Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення"

М29

Автор: Нестеренко Г.О.

Представлений Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова (МОН України).

Кількість публікацій: 43 наукових публікацій, в т.ч. 2 монографії, 24 статті, 17 тез доповідей.

У центрі авторської концепції – ідея про існування самоорганізаційних чинників і механізмів становлення сучасної української політичної нації, які формувались протягом тривалого історичного розвитку, але здебільшого існували в латентному стані і проявлялись дуже епізодично – коли для цього складались сприятливі умови.

Такими «епізодами» були Київська Русь, Козацька республіка, Галицько-Волинське князівство, спроба української державності на початку ХХ ст., Карпатська Україна з жовтня 1938 по березень 1939 р. У ці періоди українська спільнота виявляла сутнісні риси політичної нації (до яких віднесено певний рівень національної самосвідомості та волю до політичної самоорганізації, що обумовлює формування держави з демократичним ладом правління і націленість на спільне майбутнє).

Автором сформульовані принципи становлення української політичної нації як відбиття її самовідтворення в історичному процесі. Ці принципи можуть лежати в основі оптимізації сучасних процесів становлення і подальшого саморозгортання української політичної нації.

Сформована автором концепція відкриває перспективи розробки підґрунтя для зміцнення молодої української держави на самоорганізаційних засадах.

Надіслати коментар

Коментарі

Воронкова В.Г.

Представлені роботи Галини Нестеренко привертають особливу увагу, адже обрана претенденткою тема дослідження відповідає і сучасній суспільній потребі, і замовленню держави. Як ми знаємо, розбудова політичної нації неодноразово була визначена стратегічним і тактичним пріоритетом української внутрішньої політики в офіційних державних документах тощо. Очевидний зв’язок проблеми із важливими державними проектами підтверджують і ті ідеї автора, в яких опрацьовується погляд щодо двобічного взаємозв’язку процесів націєтворення із забезпеченням безпеки держави.
Крім того, будучи спрямованими на пошук прихованих, іманентно притаманних самій етнонаціональній системі чинників і механізмів її розвитку, праці Г.О.Нестеренко повною мірою відповідають потребам не лише сучасного хаотичного суспільного життя, але й сучасної постнекласичної науки.
У цілому, подані роботи «Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення» виконані на високому науково-професійному рівні і містять комплексне вирішення важливої наукової проблеми вітчизняної сучасності. За своєю тематичною спрямованістю, методологічним інструментарієм і отриманими висновками та рекомендаціями вони цілком вкладаються в русло актуальних суспільно-гуманітарних досліджень сучасного українського життя. Вони цілком можуть використовуватись як для подальших наукових розвідок, так і в навчальному процесі. Також вони можуть бути покладені в основу розробки практичних рекомендацій для органів управління на державному, регіональному і місцевому рівнях. Конструктивним може бути їх застосування і в управлінні громадськими організаціями.
Тому автор поданих робіт - Г.О.Нестеренко цілком заслуговує на відзначення премією Президента України для молодих учених.

Воронкова Валентина Григорівна - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії

Снегірьов Ігор Олександрович

Цикл наукових праць Г.Нестеренко присвячений актуальній проблемі сучасної української науки і практики, якій автор подає ґрунтовне цікаве вирішення. Думаю, що запропоновані ідеї є цінними як для теоретиків (філософів, соціологів, істориків – вони дають їм підстави і підґрунтя для подальших розвідок, доповнюють існуючі концепції націєтворення), так і для практиків управління державою (з цих робіт вони можуть почерпнути цілий арсенал неординарних думок для вдосконалення стратегії подальшого розвитку України). Через їх нестандартність з них є чим збагатитися і аспірантам, і корифеям української науки. Завдяки своїй значущості, обґрунтованості, високому науковому рівню подані роботи безумовно гідні відзначення премією Президента України.
Снегірьов Ігор Олександрович,
доцент кафедри філософії та соціології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка,
кандидат філософських наук

Карась А.Ф.

Будучи знайомим із працями Г.О.Нестеренко з часу аналізу її докторської дисертації, хочу підкреслити їх змістовність і високий фаховий рівень. Претендентка пропонує авторське вирішення багатьох важливих для українського сьогодення і минувшини питань, пов’язаних із відносинами громадянського суспільства і держави. Вагомим доробком стала запропонована класифікація механізмів і напрямів самоорганізації нації як соціальної системи та розрізнення етапів цього процесу, а також висвітлення різної значущості впливів самоорганізаційних і ентропійних механізмів на окремі етапи самоорганізації. Визначено суть системного підходу до аналізу суспільно-політичних процесів і запропоновано детальну класифікацію його принципів. Цікаві висновки отримані авторкою при експлікації концепції синергетичного історизму до розвитку окремих етнонаціональних спільнот.
Також у працях наведені аргументи про те, що у процесі самоорганізації нації беруть рівновелику участь громадянське суспільство, демократична держава, норми вільного ринку та культурна відкритість. Значну частину матеріалу присвячено розрізненню явищ організації та самоорганізації з визначенням їх складових та у пов'язанні з громадянським суспільством. Підкреслюється, що громадянське суспільство не тільки здійснює сильний вплив на державу, але й здатне зруйнувати її, з чим цілком погоджуюся, оскільки розвиток громадянської спільноти фактично призвів до антагоністичного конфлікту між нею та монархічною, а пізніше імперською політичною владою: такою є реальність розвитку Західної цивілізації.
Загалом, роботи Г.О.Нестеренко справляють добре враження актуальних, ґрунтовних і теоретично переконливих. Отримані умовиводи можуть бути корисними і з теоретичного погляду - як підґрунтя для подальшого розвитку цієї проблематики, і з практичного - оскільки містять практичні положення, корисні для сучасного управління розвитком соціальних систем.
Вважаю, що такі роботи – в яких обґрунтовується існування української політичної нації, розкривається її самобутність, доводиться формування українського громадянського суспільства в різні історичні епохи – обов’язково заслуговують на державну відзнаку.

Карась Анатолій Феодосійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка

Євгенія Ємельяненко

Авторське бачення механізму становлення української політичної нації, репрезентоване в наукових працях Галини Нестеренко, є безумовно ґрунтовним, інноваційним й всеохопним. Дослідження демонструє свіжий погляд компетентного фахівця на актуальні для сьогодення проблеми націєгенези. Робота висвітлює приховані, непомічені досі детермінанти самовідтворення української політичної нації та заповнює відчутну прогалину в науковому знанні за беззаперечно актуальною для українського суспільства тематикою, що однозначно заслуговує на визнання і винагородження.
Ємельяненко Є.О., викладач кафедри філософії Запорізького національного технічного університету

Ганна Губенко

Подані на здобуття премії роботи пропонують авторське бачення проблеми становлення української політичної нації, яке вражає своєю послідовністю, логічністю, інноваційністю. Вони цікаві і актуальні. Хотілося б, щоб сучасна вітчизняна наука могла презентувати побільше таких робіт – їх автор однозначно заслуговує на винагородження.

Губенко Ганна Володимирівна, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та соціології Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

Хилько М.І.

Праці Г.О.Нестеренко, будучи підпорядкованими дослідженню української політичної нації, водночас зачіпають дуже широкий спектр дотичних питань. У результаті дослідниця пропонує нові світоглядні ідеї до осмислення і громадянського суспільства, і відповідного сучасності державного управління. Така креативність і плідність, на тлі глибокого аналізу центрального предмету заслуговують на повагу і відзнаку.

Хилько Микола Іванович, професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук

Дмитро Валерійович Кудінов

Уявлення про механізми націєгенези, які пропонує Нестеренко Г.О., нетривіальні, проте достатнім чином обґрунтовані. Сформульовані ідеї можуть стати основою для подальших евристичних умовиводів із питань політичної нації, громадянського суспільства, державного управління тощо зокрема і в галузі історичної науки.
А з точки зору сьогоденної цінності поданих праць особливу увагу привертають принципи, з урахуванням яких можна позитивно вплинути на сучасний процес становлення політичної нації в Україні. У цьому зв’язку робота однозначно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Кудінов Дмитро Валерійович, доцент кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук

Кочубей Наталя Василівна

Крім новаторської концепції з проблем націєтворення, в працях Г.О.Нестеренко отримує досить потужний розвиток категоріальний і методологічний апарат синергетики, яка все більш плідно працює в проблематиці суспільних наук. Тому поданий цикл праць є корисним не лише з точки зору його врахування у стратегії розбудови української держави, а і для потреб методології науки. Ті складові, які стосуються методологічної бази, можна порадити для прочитання і активного використання всім аспірантам суспільно-гуманітарних спеціальностей. Роботи безумовно заслуговують на визнання.

Кочубей Наталя Василівна, доцент кафедри філософії та соціології Сумського державного педагогічного университету ім. А. С. Макаренка, кандидат філософських наук

Світлана Цимбал

Зміст представлених робіт цікавий, актуальний, викликає не лише бажання з ними ознайомитись, але й самій розібратись в деяких спірних питаннях. А монографії, які я мала нагоду почитати детальніше, можуть бути цікавими для дослідників різних галузей суспільствознавства: філософії, історії, психології, соціології, культурології. В них із сучасних наукових позицій вирішується багато міждисциплінарних питань, а також розвивається методологія міждисциплінарних досліджень.

Цимбал Світлана Миколаївна
доцент кафедри психології Київського Міжнародного Університету,
кандидат філософських наук

Гість Людмила Мазука

Без перебільшення можна сказати, що сьогодні питання націєтворення, формування політичної нації в Україні, яким і присвячена наукова монографія Галини Олегівни Нестеренко є першочерговими. Українське суспільство на сьогодні залишається не консолідованим, спільна загальнонаціональна ідентичність жителів України перебуває у процесі становлення, залишається значним ступінь відчуженості регіонів. І саме тому консолідація Українського народу, перспективи формування української політичної нації потребують виваженої політики, яка повинна враховувати уроки минулого. Монографія Галини Олегівни Нестеренко цінна тим, що це не тільки теоретичний аналіз історичних засад процесу формування української політичної нації, це – джерело, де молодий і талановитий науковець намагається сформулювати рекомендації щодо можливих коригуючих впливів на сьогоднішнє націєтворення.
Монографія виконана на високому науковому-дослідному рівні, має важливе науково-теоретичне та практичне значення. Професіоналізм автора заслуговує на високу оцінку.
Людмила Мазука
Головний консультант відділу соціокультурних та етнонаціональних досліджень Національного Інституту стратегічних досліджень
кандидат історичних наук

Радченко Ольга

На тлі безперечної актуальності і суспільної затребуваності тем, які піднімає Галина Нестеренко, хочеться звернути увагу на високий методологічний рівень представлених робіт. Зокрема, приділено значну увагу розробці методологічного інструментарію – в результаті сформовано чітку методологічну систему, чим автор робить неоціненний внесок у першу чергу в методологію діалектики і синергетики. І це, і логіка викладення матеріалу, і новаторські положення, і обґрунтованість умовиводів свідчать про зрілість і професіоналізм дослідниці і заслуговують на високу оцінку.

Радченко Ольга, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Бондаренко О.В.

Питання про те, що розуміти під терміном «політична нація», які механізми її становлення й розвитку, чим вирізняється українська політична нація серед інших (і в принципі, чи безсумнівним є її існування) і т.п. – можна віднести до «вічних тем». Такі теми ніколи не отримують однозначного, категорійного трактування. І тим ціннішою є спроба комплексного аналізу цих питань, запропонована в роботах Галини Олегівни Нестеренко. Ці роботи демонструють високий фаховий рівень вирішення теоретико-прикладної проблеми і мають бути належним чином оцінені.

Бондаренко Ольга Валеріївна, доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії Запорізького національного технічного університету

Куцепал Світлана Вікторівна

Я хочу звернути увагу на актуальність проблеми, яку піднімає і вирішує Г.О.Нестеренко, - тому що ми кожного дня проходимо випробування мас-медіа з приводу того, що, можливо, зникне українська політична нація, навіть видаються рецепти цього зникнення. У зв’язку з цим важко піддати сумніву корисність зворотних рецептів – рекомендацій зі сприяння розвитку української політичної нації, які пропонуються в роботах авторки.
Як науковцю, Галині Нестеренко властиві професіоналізм, прагнення до співпраці. Це риси науковця з великої літери, які – будучи реалізовані у креативних наукових працях – безперечно, заслуговують на заохочення.

Куцепал Світлана Вікторівна,
доктор філософських наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Тетяна Бірюкова

Роботи Галини Нестеренко, присвячені процесам націєтворення, їх специфіки на вітчизняному просторі та ролі самоорганізаційних механізмів, безумовно і категорично відповідають сучасному державному замовленню. Вони логічні, обґрунтовані, пов’язані в узгоджену цілісність, свідчать про фаховість їх автора. Такі роботи можуть гідно репрезентувати українську науку, тому заслуговують на преміювання.

Автору ж можна від щирого серця побажати і надалі так плідно реалізовувати свій науковий потенціал!

Бірюкова Тетяна Федорівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Запорізького національного університету

Додонов Р.О.

Запропонована до участі у конкурсу робота Г.О.Нестеренко відрізняється міждисципдінарним характером. Вона намагається осягнути процес націогенезу за допомогою вдалого синтезу логічного та історичного. При цьому в якості останніх виступають не лише ті факти вітчизняної історії, що свідчать про націєтворчий потенціал української держави, а й періоди бездержавності, в яких, проте, також відбувалися процеси національної консолідації. Що стосується логічних аспектів, то в роботі чітко виокремлюються принципи становлення української політичної нації, називаються детермінанти оптимізації цього процесу, що, безумовно, має практичне значення.
До цього слід додати, що соціально-філософські аспекти саморозгортання нації як соціального організму майже не розглядаються в Україні, не зважаючи на наявність багатьох державних спеціалізованих дослідницьких інститутів. За цих умов робота Г.О.Нестеренко заслуговує на підтримку.
Додонов Роман Олександрович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Донецького національного технічного університету

Гість

Представлена Галиною Нестеренко концепція заслуговує на підтримку, з одного боку, через її креативність (бо дійсно пропонується нове вирішення актуальної проблеми становлення української політичної нації), з іншого, - через її провокативність (адже в працях піднімається низка неоднозначних, дискутивних питань, з приводу яких авторка наважується давати оригінальні обґрунтовані відповіді). Саме такі роботи і повинні бути в науці – які не лише репрезентують авторське вирішення тієї чи іншої проблеми, але й пробуджують невпинне бажання розібратися з її дискутивними аспектами.
Більше того: проблематика становлення української політичної нації, яку аналізує Г.Нестеренко, відноситься до пріоритетних завдань не лише для науки, але й на рівні державного управління. Тому окремо хочу підкреслити, що представлені авторкою праці можуть бути використані при розробці стратегії розвитку української держави.
Заблоцький Віталій Петрович, доктор філософських наук, професор, Народний депутат України