Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Вплив домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2

М63

 

Автор: Кевшин А.Г.

 

Представлений Волинським національнимо університетом імені Лесі Українки.

 

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо залежності оптичних властивостей досліджуваних халькогенідних стекол при модифікуванні їх важкими металами та легуванні іонами Er3+ та особливостей оптичних електронних переходів в області власного поглинання світла в дефектних кристалічних тілах і стеклах.

Отримано низку фундаментальних результатів, наукова новизна яких визначається сукупністю одержаних результатів дослідження впливу домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2.

Запропоновано нові підходи до розуміння впливу крупних структурних дефектів на спектри фотолюмінесценції в досліджуваних халькогенідних стеклах, легованих іонами ербію, наявності та відсутності в них апконверсійної люмінесценції в залежності від ширини енергетичної щілини.

Результати циклу мають значення для можливого практичного використання досліджених халькогенідних стекол в якості середовищ прозорих в ІЧ області спектру в термографії, лазерній техніці, візуалізаторів ІЧ-випромінювання в люмінофорах.

 

Кількість публікацій: 31, в т.ч. 17 статтей (5 у зарубіжних виданнях), 14тез доповідей