Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України"

р20

Автори:

Зайцев Ю.П., Александров Б.Г., Воробйова Л.В., Іваниця В.О., Карамушка В.І.,

Мінічева Г.Г.,  Тарасова О.Г., Ульберг З.Р.

 

Представлений Інститутом біології південних морів ім. О.О.Ковалевського  НАН України.

 

На підставі результатів досліджень екосистемних процесів навколишнього середовища Азовського та Чорного морів, їх фізіологічного та популяційного регулювання, просторових характеристик та впливу антропогенних чинників, авторами відкрито явища концентрування живої речовини на межах розділу фаз (зокрема, нейстону),  вибіркової гетерокоагуляції та дифузіофорезу. 

Відкриття невідомого науці щільного скупчення живих організмів, яке отримало назву морського нейстону, у поверхневому шарі води Чорного та Азовського морів (товщиною до 5 см) було здійснене при дослідженні поверхневого водного шару між морем і атмосферою за розробленою авторами оригінальною методикою відбору проб з поверхні пелагіалі.

Пріоритетні дослідження авторів, проведені протягом тривалого часу показали, що екологічні наслідки антропогенної дії найчіткіше простежуються у контурних біотопах, локалізованих, головним чином, в північно-західній частині Чорного моря, яка в 1970 - 1980-х рр. перетворилася на основну критичну зону і дали можливість вперше охарактеризувати екологічний статус критичних зон Чорного моря. Запропоновано науково обґрунтовані підходи щодо стабілізації та поліпшення екологічного стану морського середовища та збереження його біологічного різноманіття.

Напрацювання та рекомендації авторів враховані в низці важливих законодавчих актів, що визначають принципи екологічної політики на міжнародному та національному рівнях в галузі охорони та збалансованого використання Чорного моря.

Основні наукові результати досліджень викладено в 10 монографіях та 92 статтях. Отримано 2 дипломи на відкриття, 14 патентів, 4 авторські свідоцтва.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті гідробіології НАН України на засіданні Вченої ради 2 вересня. 2010 року о 14.00.

Надіслати коментар

Коментарі

нач.від.Державної служби заповідної справи Григорій Парчук

Відкриття морського нейстону є революційним у морській екології. Це дозволяє не лише значно глибше зрозуміти екологічні процеси в морях, але й є основою для удосколання управління збереженням морських екосистем, підвищення рибопродуктивності, поліпшення якості морської води, а також для врахування характеритик нейстону при заповіданні морських акваторій.

Svetlana Sarkisova

This message is to support application of Ukrainian team headed by Academician
Yuvenaliy Zaitsev for the State Award in the field of Science and Technology in
Ukraine. The team, comprising of well-known researchers of marine environment
and biocolloidal systems, has presented results of field studies and laboratory
research of interactions of living organisms and natural environment, which were
obtained during more than 30-years period. This asset represents fundamental
data of investigation of the biological processes at the level of ecosystem,
organisms and cells. It doesn’t make any sense to explain these data again
however I would like to emphasize that, due to sufficient efforts of Applicants,
these results were successfully integrated in legal regulation of marine
ecosystem, technological schemes of nature and health protection and other areas
of human activity.
I believe the State Award Committee will make fair decision and wish my
Ukrainian colleagues new successful endeavors and important scientific
discoveries.

Sincerely,

Svetlana Sarkisova, PhD
LZ Technology, Inc
Houston, USA

Проф. Стольберг Ф.В.

Поддерживаю представление коллектива разработчиков на присуждение Государственной премии.
Полученные результаты широко известны в кругу специалистов и внесли заметный вклад в развитие науки.

Петрук Василь Григорович. д.т.н., професор

Цикл робіт, представлений на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, є вкрай актуальним і своєчасним для з точки зору екологічного моніторингу довкілля і, в першу чергу, екосистем Чорного та Азовського морів нашої держави. Наукові праці авторів давно відомі широкому колу екологів, які займаються проблемами водних екосистем і організмів та антропогенного впливу на них, а також мають високий індекс цитованості у міжнародному співтоваристві. Науковці Інституту екології та екологічної кібернетики Вінницького національного технічного університету широко використовують у своїй науково-дослідній роботі глибокі фундаментальні напрацювання колективу авторів, зокрема, для оцінювання екологічного стану водних середовищ на основі контролю концентрацій частинок фітопланктону. Крім того, дані роботи корисні при використанні їх у навчально-методичному процесі, зокрема, при вивченні дисциплін гідрології, біології, екологічного моніторингу довкілля тощо. Підтримуємо зазначений цикл наукових робіт на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки.

Петрук В. Г. д.т.н., професор, директор Інституту екології та екологічної кібернетики Вінницького національного технічного університету, завідувач кафедри екології та екологічної безпеки

Мельник Леонід Григорович, д.е.н., професор, заслужений діяч

Цикл наукових праць, висунутий на здобуття Державної премії у галузі науки і техніки, є фундаментальним методологічним і науково-практичним доробком колективу авторів у галузі екології водних екосистем (або «екології моря»?). У представлених наукових роботах методологічні напрацювання і здобутки більш ніж сорокарічних досліджень послуговують науковим базисом для реалізації практичних технологічних та управлінських рішення щодо стабілізації та поліпшення екологічної обстановки морського середовища та збереження його біологічного різноманіття.

Заслуговує на увагу той факт, що сформовані авторські оригінальні методологічні підходи імплементовано у національні й міжнародні правові документи, а також знайшли практичну реалізацію у моніторингових і наукових проектах і програмах. Особливо слід відзначити освітній характер наукових праць: залучення результатів наукових досліджень в навчальний процес сприяє не тільки розширенню горизонтів екологічної освіти та поінформованості, а й формуванню у молодого покоління екологічного світогляду та суспільної підтримки впровадженню заходів щодо відновлення, збереження та збалансованого природокористування на принципах сталого розвитку.

Підтримуємо цикл робіт у прагненні державного визнання і присудження Державної премії. Колектив авторів є визнаними науковцями у галузі морської екології не тільки на теренах України, але й за кордоном. Визнання їх наукових здобутків на національному рівні сприятиме формуванню позитивного іміджу України, як екологічної держави, такої, що вибудовує свою внутрішню і зовнішню політику на принципах екологічно збалансованого розвитку.

Мельник Л.Г., д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки Сумського державного університету, заслужений діяч науки і техніки України

Алексей Биркун младший

Представленный цикл научных трудов охватывает 40-летний период (конец 1960-х - конец 2000-х), который совпадает с эпохой развития антропогенного экологического кризиса Черного моря и включает все фазы его (кризиса) развития: от первых признаков деградации экосистемы через кульминацию деструктивных процессов на переломе 1980-х-1990-х и до появления обнадеживающих симптомов восстановления в последние 10-15 лет. Фундаментальные работы Ю.П. Зайцева и коллег позволили распознать сущность, причины и механизмы критических изменений, сделать это новое знание всеобщим достоянием, сдвинуть общественное сознание в сторону сохранения Черного моря, предложить концепцию и конкретные пути решения проблемы на региональном и национальном уровнях, внедрить и продемонстрировать эффективность своих разработок.

Поддерживаю присуждение Государственной премии.

А.А. Биркун мл., председатель международной общественной организации "Черноморский совет по морским млекопитающим"

докт. юрид. наук, проф., акад.АПрН України Н.Р. Малишева

Підтримую висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки циклу наукових праць "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України".
Авторскький колектив сформований із знаних в Україні та за її межами вченими, що протягом багатьох років плідно працюють в галузі екології моря.
Особливо хотілося б відзначити, що грунтовні наукові здобутки авторів поєднуються з практичним впровадженням результатів теоретичних досліджень в правотворчу практику: як при розробці законодавчих та інших нормативних актів України з вказаної проблематики, так і в процесі організації виконання зобов'язань нашої держави за міжнародними договорами.

Д-р Наталія Шульга, УНК

Запропонований цикл наукових праць під загальною назвою "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України" перш за все вражає своїм міждисциплінарним підходом до вирішення актуальних проблем збалансованого утримання і розвитку морських екосистем, спеціально екосистеми Чорного і Азовського морів. Прогрес сучасних технологій базується переважно на міждисциплінарних підходах і тому дуже приємно, що саме так автори бачать можливість успіху у вирішенні складних екологічних проблем. Єдиним зауваженням є те, що автори недостатньо приділяли уваги популяризації своїх досліджень у англомовній спеціалізованій періодиці і приорітет здобутих знань важко оцінити саме за критерієм першого опублікування даних. Більш ніж піввікові дослідження Ю.П.Зайцева заслуговують особливої уваги. Наприклад, термін "нейстон" для опису ппрошарку організмів, що живуть біля поверхні води, вперше був запропонований ще у 1917 році (NAUMANN E BIOL ZBL 37 : 98 1917), перші англомовні огляди у базах даних з'являються у 60 роки. Посилання на роботи Ю.П.Зайцева з'являються з 71 року. Але ж відомо, що були публікації і монографії раніше цього часу. Така скромність незрозуміла в сучасному конкурентному світі і потребує негайних зусиль для покращання ситуації. Можливо, що присудження Державної премії України в галузі науки і техніки сприятиме пропаганді досягнень української науки і появі повноцінних англомовних монографій і статей українських авторів у цій важливій галузі.Цикл робіт заслуговує всілякої підтримки та відзначення саме задля активізації зусиль, спрямованих на покращення екологічної ситуації в довкіллі Чорного моря і інших водних систем в Україні, а також пропагування у світі методологій і знань вироблених на теренах України. Бажаю успіхів авторам в отриманні відзнаки їх роботи.

д.фарм.н., проф.Омельянчик Л.О., д.б.н., проф. Бовт В.Д.

Актуальність проблеми не визиває сумнівів, тому що вона спрямована на збереження морських екосистем та їх мешканців. Особливо важливо те, що спостерігалися процеси у межах розподілу фаз, де завжди можна спостерігати скупчення живої речовини. Крім того, відомо що зони, які досліджувалися, мають найбільшу біомасу та чисельність представників мікроорганізмів, планктону та нейстону. Природний механізм, що веде до підвищення чисельності угрупувань мікроорганізмів, дрібних рослин, тварин, детриту є причиною зосередження тут багатьох видів безхребетних та хребетних тварин. Блискуче були виконані комплекси пріоритетних досліджень, що дозволили встановити взаємовідношення між рослинним та тваринним компонентом та розроблена методологія прогнозування змін якості води у морських екосистемах. Розроблені оригінальні методи вивчення параметрів водної рослинності, і тому вперше здійснена реальна оцінка сучасного стану морської екосистеми та прогноз відновлення основних ресурсів українського шельфу. Особлива увага присвячена вивченню мікробних угрупувань у контурних біотопах, що дало змогу встановити закономірності антропогенного впливу на морську екосистему. Важливо, що генетичний апарат мікроорганізмів реагує на дію хімічних забруднень при концентраціях, які реально спостерігаються в екосистемах. На розділі фаз виявлено підвищення чисельності бактерій на 2-3 порядки, а взаємодія мікроорганізмів з частинками металів є селективним специфічним процесом, який дуже важливий для формування водних біоценозів. Важливо, що колоїдно-хімічні показники мікробних клітин можна застосувати для оцінки токсичного впливу важких металів на екосистему.

Робота має важливе наукове та практичне значення, тому що вона вказує на шлях оздоровлення водних екосистем, які знаходяться під антропогенним впливом. Цикл наукових робіт дає новий методологічний підхід для оцінки якості водного середовища на основі функціональної морфології, що зараз широко використовується у дослідженнях та програмах моніторингу водних екосистем.

Тому ми вважаємо, що робота «Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України» є безумовно актуальною і дуже корисною, і може бути рекомендована на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки.

Декан біологічного факультету Запорізького національного університету, д.фарм.н., проф. Омельянчик Л.О., зав. кафедрою загальної та прикладної екології і зоології ЗНУ, д.б.н., проф. Бовт В.Д.

Головенко М.Я.

Авторам даного циклу робіт належать такі фундаментальні відкриття, як явище концентрування живої речовини на межах розділу фаз, явища вибіркової гетеро коагуляції та дифузіофорезу. Теоретичні напрацювання авторів використовуються при глобальному моніторингу Світового океану, їхні рекомендації знайшли втілення в низці важливих законодавчих актів міжнародного та національного рівнів. Авторський колектив зробив значний внесок в розвиток системи екологічного моніторингу, методології формування баз екологічних даних на національному та регіональному рівнях. Дослідження авторів, що проводилися протягом тривалого часу, дають можливість охарактеризувати екологічний статус критичних зон Чорного моря і запропонувати науково-обгрунтовані підходи щодо стабілізації та поліпшення екологічної ситуації морського середовища та збереження його біорізноманітності. Академік Ю.П. Зайцев, керівник цих робіт, є поважною людиною, його наукові розробки відомі і визнані у Світі.
Підтримую даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Академік НАМУ України, д.б.н., професор, завідувач відділу фізико-хімічної фармакології Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України.

Резников А.И.

На мой взгляд, представленная на соискание Государственной премии в области науки и техники работа «Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України» авторов Зайцева Ю.П. и др. По внешним признакам нужная и могла бы быть очень полезной. Но, у меня вызывают сомнения в достовености информации авторов об этой работе. Не буду подробно останавливаться на ее недочетах. Скажу только одно, если бы была достигнута цель работы, мы бы знали многое об экосистеме моря, а также имели бы эффективные технологические и управленческие решения. А так что получается? Люди хотят за эту работу получить госпремию, а на самом деле закрываются пляжи из-за санитарно-гигиенических ограничений, постоянно идет замор морских животных (посмотрите на берег), к морю подойти уже не дают частные владения. Так про какую сбалансированную экологическую систему можно говорить? (зачем в этой работе приведены способы биофлотационного обогащения руд, в частности содержащих золото, как результат внедрения результатов фундаментальных исследований?)
Резников Андрей Иванович, г. Феодосия

Курдиш І.К.

Антропогенне навантаження на морські прибережні зони весь час посилюється. Тому актуальним завданням сьогодення є дослідження закономірностей функціонування морських екосистем, їх збереження, відновлення та збалансоване використання ресурсів, чому й присвячена представлена робота. Авторам цього наукового напрямку належить значний доробок у визначенні закономірностей функціонування морських екосистем в прибережних водах Чорного моря, в зонах гідрофронтів Дунаю і Дністра. Робота має як теоретичне, так і практичне значення і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор біологічних наук, професор І.К.Курдиш.

Vladimir Mamaev, UNDP

I fully support the nomination of the Methodology of the Marine Environment Conservation and Rehabilitation for Sustainable Development of Ukraine for the state award. The scientifc team lead by the most famous marine biologist of the world professor Zaitsev has developed an extreamly needed methodology that will help several thousands of marine scientists all over the world to protec and rehabilitate the fragile marine environment. The scientific tean certainly deserves the state award.

Merab Sharabidze

First of all I want to thank the scientific team.Members of the team are real leaders in Black Sea region and their input in conservation and rehabilitation of marine environment has paramount importance. I hope the methodology will be used by other coastal states. I fully support the nomination of this important document for state award.

Former Chairman of the International Black Commission, member of the Georgian Academy of Ecological Science.

Протасов О.О., проф. д.б.н.

Выскажу мнение большинства гидробиологов, что глава данного коллектива и основатель целой школы нейстонологов Ювеналий Петрович Зайцев давно заслуживает присуждения самых высоких премий в области науки. Цикл представленных работ представляет собой результат огромной работы, которая заслуживает высокой государственной оценки.
Поддерживаю присуждение данной работе Государственной премии.
Д.б.н, зав лабораторией технической гидробиологии Института гидробиологии НАНУ

Ярослав Мовчан

Представлений цикл робіт справляє гарне враження як в науковому, так і практичному плані. Авторський колектив продемонстрував результати цікавих багаторічних комплексних досліджень, що мають непересічне значення для розуміння біології моря, концептуальну новизну щодо пояснення екосистемних явищ та, що принципово важливо, знайшли продовження в методичних і практичних документах. Заслуговує схвалення бажання дослідників внести свій вклад в справу збереження морського довкілля шляхом виділення акваторій, що першочерговим чином заслуговують природоохоронного статусу, а також їх участь в розробленні актів, котрі визначають основи морської екополітики в регіоні Чорного моря. Остання обставина підтверджує вагоме практичне значення дослідження.
Підтримую присудження даній роботі Державної премії.
Д.б.н., зав.лабораторії екобезпеки Національного авіаційного університету, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Царенко П.М.

Авторами циклу робіт за результами пріоритетних досліджень екосистемних процесів навколишнього середовища Азовського та Чорного морів, їх фізіологічного та популяційного регулювання, просторових характеристик та впливу антропогенних чинників показано, що екологічні наслідки антропогенної дії найчіткіше простежуються у контурних біотопах. Вперше охарактеризовано екологічний статус критичних зон Чорного моря й запропоновано науково обґрунтовані підходи щодо стабілізації та поліпшення екологічної стану морського середовища і збереження його біологічного різноманіття. Розроблені методологічні підходи знайшли відображення в національних та міжнародних правових актах, а також практично реалізовані в моніторингових, наукових та освітніх програмах, організаційних заходах та технологічних процесах.
За науково-практичними здобутками, основними результатами досліджень та їх значущістю представлений цикл робіт відповідає вимогам до праць та рекомендації їх на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.б.н., проф., зав. відділу Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН УКраїни

Dr. Andrei Dukhin

I am familiar with just one part of this work, which is dedicated to the basic principles controlling interaction of the live biological cells with mineral particles. From my viewpoint it is fundamental basis for any study on ecological subject. This fundamental research has been conducted in the Institute of Bio-colloidal Chemistry of the Ukrainian Academy of Sciences for almost 3 decades. At that time, late 80th , this research topic was very novel. Leaders of Ukrainian science turned out to be very prophetic. This subject attracted a lot of attention worldwide only recently due to the problems of nano-toxicology. Artificially manufactured nano-particles could penetrate into various ecological systems and cause danger to various species, including humans. Unfortunately, world scientific community is not aware of the fundamental contributions made on this field by Ukrainian scientist, as it follows from the recently published paper on this subject in Nature. I think that serious efforts must be made for protecting priorities of the Ukrainian Academy of Sciences on this very important field. On my side I helped to prepare an extensive review that is accepted to the Advances of Colloid and Interface Science – one of the leading journals on this field. I hope that granting this award to this outstanding group of scientist would also help promoting knowledge of the long time achievements by Ukrainian scientists.

President of Dispersion Technology Inc, NY, USA
Doctor of scince, Chemistry department, Moscow University, 1991

Нурищенко Н.Є.

В результаті проведених авторами системних досліджень отримано принципово нові результати, що покладено в основу наукового прогнозування та управління морською екосистемою. Це стає особливо зокрема, важливим в умовах зростаючого антропогенного навантаження і дозволяє проводити збереження, відновлення та збалансованого використання морської екосистеми для стійкого розвитку України. Наукова цінність і актуальність досліджень підтверджується науковими працями авторів, що включають 92 наукових публікацій, у тому числі, з 2-х дипломів на відкриття, 14 патентів, 4-х авторських свідоцтв, 10 монографій.
Вважаю що даний цикл наукових праць заслуговує присудження Державної премії Україні в галузі науки й техніки.
Доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Нурищенко Наталія Євгенівна

Палій Г.К.

Вивчення мікробних угруповань у контурних біотопах дало змогу встановити закономірності антропогенного впливу на морську екосистему.
Науковці вперше охарактеризували екологічний статус критичних зон Чорного моря й запропонували науково обґрунтовані підходи щодо стабілізації та поліпшення екологічної обстановки морського середовища та збереження його біологічного різноманіття.
Одержані результати знайшли відображення в національних та міжнародних правових актах. Автори практично реалізували наукові нові дані в моніторингових, освітніх програмах та технологічних процесах.
Підтримую зазначений цилкл наукових праць на здобуття Державної премії Україні в галузі науки і техніки.

Д.м.н., проф.,академік Академії Наук вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки України
Палій Г.К.

Ніколайчук В.І.

Актуальність проблеми збереження та відновлення морського довкілля в умовах посиленого антропогенного впливу на навколишнє середовище не викликає сумніву.
Результати даного циклу робіт стали наслідком досліджень, основаних на кількох фундаментальних відкриттях, що належать авторам даного циклу. Це відкриття явища концентрування живої речовини на межах розділу фаз (зокрема, нейстону), явища вибіркової гетерокоагуляції та явища дифузіофорезу. Авторський колектив зробив значний внесок в розвиток системи екологічного моніторингу, методології формування баз екологічних даних на національному та регіональному рівнях. Проведені системні багатопланові дослідження дозволили отримати принципово нові результати, що розширили знання і уявлення про механізми функціонування живих організмів на межі розподілу середовищ та про колоїдно-хімічні закономірності процесів, що мають місце на межі розподілу фаз живих організмів і мінерального середовища. Рекомендації, побудовані на цих результатах покладені в основу методології збереження, відновлення та збалансованого використання морської екосистеми для стійкого розвитку України. Напрацювання та рекомендації авторів знайшли втілення в низці важливих законодавчих актів, що визначають принципи екологічної політики на міжнародному та національному рівнях в галузі охорони та збалансованого використання Чорного моря. Результати роботи упроваджені в низку національних і міжнародних програм, спрямованих на вивчення екологічного стану та охорону Чорного моря. Результати фундаментальних досліджень в узагальненому вигляді опубліковані не лише в наукових статтях і монографіях, а й в навчальних посібниках, що використовуються для підготовки спеціалістів вищої школи.
Підтримую даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
д.б.н., проф.,академік Академії Наук Вищої Освіти України, почесний академік Угорської Академії Наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Ніколайчук В.І.

д.б.н., проф. Ніколайчук В.І.

Актуальність проблеми збереження та відновлення морського довкілля в умовах посиленого антропогенного впливу на навколишнє середовище не викликає сумніву.
Результати даного циклу робіт стали наслідком досліджень, основаних на кількох фундаментальних відкриттях, що належать авторам даного циклу. Це відкриття явища концентрування живої речовини на межах розділу фаз (зокрема, нейстону), явища вибіркової гетерокоагуляції та явища дифузіофорезу. Авторський колектив зробив значний внесок в розвиток системи екологічного моніторингу, методології формування баз екологічних даних на національному та регіональному рівнях. Проведені системні багатопланові дослідження дозволили отримати принципово нові результати, що розширили знання і уявлення про механізми функціонування живих організмів на межі розподілу середовищ та про колоїдно-хімічні закономірності процесів, що мають місце на межі розподілу фаз живих організмів і мінерального середовища.
Рекомендації, побудовані на цих результатах покладені в основу методології збереження, відновлення та збалансованого використання морської екосистеми для стійкого розвитку України. Напрацювання та рекомендації авторів знайшли втілення в низці важливих законодавчих актів, що визначають принципи екологічної політики на міжнародному та національному рівнях в галузі охорони та збалансованого використання Чорного моря. Результати роботи упроваджені в низку національних і міжнародних програм, спрямованих на вивчення екологічного стану та охорону Чорного моря. Результати фундаментальних досліджень в узагальненому вигляді опубліковані не лише в наукових статтях і монографіях, а й в навчальних посібниках, що використовуються для підготовки спеціалістів вищої школи.
Підтримую даний цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
д.б.н., проф., академік Академії Наук Вищої Освіти України, почесний академік Угорської Академії Наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Ніколайчук В.І.

Цайтлер М.Й., Сеньків В.М.

Претендентами виявлено та проведено дослідження особливого угруповання живих організмів – морського нейстону. Вивчення організмів граничних зон дозволило виявити та сформувати уявлення про контурні біотопи та угруповання організмів у морських екосистемах. На підставі досліджень встановлено та описано розвиток біоценозів, а також розроблено методологію прогнозування зміни якості водного середовища.
Вивчення контурних біотопів дало можливість встановити закономірності антропогенного впливу на морські екосистеми. Зокрема, авторами вперше подано характеристику критичних зон Чорного моря, а також розроблено рекомендації щодо збереження біологічного різноманіття та управління морськими екосистемами на засадах сталого розвитку.
Практична цінність циклу наукових праць знайшла відображення у державних та міжнародних наукових, моніторингових і освітніх програмах. Розроблені авторами рекомендації також враховано підчас формування національних та міжнародних правових актів.
Підтримуємо зазначений цикл наукових праць на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гудзь С.П.

Теоретичні напрацювання авторів використовують при глобальному моніторингу Світового океану, їхні рекомендації знайшли втілення в низці важливих законодавчих актів.
Напрацювання авторів покладені в основу створення морських природоохоронних територій. Фундаментальні дослідження лягли в основу різноманітних технологічних рішень, що відбражено в авторських свідоцтвах на винаходи і патентах. Розробки авторів впроваджені в низку національних і міжнародних програм, спрямованих на вивченя стану та охорони Чорного моря.
Пріорітети дослідження авторів, проведені протягом тривалого часу, дають можливість охарактеризувати екологічний статус критичних зон Чорного моря і запропонувати науково-обгрунтовані підходи щодо стабілізації та поліпшення екологічної ситуації морського середовища та збереження його біорізноманітності.
Вважаємо, що зазначений цикл наукових робіт безсумніву є гідним присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гнатуш С.О.

Авторський колектив зробив суттєвий внесок у розвиток системи екологічного моніторингу методологічного формування баз, екологічних даних на національному та регіональному рівнях. Дані процеси пов'язані з контурними зонами Чорного моря. Вперше досліджено реакції придонних мікроорганізмів на забруднення та визначено їх роль як біоіндикаторів стану морського середовища. Відкрито невідомі науці щільні скупчення живих організмів (нейстон) у поверхневому шарі Чорного та Азовського морів.
За показниками нейстону, авторами вперше визначено роль Дунаю у функціонуванні екосистеми Чорного моря. Використання модельних досліджень мікроорганізмів дало змогу встановити певні закономірності взаємодії живої і неживої природи на мікро- і нанорівнях. Встановлено, що клітни бактерій та мікроводоростей здатні енергозалежним чином нагромаджувати іонів металів, кількіть яких не відповідає їхнім фізіологічним потребам. З'ясовано суть цих незвичних ефектів. Вивчені процеси взаємодії мікроорганізмів з мінеральними об'єктами. Ці процеси відіграють важливу роль у нейтралізації негативного впливу діяльності людини на природні екосистеми, зокрема при нейтралізації антропогенних забруднень, що складає наукову основу збереження морських екосистем. Виконані наукові дослідження мають незаперечну практичну цінність, що знайшли своє втілення при побудові штучних рифів, створенні антикорозійних покрить, що попереджають обростання і захищають металеві поверхні, запобігають біозабрудненням Чорного моря, що має велике економічне і екологічне значення для України.
Підтримуємо зазначений цикл робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Пахомов Олександр Євгенович

У процесі вивчення антропогенного впливу на екосистему Чорного моря авторами зроблено кілька фундаментальних відкриттів. Установлено, що нейсталь, виступаючи межею роздподілу фаз вода – повітря, є областю концентрації найрізноманітніших гідробіологічних об'єктів. Тому серед біотопів для характеристики антропогенного впливу автори пропонують описувати стан саме нейсталі. Індикаторне значення нейсталі добре показане при характеристиці екологічного статусу критичних зон Чорного моря, до речі, виконаного вперше. Відкриття явищ виборчої гетерокоагуляції й дифузіофорезу дозволило авторам запропонувати не тількі принципово нові шляхи очистки стічних вод, але й способи добуття деяких цінних компонентів, до входять до складу забруднень з метою їхнього подальшого використання.
Бажання авторів до практичної реалізації знайдених новаторських рішень втілилося в численні національні та міжнародні правові акти і наукові програми.
Вважаємо даний цикл наукових праць гідним присудження Державної премії Україні в галузі науки й техніки.

Третяк О.П.

Претенденти виконали оригінальні дослідження особливої граничної поверхні – води, які дозволяють оцінювати продукційний процес у прибережних зонах. На основі створеної моделі вперше здійснено оцінку сучасного стану та прогноз терміну відновлення основних фіторесурсів українського шельфу. Вивчення мікробних угруповань у контурних біотопах дало змогу встановити закономірності антропогенного впливу на морську екосистему.
Автори вперше охарактеризували екологічний статус критичних зон Чорного моря й запропонували науково обґрунтовані підходи щодо стабілізації та поліпшення екологічної обстановки морського середовища та збереження його біологічного різноманіття.
Це знайшло відображення в національних та міжнародних правових актах, а також практично реалізовано в моніторингових, наукових та освітніх програмах та технологічних процесах.
Підтримуємо зазначений цилкл наукових праць на здобуття Державної премії Україні в галузі науки і техніки.