Офіційний веб сайт

Цикл наукових праць "Вплив металевих включень на структуру та властивості природних наноструктурних матеріалів"

М88

 

Автори:Курган Н.А., к.ф.-м.н.,  Могильний Г.С., к.ф.-м.н., Скоблік О.П.

 

Представлений Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

 

Авторами досліджено зміни в електронній структурі гідроксоапатиту кальцію при ізоморфному катіонному заміщенні іонів кальцію іонами ряду металів. Методом золь-гель технології проведено синтез та описано морфологію нанодисперсного апатиту кальцію, який характеризується мономодальним розподілом часток із середнім розміром ~40 нм та відрізняється високою сорбційною здатність до 90Sr.

Доведено, що у вугільних шарах постійно відбувається генерація  метану й інших вуглеводнів за рахунок нестаціонарних процесів синтезу Фішера - Тропша на каталізаторах із сполук заліза. Підхід до розгляду вугілля як нанокомпозиту, що складається з графітоподібних кластерів sp2-гібридного вуглецю та аморфного sp3-гібридного вуглецю, дозволив встановити структурні особливості, що відповідають за викидонебезпечність вугілля середнього ступеня метаморфізму.

Отримані результати дають можливість значно розширити галузі застосування апатитоподібних структур, зокрема в якості сорбентів, матриць для захоронення радіоактивних відходів та накопичувачів екологічно небезпечних речовин, забезпечити розвиток спектрально направленого синтезу матеріалів із заданими властивостями.

Дані щодо можливих шляхів походження метану у вугільних пластах та фізичного механізму руйнування вугілля в процесі синтезу метану роблять значний внесок у розробку моделі викидонебезпечності вугілля середнього ступеня метаморфізму та стали основою для розробки способу прогнозу викидонебезпечних зон у вугільному пласті.

 

Кількість публікацій:97,в т.ч. 36 статей (14 у зарубіжних виданнях), 59 тез доповідей, сумарна кількість посилань  81 (згідно бази даних SCOPUS), отримано 2 патенти.