Офіційний веб сайт

Цикл праць "Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії"

М25


Автори: Швиданенко О.А., Столярчук Я.М.


 


Представлений Державним вищим навчальним закладом "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
Глобальное экономическое развитие:  тенденции, противоречия, асиметрии


Авторы: Швиданенко О.А., Столярчук Я.М.


 


Global Economic Development: Tendencies, Controversials, Asymmetries


Authors: Shvydanenko О., Stoliarchuk I.


 


 


Кількість публікацій:77 наукових робіт (4 монографії, 2 підручники, посібник, 37 статей, 33 тези доповідей).


 


Цикл наукових праць присвячено методології дослідження глобального економічного розвитку, обґрунтуванню його асиметричного характеру, рушійних сил та суперечностей.


На основі дослідження передумов, закономірностей, особливостей та характеру економічного розвитку в умовах глобальних економічних трансформацій визначено фактори і моделі формування глобальної парадигми конкурентоспроможності та концептуальні орієнтири розвитку конкуренції і взаємодії національних господарств у макроінтегрованому просторі.


Визначено характер імперативів системної взаємодії у формуванні глобальної економіки та обґрунтовано механізми ефективного у загально цивілізаційному контексті її функціонування у структурно оновлюваному інституційному середовищі розвитку.