Офіційний веб сайт

Україна у сучасному міжнародному бізнесі

р2

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Автори: Вергун В.А., Росшивалов Д.П., Ступницький О.І., Мазуренко В.П., Якубовський В.В., Голубій І.Є., Кредісов А.І., Приятельчук О.А.

 

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено тенденції, закономірності, проблеми і загрози розвитку сучасної системи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації, специфіку та особливості участі України у міжнародному бізнесі.

Створено наукові основи для подальших теоретичних досліджень як міжнародного бізнесу в цілому, так і таких його складових як міжнародний менеджмент і маркетинг, ризик-менеджмент, страхування, логістика, нових форм, зокрема нано- і біотехнологічного, венчурного, еколого-соціального, загальних закономірностей та специфічних особливостей участі України у міжнародному бізнесі, зовнішньоекономічної діяльності українських компаній та шляхів підвищення її ефективності та конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

Авторами розроблено методологічні та методичні підходи до аналізу українського бізнес-середовища, виокремлено ключові чинники, що впливають як на середовище, так і форми та напрями зовнішньоекономічної діяльності українських компаній, Розроблено ефективні методи аналізу факторів міжнародної конкурентоспроможності, узагальнено та систематизовано наявні знання про особливості функціонування механізму українського бізнесу, закономірності та тенденції його подальшого вдосконалення і підвищення ефективності, адаптацію до європейських і світових стандартів з метою повномасштабної інтеграції у світогосподарські структури.

Запропоновано поетапні, системі, послідовні дії по оптимізації інституційних, техніко-технологічних, фінансово-економічних, соціальних засад здійснення українськими компаніями міжнародної бізнесової діяльності, їх адаптації до європейських і світових стандартів, конкретні заходи по нарощуванню масштабів та диверсифікації національного експорту, збільшенню частки України у високотехнологічному, наукомісткому експорті.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес ВНЗ України, що здійснюють підготовку фахівців у сфері міжнародного бізнесу.

 

Кількість публікацій: 10, в т.ч. підручник, 4 монографії, 5 навчальних посібників. За даною тематикою захищено 2 докторські та 28 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Університет економіки та права "КРОК"

Цикл наукових праць у галузі міжнародного бізнесу, створений науковцями ІМВ Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, є унікальним виданням як у розумінні розвитку вітчизняної економічної науки, так і у сфері вітчизняної економічної освіти. Чи не вперше в Україні системно розкрито увесь спектр новітніх складових сучасного міжнародного бізнесу, запропоновано інноваційні підходи до аналітики українського бізнес-середовища, розроблено методику аналізу конкурентоспроможності українських підприємств та шляхи підвищення ефективності їх діяльності на міжнародному ринку, що є необхідними умовами адаптації національної економіки України до світових стандартів. Тематика наукових праць є своєчасною ще й з огляду на сучасні активні євро-інтеграційні процеси, що визначають напрямки розвитку українського міжнародного бізнесу і наукові дослідження в цій галузі. Авторський колектив учених – знані українські фахівці, які своєю багаторічною працею внесли значний вклад у розвиток вітчизняної економічної науки. Їх підручники, що охоплюють різні складові міжнародного бізнесу успішно використовуються у навчальному процесі як ІМВ, так і інших економічних ВНЗ усієї України. Переконані, що відзначення праці даного творчого колективу Державною Премією України в галузі науки і техніки буде цілком логічним кроком, оскільки їх заслуги перед Україною, перед українською наукою є значні і незаперечні.
Колектив кафедри міжнародних економічних відносин ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Марена Тетяна, к.е.н., доцент

Висловлюємо підтримку циклу наукових праць «Україна у сучасному міжнародному бізнесі» на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. Авторський колектив представлених розробок – це відомі вчені-економісти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які багато років займаються дослідженням проблематики міжнародного бізнесу. Відмітною особливістю представленого циклу праць є комплексний, багатоаспектний характер питань, яким вони присвячені, оскільки матеріал підручника, навчальних посібників та монографій охоплює різноманітні сфери міжнародного бізнесу, а також економічні, організаційні, інституційні, управлінські та інші засади функціонування фірм у глобальному середовищі. Вважаємо, що широке впровадження представлених наукових та навчально-методичних розробок у навчальний процес сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців в сфері міжнародного бізнесу. Крім того, зважаючи на високий рівень теоретичних напрацювань і науково-практичну значущість авторських розробок, вони можуть представляти інтерес і для аспірантів, наукових співробітників, а також спеціалістів-практиків.

Марена Тетяна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Маріупольського державного університету

Булатова Олена, д.е.н.,проф.

Цілком підтримую висування циклу наукових праць «Україна у сучасному міжнародному бізнесі» на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки який представлено творчим колективом науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Запропонований цикл праць є інноваційним для розвитку фахової освіти, комплексним системним дослідженням, наукова та освітня цінність якого визначається глибинним дослідженням організаційно-правових форм, видів та механізмів функціонування й управління міжнародною підприємницькою діяльністю на сучасному етапі, із урахуванням специфіки участі українських підприємств у глобальних економічних трансформаціях, системі сучасного міжнародного бізнесу. Слід зазначити, що саме з цих позицій у науковому здобутку вчених репрезентовано монографії, підручник, навчальні посібники, які надають цілісне уявлення про вектор розвитку сучасної науки, та мають значення як з теоретичної, так і з практичної точки зору.

Булатова Олена, доктор економічних наук, професор, перший проректор Маріупольського державного університету

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.