Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання"

Р63

 

Автори:

Никифорович Є.І., Осадчий В.І., Набиванець Б.Й., Линник П.М., Красовський Г.Я.,  Мокін В.Б., Самойленко В.М., Хільчевський В.К.

 

Представлений Інститутом гідромеханіки НАН України.

Авторами обґрунтовано нові прогресивні принципи та методи, які реалізують сучасні технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України.

Створено хіміко-аналітичну та експериментальну бази здійснення моніторингу поверхневих вод і системних гідрохімічних досліджень, у т.ч. термодинамічного моделювання хімічного складу, аналізу самоочищення водних екосистем і співіснуючих форм металів у водних об’єктах, комплексних моделей стану та якості поверхневих вод.

Проведено комплексні регіонально-басейнові гідрохімічні і гідроекологічні дослідження, у т.ч. на експериментальних водозборах. Виконано картографування поверхневих вод України за хімічним складом, вмістом біогенних елементів, органічних речовин, важких металів. Створено бази знань і даних про формування стану водних об’єктів держави.

Проведено геоінформаційно - геоекологічне моделювання стійкості і надійності геосистем гідродовкілля для еколого-економічно збалансованого управління ними та реабілітації, у т.ч. ландшафтно-гідроекологічного районування територій, задавання природоохоронної басейнової екомережі та оптимізації режимів управління.

Впроваджено комп’ютерну інформаційно-аналітичну систему "Хімічний склад та якість поверхневих вод України", комплекс автоматизованих регіонально-басейнових інформаційних систем моніторингу поверхневих вод, ГІС регіонального управління охороною довкілля, ГІС стану геосистем гідродовкілля північного регіону України. Розміщено в Інтернеті (www.dnipro-ecobase.org.ua)екологічну базу даних про міжнародний басейн Дніпра.

Опубліковано 38 монографій, 17 підручників і посібників, 429 наукових статей, з яких 117 у міжнародних виданнях, у т.ч. 57 праць в БД SCOPUS(загальна кількість посилань 142). Зареєстровано права на 20 програм і 2 пристрої, розроблено 17 нормативно-методичних документів, виконано 145 НДР і проектів, у т.ч. 91 за міжнародними і національними програмами, захищено 28 дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Українському НДІ екологічних проблем Мінприроди України 14 вересня 2010 року о 14.00.

Надіслати коментар

Коментарі

Марушевський Г.Б.

Стан та якість поверхневих вод в Україні та трансграничних басейнах має тенденцію до погіршання. Підвищується антропогенний тиск, зменшується біорізноманіття водних екосистем, погіршується придатність води до основних цілей водовикористання. Робота "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" спрямована саме на вирішення багатьох важливих проблем в галузі моніторингу та охорони водних ресурсів країни.
Опубліковано велику кількість наукових праць, підручників та посібників, які є відомими та використовуються в управлінській екологічній діяльності, навчальному процесі та громадській роботі. Результати роботи є широко впровадженими, зокрема в межах багатьох міжнародних проектів ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ та фондів уряду Нідерландів. Також вони були використані під час розробки Стратегічного плану дій з комплексного поєднання питань інтегрованого управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття та збалансованого ведення сільського господарства в басейні р. Південний Буг.
Я вважаю, що ця робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Марушевський Геннадій Борисович, експерт Національного екологічного центру України, керівник проекту Чорноморської програми Ветландс Інтернешнл з інтегрованого управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття та збалансованого ведення сільського господарства в басейні р. Південний Буг (проект впроваджується за підтримки уряду Нідерландів), к.філос.н.

Аверін Г.В.

Розробка нових методологічних основ, методів, технологій та засобів, які дозволяють підвищити стан поверхневих вод регіонів України є однією з нагальніших проблем сьогодення. У нашому регіоні добре відомі значні досягнення колективу авторів роботи "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання".

Результати цих розробок апробовувались і у нас в Донецькому національному технічному університеті. Створені інформаційні системи є впровадженими у багатьох регіонах України, у т.ч. для покращення моніторингу та управління поверхневими водами басейнів річок Сіверський Донець та Кальміус.

Я підтримую представлений цикл наукових праць на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2010 році.

Аверін Геннадій Вікторович, завідувач кафедри комп`ютерних систем моніторингу ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", доктор технічних наук, професор

Шелест З. М.

Цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" є надзвичайно актуальним для України. В них обгрунтовані сучасні принципи, методи, технології моніторингу оцінювання та прогнозування якості та стану поверхневих вод України, їх охорони і раціонального використання. Беззаперечним є особистий вклад авторів як керівників та натхненників даної роботи. Особливо потрібно відмітити те, що до виконання робіт під керівництвом авторів була залучена наукова молодь - студенти та аспіранти. Результати досліджень, виконаних ними під керівництвом здобувачів Державної премії, доповідалися на наукових конференціях молодих учених, лягли в основу численних дисертаційних робіт. Крім того, автори циклу робіт, висунутих на Державну премію, активно надсилали свої монографії в бібліотеки вищих навчальних закладів України, що дало змогу використовувати цю актуальну інформацію в навчальному процесі, в тому числі і в Житомирському державному технологічному університеті, при підготовці як фахівців-екологів, так і фахівців з програмної інженерії.
Вважаю, що отримані авторами результати є грунтовною науковою базою для вирішення господарських проблем щодо раціонального водокористування, прогнозування і оцінювання природного та антропогенного впливу на стан та якість поверхневих вод. Проведені дослідження мають високий науковий рівень, а автори заслуговують присудження Державної премії України.
Шелест З.М. завідувач кафедри природничих наук Житомирського державного технологічного університету, доцент, кандидат біологічних наук

Боголюбов Володимир Миколайович

Проблеми збереження якості поверхневих вод України з кожним роком стають все більш гострими, тому представлений колективом авторів комплекс науково-практичних праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" безумовно є актуальним і вже сприяє як вдосконаленню державної системи моніторингу за станом посерхневих вод, так формуванню більш збалансованого водокоритсування. Ці роботи особливо актуальні в контексті переходу України до принципів сталого розвитку.
Багато з представлених робіт використовуються в навчальному процесі НУБіП України при підготовці фахівців-екологів (зокрема, роботи Никифорович Є.І., Осадчого В.І., Красовського Г.Я., Мокіна В.Б. і Хільчевського В.К.).
Вважаю, що предсталені роботи безумовно заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат технічних наук Боголюбов Володимир Миколайович.

Васюков Александр Евгеньевич

Представленный коллективом авторов цикл научных трудов "Принципи і технології моніторингу оцінювання і прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники представляет собой чрезвычайно важную как в научном, так и практическом плане разработку в области мониторинга оценки и прогнозирования состояния поверхностных водоемов и водотоков Украины с целью создания научно обоснованной системы обеспечения их охраны и комплексного использования в различных областях народного хозяйства. О глубине и широте проведенных исследований красноречиво свидетельствуют результаты упомянутого цикла научных трудов. На основании многолетних исследований и обобщения разрозненных материалов авторами впервые картографически представлена обобщенная информация о состоянии разнотипных водных объектов Украины, их гидрологических и гидрохимических особенностях. Новейшие методологические принципы и методические подходы, разработанные авторами цикла научных работ, явились важной и надежной базой для создания Государственной информационной системы, учитывающей региональные особенности состояния и качества поверхностных вод Украины. Это представляется чрезвычайно важным при разработке практических мероприятий по сохранению и улучшению состояния водных объектов Украины и качества воды в них. Авторы цикла научных трудов – широко известные ученые-гидроэкологи, разработки которых известны не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Безусловно, они давно уже заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Заведующий кафедрой общей химии
Харьковского национального аграрного
университета имени В.В.Докучаева,
доктор химических наук Васюков Александр Евгеньевич.

Милюкин М.В.

Проблема охраны и рационального использования природных водных ресурсов Украины приобретает все большую актуальность в современных условиях, так как состояние и качество поверхностных вод требуют разработки комплекса мероприятий, направленных на их улучшение. К тому же, известно, что обеспеченность водными ресурсами в Украине неодинакова. Проблема обеспечения качественной водой особенно остро стоит в южных ее областях.

Авторами цикла научных трудов "Принципи і технології моніторингу, оцінювання і прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" выполнена большая и полезная работа по созданию химико-аналитической и экспериментальной базы проведения системных гидрохимических исследований, в том числе термодинамического моделирования химического состава поверхностных вод в различных физико-географических регионах, а также выявления наиболее важных условий самоочищения водной среды в разнотипных водных объектах. Проведены многолетние исследования сосуществующих форм веществ, в том числе тяжелых металлов, позволяющие оценить пути их миграции, распределения и накопления между абиотическими компонентами водных экосистем, а также оценить потенциальную токсичность веществ в условиях антропогенной нагрузки на водоемы и водотоки. Комплексные регионально-бассейновые гидрохимические и гидроэкологические исследования позволили провести районирование состояния водных объектов в Украине, а также создать базу данных качества их вод по целому ряду важнейших гидрохимических и гидрологических показателей. Результаты этих исследований стали надежной базой для создания и оптимизации мероприятий по охране водных объектов и рациональному использованию водных ресурсов с учетом их состояния в различных регионах Украины. Многолетние исследования коллектива авторов заслуживают самого высокого признания, которым является Государственная премия Украины в области науки и техники. К тому же это известные ученые, труды которых известны мировой научной общественности.

Старший научный сотрудник Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины им. А.В. Думанского, кандидат химических наук Милюкин Михаил Васильевич.

Готинян В.С.

Поверхневі води є стратегічним відновлюваним природним ресурсом України. В більшості регіонів держави вони являються основним джерелом питного і технічного водопостачання. Тому надзвичайно актуальною була, є і ще довго буде лишатися актуальною проблема реалізації їх ефективного моніторингу, оцінювання і прогнозу стану та якості з метою охорони і раціонального використання. При цьому особливо важливим уявляється етап моніторингу поверхневих вод, на якому отримується первинна інформація про їх екологічний стан на визначеній ділянці водного об’єкту, або суб’єкту адміністративного устрою держави. В циклі наукових праць „Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання” розроблені найсучасніші технології космічного моніторингу поверхневих вод. У поєднанні з традиційними наземними ці технології відкривають нові можливості визначення і узагальнення закономірностей формування якості водних ресурсів річок і водосховищ. Суттєва особливість розробок авторів циклу наукових праць, висунутих на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки полягає в представленні результатів космічного моніторингу поверхневих вод у формі векторних електронних картографічних моделей. Методи синтезу таких моделей висвітлені в чисельних наукових статтях, доповідях на конференціях і семінарах, а також монографіях претендентів починаючи з 1985 року. Вважаю, що доробки авторів циклу наукових праць „Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання” є суттєвим досягненням українських вчених, який добре відомий науковцям і фахівцям відповідної спрямованості, а отримані при цьому результати знайшли широке практичне використання при вирішенні завдань охорони і раціонального використання поверхневих вод на регіональному і місцевому рівнях. Цикл наукових праць безумовно заслуговує відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Директор Державного науково – виробничого центру „Природа” Національного космічного агентству України. кандидат геолого – мінералогічних наук Готинян В.С.

Голова правління ЗАТ "ECOMМ Co" Серединін Євген Самійлович

Проблема моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод є надзвичайно актуальною для України. Це обумовлено особливостями національного питного та технічного водоспоживання, при якому необхідно забезпечити визначені вимоги до якості води в пунктах водозаборів і скидів стічних вод. Для дотримання цих вимог залучається досить різнорідна інформація про поточні стани якості водних ресурсів об’єктів водопостачання і прогноз їх трендів. Характерною особливістю цієї інформації є її значні обсяги, походження за принципами вимірів, а також „прив’язкою” до просторово - розподілених об’єктів. В циклі наукових праць „Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання” висунутих на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік отримали розвиток сучасні технології геоінформаційних систем, які забезпечують ефективні методи інтеграції і предметно – орієнтованої обробки екологічних і технологічних даних, сукупно характеризуючих закономірності формування якості поверхневих вод під впливом природних і антропогенних чинників. Сутність цих технологій впродовж останніх років систематично висвітлювалася претендентами на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки за 2010 рік в доповідях на низці міжнародних і національних конференцій і семінарів, отримала суттєвий розвиток у їхніх наукових статтях і монографіях. На мою думку, висунення циклу наукових праць „Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання” на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки здобуття є своєчасним і заслуговує її присудження.

Ющенко Ю.С.

Нажаль якісний стан водних об’єктів України, водних ресурсів у більшості випадків важко назвати задовільним. Досить часто він продовжує погіршуватися. Це один з найважливіших аспектів сучасної екологічної кризи. Завдання науковців, наукових установ, суспільства загалом – об’єднувати зусилля у вирішенні таких складних, комплексних проблем. Водночас це одне з найважливіших ядер міжгалузевої наукової кооперації, поєднання сучасної науки та техніки. Вочевидь цикл праць «Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання» є актуальним і важливим. Зрозуміло також, що вирішити проблему повнюстю поки що немає можливості. Але потрібно проводити її системний аналіз, формування методологічної бази досліджень та практичних рішень, розвивати моніторингові та геоінформаційні системи. Саме цьому присвячено більшість праць даного циклу.
Характер проблем, їхнього розуміння, стан науки, техніки, суспільства у 1980 році значно відрізнявся від сучасного. За період майже у 30 років відбулися складні процеси розвитку, становлення наукових шкіл,їх взаємодії. Синергізм всього циклу робіт пояснюється одним цілеспрямуванням та єдністю сучасних методологіних підходів до їх проведення. Наприклад: нові методики, розроблені в рамках аналітично-експериментального напряму, є невід’ємною складовою регіональної гідрохімії, інформаційно-модельних технологій; а всі вони разом забезпечують систему прийняття управлінських рішень. Ще одним, дуже важливим, інтегративним аспектом є басейновий підхід. Таким чином поступово формується сучасна система моніторингу, оцінки та прогнозування якісного стану водних ресурсів України.
Вважаю, що внесок авторів циклу наукових праць «Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання» у вирішення відповідних проблем є провідним в Україні. Ці роботи є достатньо ефективними та перспективними. Вони заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Ющенко Юрій Сергійович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ільїн Л.В.

Серед цьогорічних претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки особливої уваги заслуговує цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання". У працях обгрунтовані сучасні принципи, методи, технології моніторингу оцінювання та прогнозування якості та стану поверхневих вод України, їх охорони і раціонального використання.
Раціональне використання ресурсів поверхневих вод потребує сьогодні всесторонніх знань процесів, які відбуваються у водоймах та водотоках, і природних тенденцій розвитку їх екосистем. Уразливість водних об"єктів та антропогенне навантаження на їхні басейни визначають потребу здійснення таких досліджень як важливих завдань вивчення природних ресурсів країни.
Отримані авторами результати необхідні для вирішення господарських проблем щодо планування, прогнозування, оцінювання станів поверхневих вод з метою з"ясування природного й антропогенного складників у ході сучасного розвитку гідрологічних процесів, розробки положень національного законодавства та для відомчого вдосконалення системи регулювання та управління.
Без сумніву, автори заслуговують присудження Державної премії України
Ільїн Л.В., доктор географічних наук, завідувач кафедри туризму, професор ВНУ імені Лесі Українки

Байбуз Олег Григорович

Підтримую надання Державної премії Циклу наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання”. Досвід показує, що найбільш вдалими є об’єднання науковців предметної області та фахівців з обробки інформації, у даному випадку з гідрохімії та моделювання складних систем. На високому науковому рівні виконано моделювання об’єктів та суб’єктів системи державного моніторингу поверхневих вод із застосуванням ДЗЗ/ГІС-технологій, розрізнення головних класів структурно-функціональної організації геосистеми гідродовкілля. Та найбільшим науковим внеском, на наш погляд, є методологічні принципи еколого-економічної детерміновано-стохастичної такcономізації водних об'єктів за допомогою багатофункціональних критеріїв і побудов стаціонарних полів та однорідних субструктур різного рівня, крім того суттєвою є концепція діагностично-прогнозного моделювання стану різнорівневих геосистем гідродовкілля і їхньої стійкості та надійності. Запропоновані нові детерміновано-стохастичні просторово-часові різнорівневі моделі елементів параметрів стану геосистем гідродовкілля відповідають сучасному світовому рівню оцінки та прогнозування складних систем. Особливо необхідно відмітити наявність авторського права на 20 комп’ютерних програм та баз даних і двох авторських свідоцтв на пристрої. Враховуючі усе вищенаведене вважаємо, що дана роботи поєднує наукову і технічну частини та відповідає вимогам до надання Державної премії.
Доктор технічних наук, професор,
Завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара,
Байбуз Олег Григорович

Мирослава Забокрицька

Найнебезпечнішим наслідком антропогенного впливу на навколишнє природне середовище, зокрема, поверхневі води є їх забруднення (погіршення якості). Тому, необхідним і доцільним є проведення систематичного моніторингу забруднення поверхневих вод – системи спостереження, оцінки і прогнозу їх стану з метою отримання інформації про їх якість. Організація моніторингу є важливим складовим елементом сучасної стратегії регулювання якості вод та управління водними ресурсами нашої держави.
Власне, у поданому (на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року) циклі наукових праць авторами обґрунтовано, новітні й сучасні методи, підходи та моделі щодо проведення систематичних моніторингових спостережень за якісним станом поверхневих вод України, які є надзвичайно актуальними і важливими, на сьогоднішній день, в забезпеченні охорони та екологічно безпечного використання водних ресурсів. Слід зазначити, що представлені результати є досить значним науковим доробком, який базується на багаторічних (1980-2009 рр.) комплексних регіонально-басейнових гідрохімічних та гідроекологічних дослідженнях, що дозволило авторам презентувати нові науково-технічні результати за такими основними напрямками як: – Аналітична, експериментальна і системна гідрохімія та гідроекологія; – Регіональна і басейнова гідрохімія та гідроекологія; – Інформаційно-модельні водогосподарсько-екологічні технології дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем; – Геоінформаційно-геоекологічне моделювання гідродовкілля. Ніякого сумніву не викликає і практична значимість представлених науково-технічних результатів, як для органів державної виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, так і органів місцевого самоврядування для об’єктивно-оперативної інформаційно-модельної підтримки рішень з управління якісним станом поверхневих вод України та комплексного екологічно-безпечного водо- і ресурсокористування як умови сталого розвитку регіонів нашої держави.
Особливої уваги заслуговує авторський колектив циклу наукових праць (Никифорович Є.І., Осадчий В.І., Набиванець Б.Й., Линник П.М., Красовський Г.Я., Мокін Б.І., Мокін В.Б., Самойленко В.М, Хільчевський В.К.), який представляють не лише провідні науковці України, а й визначні педагоги-наставники, під науковим керівництвом яких захищено загалом 28 дисертацій (у т.ч. 6 докторських та 22 кандидатських).
Вважаю, що авторський колектив із циклом наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання» в повній мірі заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року.
Мирослава Романівна Забокрицька, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Довгаль Лілія Іванівна

В останні роки спостерігається зростання техногенного впливу на поверхневі води, а рівень природоохоронних заходів як у науковому, так і в практичному плані змінився мало. В цих умовах велике значення має обґрунтування та розробка науково-методичних позицій, що вдало викладені в циклі наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання".
Заслуговує на увагу масштабність роботи та рівень завдань, які поставили перед собою науковці. Результати досліджень із задоволенням будуть використані в навчальному процесі в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара при підготовці фахівців-гідрологів.
Щиро вважаю, що представлений цикл наукових праць заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Довгаль Лілія Іванівна, доцент кафедри гідрометеорології та геоекології Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, кандидат географічних наук

Шерстюк Н.П.

Переглянула роботи цього Циклу. Є цікаві («Наукові засади розробки і впровадження еколого-економічного механізму раціонального використання й охорони природних ресурсів України»), але Ваша, на мій погляд фахівця і взагалі не байдужої людини, найкраща і заслуговує Державної премії. По-перше, мені сподобався комплексний підхід до проблеми: експериментальні дослідження, які підкріплені багаторічними гідрохімічними спостереженнями; інформаційні моделі із використання ДЗЗ; впровадження ГІС-технологій. Зрозуміло, що такий комплексний підхід дає можливість прогнозувати якість поверхневих вод з максимально можливою вірогідністю та розробляти ефективні природоохоронні заходи. По-друге, представлені роботи є хорошим підґрунтям для впровадження запропонованою технології моніторингу поверхневих вод для усіх регіонів України. Вважаю, що саме ця робота з Циклу «Енергетика та екологія» відповідає «Положенню про Державні премії України в галузі науки і техніки».
Шерстюк Наталія Петрівна, завідувач кафедри геології та гідрогеології
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара,
канд. геогр. наук, доцент

Зубова Л.Г.

Україна відноситься до маловодних держав з погіршеною якістю води, тому методологічні та методично-прикладні розробки за такими напрямами, як:
створення хіміко-аналітичної та експериментальної бази здійснення моніторингу поверхневих вод;
регіональні та басейнові гідрохімічні та гідроекологічні дослідження; створення інформаційно-модельних технологій водогосподарсько-екологічного призначення із застосуванням технологій дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем;
геоінформаційно-геоекологічне моделювання стану об’єктів гідродовкілля для їхнього еколого-економічно збалансованого управління, охорони та реабілітації
вкрай необхідні нашій державі та іншим країнам, тому, що вже сьогодні 1 млрд. населення планети страждає від нестачі прісної води, а більше 1,5 млрд. використовує воду низької якості.
Стан здоров'я населення України критичний, тому оптимізація гідродовкілля, як і повітряного середовища та грунтів є національним питанням і все, що спрямовано на оздоровлення націїї треба сприймати дуже позитивно.
Тому я вважаю, що представлений цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри гідрометеорології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор Зубова Лілія Григорівна.

Гопченко Є.Д, Шакірзанова Ж.Р.

Автори циклу "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання” є провідними науковцями в області розвитку досліджень з гідрохімії та гідроекологічного стану, моніторингу, математичного моделювання екологічних процесів та прогнозування якості поверхневих вод України. Виконання цих задач здійснене авторами на значному обсязі експериментальних та натурних спостережень в усіх регіонах країни за багаторічний період.
Вдалим слід вважати те, що колектив авторів охопив практично всі сторони гідроекологічних і гідрохімічних досліджень та проблемних питань сучасного стану поверхневих вод, у тому числі з урахуванням антропогенної діяльності.
Результати досліджень використовуються в навчальному процесі в Одеському державному екологічному університеті при підготовці фахівців за спеціальністю «Гідрологія і гідрохімія».
Тому ми вважаємо, що представлений цикл наукових праць безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету, професор, академік АН ВШ Гопченко Є.Д.
Доцент кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету Шакірзанова Ж.Р.

Кукурудза С.І.

Регіони України характеризуються високою контрастністю щодо водозабезпечення. Якщо Карпати і суміжні регіони періодично потерпають від паводків, то південні і південно-східні терплять від недостачі вологи аж до періодичних засух. Для кожного з цих та інших регіонів необхідна спеціальна комплексна система моніторингу стану вод водних обєктів, водокористування і охорони вод від забруднення.
Науковці трьох інститутів НАН та трьох університетів України на чолі з член-кореспондентом НАН України проф. Никифоровичем Є.І. розробили надзвичайну складну і архиважливу проблему "Принципи і технології моніторингу оцінювання і прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання", представлену на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Цикл представлених праць розроблявся три десятиліття. Праці базуються на новітніх методологічних принципах та методичних підходах від аналітичних і експериментальних – до ГІС та ДЗЗ, і які в кінцевому результаті дають змогу враховувати регіональні особливості стану та якості вод, контролювати їх забруднення.
Ефективні природоохоронні заходи можливі лише тоді, коли воєдино зібрана інформація про стан вод водних обєктів, їх гідрохімічні та гідроекологічні особливості. Вченими не тільки зібрана, а й опрацьована така інформація як в текстовому, так і в картографічному аспектах, що дало змогу створити моделі і дати відповіді на питання: скільки, якої якості, в якому місці зосереджені водні ресурсів, скільки з них і для яких потреб можна використати. Це надзвичайно важливе наукове досягнення українських вчених заслуговує на відзначення високою нагородою, якою є Державна премія України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри раціонального використання природних
ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка,
професор, член-кор. УЕАН

А.В.Ляшенко, Інститут гідробіології

Безумовно, актуальність роботи "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" не викликає сумніву, як і суттєвий внесок у розвиток системи екологічного моніторингу, формування баз екологічних даних на національному та регіональному рівнях, справу збереження довкілля взагалі зроблений авторами подання.
Працюючи в Інституті гідробіології з 1981 року, зокрема й в галузі екологічного моніторингу, зауважу, що вагомий внесок в розвиток екологічного моніторингу, визначення якості поверхневих вод України зробив мій науковий керівник д.б.н. професор Т.А.Харченко завідувач відділу санітарної та технічної гідробіології, який нещодавно залишив нас. Вважаю, його роботи можуть стати істотним та значущим доповненням пропонованого циклу.

О. Фесенко

Дякую авторам за оперативну відповіть.
Тепер більш зрозуміло, яку гіганську роботу виконав авторський коллектив, включаючи великий об`єм організаційної, учбової та наукової роботи.

Президент
Громадської організації "НДІГеоЕкоМП" О.Фесенко

О. Фесенко

Актуальністіть роботи "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" є дуже високою, у звязку з небезпечної екологічною сітоацією на переважною більшості рік і водойм в Україні.

Не дуже зрозуміло як:
1) 9 чоловік захистили 28 дисертацій, самостійно?
2) Виконали 145 НДР та проектів, теж автори самостійно? А може керували? Чи приймали участь?
3) Розроблено 17 нормативно-методичних документів, самостійно авторами? А може теж вони приймали участь в роботі, чи керували роботами?
4) 429 наукових статей написано теж 9-а авторами, самостійно? А де інформація о кількості статей без співавторів?
5) Авторам роботи "Принципи і технології моніторингу... ".
потрібно більш поважніше відноситись до роботи своїх колег та спеціалістів працюючих в Україні, оскільки права на праці які тут приведені, є власністью як мінімум не однієї сотні спеціалістів, на мою думку.
Мабуть авторам потрібно зробити уточнення у рефераті, анотації та тексті роботи?

Президент
Громадської організації "НДІГеоЕкоМП" О.Фесенко

Осадчий В.І

Шановному О. Фесенку, президенту ГО "НДІГеоЕкоМП".
Дякуємо за високу оцінку актуальності роботи та загальний коментар.
В анотації до циклу наукових праць Р63 "Принципи і технології моніторингу..." показники по кількості опублікованих монографій, статтей, виконаних НДР... стосуються як одноосібних, так і за участю співавторів; захищено дисертацій - як самими членами авторського колективу, так і під їхнім керівництвом аспірантами у розвиток наукових напрямків. Ця інформація деталізована у відповідних документах при поданні циклу наукових праць і не протирічить вимогам.
З повагою, член авторського колективу В.І. Осадчий
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС України та НАН України