Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання"

М19

Автор: Пилипенко А.А.

Представлений Харківським національним економічним університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 74 наукові праці, в т.ч. 6 монографій (2 - одноосібні), 68 статей.

Автором обґрунтовано зміну парадигми і концепцію інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання. Визначено предметно-змістовний взаємозв’язок дефініцій понятійно-категоріального апарату. Доведено інтеграційне підґрунтя процесів розвитку підприємств машинобудування. Розроблено методичний підхід щодо інституціональної регламентації процесів й взаємин між інтегрованими суб’єктами. Визначено варіанти організації впровадження механізму управління інтеграційним розвитком та його архітектурно-структурної побудови.

Обґрунтовано технологію розрахунку інтеграційного потенціалу. Розроблено рекомендації щодо трансформації існуючих концепцій стратегічного управління розвитком підприємств. Визначено особливості управління трансформаційними змінами в системі інтеграційного розвитку та обґрунтовано доцільність впровадження моделей кластерно-мережної взаємодії, вироблено підхід щодо формалізації ролей учасників інтегрованої цілісності

Використання розробок автора сприяє підвищенню ефективності узгодженого розвитку, досягненню високих результатів господарської діяльності й підтримці випереджаючого інтеграційного зростання вітчизняної економічної системи.

Надіслати коментар

Коментарі

д.е.н., проф. О.А. Пушкар

Актуальність циклу наукових праць А.А. Пилипенко визначається об'єктивною необхідністю переходу до нової наукової моделі управління, в основі якої лежать процеси інтеграційної взаємодії національних підприємств, потреба в забезпеченні розвитку економіки, вирішенні проблем формування механізмів, спрямованих на удосконалення внутрішнього стану учасників консолідованих логістичних ланцюгів створення вартості. Сучасні умови життєдіяльності товаровиробників потребують безупинного пошуку нових форм і методів господарювання, відповідних організаційних структур, методів управління партнерськими взаєминами й інтеграційними процесами, розробки нової ринкової поведінки, спрямованої на досягнення спільних маркетингових цілей. Вирішення всіх означених проблем міститься в роботах, які включені автором до циклу праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання", що дозволяє стверджувати про високу цінність конкурсної роботи та доречність її відзнаки.

Завідуючий кафедрою комп'ютерних систем і технологій
Харківського національного економічного університету,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Академік Академії економічних наук України,
доктор економічних наук, професор,
Пушкар Олександр Іванович

Галина Азаренкова

В основі пропонованого циклу досліджень А.А. Пилипенко стоїть головна мета – підвищення ефективності інтеграційної взаємодії ринкових агентів, формування теоретико-методологічного обґрунтування концепції інтеграційного розвитку підприємств, розробка методичного забезпечення й науково-практичних рекомендацій щодо організації управління інтегрованою діяльністю суб’єктів господарювання. Актуальність роботи підтверджується тим, що на цей час має місце недостатня дослідженість і потреба розробки дієвого інструментарію організації управління інтеграційним розвитком нових типів суб’єктів господарювання. Судячи з представленого на даній сторінці реферату роботи та окремих публікацій автора, що ввійшли до циклу наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання", пропозиціям А.А. Пилипенко властива достатньо доведена наукова новизна, що втілена в конкретні пропозиції національним товаровиробникам. Можна стверджувати про досить ретельне розроблення рекомендацій та високий професіоналізм автора при їх формалізації у наданих до обговорення публікаціях.
Заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Харківського інституту банківської справи УБС НБУ, доктор економічних наук Г.М. Азаренкова

д.е.н., професор Лепейко Тетяна Іванівна

Висока динаміка інтеграційних процесів в промисловості є характерною ознакою сучасного етапу світового економічного розвитку. Економічна інтеграція є найбільш глибокою і досконалою формою поглиблення співробітництва суб'єктів господарювання, об'єднання їхніх виробничих зусиль, зміцнення виробничої взаємодії і взаємозв'язків між промисловими підприємствами. Тому й створення інтеграційних об’єднань стає одним з найважливіших шляхів пристосування підприємств до трансформацій умов господарювання, необхідною умовою для забезпечення організаційно-економічних передумов сталого економічного зростання суб’єктів господарювання – учасників такого об’єднання. З цієї точки зору, формування досконалого економічного механізму управління інтеграційним розвитком підприємства стає важливим теоретичним та практичним завданням, без вирішення якого неможливим є забезпечення сталого економічного зростання економіки України. У зв’язку з цим актуальність та практична привабливість наукових доробок А.А. Пилипенка, викладених у вигляді циклу наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання" не викликає сумніву. Наукова цінність даного циклу праць міститься в рамках саме авторської концепції організації управління інтеграційними утвореннями, безпосередньо яка й заслуговує відповідного відзначення.

Завідувач кафедри менеджменту і бізнесу ХНЕУ
доктор економічний наук, професор Т.І. Лепейко

Андрей Климов

В последнее время широкое распространения получили такие формы организации ведения бизнеса, такие как холдинговые образования, кластеры предприятий, стратегические альянсы крупных фирм и виртуальные корпорации. Предпосылкой их формирования является расширение кооперационных тенденций происходящих на всех уровнях экономической системы государства, что требует внедрения новых методов и механизмов управления интегрированными объединениями субъектов хозяйствования. Более того, такие методы управления должны ориентироваться не только на поддержку текущего функционирования, а еще и на обеспечения устойчивого развития таких субъектов. С учетом вышеизложенного цикл научных работ А.А. Пилипенко "Организация управления интеграционным развитием субъектов хозяйствования" представляется весьма актуальным и ценным с практической точки зрения.
Директор ООО "Галар-аудит", канд. эконом. наук, Андрей Витальевич Климов

Юрій Іванов

Представлений на обговорення цикл наукових праць А.А. Пилипенка має як теоретичну, так і практичну цінність. В ньому по новому поставлено ряд актуальних питань щодо організації управління розвитком інтегрованих суб’єктів господарювання, моделювання конкурентної поведінки підприємств в умовах дії інтеграційних обмежень, створення обліково-аналітичного забезпечення формалізації корпоративних знань, оцінювання трансформаційного потенціалу та спроможності до взаємної адаптації учасників кластерно-мережних утворень тощо. Саме перспективність проведених досліджень та висока якість розроблених інструментів поширення інтеграційного співробітництва національних суб’єктів господарювання дозволяє стверджувати про доречність підтримки й відзначення наукових здобутків автора.
Іванов Юрій Борисович
доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри оподаткування
Харківського національного
економічного університету,
Заслужений економіст України

Е.А. Сиромолот

Детальний розгляд положень пропонованого циклу наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання" дозволяє стверджувати про актуальність, доречність та значну наукову й народногосподарську значущість отриманих автором розробок. Дійсно, в умовах глобальних інтеграційних процесів географічна близькість споріднених видів діяльності дає можливість для більш високого рівня продуктивності та інновацій. Отже виникнення кластерів з розташованих у безпосередній близькості кінцевих виробників, постачальників, постачальників послуг, дослідницьких лабораторій, навчальних установ є важливими рушійними факторами розвитку національної економіки. Саме з оглядом на це вельми цінними з практичної точки зору є дослідження А.А. Пилипенка орієнтовані безпосередньо на організацію управління розвитком великомасштабних інтегрованих агломерацій розташованих в межах транскордонних територій.
Президент ВАТ "Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва" Едуард Сиромолот