Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України"

М22

Автор: Попова І.В.

Представлений Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (МОН України).

Кількість публікацій: 52 наукові публікації, у т.ч. 4 монографії, 32 статті, 15 тез доповідей.

Дослідження автора присвячено розробці стратегії й організації виходу торговельних підприємств на фондовий ринок, обґрунтуванню науково-методичних підходів щодо запровадження механізмів діяльності торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку та удосконаленню діяльності фінансово-кредитного сектора як інституційного учасника фондового ринку, мінімізації ризиків банківської діяльності та удосконалення фінансового менеджменту комерційного банку. Обґрунтовано конкурентну позицію торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку, на основі визначених можливостей торгівлі, які базуються на її особливостях як виду діяльності, запропоновано програму виходу торговельних підприємств на фондовий ринок на базі використання альтернативної стратегічної поведінки.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та моделюванні стратегії виходу торговельних підприємств на регіональний фондовий ринок, що сприяє підвищенню ефективності діяльності торговельних підприємств і функціонування фондового ринку.

Надіслати коментар

Коментарі

Філіппова О.С.

Усім відомо, що «кров’ю» економіки будь-якої країни є фінанси. Проте не кожний може запропонувати дієві шляхи, джерела та засоби щодо оздоровлення «кровоносної системи» економіки України. Попова І.В. у своїй науковій роботі, згідно з наведеним рефератом, досить чітко, логічно, послідовно та грамотно наводить певні висновки та рекомендації щодо покращення ефективності функціонування інвесторів та емітентів сучасної економіки України (зокрема через активізацію діяльності фондового ринку та підприємств торгівлі). На мою думку, цікавим та новим для сучасної економічної науки та практики господарювання підприємств торгівлі є інтеграції інтересів зазначених суб’єктів, що знайшло своє відображення в розроблених автором рекомендаціях щодо виходу
торговельних підприємств на фондовий ринок на основі побудови системи залучення необхідних фінансових ресурсів за допомогою використання інструментів фондового ринку. Про актуальність та доцільність дослідження даного напрямку наочно свідчать численні довідки щодо апробації отриманих результатів як в практичній, так і науковій діяльності. Відчувається, що кожний отриманий висновок детально пророблений автором. Цінно, що розробки автора за представленою темою дослідженням можуть задовольнити не тільки науковий інтерес за даної проблематикою, але й мають чіткий прикладний характер. Тому сподіваюсь, що Поповій І.В. буде присуджена премія Президента України, а її науково-практичні розробки знайдуть своє втілення в практиці функціонування фінансово-кредитної сфери України.

Мельникова О.С.

Актуальність роботи, її наукова та практична цінність не викликає сумнівів. Вирішення завдань пошуку фінансових ресурсів, через систему фондового ринку зокрема, та активізації ефективних емітентів завжди є головним у пожвавленні фінансово-кредитної сфери держави. Висвітлена у рефераті наукова робота носить пошуковий характер, містить актуальні, послідовні, логічні теоретичні дослідження з практичним спрямуванням. Висновки обґрунтовані, витікають зі змісту виконаного дослідження.Вважаю, що автор Попова І.В. заслуговує присудження премії Президента України.

Начальник Студентського науково-проектного центру "БізнесЕксперт"
Мельникова О.С.

Паліга Н.Б., к.е.н., доц. каф. ек-ки підприємств ДонНАБА

В умовах сьогодення фондовий ринок набуває значення важливого постачальника капіталу для успішного функціонування та розвитку підприємств торгівлі. Все це вимагає від економічної науки підвищення уваги до обґрунтування науково-методичних підходів щодо запровадження механізмів діяльності торговельних підприємств як ефективних емітентів фондового ринку. У цьому зв’язку робота Попової І.В. є актуальною, бо автор досліджує теоретико-методичне й практичне значення виходу торговельних підприємств на фондовий ринок в українських умовах з урахуванням вітчизняної специфіки ринку.
В цілому, наукова робота, згідно представленому реферату, має характер самостійного дослідження, характеризується системністю до постановки задач, визначеністю методів дослідження, формуванням наукових висновків і практичних рекомендацій, а її автор – Попова Ірина Віталіївна, заслуговує на отримання премії Президента України.

Світлична Ю.В.

Ознайомлення з рефератом праці дозволило зробити висновок про глибину проробки автором проблемних питань, що підіймаються. Висвітлений напрямок у сучасних умовах є вкрай актуальним через обмеженість попиту на фінансові інструменти внаслідок низької платоспроможності інвесторів, а також низький рівень пропозиції внаслідок незначної платоспроможності емітентів. Дослідження автора є своєчасним та необхідним - підтримую роботу Попової І.В.

Вікторія

Уважно ознайомилася з рефератом праці. Ідея чітка та зрозуміла. Програма розвитку вітчизняного фондового ринку вкрай необхідна. Допомогти підприємствам стати ефективними емітентами важливе завдання держави, якщо ми прагнемо європейського шляху розвитку. Підтримую цю роботу серед інших, важливо, що молоді науковці переймаються цим питанням.