Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових систем"

М27

 

Автори: ДевізенкоО.Ю.,к.ф.-м.н.,  Недух С.В., к.ф.-м.н.

 

Представлений Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

 

Метою роботи є встановлення особливостей зростання, структурних перетворень шарів та рентгенооптичних властивостей багатошарових нанорозмірних плівкових композицій Cо/C,вивчення особливостей резонансної та нерезонансної взаємодії НВЧ-випромінювання міліметрового (мм) діапазону з багатошаровими і гранулярними магнітними наноструктурами, вивчення впливу розмірних параметрів БШ і гранулярних магнітних наноструктур на їх НВЧ та магнітні властивості.

Отримано нові результати, які дозволяють виявити особливості формування шарів кобальту й вуглецю з нанометровою товщиною шарів в багатошаровому періодичному покритті Со/С, міжшарову взаємодію, механізм руйнування періодичності, процеси структурних і фазових перетворень та прояснити фундаментальні механізми резонансної і нерезонансної взаємодії мікрохвильового випромінювання з широким класом плівкових наноматеріалів, побудувати сучасні теоретичні моделі магнітних взаємодій у нанорозмірних магнетиках.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати зі створення зображувальної системи і дзеркал на основі багатошарових періодичних покриттів Со/С для рентгенівського випромінювання та таких, що ілюструють принципову можливість використання нанорозмірних магнітних структур, які демонструють ефект гігантського магнітного імпедансу та тунельного магнітного імпедансу як елементів мікрохвильової техніки, що керуються магнітним полем: атенюатори, модулятори, фазообертачі.

Результати роботи дозволять прискорити процес технологічного застосування наноматеріалів у високотехнологічних галузях промисловості.

 

Кількість публікацій: 76,  в т.ч.  24 статті  (9 у зарубіжних журналах),  52 тези  доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

чл.-корр. НАН Украины, д.ф.-м.н., проф. Погорелый А.Н.

В настоящее время большой интерес мировой научной общественности представляет изучение физических свойств искусственно созданных наноразмерных материалов с заданными свойствами. Эта тенденция во многом обусловлена тем фактом, что такие материалы (по прогнозам) способны внести значительный вклад в развитии таких фундаментальных наук, как физика, химия, медицина, биология, а также привести к новым прорывам в ряде высокотехнологичных областей промышленности. Таким образом, синтез и исследование физических свойств наноразмерных материалов актуальны.
Результаты, полученные А.Ю. Девизенко и С.В. Недухом в цикле научных работ "Синтез, структура и свойства многослойных наноразмерных пленочных систем", представляют безусловный интерес в виду того, что являются новыми, обладающими перспективами прикладного применения, объединяющими технологический и научный аспекты физики наноразмерных материалов.
Среди результатов работ, хотелось бы отметить:выявленную, доказанную и проанализированную связь между технологическими параметрами наноразмерных магнитных материалов и особенностями резонансного и нерезонансного поглощения микроволнового излучения; разработанный специализированный комплекс миллиметрового диапазона длин волн и модифицированную методику проведения исследований по изучению взаимодействия высокочастотного электромагнитного излучения с наноразмерными магнитными системами; экспериментально доказанный факт, что процесс межслоевого взаимодействия при формировании многослойного покрытия Со/С магнетронным распылением в зависимости от толщины слоев кобальта состоит из трех стадий; создание двухзеркального изображающего объектива для абсорбционной микроскопии образцов на основе углерода в мягком рентгеновском излучении.
В целом, цикл научных работ Девизенко А.Ю. и Недуха С.В. содержит результаты, выполненные на высоком профессиональном уровне и свидетельствует о хорошей подготовке авторов.
Считаю, что авторы цикла научных работ "Синтез, структура и свойства многослойных наноразмерных пленочных систем" Девизенко Александр Юрьевичи и Недух Сергей Владимирович достойны присуждения премии Президента Украины для молодых ученых.

Заведующий отделом физики пленок
Институт магнетизма НАН и МОН Украины
чл.-корр. НАН Украины
доктор физ.-мат. наук, проф. Погорелый А.Н.

чл. кореспондент НАН України В.О. Ямпольський

Роботи авторів Девізенко О.Ю. і Недуха С.В., що увійшли до циклу робіт «Синтез, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових систем», присвячені актуальному зараз питання фізики наноматеріалів. Актуальність цього наукового напрямку пояснюється широким економічним потенціалом, який мають нанорозмірні структури в різних аспектах науки і техніки.Результати, що представлені в роботах, присвячені дослідженню процесів росту, формування багатошарових нанорозмірних плівкових систем, а також вивченню їх властивостей в надвисокочастотному і рентгенівському діапазоні. Отримані при цьому результати мають значимі як фундаментальну так і прикладну складову.Високий рівень отриманих результатів підтверджують публікації в провідних наукових журналах з високим імпакт-фактором і доповіді, виконані авторами на престижних міжнародних конференціях.
Очевидно, що настільки різнопланова, як щодо застосування методів дослідження, так і за обсягом досліджених наноматеріалів, наукова робота матиме неоціненний внесок в українську та світову науку.
Вважаю, що автори циклу наукових робіт «Синтез, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових систем» Девизенко О.Ю. і Недух С.В. гідні присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Зав. від. теоретичної фізики
ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України
чл. кореспондент НАН України В.О. Ямпольський