Офіційний веб сайт

Циклу наукових праць "Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві"

р48

Автори:

Волкогон В.В., Курдиш І.К., Коць, С.Я., Надкернична О.В., Токмакова Л.М.,

Шерстобоєва О.В., Мельничук Т.М., Драч Ю.О., Тараріко Ю.О., Канівць В.І.

 

Представлена Інститутом сільськогосподарської мікробіології НААН України.

 

Розроблено принципи і умови корекції складу мікрофлори агроценозів для збагачення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами з заданими корисними властивостями для збільшення урожайності сільськогосподарських культур та покращення якості продукції.

Досліджено структуру угруповань агрономічно цінних бактерій кореневої зони ряду видів культурних рослин, розроблено принципи створення мікробних препаратів, які враховують специфічність взаємодії бактерій та домінування їх у кореневій зоні рослин. Селекціоновано активні штами бактерій. Досліджено ефективність бактеризації за різних агрофонів у всіх грунтово-кліматичних зонах України.

Розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування. Використання препаратів у землеробстві сприяє суттєвому зростанню урожайності за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації, фосформобілізації, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння біогенних елементів з добрив. Поєднане застосування мінеральних добрив та біопрепаратів сприяє економії 30-60 кг/га мінерального азоту та 30-40 кг/га.

Розроблено нормативні документи, результати опубліковано у 9 монографіях і провідних вітчизняних та зарубіжних журналах (86 публікацій), отримано 26 патентів України на винаходи. Кількість реферованих публікацій у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, складає 24. Загальний ідентифікатор SJR= 0,55. Загальний індекс цитування робіт претендентів складає 5.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 23 червня 2010 року.

Надіслати коментар

Коментарі

КІАПВ НААН

ВІДГУК

на цикл робіт «Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування в сільському господарстві», виконаний авторським колективом Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН у 1989-2009 рр. і поданої на здобуття Державної премії України

Інтенсивні дослідження в галузі ґрунтової мікробіології дали змогу з’ясувати низку аспектів механізму функціонування системи ґрунт – мікроорганізми – рослина. В зв’язку з цим авторським колективом Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН розробляються принципи і умови кореляції складу мікрофлори агроценозів для збагачення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами з заданими корисними властивостями збільшення урожайності сільськогосподарських культур та покращення якості продукції.
Одержані результати покладено в основу створення новітніх мікробних препаратів. Так, розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран. Окремі з них не мають аналогів. Шість препаратів зареєстровано в Україні. Використання препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур сприяє суттєвому зростанню урожайності та покращенню якості одержуваної продукції за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації, фосформобілізації, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння біогенних елементів з добрив. Наукові розробки представлених наукових досліджень сприяють подальшому розвитку землеробства, ґрунтової мікробіології та біотехнології. Окремі з них є пріоритетними не тільки для України, а і для світової науки.
В цілому проведені дослідження особливостей взаємодії ризосферних мікроорганізмів з рослиною-живителем є фундаментальними, практично спрямованими, економічно обґрунтованими.
Цикл наукових праць складається з 9 монографій, нормативних документів (три СОУ, вісім ТУ У), 26 патентів на винаходи, 86 наукових статей, опублікованих протягом 20 років. Кількість реферованих публікацій у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, складає 24. За даною тематикою захищено 6 докторських дисертацій.

Вважаємо, даний цикл робіт є актуальним, своєчасним і заслуговує на здобуття Державної премії України.

Директор Кіровоградського інституту
АПВ НААН,
кандидат сільськогосподарських наук В.В.Савранчук

Заступник директора з наукової роботи,
Кандидат сільськогосподарських наук І.М. Семеняка

Старший науковий співробітник
лабораторії землеробства,
кандидат сільськогосподарських наук О.М.Григор’єва

Богач О.П.

Сучасні вітчизняні мікробні препарати, які є результатом робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» необхідні сільгоспвиробникам. У своєму ДСП "Чайка" в цьому році застосували біопрепарат під горох на площі 200 га і одержали приріст 2,7 ц/га. Ми підтримуємо висунення колективу авторів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Директор ДСП "Чайка" Богач О.П.

Івоній Іван Григорович

ВІДГУК

на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік

В господарстві "Борзна Агроінвест" під бобові культури ми застосовуємо препарати Інституту сільськогосподарської мікробіології і дуже задоволені. Мікробні препарати екологічно безпечні, дешеві і досить ефективні. Навіть в складних погодних умовах 2010 року ризогумін під сою дав прибавку 13%, під люпин - 8%. У 2009 ми застосовували препарат під горох і також одержали прибавку 10%. Усього мікробні препарати ми застосували на площі 250 га.
На нашу думки сьогодні саме таки розробки потрібні українським аграріям. Тому цикл робіт підтримую і бажаю авторам успіхів і нових ефективних препаратів.

Генеральний директор "Борзна Агроінвест"
Івоній Іван Григорович.

Гончар Ю.М.

ВІДГУК
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Зазначений цикл робіт дуже важливий для сільськогосподарського виробництва. Ми це відчули на своєму досвіді. В ТОВ "Іржавецьке" Носівського району Чернігівської обл. вже протягом двох років застосовуємо бактеріальний препарат комплексної дії ризогумін під сою (плаща 620 га). Ризогумін, який розроблено в Інституті сільськогосподарської мікробіології (м.Чернігів) сприяє утворенню бульбочок на коренях сої і підвищенню її врожайності. У 2009 р. приріст урожайності сої від бактерізації склав 14%, у 2010 - 16%. Вважаю, що висунуті розробки варті того, щоб одержати Державну премію України в галузі науки і техніки.

Директор ТОВ "Іржавецьке" Ю.М.Гончар.

проф. Гут Р.Т., доц. Крамарець В.О.

Відгук на цикл робіт
«Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві»,
виконаних авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця

Одним із напрямів активізації сільськогосподарського виробництва на даний час може стати активізація функціональної діяльності рослин шляхом покращення симбіотичної і асоціативної азотфіксації та фосфатмобілізації в агроценозах, що дозволить покращити азотне та фосфорне живлення культурних рослин. Над вирішенням цих завдань працює авторський колектив у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця. Членами авторського колективу створено препарати ризогумін, мікрогумін, біогран, азогран, комплегран та інші для ряду видів культур. Розроблено також технології застосування цих препаратів у сільськогосподарському виробництві, що дозволяє підвищити урожайність сільськогосподарських культур шляхом прискорення природних процесів та покращення мінерального живлення сільськогосподарських культур.
Весною 2010 р. препарат комплексної дії азогран випробовувався нами при вирощуванні сіянців ялини та ялиці у розсадниках державних лісогосподарських підприємств на території Бескид. Сіянці, які виросли із обробленого цим препаратом насіння, відзначалися високою стійкістю до фітопатогенних грибів. Ефективність азограну була вищою також і при порівнянні із варіантами в яких насіння оброблялося стимуляторами росту.
Таким чином, мікробні препарати, створені на основі селекціонованих активних штамів мікроорганізмів, сприяють подальшому розвитку сільськогосподарської мікробіології та є пріоритетним напрямом сучасного землеробства. Цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» заслуговує на здобуття Державної премії України

Професор каф. лісівництва
Національного лісотехнічного
університету України, доктор біол. наук
Гут Роман Тарасович
Доцент каф. лісівництва
Національного лісотехнічного
університету України, канд. с.-г. наук
Крамарець Володимир Олександрович

Крамарьов Сергій Михайлович

Відгук
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконаного авторським колективом у складі: В. В. Волкогона, І. К. Кудріша, С. Я. Коця, О. В. Надкерничної,
Л. М. Токмакової, О. В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю. О. Драча,
Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця.

В технології вирощування кожної сільськогосподарської культури важливу роль відіграють передпосівні інкрустація та інокуляція насіння. В Україні та за її межами виконано широку перевірку різноманітних мікробних препаратів, які використовуються для передпосівної інокуляції насіння та проведено велику кількість агротехнічних дослідів з вивчення особливостей їх застосування. За результатами цих дослідів, для кожної сільськогосподарської культури визначено оптимальні норми, строки та способи застосування кращих мікробних препаратів. Доречно відмітити, що нині в усьому світі відмічається підвищений інтерес до мікробіологічних препаратів, які виготовляються для задоволення потреб сільського господарства, а в індустріально розвинених країнах, незважаючи на їхні великі можливості щодо застосування хімічно синтезованих мінеральних добрив, питанню біологізації аграрного виробництва надається велике значення. Про це свідчать великі обсяги виготовлення і використання в виробничих умовах мікробних препаратів на основі штамів азотфіксувальних і фосфатмобілізувальних бактерій.
В створенні нових мікробних азотфіксувальних і фосфатмобілізувальних препаратів значний внесок зроблено колективом вчених (В.В. Волкогон,
І.К. Кудріш, С.Я. Коць, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова, О.В. Шерстобоєва, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драч, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівець). Важливим напрямком їх робіт є фундаментальні та прикладні дослідження явища асоціативної азотфіксації – активного зв’язування молекулярного азоту в кореневій зоні не бобових рослин. Дослідження вищезазначених питань були покладені в основу розробки принципів створення мікробних препаратів на основі асоціативних азотфіксувальних бактерій для не бобових культур. Встановлено, що взаємодія азотфіксувальних, та фосфатмобілізувальних бактерій з високодисперсними матеріалами, у тому числі глинистими мінералами, спричиняє помітний вплив на фізіологічну активність мікробних популяцій: підвищує дихальну та ростову активність мікроорганізмів, біосинтез ними біологічно активних речовин. На основі взаємодії бактерій з глинистим мінералом бентонітом створено гранульовані бактеріальні препарати Агрозан і Фосфогран. Ці препарати характеризуються високою стабільністю вмісту життєздатних клітин при тривалому зберіганні.
У ході тривалих досліджень розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування у сільськогосподарському виробництві. Використання цих препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур сприяє суттєвому зростанню урожайності за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації, фосформобілізації, продукуванню фітогормонів, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння рослинами мінерального азоту. Поєднане застосування мінеральних добрив та цих біопрепаратів сприяє економії 30-60 кг/га мінерального азоту та Р2О5 у залежності від сільськогосподарської культури та умов вирощування. На основі одержаних результатів авторами запропоновано змінити стратегію застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві. Вона повинна передбачати обов’язкове застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, а також враховувати ступінь впливу бактеризації на засвоєння рослинами сполук біогенних елементів, і в першу чергу азотних, при агрохімічних розрахунках необхідних доз добрив. Створені мікробні препарати рекомендовано Міністерством аграрної політики України до використання в технологіях вирощування відповідних сільськогосподарських культур.
Майже всі вище перелічені мікробні препарати пройшли перевірку їх ефективності у умовах польових дослідів на Ерастівській дослідній станції Інституту зернового господарства НААН України. Виконаними дослідженнями встановлено, що застосування цих мікробних препаратів є перспективним прийомом покращення кореневого живлення однорічних сільськогосподарських рослин, а бактеризація багаторічних не бобових культур забезпечує активізацію рослинно-бактеріальних асоціацій лише в перший рік вегетації. Використання в технологіях вирощування сільськогосподарських культур створених мікробних препаратів сприяє збільшенню коефіцієнтів використання азоту з добрив, активізує діяльність рослинних азотасиміляційних ферментів, наслідком чого є залучення нітратів до синтезу складних органічних речовин, при цьому вміст нітратів у рослинах знижується, натомість амінокислот та білків зростає.
Проведені двадцятирічні дослідження цих авторів з вивчення особливостей взаємодії ризосферних мікроорганізмів з рослиною-живителем є фундаментальними і практично спрямованими. Комплексний позитивний вплив цих мікробних препаратів на формування урожайності сільськогосподарських культур акумулюється в кінцевих господарських та економічних результатах. Показники економічних розрахунків за підсумками аналізу багаторічних польових дослідів та виробничих перевірок ефективності мікробних препаратів свідчать про високу економічну ефективність. Вище перелічені нові мікробіологічні препарати сумісні з більшістю засобів захисту рослин і найчастіше їх вносять одночасно з протруювачами насіння, що майже виключає додаткові витрати на їх застосування. Авторами розроблені методики застосування мікробіологічних препаратів спільно з протруювачами насіння В даному випадку, ефект досягається, передусім, завдяки значному приросту урожайності, що разом з порівняно невисоким рівнем додаткових витрат на їх застосування сприяє суттєвому зниженню собівартості продукції і підвищенню прибутковості виробництва.
На підставі проведених досліджень авторами розроблено нормативні документи (три СОУ, вісім ТУ У), результати опубліковано у 9 монографіях і провідних вітчизняних та зарубіжних журналах (86 публікацій), отримано
26 патентів України на винаходи. У ході виконання досліджень було захищено 6 докторських дисертацій.
На основі вище викладеного вважаю, що авторський колектив у складі:
В.В. Волкогона, І. К. Кудріша, С.Я. Коця, О. В. Надкерничної, Л. М. Токмакової, О. В. Шерстобоєвої, Т. М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю. О. Тараріко, В. І. Канівця, за цикл виконаних робіт по створенню нових ефективних мікробних препаратів, які мають важливе наукове і практичне значення, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Головний науковий співробітник
лабораторії родючості ґрунтів
Інституту зернового господарства НААН України,
доктор сільськогосподарських наук
(спеціальність 060104-агрохімія) С. М. Крамарьов
20. 09. 2010 р.

Троценко Юрий Александрович

Отзыв
на цикл работ В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Каневца «Создание микробных препаратов нового поколения для растениеводства и технологий их применения в земледелии», представленный на соискание в 2010 г. Государственной премии Украины в области науки и техники

Данный цикл является весомым вкладом в решение актуальной проблемы биологизации земледелия. Результаты этой работы представляются исключительно важными в связи с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, снижением качества растительной продукции, что негативно влияет на здоровье населения.
Авторами детально исследованы закономерности формирования азотфиксирующего микробного сообщества в ряде агроэкосистем, его функционирование в различных условиях земледелия. Селекционированы высокоактивные штаммы бактерий, стимулирующие рост и развитие растений. На основе этих штаммов созданы микробные препараты, в том числе гранулированный бактериальный препарат комплексного действия, характеризующийся стабильностью состава при продолжительном хранении. Внесение таких препаратов в агроценозы существенно стимулировало рост растений и повышало их урожайность на 18-30%. Авторами разработаны технологии получения и применения нескольких микробных препаратов в агроэкосистемах. Эти препараты зарегистрированы, производятся на пилотном уровне и активно используются в растениеводстве.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что авторский коллектив безусловно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и технологий в 2010 г.

Заведующий лабораторией метилотрофии
Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН
доктор биологических наук, профессор
Троценко Юрий Александрович

Власенко Микола Олексійович

ВІДГУК
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», представлений авторським колективом у складі:
В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової,
О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драча, Ю.О.Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році

3а останні роки в сільському господарстві України намітились певні позитивні тенденції у нарощуванні виробництва рослинницької продукції. Однак темпи і обсяги залишаються досить низькими. Однією з основних причин є значне зменшення обсягів внесення органічних та мінеральних добрив, засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів через різке підвищення цін на агрохімікати та фінансово-господарську нестабільність переважної більшості сільськогосподарських товаровиробників.
Така ситуація спонукала науковців і виробничників на пошуки альтернативних шляхів ефективного ведення сільського господарства на основі широкого застосування бактеріальних і інших препаратів біологічного походження, технологій, які сприяють підвищенню біологічної активності ґрунтів, зменшенню антропогенних навантажень на людину, тваринний і рослинний світ.
При цьому є реальна можливість у декілька разів зменшити грошові і матеріальні витрати на застосування агрохімікатів, а продукцію рослинництва зробити високорентабельною та конкурентноспроможною. Для керівників колективних господарств та фермерів приватного сектору це особливо важливо, оскільки у багатьох новостворених господарствах через нестачу коштів використання ґрунтів проводиться фактично без використання заходів щодо збереження та відтворення їх родючості.
Як показують результати багаторічних досліджень застосування мікробних препаратів у землеробстві є засобом поліпшення фосфорного та азотного живлення рослин, економії мінеральних добрив, захисту від шкідників і хвороб та підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Крім того, варто відмітити, що використання мікробних препаратів дозволяє знизити собівартість продукції та отримати екологічно-чисту продукцію. Одночасно бактеріальні добрива сприяють підвищенню вмісту органічної речовини в ґрунтах, збереженню їх родючості, поліпшенню фітосанітарного стану агроценозів. Крім того, виробництво та впровадження бактеріальних добрив є менш витратним, ніж мінеральних, і може розглядатися як елемент енергозберігаючої технології.
Членами авторського колективу створено і зареєстровано в Україні численні високоефективні мікробні препарати широкого спектру дії для найрізноманітніших сільськогосподарських культур, зокрема, Ризобофіт, Ризогумін, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран, а також розроблено технології їх застосування. Ці препарати ефективно застосовуються у рослинництві, даючи змогу отримати достатньо високий, економічно вигідний рівень урожайності при найменших затратах матеріальних ресурсів.
Безсумнівно, вважаю, що представлений цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» заслуговує присудження його авторам Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.

Власенко Микола Олексійович, приватний підприєць.

Мельник Анатолий Иванович

Отзыв
на цикл робот «Создание микробных препаратов нового поколения и их применение в земледелии», который выдвигается на получение Государственной премии Украины в области науки и техники за 2010 год

Представленный цикл работ связан с решением одной из глобальных проблем сельскохозяйственного производства - всестороннего использования возможностей полезных почвенных микроорганизмов для увеличения продуктивности растений и получения урожая высокого качества.
Те проблемы, которые существуют в сельском хозяйстве в большой степени связаны с недооценкой, а зачастую и с полным игнорированием биологических закономерностей функционирования микроорганизмов в корневой зоне растений. Ведь эффективное сосуществование микроорганизмов и растений, которое сложилось в процессе эволюции, способно обеспечить жизнедеятельность растений не нарушая гармоничных связей в микробно-растительных взаимодействиях.
Несмотря на то, что почвенные микроорганизмы используются для повышения урожайности растений уже много лет (особенно это касается бобовых растений и клубеньковых бактерий), основной подход для характеристики микробно-растительных взаимодействий сводился к установлению между ними трофических связей. Исследования последних лет показали, что эти связи более сложные и многогранные. Так, растениям присуща генетическая система, которая определяет их успешное взаимодействие с микроорганизмами, в то же время, почвенные микроорганизмы реализуют многие свои функции только при взаимодействии с растением.
Глубокий научный подход, основанный на раскрытии механизмов взаимодействия почвенных микроорганизмов и растений, позволил авторам цикла робот «Создание микробных препаратов нового поколения и их применение в земледелии» не только разработать новые микробные препараты, но и предложить технологии из эффективного использования в сельскохозяйственном производстве.
Все выше изложенное позволяет утверждать, что цикл работ «Создание микробных препаратов нового поколения и их применение в земледелии», выполненный авторским коллективом в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, О.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца является фундаментальным и практически направленным. Научные разработки данного коллектива являются приоритетными не только для Украины, но и для мировой науки и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в отрасли науки и техники за 2010 рік.

Директор Черниговского областного государственного проектно-технологического центра охраны плодородия почв и качества продукции. Мельник Анатолий Иванович, канд. с.-х. наук.

Брощак Іван Станіславович

ВІДГУК

на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконаного авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдіша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко. В.І. Канівця, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік

Протягом останнього часу у багатьох країнах світу спостерігається інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, що має негативні наслідки для довкілля. Широке використання мінеральних добрив і засобів захисту рослин неминуче ведуть до незворотних порушень в агроекологічних системах. Такий стан вимагає альтернативних джерел постачання необхідних елементів живлення, зокрема широкого використання можливостей ґрунтових мікроорганізмів, що є екологічно безпечним і не потребує великих додаткових матеріальних ресурсів.
Цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» виконаний авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдіша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця, який містить всебічне фундаментальне дослідження щодо створення і ефективного використання мікробних препаратів у сільськогосподарському виробництві певною мірою вирішує зазначену проблему. Велика заслуга авторського колективу полягає в селекції таких штамів мікроорганізмів, які здатні поліпшувати живлення рослин, синтезувати речовини з регуляторними функціями, підвищувати імунний статус рослин тощо. В той же час, розкриття механізму дії запропонованих мікробних препаратів на рослину збагачують сучасні уявлення в галузі ґрунтової мікробіології, фізіології і біохімії рослин. Важливим є також і те, що ґрунтові мікроорганізми, які складають основу запропонованих біопрепаратів, відіграють велику роль у збережені навколишнього середовища, адже мікробні препарати є певною альтернативою надмірному застосуванню засобів хімізації.
Я повністю підтримую цей цикл робіт, що висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Директор Тернопільського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість», кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Інженерної академії України Брощак Іван Станіславович

НЕМТИНОВ ВИКТОР ИЛЛАРИОНОВИЧ

ОТЗЫВ
на цикл работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненный авторским коллективом в составе: В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця,
Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н.Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца, представленный на соискание Государственной премии в области науки и техники за 2010 год

Среди факторов, обеспечивающих увеличение производства ово¬щей, энергозатраты являются основными. В практике овощеводства Украины затраты на обогрев теплиц составляют более 50%, то есть сум¬марный расход тепла на 1 га теплиц в южных районах составляет 4,04 Гкал/ч.
Совершенствование технологий в овощеводстве защищенного грунта важный и пока неиспользованный резерв сокращения потребления энер-горесурсов, который должен идти по пути их адаптирования, т.е. в на-правлении большего соответствия требованиям биологических особен-ностей растений и создаваемых условий их выращивания. При таком подходе проблема ресурсосбережения может решаться путем экономии материальных средств и энергоресурсов, при выполнении необходимых ключевых элементов технологии, что повысит урожайность и снизит себестоимость продукции.
В производственных условиях нами было показано, что повышение теплоемкости пшеничных тюков биопрепаратом, разработанным на основе фосфатмобилизующей и ростстимулирующей бактерии, увеличи¬вает урожайность огурца на 1,0 кг/м2 (на 31.05), при снижении нитратов в плодах против ПДК в 1,6 раза и незначительном снижении тяжелых металлов в продукции, - свинца и цинка.
Научные разработки, представленного цикла работ, имеют серьезные перспективы применения в различных отраслях сельского хозяйства, в частности, и в овощеводстве, положительно влияют на общественный прогресс и заслуживают присуждения Государственной премии в области науки и техники за 2010 год.

доктор сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник,
заведующий отделом селекции
Крымской станции овощеводства КИАПП УААН

БОБРО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

ВІДГУК
На цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» авторського колективу у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця, представлений на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році.

Удосконалюючи технології вирощування сільськогосподарських культур, людина прагне не лише забезпечити високий врожай, а й зменшити затрати, застосовуючи недорогі засоби, забезпечити виробництво чистої, здорової продукції. Представлена на здобуття Державної премії робота по створенню нових мікробних препаратів відповідає згаданим, нагальним, потребам у землеробстві. Створені біологічні засоби підвищення врожайності сільськогосподарських культур відносно дешеві, не забруднюють навколишнє середовище і урожай. Більше того, їх використання в технологіях вирощування сільськогосподарських культур дозволяє зменшити великий обсяг мінеральних добрив, хімічних препаратів захисту рослин, що позитивно відображається на екологічному стані навколишнього середовища.
Автори виконали великі фундаментальні дослідження в області взаємовідносин між рослинами і мікроорганізмами та мікробіологічних і фізіологічних процесів по біологічному засвоєнню атмосферного азоту і мобілізації фосфатів в ґрунтах, забезпечивши необхідний науковий фундамент для створення нових ефективних бактеріальних добрив та деяких біологічних препаратів для захисту рослин.
Це дало можливість розробити і впровадити у виробництво на достатньо великих площах мікробіологічні препарати, що поліпшують азотне і фосфорне живлення, а деякі з них і обмежують розвиток хвороб. Автори розробили нові технології виробництва і застосування цих препаратів в умовах сучасного землеробства.
В цілому розроблено новий інноваційний напрямок в полеводстві, що дозволяє підвищувати врожайність і зменшувати потреби у мінеральних добривах.
Автори нової розробки добре відомі в наукових колах і в колах виробничників. Новизна і ефективність наукової роботи підтверджена відповідними державними документами. Вважаю, що цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування» заслуговує присвоєння його авторам Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідуючий кафедрою рослинництва
Харківського Національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва,
доктор с/г наук, професор, член – кореспондент
НААН М.М. Бобро

ГЛЯНЬ Юрій Іванович

ВІДГУК
На цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», представлений авторським колективом у складі:
В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драча, Ю.О.Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році

За сучасних умов актуальність проблеми ефективності сільськогосподарського виробництва, зокрема галузі рослинництва, виходить на перше місце серед інших важливих проблем. Вирішення та реалізація цієї проблеми – це формування реального добробуту населення країни, підвищення її продовольчої безпеки. Ще одна серйозна проблема полягає в перехімізації сучасного сільського господарства. На зміну перевіреній віками схемі землекористування — земля—зерно—гній—земля — прийшла неприродна, виснажлива для ґрунтів схема: земля—зерно—мінеральні добрива—зерно—більше мінеральних добрив і т. д. При цьому культурні рослини засвоюють усього близько 40 % хімічних поживних речовин, що містяться в мінеральних добривах. Решта ж вимивається з ґрунту й потрапляє у водойми, забруднюючи їх. Надмірне застосування мінеральних добрив, зокрема азотних, призводить до збільшення вмісту нітратів у продуктах харчування, а це небезпечно для здоров'я людини.
З метою збереження навколишнього середовища для нормальної життєдіяльності людини дослідниками ведеться пошук можливостей біологізувати сільськогосподарське виробництво, стати на шлях так званого альтернативного сільського господарства.
Вже на сьогоднішній день широко застосовуються у рослинництві ефективні та екологічно безпечні засоби поліпшення урожайності та якості продукції сільськогосподарських культур. Чільне місце серед них займають розробки членів авторського колективу, зокрема ряд високоефективних мікробних препаратів, розроблених на основі азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних ґрунтових мікроорганізмів, ефективність яких перевірена і доведена у різних грунтово-кліматичних умовах.
І в Україні, і за її межами відомі їх наукові праці, присвячені дослідженням структури мікробоценозів ґрунту та селекції активних штамів мікроорганізмів. Важко переоцінити практичне значення для сільського господарства нашої країни наукового доробку авторів. Тому актуальність роботи, яка представлена на Державну премію України у галузі науки і техніки, не підлягає сумніву.
Зважаючи на викладене вище, вважаю, що цикл робіт "Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві" авторського колективу у складі В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.Н.Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.І. Канівця заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік

Заступник генерального директора
з впровадження та реалізації
регуляторів росту рослин
Акціонерного товариства
"ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ", м.Київ

ТОПОЛЬНИЙ Федір Пилипович

ВІДГУК
На цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» авторського колективу у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця, представлений на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році.

Відомо, що ріст і розвиток рослин тісно пов'язаний з життєдіяльністю ґрунтових мікроорганізмів. Мінералізуючи рослинні рештки та кореневі органічні виділення, мікроорганізми нагромаджують в ґрунтах поживні для рослин речовини. Найактивніше ці процеси протікають в ризосфері. Деякі мікроорганізми здатні засвоювати недоступний рослині атмосферний азот, поліпшуючи азотне живлення рослин, та переводити у водорозчинний, доступний рослині стан, фосфати. Вже давно основною метою багатьох дослідників-мікробіологів є розробка шляхів збагачення ризосфери рослин саме цими грунтовими бактеріями.
Висунутий на здобуття премії цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування у землеробстві» є успішним рішенням проблеми. Наукові роботи цього циклу стосуються усіх ланок багатолітнього процесу досліджень по створенню і застосуванню мікробних препаратів для поліпшення азотного та фосфорного живлення рослин і створення навколо коріння рослин оптимальних біохімічних умов. Проведено глибокі дослідження по взаємовідношенню рослин і ризосферної мікрофлори, відселекціоновані необхідні штами бактерій. На їх основі розроблені біопрепарати, технологія виготовлення останніх, а також технологія застосування в сучасному землеробстві. Наукові розробки захищені низкою патентів, мають численні цитування в зарубіжній літературі. Бактеріальні препарати вже досить широко впроваджені у виробництво, отримали високу оцінку як інноваційна розробка.
Автори названого циклу робіт добре відомі в наукових колах, а також серед виробничників. Вважаю, що цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування» має велике значення і його автори заслуговують державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор біологічних наук,
професор кафедри загального
землеробства Кіровоградського
національного технічного університету Ф.П. Топольний

ДМИТРУК Юрій Михайлович

ВІДГУК
На цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» авторського колективу у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тараріко, В.І. Канівця, представлений на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році.

Відомо, що в природних умовах вміст поживних речовин в ґрунтах поновлюється завдяки життєдіяльності мікроорганізмів. Життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів залишається головним джерелом їх і на сільськогосподарських землях. Але тут у зв’язку з систематичним відчуженням елементів живлення з урожаєм людина вимушена поповнювати їх в ґрунтах внесенням добрив. Це, з одного боку, дорогий засіб, з іншого – удобрення ґрунту в оптимальних для рослини дозах супроводжується забрудненням навколишнього середовища і рослинницької продукції. Ситуація з хімічним забрудненням погіршується в зв’язку з широким застосуванням пестицидів.
Недорогим і нешкідливим заходом поліпшення мінерального живлення рослин, зокрема, азотом і фосфором, є інокуляція рослин агрономічно цінними мікроорганізмами. Виконується вона шляхом передпосівної бактеризації насіння. Цей агрозахід слугує і для захисту рослин від деяких грибкових захворювань. Але довгий час цей агрозахід був недостатньо успішним.
Провівши широкі фундаментальні біохімічні і фізіологічні дослідження взаємовідносин рослин і ґрунтових мікроорганізмів автори розробили нову наукову базу для створення ефективних бактеріальних препаратів – бактеріальних добрив і біологічних засобів захисту рослин. На основі цього створили нове покоління бактеріальних добрив, технологію виробництва і застосування в сучасних агротехнологіях. Матеріали досліджень широко публікувались у фахових виданнях, захищені низкою патентів, відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Розроблені бактеріальні препарати впроваджені на великих площах посівів різноманітних польових культур. Вважаю, що автори циклу робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технології їх застосування в землеробстві» заслуговують Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор біологічних наук,
професор кафедри ґрунтознавства біологічного
факультету Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича Ю.М. Дмитрук

Луканін Олександр Сергійович

ВІДГУК
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», представлений авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М. Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році.

Розробка та широке застосування біологічних засобів захисту рослин та поліпшення їх живлення для одержання екологічно безпечної продукції сільськогосподарського виробництва вважається в світі ознакою високорозвинутої економіки країни. Представлений на розгляд цикл наукових робіт є вагомим кроком у цьому, важливому для України, напрямі наукових досліджень.
Теоретичне обґрунтування, розробка науково-методичних засад і практичних заходів оптимізації структури мікробного угруповання кореневої зони сільськогосподарських культур шляхом інтродукції штамів діазотрофів з комплексом потенційно корисних для рослин властивостей, безпечних для теплокровних тварин, а також створення біотехнологій одержання препаративних форм мікроорганізмів і їх ефективного використання у сільськогосподарському виробництві є своєчасними і необхідними розробками для збереження і покращання екологічного стану агросфери та економіки країни.
З огляду на вищезазначене, вважаю, що цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» заслуговує присудження авторському колективу Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач лабораторії моніторингу
сировинних ресурсів для виноробства
Інституту агроекології НААНУ,
д. т. н., академік УААН, професор О.С. Луканін

Володимир Дубовий

ВІДГУК
на цикл робіт „Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві”, представлений авторським колективом у складі В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драча, Ю.О.Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році
Колективом авторів представлений цикл робіт по проблемі як створення, мікробних препаратів нового покоління, так і технології їх застосування у землеробстві, що є в даний час надзвичайно актуальним.
Вивчення ефективності біопрепаратів показало позитивні результати в багатьох науково-дослідних установах. В даний час ці препарати використовуються на великих площах, що є як екологічно, так і економічно доцільним.
На підставі проведених досліджень розроблено нормативні документи (три СОУ, вісім ТУ У), результати опубліковані у 9 монографіях і провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях (86 публікацій), отримано 26 патентів України на винаходи.
Окремі розробки є пріоритетними не тільки в Україні, але і в світі. Ці роботи апробувались на численних міжнародних з'їздах, конференціях. симпозіумах, де отримували схвальні відгуки та високу оцінку.
Такий цикл робіт повністю заслуговує тільки позитивної оцінки і присудження його авторам Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік.

Доктор с.-г. наук Російської Федерації, доктор с.-г. наук України, провідний науковий співробітник Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла
Дубовий Володимир Іванович

Драганчук Михаил Иванович

ОТЗЫВ
на цикл работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненный авторским коллективом в составе: В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця,
Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н.Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца, представленный на соискание Государственной премии в области науки и техники за 2010 год
Особая ценность данных работ заключается в том, что они быстро внедряются в практической деятельности сельхозпроизводителей. Очень короткий путь от науки к практике.
Большая востребованность биопрепаратов нового поколения сейчас возникает при освоении технологий ресурсосберегающего земледелия, так как они являются реальной альтернативой химическим препаратам и максимально приближают производство с/х культур к природным почвообразовательным процессам.

М.И.Драганчук, председатель ФХ "Драгми", АР Крым

Карпенко Валерій Юрійович, директор ПП НВФ "МікроБіоПром"

ВІДГУК
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», представлений авторським колективом у складі:
В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драча, Ю.О.Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році

За обмеженого використання мінеральних та органічних добрив майже всі сільськогосподарські підприємства сьогодні отримують урожай в умовах від’ємного балансу гумусу, азоту, фосфору, калію та інших поживних речовин, що обумовлює зниження родючості сільськогосподарських угідь у більшості новостворених господарств, а частина низькородючих земель взагалі не використовується. Тому виникла нагальна потреба підвищення родючості ґрунтів шляхом біологізації землеробства, що вимагає корінної перебудови сільського господарства та широкого запровадження альтернативних біологічних систем землеробства.
В умовах гострої необхідності більш повного використання місцевих ресурсів, ґрунтового і біокліматичного потенціалу для забезпечення максимальної віддачі від наявних матеріально-енергетичних ресурсів техногенного походження неодмінно потрібно дотримуватися умов підтримання рівноваги в агроландшафті. Тому нині основним принципом аграрного виробництва мають стати мінімально-оптимальні витрати матеріалів промислового походження і максимальне використання біоресурсів, в т.ч. мікробних препаратів, при обов’язковій умові попередження деградаційних процесів ґрунту.
У зв’язку з цим особливого значення набуває діяльність науковців, спрямована на розробку на основі корисних мікроорганізмів мікробних препаратів, застосування яких у сучасних агротехнологіях вирощування сільськогосподарських культур сприяє оптимізації їх мінерального живлення та захисту від хвороб і шкідників, що забезпечує істотне зростання врожайності та поліпшення якості продукції. Науковий доробок членів авторського колективу та їх визначні досягнення у цьому напрямку важко переоцінити адже використання мікробних препаратів у практиці агропромислового виробництва передбачає необхідність вивчення закономірностей взаємозв’язків між рослинами, мікроорганізмами та ґрунтом, які обумовлюють ефективність дії біопрепаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур. Проведення подібних досліджень в різних ґрунтово-кліматичних зонах дозволило створити надійну інформаційну базу даних для розробки діючих моделей ведення біологічного землеробства із використанням біопрепаратів. Економічна доцільність їх використання підтверджена практикою сільськогосподарського виробництва не тільки в Україні, а й у зарубіжних країнах.
Результати глибоких досліджень В.В.Волкогона, І.К.Курдиша, С.Я.Коця, О.В.Надкерничної, Л.М.Токмакової, О.В.Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драча, Ю.О.Тарарико, В.І.Канівця викладені у 9 монографіях та численних статтях. Вважаю, що цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Адамень Федор Федорович

ОТЗЫВ
на цикл работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненный авторским коллективом в составе: В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця,
Е.В. Надкерничной, Л.Н. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н.Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца, представленный на соискание Государственной премии в области науки и техники за 2010 год

Экологически устойчивое земледелие немыслимо без мобилизации природных ресурсов, в которых большую роль играют растительно-микробные взаимодействия. В этом ключе важное место занимает применение биопрепаратов в технологии выращивания сельскохозяй-ственных растений. Практический интерес к био¬пре¬паратам, разрабо-танным на основе микро¬организмов, обусловлен тем, что выделены они из природных биоценозов, поэтому безопасны для человека, не загрязняют окружающую среду, оказывают полезное последействие, благотворно влияют на почвенное плодородие.
Применение таких технологий в земледелии страны является перспективным приемом, поскольку, по структуре земельного фонда 2/3 территории Украины занято сельскохозяйственными угодьями, но их экологическое состояние вызывает беспокойство, ежегодные потери гумуса в стране составляют 18 млн. т.
Представленный цикл работ содержит обобщенные результаты многолетних фундаментальных и прикладных исследований особенностей процессов симбиотической и ассоциативной азотфиксации, а также фосфатмобилизации в агроценозе. Важное место отведено селекции активных штаммов микроорганизмов, которая обеспечила базу для разработки на их основе микробных препаратов нового поколения и технологий их эффективного применения в сельскохозяйственном производстве с целью улучшения азотного и фосфорного питания возделываемых растений.
На основе наиболее эффективных штаммов клубеньковых бактерий сои, гороха, козлятника, клевера, люцерны разработан микробный препарат ризобофит, который широко внедряется на юге Украины.
Научные разработки, представленного цикла, содействуют последующему развитию сельского хозяйства, положительно влияют на общественный прогресс, во многих аспектах являются приоритетными и заслуживают присуждения Государственной премии в области науки и техники за 2010 год.
АДАМЕНЬ Федор Федорович, академик УААН,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины

Герман Вячеслав Валентинович

ВІДГУК
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», представлений авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драча, Ю.О.Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році.

Проблеми агроекології невідривно пов’язані з проблемами економіки, тому планомірне вивчення процесів, які відбува¬ються у мікробних угрупованнях кореневої зони сільськогос¬подарських рослин, та практичне втілення біологічних агротехнологій дасть змогу цілеспрямовано впливати на продуктивність рослин без негативного впливу на природне середовище. Авторами переконливо доведено, що за допомогою розробки та введення в сучасні агротехнології альтернативних хімічним біологічних елементів, які базуються на обробленні насіння сільськогосподарських культур різними за агрономічно корисними властивостями (азотфіксації, фосформобілізації, продукції речовин фітогормональної або антибіотичної дії) біоагентами, можна вирішити актуальну проблему покращання живлення та захисту рослин без суттєвих втрат невідновлюваних енергетичних та сировинних ресурсів. Саме це у представленому циклі робіт відповідає вирішенню однієї з ланок глобальної світової проблеми, позначеної після підведення підсумків ХХ століття, одержання більшої кількості сільськогосподарської продукції високої якості, проте за зниженням техногенного тиску на агроекосистеми.
Двадцятирічні дослідження рослинно-мікробних взаємодій дозволили авторам розробити більш десяті біопрепаратів, які зареєстровані, або находяться в стадії оформлення держреєстрації як дозволені до виробництва та практичного впровадження. Розроблено технології їх застосування, що сприяло перевірці та доведенню ефективності їхнього застосування, як у польових дослідах наукових установ, так і в численних сільськогосподарських формуваннях різної форми власності.
Теоретичні розробки авторського колективу покладено в основу створення нових, більш досконалих, технологій одержання мікробних препаратів, технологій їх застосування, використано для поширення їх асортименту.
Результати представлених у циклі наукових розробок опубліковані в провідних зарубіжних та вітчизняних журналах, монографіях, обговорювались на міжнародних з’їздах, симпозіумах та конференціях, де одержали високу оцінку.
Виходячи з вище зазначеного цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування в сільському господарстві», виконаний авторським колективом Інституту сільськогосподарської мікробіології НААНУ, включає результати наукових досліджень безумовно важливі, як для науки, так і для сучасного сільського господарства, та заслуговує на присвоєння Державної премії України у галузі науки і техніки.
Провідний науковий співробітник
Інституту агроекології НААНУ,
д-р вет. наук, член-кореспондент УААН, професор В.В. Герман

Ученый совет Крымского института АПП

Выписка из протокола № 3 от 2.04. 2010 г.
заседания Ученого совета
Крымского института агропромышленного производства НААН
Присутствовали: 13 членов Ученого совета, сотрудники института

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О поддержке цикла научных работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненного авторским коллективом в составе: В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.М. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца, при выдвижении на присуждение Государственной премии Украины (сельскохозяйственные науки).
III. СЛУШАЛИ:
Директора Крымского института агропромышленного производства УААН, кандидата экономических наук Паштецкого В.С.: «Представленный цикл работ отражает результаты многолетних фундаментальных и прикладных исследований особенностей процессов симбиотической и ассоциативной азотфиксации и фосфатмобилизации в агроценозе. Разработаны на основе активных штаммов микроорганизмов микробные препараты нового поколения, а также технологии их эффективного применения в сельскохозяйственном производстве с целью улучшения азотного и фосфорного питания возделываемых растений.
Изучение эффективности наиболее активных штаммов клубеньковых бактерий бобовых культур (соя, горох, нут, чина, чечевица, козлятник, донник, клевер, лядвенец, люцерна) проводилось и ведется в настоящее время и на базе нашего института, а разработанный на их основе микробный препарат ризобофит неоднократно применялся в опытном хозяйстве.
Препараты на основе активных штаммов азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий для небобовых растений были испытаны на протяжении многих лет в полигонах озимых зерновых культур при возделывании пшеницы и ячменя.
Считаю, что эти наработки имеют важное значение для сохранения плодородия почв и направлены на развитие сельскохозяйственного производства как сегодня, так и в будущем. Предлагаю поддержать цикл научных работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненного авторским колективом, при выдвижении на присуждение Государственной премии Украины (сельскохозяйственные науки).

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать цикл научных работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненного авторским колективом в составе: В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.М. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца, при выдвижении на присуждение Государственной премии Украины (сельскохозяйственные науки).

Председатель Ученого совета КИАПП НААН,
к. е. н. В.С. Паштецкий

Ученый секретарь КИАПП НААН, к. с.-х. н. Е.Л. Щигорцова

Кігель Наталя Федорівна

ВІДГУК
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», представлений на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки

Біотехнологія землеробства є ефективним природним засобом підвищення та збереження родючості грунтів, цілеспрямованого контролю за функціонуванням агроекосистем та їхньої біологічної продуктивності. Впровадження біотехнологічних методів у землеробство, зокрема застосування спеціальних бактеріальних препаратів, дозволяє активізувати функції мікробіоценозу грунтів та виступає альтернативою хімічним добривам і пестицидам. Означений напрям досліджень інтенсивно розвивається в Україні зусиллями провідних вчених В.В.Волкогоном, І.К.Курдишем, С.Я.Коцем, О.В.Надкерничною, Л.М.Токмаковою, О.В.Шерстобоєвою, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драчем, Ю.О.Тарарико, В.І.Канівцем. У циклі робіт цього авторського колективу відображено дослідження структури мікробних угруповань ряду агроекосистем, селекцію високотехнологічних штамів мікроорганізмів з широким спектром біологічної активності, які здатні позитивно впливати на рослини, гарантувати їхню безпеку та високу врожайність. На основі найактивніших із селекціонованих штамів розроблено біотехнології високоефективних мікробних препаратів комплексної дії для рослинництва. Ефективність цих препаратів підтверджено чисельними науково-дослідними установами. Їхнє застосування істотно поліпшує ріст і розвиток рослин та підвищує їхню врожайність у залежності від виду препарату на 20-30%. Слід наголосити, що окремі препарати, розроблені членами авторського колективу, зареєстровано у відповідних державних органах та впроваджено у сільськогосподарське виробництво.
Науковий здобуток членів авторського колективу добре відомий в Україні та за її межами. Результати досліджень опубліковано в 9 монографіях та численних статтях. Вважаю, що цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві» заслуговує присудження В.В.Волкогону, І.К.Курдишу, С.Я.Коцю, О.В.Надкерничній, Л.М.Токмаковій, О.В.Шерстобоєвій, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драчу, Ю.О.Тарарико, В.І.Канівцю Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зав. відділом біотехнології
Технологічного інституту молока та м‘яса
Національної академії аграрних наук
доктор технічних наук Н.Ф.Кігель

Дзядевич Сергій Вікторович

В представленому циклі робіт наведено результати двадцятирічних досліджень особливостей взаємодії ризосферних мікроорганізмів з рослиною-живителем. Розроблено мікробні препарати Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Мікрогумін, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування.Одержані результати покладено в основу створення новітніх мікробних препаратів. Ефективність біопрепаратів перевірено і підтверджено в численних науково-дослідних установах. Застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур сприяє зростанню урожайності та покращенню якості одержуваної продукції. Використання препаратів у землеробстві сприяє суттєвому зростанню урожайності за рахунок інтенсифікації процесів азотфіксації, фосформобілізації, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння біогенних елементів з добрив. Поєднане застосування мінеральних добрив та біопрепаратів сприяє економії 30-60 кг/га мінерального азоту та 30-40 кг/га.
Представлені наукові розробки сприяють подальшому розвитку землеробства, ґрунтової мікробіології та біотехнології, позитивно впливають на суспільній прогрес. Окремі з них є пріоритетними не тільки для України, а і для світової науки. Їх результати доповідались та обговорювались на міжнародних з’їздах, конференціях, симпозіумах, де одержали високу оцінку.
Представлений цикл робіт заслуговує присудження його авторам Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.

Провідний науковий співробітник
Інститута молекулярної біології і генетики
Доктор біологічних наук Дзядевич Сергій Вікторович

Ученый Совет института микробиологии НАНБеларуси

ВЫПИСКА
из протокола № 10 от 16.07.2010г. заседания Ученого совета Института микробиологии НАН Беларуси

Присутствовали: 18 членов Ученого совета – из 26 утвержденного состава,
сотрудники института

Повестка дня:
1. О поддержке цикла научных работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненного авторским коллективом в составе: В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.М. Токмаковой, Е.В. Шерстобоевой, Т.Н. Мельничук, Ю.А. Драча, Ю.А. Тарарико, В.И. Канивца, выдвинутым Ученым советом Института сельскохозяйственной микробиологии УААН на присуждение Государственной премии Украины (сельскохозяйственные науки).

СЛУШАЛИ: Директора Института микробиологии, чл.-корр. Э.И. Коломиец, которая сообщила, что представленный цикл работ, выполненный очень известными не только в Украине учеными, посвящен решению теоретических и практических вопросов взаимоотношений микроорганизмов почвы и высших растений, направленных на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур.
Авторы цикла работ на протяжении последних 20 лет разрабатывали принципы и условия коррекции состава микрофлоры агроценозов, целью которых было обогащение ризосферы растений полезными микроорганизмами. Значительная часть проведенных исследований была направлена на оптимизацию азотного и фосфорного питания растений. Методами селекции получены новые высокоактивные штаммы клубеньковых бактерий, на основе которых создан микробный препарат Ризобофит, обеспечивающий увеличение урожайности зерна и зеленой массы на 15-20%, содержания белка в растительной продукции на 2-3%.
Разработаны научные основы создания микробных препаратов для небобовых растений на основе ассоциативных азотфиксирующих бактерий. Изучены условия эффективного взаимодействия интродуцированных ассоциативных азотфиксаторов с растением, механизмы положительного влияния бактерий на продуктивность сельскохозяйственных культур. Установлено, что при создании оптимального для растительно-бактериальной ассоциации агрофона возрастает степень колонизации интродуцированным микроорганизмом корневой системы растения-хозяина, что способствует увеличению поступления в растения биологического азота. На основании проведенных исследований разработаны микробные препараты Диазобактерин (на основе штаммов Azospirillum brasilense) и Диазофит(на основе штаммов Agrobacterium radiobacter) и способы эх эффективного применения в технологиях выращивания озимой ржи, гречихи, озимой и яровой пшеницы. На основе микроорганизмов, способных к ферментативному или метаболическому превращению трудно усваиваемых фосфатов почвы, созданы микробные препараты Полимиксобактерин (на основе Paenibacillus polymyxa KB) и Альбобактерин (на основе Achromobacter album 1122). Их применение обеспечивает увеличение урожайности важных сельскохозяйственных культур: пшеницы озимой (на 15-18%), кукурузы (на 12-17%), подсолнечника (на 14-26%), соломки льна-долгунца (10-54%), сахарной свеклы, рапса озимого и ярового (на 17-23%).
Авторами изучено влияние экзогенных физиологически активных веществ на протекание процессов симбиотической и ассоциативной азотфиксации, что послужило основой создания новых биопрепаратов комплексного действия: Ризогумина, Микрогумина, Биограна. Исследование взаимодействия азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий с высокодисперсными материалами, в т.ч., глинистыми минералами, послужило толчком к созданию гранулированных бактериальных препаратов Азогран (основа - Azotobacter vinelandii IMB B-7076) и (основа - Bacillus subtilis IMB B-7023). Разработанные препараты комплексного действия не имеют аналогов в мире.
Авторами предложено изменить стратегию применения минеральных удобрений в сельскохозяйственном производстве. Она должна предусматривать использование микробных препаратов в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур, а также учитывать степень влияния бактеризации на усвоение растениями соединений биогенных элементов при агрохимических расчетах необходимых доз удобрений.
Представленные научные разработки вносят существенный вклад в развитие почвенной микробиологии и биотехнологии, способствуют развитию органического земледелия.

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать представление Ученого совета Института сельскохозяйственной микробиологии УААН о выдвижении цикла научных работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии» на присуждение Государственной премии Украины (сельскохозяйственные науки).
Результаты голосования: единогласно.

Председатель Ученого совета, Директор Института
микробиологии НАН Беларуси,
чл.-корр. НАН Беларуси Э.И. Коломиец

Ученый секретарь совета, канд. биол. наук И.Н. Ананьева

Гість

В даний час надзвичайно актуальною проблемою у рослинництві є отримання високих врожаїв якісної, екологічно чистої продукції без нанесення шкоди для довкілля. Якраз такий підхід розробляють вчені Україні, цикл робіт яких висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Ними проведені широкі мікробіологічні дослідження, що стали основою розробки ряду ефективних мікробних препаратів для рослинництва, застосування яких дозволяє значно підвищити врожайність різних сільськогосподарських культур. Такий підхід дозволяє знизити застосування в агроекосистемах мінеральних добрив і пестицидів. Вважаю, що цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління для рослинництва та технологій їх застосування у землеробстві» заслуговує присудження в 2010 році Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач відділу вірусів рослин Інституту мікробіології
і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України,
доктор біологічних наук, професор О.Г.Коваленко

Wolfgang Nowick

Представленный на соискание Государственной премии Украины цикл научно-исследовательских работ «Создание микробных препаратов нового поколения и технологий их применения в земледелии», выполненный коллективом в составе В.В. Волкогона, И.К. Курдиша, С.Я. Коця, Е.В. Надкерничной, Л.М. Токмаковой, О.В. Шерстобоевой, Т.М.Мельничук, Ю.О. Драча, Ю.О. Тарарико и В.И. Канивца, является значительным событием не только для украинских ученых, но и для исследователей других стран. Сотрудничество нашего института с Институтом сельскохозяйственной микробиологии Украинской академии аграрных наук началось несколько лет назад на основании взаимного интереса к вопросу корневого питания растений и способов его улучшения. Следует признать, что исследования украинских микробиологов открыли новую страницу в решении данного вопроса. Применение разработанных ими препаратов в современных земледельческих технологиях позволяет существенно повысить коэффициенты использования сельскохозяйственными культурами питательных веществ из удобрений, активизировать рост и развитие растений, положительно повлиять на урожайность, улучшить качество продукции. Предложенные авторским коллективом новые подходы к стратегии удобрения в растениеводстве не оставляют без внимания биотехнологов, агрохимиков, агрономов, физиологов, экологов. Очевидно, что наступило время пересмотра и уточнения теории минерального питания растений, о чем столь убедительно свидетельствуют результаты проведенных исследований украинских коллег.
Проведенные на протяжении 20 лет исследования сообществ микроорганизмов корневой зоны многих растений зоны умеренных широт, селекция активных штаммов азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих бактерий, создание на новой основе микробиологических препаратов, поиск факторов, усиливающих интенсивность процессов азотфиксации и фосфатмобилизации в почвах и др. являются фундаментальными и, в то же время, ориентированными на запросы практики, выдвигающей современному земледелию требования экологической целесообразности, щадящего отношения к окружающей среде. Примечательной особенностью конкурсантов является то, что их работа имеет логическую завершенность: постановка проблемы, изучение закономерностей, выделение основных проблем, поиск путей их решения, отработка способов достижения желаемого результата, предложения практике. Авторы проводили исследования на стыке многих наук, что характеризует их глубокие знания не только в микробиологии, но и во многих других направлениях. Именно поэтому решение биотехнологическим путем ряда проблем агрохимии и, в целом, земледелия, демонстрирует оригинальность работы и ее несомненно высокую ценность.
Безусловно, наши украинские коллеги являются лидерами во многих вопросах сельскохозяйственной микробиологии и, в том числе, в вопросах, поднятых в конкурсной работе. Поддерживаем их притязания на столь высокую награду и считаем ее вполне заслуженной.
Директор института прикладной биотехнологии "Radostim", Германия
Radostim
Prof. Dr. Wolfgang Nowick
Forststr. 21
D-08371 Glauchau OT Niederlungwitz

Греков Валерій

ВІДГУК на цикл робіт авторського колективу Інституту сільськогосподарської мікробіології НААНУ «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування в сільському господарстві»

Родючість ґрунту є найціннішою його властивістю. Одну з головних ролей у формуванні родючості ґрунтів відіграють мікроорганізми, якими наповнений кожен грам ґрунту. Але в ґрунті функціонують, як мікроорганізми, що позитивно впливають на родючість ґрунту, так і негативно, що вимагає суттєвої корекції складу мікробного угрупування у кореневій зоні культурних рослин. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, зокрема застосування великих доз добрив, пестицидів у період хімізації, спричинило появу величезних площ деградованих ґрунтів, які не здатні забезпечити повноцінний продукційний процес культурних рослин. Якщо ґрунти агроценозу деградовані і в них відсутня необхідна кількість агрономічно цінних мікроорганізмів, навіть за достатнього внесення мінеральних добрив культурні рослини не здатні сформувати повноцінних рослинно-бактеріальних асоціацій та симбіозів і, відповідно, не в змозі забезпечити одержання запланованого врожаю. Відповідно важливим у цій ситуації є інтенсифікація окремих мікробіологічних процесів у прикореневому ґрунті та корекція складу мікрофлори в ризосфері.
Вивчення мікрофлори та -фауни, мікробіологічних процесів є одним із шляхів удосконалення системи землеробства: комплексу організаційних і агротехнічних заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур. Саме з цією метою колективом Інституту сільськогосподарської мікробіології протягом 1989-2009 рр. було проведено цілий ряд досліджень з розроблення принципів і умов корекції складу мікрофлори агроценозів для збагачення кореневих сфер культурних рослин мікроорганізмами із заданими корисними властивостями та запобігання розвитку небажаної мікрофлори.
Значна частина досліджень, висвітлена в циклі робіт, спрямована на оптимізацію азотного живлення культурних рослин. Також проводились дослідження явища асоціативної азотфіксації. Цікавими і цінними є дослідження направлені на створення біопрепаратів на основі мікроорганізмів, які здатні трансформувати важкорозчинні сполуки фосфору в доступні для рослин форми. Важливими для науки є проведені дослідження впливу екзогенних фізіологічно активних речовин та високодисперсних матеріалів на перебіг процесів симбіотичної і асоціативної азотфіксації та фосфатмобілізацію.
За результатами наукових досліджень, які висвітлені в даному циклі робіт, співробітниками інституту було розроблено такі мікробні препарати як Ризобофіт, Ризогумін, Діазобактерин, Діазофіт, Біогран, Поліміксобактерин, Альбобактерин, Азогран, Фосфогран та технології їх застосування, що стало вагомим внеском у розвиток сільськогосподарського виробництва. Зокрема, доведено суттєве зростання урожайності сільськогосподарських культур за використання даних препаратів, зростання імунного статусу рослин, збільшення ступеня засвоєння рослинами мінерального азоту, економії азотних та фосфорних добрив.
Виходячи з вище зазначеного цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування в сільському господарстві», виконаний авторським колективом Інституту сільськогосподарської мікробіології НААНУ, включає надзвичайно важливі, як для науки, так і для розвитку сільського господарства, результати наукових досліджень та заслуговує на присвоєння Державної премії України у галузі науки і техніки.

Директор Державного технологічного центру охорони родючості грунтів, к.с.-г.н.
Валерій Греков

Іваниця Володимир Олексійович

ВІДГУК
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», представлений авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драча, Ю.О.Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році.

В цьому циклі робіт представлені результати двадцятирічних досліджень особливостей взаємодії ризосферних мікроорганізмів з рослиною-живителем є фундаментальними і практично спрямованими. Одержані результати покладено в основу створення новітніх мікробних препаратів. Ефективність біопрепаратів перевірено і підтверджено в численних науково-дослідних установах. Застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур сприяє зростанню урожайності та покращенню якості одержуваної продукції.
Комплексний позитивний вплив мікробних препаратів на формування урожайності сільськогосподарських культур акумулюється в кінцевих господарських та економічних результатах. Показники економічних розрахунків за підсумками аналізу багаторічних дослідів та виробничих перевірок ефективності мікробних препаратів свідчать про високу економічну ефективність новостворених засобів біологізації сільськогосподарського виробництва. На підставі проведених досліджень розроблено нормативні документи (три СОУ, вісім ТУ У), результати опубліковано у 9 монографіях і провідних вітчизняних та зарубіжних журналах (86 публікацій), отримано 26 патентів України на винаходи. Представлені наукові розробки сприяють подальшому розвитку землеробства, ґрунтової мікробіології та біотехнології, позитивно впливають на суспільній прогрес. Окремі з них є пріоритетними не тільки для України, а і для світової науки. Їх результати доповідались та обговорювались на міжнародних з’їздах, конференціях, симпозіумах, де одержали високу оцінку.
Представлений цикл робіт заслуговує присудження його авторам Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.
Заслужений діяч науки і техніки України, д.б.н., професор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Володимир Іваниця

Січкар В.І.

ВІДГУК
на цикл робіт «Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві», представлений авторським колективом у складі: В.В. Волкогона, І.К. Курдиша, С.Я. Коця, О.В. Надкерничної, Л.М. Токмакової, О.В. Шерстобоєвої, Т.М.Мельничук, Ю.О.Драча, Ю.О.Татаріко, В.І. Канівця на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки у 2010 році

В останні десятиріччя у світі зростає інтерес до біологізації рослинництва, обмеження застосування в ньому хімічних добрив і пестицидів з метою отримання більш якісної рослинної продукції. Тому надзвичайно важливою проблемою є розробка нових, високоефективних мікробних препаратів для рослинництва і технологій їх застосування у землеробстві. Цій меті присвячена робота авторського колективу. Для її досягнення визначена структура угруповань азотфіксувальних бактерій в кореневії зоні ряду видів рослин. Членами авторського колективу селекціоновано високоактивні штами азотфіксувальних бульбочкових бактерій для ряду видів бобових рослин та асоціативних бактерій роду Azotobacter, Azospirillum, а також фосфатмобілізівних бактерій родів Paenibacillus, Bacillus, серед яких ряд штамів характеризується високою антагоністичною активністю до широкого кола фітопатогенів та здатністю синтезувати біологічно активні речовини, що помітно стимулюють ріст і розвиток рослин. Створено колекцію високоактивних штамів- компонентів мікробних препаратів для рослинництва.
Досліджені первинні етапи взаємодії селекціонованих штамів азотфіксувальних і фосфатмобілізівних бактерій з корінням ряду видів рослин (хемотаксис до компонентів кореневих ексудатів, адгезія до насіння і коріння рослин та його колонізація цими бактеріями). Визначені фактори, що впливають на ці процеси.
Встановлені закономірності взаємодії ряду видів азотфіксувальних та фосфатмобілізівних бактерій з високодисперсними компонентами ґрунту - глинистими мінералами та діоксидом кремнію та з часточками біогумусу. Показано, що цей процес супроводжується сорбцією високодисперсних часточок на поверхні бактерій. Така взаємодія підвищує фізіологічну активність останніх і вони набувають стійкості до дії негативних факторів довкілля. Зважаючи на це та враховуючи пластифікаційні властивості глинистих мінералів, біогумусу, на основі взаємодії азотфіксувальних та фосфатмобілізівних бактерій з даними міатеріалами розроблені способи виготовлення гранульованих бактеріальних препаратів, що є ефективними в рослинництві, стабільними при тривалому зберіганні.
Створено і зареєстровано в Україні мікробні препарати нового покоління ризобофіт (для бобових культур), ризогумін (для сої), діазобактерин (для жита озимого, гречки, пажитниці однорічної), азогран (для помідорів, огірків, цукрових буряків), поліміксобактерин (для цукрових буряків, пшениці озимої, льону-довгунцю, соняшнику), альбобактерин (для ріпаку); проходять процедуру реєстрації біопрепарати мікрогумін (для ячменю ярого і гречки), біогран (для картоплі), комплегран (для картоплі, помідорів, огірків, цукрових буряків, газонних трав, хвойних, декоративних та квіткових рослин). Ці препарати ефективно застосовуються у рослинництві. Вони значно покращують ріст і розвиток ряду видів рослин і суттєво підвищують їх врожайність.
Наукові праці членів авторського колективу широко відомі в Україні та інших країнах. Представлений цикл робіт заслуговує присудження його авторам Державної премії України у галузі науки і техніки за 2010 рік.

Завідувач відділу селекції, генетики та насінництва зернобобових культур Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення , доктор біологічних наук, професор В.І.Січкар