Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології"

М58

Автори: Маланчук О.М., Старовойтова С.О., Бабенко Л.П., Мокрозуб В.В.

Представлений Інститутом молекулярної біології та генетики НАН України.

Кількість публікацій: 46 наукових публікацій, в т.ч. 30 статей, 16 тез доповідей, в тому числі 9 статей у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS, індекс цитування – 10, Сумарний Імпакт фактор робіт - 9,3.

Вивчення молекулярних механізмів функціонування сигнальних шляхів клітин є актуальною проблемою сучасної молекулярної біології клітини та імунології, оскільки їхня координована взаємодія є запорукою нормального розвитку і життєдіяльності клітини та організму в цілому. Мета роботи - визначити роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології.

Показано значимість пухлинно-супресорного комплексу TSC1/2 в процесах клітинної трансдукції, що є суттєвим внеском у розуміння загальної картини функціонування TSC1/2-опосередкованих сигнальних мереж, залучених до контролю фізіологічної активності клітин. Відкриття взаємодії TSC2 з РР5 дає можливість припустити існування ще одного шляху регуляції активності TSC2 та комплексу TSC1/2 в цілому, який полягає у дефосфорилюванні супресора пухлин TSC2 протеїнфосфатазою 5. Це відкриває нові перспективи як у вивченні механізмів регуляції процесів росту клітин, проліферації, так і з’ясуванні причин їх порушення за умов патологій різної етіології та, в першу чергу, при розвитку злоякісних новоутворень.

Розроблено нові підходи попередження злоякісних трансформацій на основі вивчення сигнальних шляхів та застосування пробіотичних препаратів на основі молочнокислих бактерій, здатних впливати на активацію імунорезистентності макроорганізму через їх сигнальні рецептори, а саме Toll-like та NOD рецептори.

Вперше виділено три нових штами бактерій роду Lactobacillus (задепоновані в депозитарії ІМіВ НАНУ та запатентовані в Україні), які на підставі імуномодулюючих властивостей є основою для створення високоефективних, конкурентноспроможних пробіотичних препаратів, що активно індукують продукцію цитокінів – основних імунорегуляторних молекули імунної системи організму.

Надіслати коментар

Коментарі

І.Ю.Олійник - д.мед.н., професор кафедри

Робота колективу авторів приваблює своєю актуальністю та перспективністю.Вперше виділені три нових штами бактерій роду Lactobacillus є основою для створення високоефективних, конкурентноспроможних пробіотичних препаратів на теренах України. Сам підхід, Запропонований авторами, щодо формування імунорезистентності організму за допомогою біотерапії пробіотиками є кроком у майбутнє! Представлений цикл робіт несе безсумнівну цінність для сучасних методів підвищення імунорезистентності в нормі та під час патологічних станів різноманітної етіології.
Підтримую цю роботу і вважаю її достойною Державної премії. Бажаю авторському колективу професійних успіхів!

Професор кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету, д.мед.н. І.Ю.Олійник.

Вінніков А.І.

Робота виконана авторським колективом є дуже актуальною, адже останнім часом спостерігаються зростання кількості хворих зі злоякісними новоутвореннями як в Україні так і в світі. Запропоновані в циклі робіт "Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології" науковообґрунтовані підходи щодо попередження розвитку злоякісних трансформацій шляхом застосування пробіотичних препаратів дозволяють поглянути на цю складну проблему під новим кутом. Значущість роботи підкреслюється інтересом до неї з боку вітчизняної та міжнародної наукової спільноти – кількість публікацій у міжнародних наукових виданнях – 46, в тому числі 9 статей у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS, індекс цитування – 10, сумарний імпакт-фактор робіт - 9,3.
Підтримую роботу! Вважаю, що автори Маланчук О.М., Старовойтова С.О.,
Бабенко Л.П., Мокрозуб В.В.заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

Зав.кафедрою мікробіології та вірусології Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, д.б.н., професор, академік Академії наук вищої школи України Вінніков А.І.

П. В. Погрібний

Актуальність представленного циклу робіт є незаперечною, адже за останні роки інфекційно-запальні та онкологічні захворювання людини, перебіг яких супроводжується формуванням вторинних імунодефіцитних станів, мають тенденцію до зростання. Колективом авторів розроблено нові підходи попередження злоякісних трансформацій на основі вивчення сигнальних шляхів та застосування пробіотичних препаратів, здатних впливати на активацію імунорезистентності макроорганізму через їх сигнальні рецептори.
Про значущість отриманих результатів свідчить кількість публікацій у міжнародних наукових виданнях - 46, а також індекс цитованості даних робіт - 10. Я підтримую представленний цикл робіт та важаю за доцільне присудити колективу авторів Премію Президента України для молодих вчених.
Провідний науковий співробітник відділу регуляторних механізмів клітин Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кравецького Національної академії наук України, д.б.н., професор П. В. Погрібний

д.б.н., професор Л. Б. Дробот

Представленний цикл робіт "Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології" містить вагомі фундаментальні та прикладні результати. Проведені дослідження мають очевидну практичну значимість, так як закладають основи для раціонального пошуку засобів скерованої дії на поділ трансформованих клітин та шляхів підвищення імунорезистентності організму при різного роду патологіях.
Вважаю, що автори циклу робіт безумовно заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2010 р.
Завідувач лабораторії сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, д.б.н., професор Л. Б. Дробот

Філоненко В. В.

Цикл робіт присвячений вивченню молекулярних механізмів функціонування молекулярних структур клітин та мікроорганізмів, а також їх координованої взаємодії, що забезпечує нормальне функціонування та розвиток клітини та організму в цілому. Особливу увагу в роботі звернуто на вивчення регуляції ключових сигнальних молекул, наслідком порушення яких є розвиток низки імунологічних та фізіологічних патологій, зокрема неопластичної трансформації. Запропоновані авторами нові науково обґрунтовані підходи до попередження розвитку злоякісних трансформацій шляхом застосування пробіотичних препаратів, на мою думку, є дуже перспективними.
Безумовно, слід відмітити той важливий факт, що робота виконана на високому методологічному рівні із застосуванням сучасних молекулярно-біологічних, біохімічних, імунологічних та мікробіологічних методик, використання яких є загально визнаним в світі. Така різноманітність методичних підходів, використаних в роботі, обумовлена складністю проблеми, що вирішувалась.
Крім того, вражає високий рівень досягнень молодого колективу авторів – індекс цитування робіт та імпакт-фактори міжнародних наукових видань, свідчать про високий інтерес до роботи з боку вітчизняної та міжнародної наукової спільноти.
Вважаю, що колектив авторів представленого циклу робіт заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2010 рік.

Завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, д.б.н., професор В. В. Філоненко

Гість

Дуже сподобався даний цикл робіт. Особливо слід відмітити, що робота несе не лише теоретичний характер - вивчення регуляції ключових сигнальних молекул, але і практичний - розробка пробіотичних препаратів для лікування та профілактики низки імунологічних та фізіологічних патологій. Хочу підтримати цю роботу. Вважаю, що автори заслуговують на присудження премії.
Декан біологічного факультету Ужгородського національного університету, проф., д.б.н. Ніколайчук В.І.

Гість

Підхід запропонований авторами, щодо формування імуноресзитентності організму за допомогою біотерапії пробіотиками є кроком у майбутнє! Представлений цикл робіт несе безсумнівну цінність для сучасних методів підвищення імунорезистентності в нормі та під час патологій різноманітної етіології. Підтримую роботу. Бажаю авторському колективу професійних успіхів!
д.м.н. Г.М. Воробйова, ІССХ

Гість

Підвищення імунорезистентності за рахунок терапії пробіотиками у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями є актуальним питанням сьогодення. Враховуючи важкі екологічні умови, що склалися у нас в країні, та взагалі у світі, профілактика та лікування новоутворень є статегічним напрямком в медицині. А враховуючи той факт, що пробіотики не володіють побічними ефектами, то вони є найбаженішими ліками при лікуванні будь-яких патологій.
Лауреат державної премії України з науки та техніки, д.б.н. Лазаренко Л.М., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.