Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Створення матеріалів з новими властивостями шляхом формування твердих розчинів Bi-Sb та штучних клатратних систем С60-Bi

М92

 

Автори: Дроздова Г.А., к.ф.-м.н.,  Дроздов А.М., к.ф.-м.н.

 

Представлений Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут».

 

 

В результаті проведених комплексних досліджень полікристалічних твердих розчинів Bi–Sb в інтервалі концентрацій 0 – 20 ат.% Sb встановлено залежності параметрів кристалічної ґратки, мікротвердості, акустичних, електрофізичних, гальваномагнітних і термоелектричних властивостей від складу, температури, магнітного поля і технології виготовлення кристалів. Вперше спостережено немонотонний характер ізотерм фізичних властивостей, який свідчить про існування концентраційних фазових переходів.

Експериментально встановлено фізичні закономірності формування одно – і двокомпонентних плівок системи С60 – Bi при осадженні у вакуумі термічно випарених молекул С60, прискорених іонів вісмуту та їх сумісній конденсації. Рентгенографічними та електронно - оптичними методами вивчено структуру сформованих конденсатів.

Одержані результати мають фундаментальне значення з точки зору розвитку наукових уявлень в галузі фізики твердих розчинів,  фізики фазових переходів та матеріалознавства фуллеренів.

Кількість публікацій: 43   наукових  публікацій,в т.ч. 20 статей,  23 тези доповідей.