютерної математики і математичного моделювання НТУ "ХПІ", Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор
технічних наук, професор Л.М.Любчик

Демченко Николай Петрович

Цикл работ охватывает различные тематические области вычислительной математики, информатики, искусственного интеллекта, теории управления и автоматизированного проектирования. Представлены результаты многолетних исследований, выполненных в крупнейших научных центрах Украины.
Научные достижения членов авторского коллектива внесли существенный вклад в решение важнейших фундаментальных и прикладных проблем создания новых средств вычислительной техники, робототехники, систем управления объектами пространственных конструкций, геометрического проектирования, распознавания образов, анализа и синтеза аудио- и видео информации, параллельной обработки информации в режиме реального времени, информационных систем моделирования интеллектуальной деятельности человека и интеллектуальных робототехнических систем на базе телекоммуникационных и информационно-измерительных средств.
Коллективом разработаны конструктивные средства математического и компьютерного моделирования сложных систем с объектами, которые имеют произвольную пространственную форму, метрические характеристики и соответствующее взаимное расположение с учетом технологических ограничений. Одним из важнейших достижений проведенных исследований является качественно новый уровень теоретического обоснования и практической реализации математических моделей.
Создана методология построения математических моделей процессов и систем, которая направлена на оптимальное проектирование, моделирование, формирование уравнений движения, управление, оценивание параметров и состояний объектов с учетом экспериментальных и статистических данных. Разработаны новые подходы и методы моделирования систем с элементами искусственного интеллекта.
Разработаны научно-методологические основы исследования и создания интеллектуальных робототехнических систем нового поколения с повышенными умственными и двигательными функциями, которые реализованы в серии мобильных маневренных интеллектуально-механических шагающих роботов широкого назначения.
Практическая значимость полученных результатов подтверждается свыше 70 патентами, авторскими свидетельствами, актами внедрения, свидетельствами о регистрации авторских прав на произведение, созданием современных информационных технологий мирового уровня для исследования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов.
Представленный цикл работ "Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов" достоин присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники Украины в 2010г.

Доктор биологических наук,
профессор, академик Демченко Н.П.

Черній Володимир Ілліч

Актуальність теми циклу робіт не викликає сумнівів, тому що вона відображає сучасні тенденції розвитку досліджень у галузі інтелектуальних комп’ютерних технологій. Методи моделювання та оптимізації складних процесів і систем є базовими елементами досліджень та розробки нових засобів обчислювальної техніки, робототехніки, паралельної обробки інформації та моделювання інтелектуальної діяльності людини, що свідчить про важливість та сучасність нових наукових знань, отриманих за результатами теоретичних і практичних досліджень.

Тривалий період співпраці, світовий досвід й широка географія колективу вчених, велика кількість патентів, авторських свідоцтв та актів впровадження отриманих результатів є підтвердженням їх практичної значущості як на всеукраїнському, так і на світовому рівні. В цілому, отримані результати є новими науковими знаннями на стику таких галузей знань як моделювання, аналіз, синтез та оптимізація складних систем об’єктів довільної просторової форми.

Цикл робіт є узагальненою працею, об’єднаною єдиною методологією досліджень, що містить найновіші фундаментальні результати в галузі розвитку класичних теорій і концепцій сучасних інтелектуальних комп’ютерних технологій.

Вважаю, що потужний колектив авторів у складі Грицика В.В., Шевченка А.І., Кисельової О. М., Яковлева С.В., Бідюка П.І., Гіля М.І., Крака Ю.В., Куляса А. І., Романової Т.Є., Стецюка П.І. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010р. за цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютері технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів”.

Черній Володимир Ілліч, д .мед.н., професор, член-кореспондент АМН України, зав. кафедри інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти Донецького медичного університету імені М. Горького

Бочкарьов О.І.

Цикл наукових пряць „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів”, об’єднаний єдиною методологією дослідження, створення новітніх технологій та їх практичного впровадження у виробництво. Ця надзвичайно важливо для промислових підприємств, які займаються проектування та випуском складної наукоємної продукції. З цієї точки зору серед результатів, наведених у циклі робіт слід відзначити розроблені конструктивні методи розв'язання основних оптимізаційних задач розміщення з урахуванням технологічних обмежень (зон заборони, заданих відстаней між об’єктами, можливості їх обертання та похибок вихідних даних), у тому числі задач розміщення неорієнтованих складених об’єктів. Створено методологію математичного та комп'ютерного моделювання задач покриття заданої області об'єктами довільної просторової форми. Нові оригінальні результати отримані для дослідження просторових космічних конструкцій. Побудовано математичні моделі просторових конструкцій з нелінійностями у просторі станів, запропоновані оригінальні алгоритми оптимального оцінювання станів. Розроблені і доведені до інженерного рівня методи оптимального керування просторовою орієнтацією конструкцій та їх коливаннями. Розроблені методи структурної і параметричної ідентифікації просторових конструкцій та створено відповідні обчислювальні процедури, призначені для використання в режимі реального часу. Створена методологія побудови математичних моделей процесів та систем, що спрямована на оптимізацію проектування, моделювання, формування рівнянь руху, керування, оцінювання параметрів і станів об’єктів з урахуванням експериментальних і статистичних даних. Розроблені методи математичного моделювання, оптимальної фільтрації та оптимального керування елементами великих космічних конструкцій з нелінійними характеристиками. На розроблені системи отримані патенти і авторські свідоцтва.
Все це дає підстави підтримати поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2010 році цикл наукових праць „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів”, автори: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І.

Голова правління ПАТ «ЕЛМІЗ» Бочкарьов О.І.

Ляшенко Ігор Миколайович

Наведені у циклі робіт „Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів”, автори: Грицик В.В., Шевченко А.І., Кисельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В., Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І. оригінальні фундаментальні наукові досягнення склали суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних проблем створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, маніпуляційних систем та робототехніки, систем керування об’єктами просторових конструкцій, геометричного проектування, розпізнавання образів, аналізу й синтезу аудіо і відео інформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини та інтелектуальних робототехнічних систем на базі телекомунікаційних і інформаційно-вимірювальних засобів. Цикл робіт об’єднаний єдиною методологією дослідження, включаючи моделювання реальних просторових об’єктів, формалізацію їх взаємовідношень, дослідження класів базових задач розміщення, покриття і розбиття, оптимізації структури та параметрів складних процесів і систем з об'єктами довільної просторової форми, створення новітніх високоінтелектуальних інформаційних технологій їх моделювання та практичне впровадження розроблених систем. Отримані результати широко відомі як в Україні, так і за кордоном, оголошувались на великій кількості наукових конференцій різного рівня, опубліковані у рейтингових журналах, монографіях, автори на свої розробки отримали патенти і авторські свідоцтва.
Вважаю, що дана робота відповідає рівню робіт які висуваються на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, а авторський колектив заслуговує на її отримання в 2010 році.

Доктор фіз.-мат. наук, професор,
академік Академії наук вищої школи України,
Заслужений професор Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Ляшенко І.М.

Краснопольський Володимир

ВІДЗИВ
на науково-дослідну роботу

«Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів»
У дослідженнях з комп’ютерної обробки зображень вдосконалено наукові засади автоматичного комп’ютерного розпізнавання образів, технологію формування структурного опису зображень та методи їх обробки, що дозволило вирішувати широке коло задач інтелектуального аналізу візуальної інформації.
Запропоновано нові методи моделювання і розпізнавання обличчя людини, дослідження мімічних проявів та емоційних станів на обличчі людини. Вперше запропонована математична модель та цілісна інформаційна технологія для автоматичного визначення довільного емоційного стану конкретної людини, як опуклої комбінації деяких базових станів. Для задач розпізнавання побудовані функціональні перетворювачі над деякою підмножиною контрольних точок.
Розроблено нові методи створення інтелектуальних комп’ютерних систем розпізнавання мовно-зорових образів з елементами семантичного сприйняття інформаційних текстів. У розробках по розпізнаванню мовних образів розвинуто концепцію пофонемного розпізнавання послідовності окремо вимовлених слів, що дозволило спростити процедуру навчання та покращити загальні покажчики системи. Розроблено нові методи аналізу і синтезу голосової мовної інформації. Для вирішення задачі комп’ютерного синтезу розроблено сегментно-конкатенативний метод. Створена інформаційна комп’ютерна технологія озвучення довільних текстів українською мовою та розроблена автоматизована комп’ютерна система перетворення вхідної голосової мовної інформації у текстову.
Вперше в Україні розроблена унікальна інформаційна технологія для моделювання та вивчення української жестової мови.
Про високий сучасний рівень виконаних досліджень свідчать понад сто зарубіжних публікацій, в числі яких статті і монографії. Я безумовно підтримую висунення цієї роботи на державну премію України в області науки і техніки.

Краснопольський В.Е.
Завідувач кафедри іноземних мов
Східноукраїнського національного університету імені В.Даля
к. пед.н., доцент

Гість

ВІДЗИВ
на науково-дослідну роботу

«Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів»
У дослідженнях з комп’ютерної обробки зображень вдосконалено наукові засади автоматичного комп’ютерного розпізнавання образів, технологію формування структурного опису зображень та методи їх обробки, що дозволило вирішувати широке коло задач інтелектуального аналізу візуальної інформації.
Запропоновано нові методи моделювання і розпізнавання обличчя людини, дослідження мімічних проявів та емоційних станів на обличчі людини. Вперше запропонована математична модель та цілісна інформаційна технологія для автоматичного визначення довільного емоційного стану конкретної людини, як опуклої комбінації деяких базових станів. Для задач розпізнавання побудовані функціональні перетворювачі над деякою підмножиною контрольних точок.
Розроблено нові методи створення інтелектуальних комп’ютерних систем розпізнавання мовно-зорових образів з елементами семантичного сприйняття інформаційних текстів. У розробках по розпізнаванню мовних образів розвинуто концепцію пофонемного розпізнавання послідовності окремо вимовлених слів, що дозволило спростити процедуру навчання та покращити загальні покажчики системи. Розроблено нові методи аналізу і синтезу голосової мовної інформації. Для вирішення задачі комп’ютерного синтезу розроблено сегментно-конкатенативний метод. Створена інформаційна комп’ютерна технологія озвучення довільних текстів українською мовою та розроблена автоматизована комп’ютерна система перетворення вхідної голосової мовної інформації у текстову.
Вперше в Україні розроблена унікальна інформаційна технологія для моделювання та вивчення української жестової мови.
Про високий сучасний рівень виконаних досліджень свідчать понад сто зарубіжних публікацій, в числі яких статті і монографії. Я безумовно підтримую висунення цієї роботи на державну премію України в області науки і техніки.

Краснопольський В.Е.
Завідувач кафедри іноземних мов
Східноукраїнського національного університету імені В.Даля
к. пед.н., доцент

Олександр Меняйленко

Представленная научно-исследовательская работа посвящена решению актуальных научно-технических проблем, связанных с математическим моделированием, прогнозированием и оптимальным управлением сложными процессами и объектами различной природы. Разработана теория моделирования нелинейными стохастическими пространственно распределенными объектами, которая использована для решения практических задач структурной и параметрической идентификации реальных космических и робототехнических систем, функционирующих в условиях влияния внешних возмущений и наличия шумов измерений. Предложены оригинальные теоретические решения задач в области распознавания образов, анализа и синтеза видеосигналов, параллельной обработки информации, создания современных информационных систем поддержки принятия решений для обработки данных и моделирования интеллектуальной деятельности человека. Все теоретические исследования объединены единой интегрированной методологией, базирующейся на принципах системного анализа.
Отличительной особенностью данной работы является то, что практически все теоретические разработки доведены до инженерного уровня и внедрены как в Украине, так и за рубежом, что свидетельствует о высокой практической значимости результатов, полученных творческими коллективами ученых из различных городов Украины.
Особенно хотелось бы отметить блестящие теоретические результаты в исследовании эмоциональных состояний человека, которые имеют огромное число приложений и, фактически формируют новое направление исследований – эмоциональные машины и системы.
О высоком современном уровне выполненных исследований также свидетельствуют свыше ста зарубежных публикаций, в числе которых статьи и монографии. Я безусловно поддерживаю выдвижение этой работы на государственную премию Украины в области науки и техники.

Проректор по научно-педагогической работе Луганского
Национального университета имени Тараса Шевченка, д.т.н., профессор
А.С. Меняйленко

Положаєнко Сергій

Цикл робіт «Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об’єктів» представлено колективом вчених, відомих в Україні та за рубежем. Кожний з авторів цього колективу є засновником або входить в найбільш відомі наукові школи Харкова, Львова, Дніпропетровська, Києва і Донецька, які виконують дослідження в напрямах створення нових методів математичного і статистичного моделювання, сучасної теорії оптимізації та оптимального керування, комп’ютерних інформаційних технологій, а також теорії і методів штучного інтелекту. Авторами отримано ряд фундаментальних результатів в галузі створення теоретичних основ проектування складних просторово розподілених конструкцій та оптимального керування ними, методів розпізнавання образів, паралельної обробки даних в режимі реального часу, ієрархічних інформаційних систем та технологій. Виконані науково-дослідні роботи об’єднані єдиною методологією дослідження, яка ґрунтується на сучасних принципах системного аналізу складних процесів і систем. Забезпечено високий рівень математичного забезпечення досліджень, що дає можливість використовувати отримані результати в суміжних галузях науки і техніки. Теоретичні результати доведено до програмно-алгоритмічного рівня, необхідного для їх практичного застосування. Про високий рівень та популярність розробок свідчать сотні публікацій у вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих журналах, монографії, патенти та авторські свідоцтва.
Цілком підтримую висування даного циклу робіт на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор Положаєнко Сергій Анатолійович

Кожухівський А.Д.

Безумовно підтримую даний цикл робіт, оскільки його виконано на високому сучасному рівні, який не поступається світовому. Необхідно відзначити високий рівень математичної підтримки усіх типів задач, розв’язаних авторами. Отримано ряд значних фундаментальних результатів, які стосуються формалізації процесів математичного моделювання складних об’єктів і систем, введені спеціальні класи функцій, на основі яких створено методи формалізації відношень об’єктів довільної просторової форми. Створено методологію математичного моделювання задач покриття заданої області об’єктами довільної просторової форми. Розв’язано ряд задач у детермінованій і стохастичній постановці стосовно оптимального розбиття множин на відповідні класи. Доведено ряд нових теорем стосовно збіжності методів оптимізації, отримано умови теоретичної ефективності оптимізацій них процедур у порівнянні з класичними методами випадкового пошуку.
Розроблені теоретичні основи успішно використано для розв’язання багатьох практичних задач, про що свідчать численні впровадження отриманих результатів, патенти та авторські свідоцтва авторів.

Завідувач кафедри інформатики та інформаційної безпеки Черкаського державного технологічного університету, доктор технічних наук, професор Кожухівський Андрій Дмитрович

Коваленко Ігор Іванович

Представленные результаты выполненных научно-исследовательских работ соответствуют современному мировому уровню развития науки в направлении математического моделирования, идентификации объектов управления, синтеза систем управления сложными пространственно распределенными объектами с учетом возмущений и шумов измерений, разработки и реализации информационно-аналитических систем и систем поддержки принятия решений на основе методов data-mining. Среди методов моделирования следует выделить статистико-вероятностный метод на основе байесовских сетей, который является одним из самых последних достижений в данной области. Также необходимо подчеркнуть высокую степень формализации предложенных методов моделирования, управления и анализа данных, что подтверждается высоким уровнем их математического описания. Практическая полезность результатов, полученных данным научным коллективом, подтверждена внедрениями, авторскими свидетельствами и патентами.
Считаю, что представленный цикл работ безусловно заслуживает присуждения государственной премии.
Доктор технических наук, профессор Украинского государственного морского университета имени адмирала Макарова Коваленко Игорь Иванович

Данилов Валерій Якович

Представлений цикл наукових досліджень охоплює важливі напрями розвитку науки на сучасному етапі – теорію математичного моделювання і оптимального керування, інтелектуальні методи аналізу даних та інформаційні технології на їх основі, поглиблені дослідження реальних процесів і систем різної природи з урахуванням просторової форми об’єктів дослідження. Виконано ряд фундаментальних наукових досліджень стосовно створення сучасних засобів обчислювальної техніки для розв’язання задач адаптивного оптимального керування, структурної і параметричної ідентифікації об’єктів довільної природи, розпізнавання образів та геометричного проектування просторових конструкцій, створення автоматизованих інтелектуальних робото- технічних систем на базі телекомунікаційних та інформаційно-вимірювальних засобів. Результати досліджень отримані відомими в Україні і за рубежем колективами вчених Харкова, Донецька, Києва, Львова і Дніпропетровська. Результати досліджень широко представлені у вітчизняних і зарубіжних виданнях – 27 монографій, 250 наукових статей, 110 публікацій у міжнародних наукових виданнях. Автори науково-дослідних робіт отримали десятки патентів та авторських свідоцтв на винаходи, що свідчить про високу практичну значущість отриманих результатів.
Безумовно підтримую представлену роботу на присудження державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України, провідний науковий співробітник Данилов Валерій Якович