Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць " Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства"

М80

 

Автор: Піддубна Л.І., д.е.н.

 

Представлений Харківським національним економічним університетом

 

Автором обгрунтовано концепцію розвитку та формування теоретико-методологічного і методичного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю промислового підприємства.

Розроблено нову методологію дослідження і на її підставі – системну концепцію та системно-праксеологічну модель міжнародної конкурентоспроможності підприємства, в якій її економічний зміст визначається у площині закономірностей, принципів і методів формування результатів взаємодії експортного потенціалу підприємства і потенціалу розвитку зовнішнього ринку.

Обґрунтовано концепцію розвитку і розроблено методологію синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства із застосуванням апарату теорії багаторівневих ієрархічних структур, стратегічного і адаптивного підходів до управління. Розроблено комплексне методичне забезпечення синтезу керуючої системи як єдиного розпізнавально-адаптивного комплексу із застосуванням засобів імітаційного моделювання, оцінювання станів зовнішніх ринків та ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

 

Кількість публікацій:   52  наукові публікації,в т.ч.  5 монографій (1 одноосібна), 47 статей.

Надіслати коментар

Коментарі

Лич В.М.

Лич В.М.
Аналіз характеру і глибини змін, що зазнає сучасна система світогосподарських зв’язків, дає підстави стверджувати про формування принципово нового механізму конкурентної боротьби на світових ринках, що базується на інтегруванні потенціалів держави і підприємства та застосуванні новітніх систем управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
Усвідомлення цих змін у вітчизняній економічній науці, нажаль, явно запізнюється, що призводить до стратегічних помилок у прийнятті рішень щодо перспектив і механізмів засвоєння вітчизняними підприємствами нових зовнішніх ринків.
Цикл наукових праць «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» значною мірою заповнює цю прогалину і забезпечує формування концептуально нової теоретико-методологічної та методичної бази проектування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств України, яку слід кваліфікувати як ефективний інтелектуальний інструментарій підтримки прийняття рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
Цикл наукових праць, безсумнівно, представляє велику наукову й практичну цінність та вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової економічної науки. .
Лич Володимир Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Київського національного університету будівництва і архітектури

Луцишин З.О.

Міжнародний аспект проблеми забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств, незважаючи на зростаючу його актуальність, дотепер залишається набагато слабкіше розробленим порівняно з національним (внутрішнім). Цикл наукових праць Л.І. Піддубної значною мірою долає цей розрив і формує концептуально нове теоретико-методологічне підґрунтя та методичний інструментарій проектування систем управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що базується на сучасній парадигмі міжнародного конкурентного успіху та забезпечують ефективне реагування українських підприємств на виклики глобальної конкуренції.
Цикл наукових праць з наукової і практичної точки зору, безсумнівно,є оригінальною працею, яка підвищує авторитет української наукової школи конкурентоспроможності і забезпечує розв’язання найактуальнішої організаційно-управлінської проблематики міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
Луцишин Зоряна Орестівна, доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Криворучко О.М.

Проблема розробки й впровадження дійових систем управління міжнародною конкурентоспроможністю є актуальною для абсолютної більшості українських підприємств. Її розв’язання вимагає формування адекватного умовам глобальної конкуренції теоретико-методологічного і методичного забезпечення, яке дотепер залишається «вузьким місцем» сучасних наукових розробок.
У представленому циклі наукових праць подано нову методологію синтезу систем управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що охоплює увесь спектр завдань організаційного проектування подібних систем управління.
Використання авторських наукових розробок, які мають світовий рівень новизни, сприятиме прискореному впровадженню на підприємствах України новітніх систем управління міжнародною конкурентоспроможністю, адаптованих до широкого спектру змін середовища міжнародного бізнесу.
Автор циклу наукових праць «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» заслуговує присудження їй премії президента України для молодих учених.
Криворучко Оксана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Сазонець І.Л.

Цикл наукових праць Л.І. Піддубної – це фундаментальне наукове дослідження, в якому подано нове теоретичне відображення феномену міжнародної конкурентоспроможності та методології синтезу її управлінського механізму, і на базі якого видано перший в Україні підручник з управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
Наукові результати, що містяться в ньому, істотно збагачують потенціал вітчизняної і світової економічної науки і можуть слугувати надійним підґрунтям в розробці управлінських моделей і стратегій підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств.
Сазонець Ігор Леонідович, доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Тютюнникова С.В.

Цикл наукових праць Л.І. Піддубної «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» містить низку теоретико-методологічних новацій, які дозволяють по-новому осмислити феномен міжнародної конкурентоспроможності та управлінський механізм її забезпечення.
Головний методологічний стрижень циклу – системний підхід і єдність мікро- та макроаналізу міжнародної конкурентоспроможності підприємства, що забезпечує більш якісну розробку її управлінських моделей і систем, адекватних реаліям глобалізації та сучасної міжнародної конкуренції.
Цикл наукових праць Л.І. Піддубної містить результати, які формують становлення нового етапу розвитку наукового знання міжнародної конкурентоспроможності підприємства та розробки й впровадження нових управлінських механізмів її забезпечення.
Тютюннікова Світлана Володимирівна, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор

Шкурупий О. В.

Шкурупій О.В.
​Цикл наукових праць «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» є однією з небагатьох сучасних праць, в якій з такою методологією, глибиною та масштабами дослідження висвітлено проблематику управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. За змістом – це майже єдина наукова праця, в якій комплексно та із системних позицій розвинено теоретичний базис та організаційно-методологічні засади управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Цикл наукових праць є фундаментальним дослідженням, на базі якого видано підручник нового покоління з управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що дає підстави для вдосконалення практики управління міжнародним бізнесом.
Шкурупій Ольга Всеволодівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Полтавського університету економіки та торгівлі
 
 

Гість

Гончаров В.М.
В умовах наукових дискусій щодо методів і технологій підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств цикл наукових праць Л.І. Піддубної відрізняється новим змістом, якісно новим методологічним апаратом і структурою управлінської проблематики міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
Головні наукові результату циклу – розробка системної концепції та комплексного методологічного і методичного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства – мають світовий рівень новизни і формують підґрунтя розбудови і впровадження оновленої державно-корпоративної стратегії зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.
Гончаров Валентин Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

Антонюк Л. Л.

Головна конкурентна перевага представленого циклу наукових праць – системний, і водночас, оригінальний авторський підхід до вирішення складних теоретико-методологічних і методичних проблем управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Результати циклу наукових праць Л.І. Піддубної у галузі як теоретичних, так і прикладних досліджень сутності, закономірностей формування та методичних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства істотно збагачують потенціал світової економічної науки та міжнародного менеджменту.
Антонюк Лариса Леонтіївна директор Інституту вищої освіти ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор.

Гість

Кизим М.О.

Цикл наукових праць містить якісно новий аналітичний інструментарій дослідження проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства в її теоретико-методологічному, організаційно-управлінському і науково-методичному аспектах. За змістом і спрямуванням він є фундаментальною і новаторською працею, в якій обґрунтовано нову цілісну концепцію міжнародної конкурентоспроможності підприємства та розроблено комплексне методологічне і методичне забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
Результати циклу наукових праць Л. Піддубної мають проривний характер для розвитку світової економічної науки та теорії і практики управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
Кизим Микола Олександрович, доктор економічних наук, професор, директор науково-дослідницького центру індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків).

Кузьмін О.Є.

Представлений цикл наукових праць є багатогранним, комплексним й системним вирішенням проблем теорії та практики управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Від відомих наукових видань він відрізняється не тільки глибиною теоретичного аналізу та оригінальним методологічним апаратом дослідження, а й новітніми науково-методичними розробками автора, які втілені в підручнику «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», що рекомендований МОН України для підготовки фахівців з міжнародної економіки, та впроваджені у реальну практику управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств.
Цикл наукових праць Л.І. Піддубної є вагомим внеском у розвиток вітчизняної і світової економічної науки й істотно підвищує її аналітичну і прогностичну цінність.
Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», заслужений працівник народної освіти України.