Офіційний веб сайт

Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині

м13

Представлено Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Автор: Бацевич Н.В., к.геол.н.

 Автором побудовано карти потужності і рельєфу та розрізи свердловин світ і товщ усіх стратифікованих одиниць району та встановлено пряму залежність між потужністю виливу і концентраціями міді. Доведено присутність явищ ліквації при формуванні трапової формації, що сприяло відокремленню крапельок міді з перенесенням у приповерхневі горизонти виливів. Встановлено генетичне значення знахідок пізолітів у туфах бабинської світи. Проведено систематичне мінералофлюїдологічне вивчення вулканітів і встановлено температуру, склад та агрегатний стан флюїдного середовища кристалізації мінералів міденосних парагенезів. Запропоновано можливі механізми перенесення, локалізації міді на відповідних рівнях лавових утворень.

Отримані результати дадуть змогу застосувати цей підхід до всієї трапової формації. Аналіз отриманого матеріалу склав основу для розробки принципової схеми міграційних процесів у породно-рудних комплексах трапової формації Західної Волині, зокрема при формуванні самородномідної мінералізації за участі таких активних агентів як діоксид вуглецю, азот і хлор. Запропоновано нові підходи до відтворення процесів формування самородномідної мінералізації (флюїдно-лікваційна гіпотеза).

Кількість публікацій: 6 статей (1 - у зарубіжному виданні), 15 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Доктор геол.наук, професор Рузіна М.В.

Актуальність роботи Бацевич (Нестерович) Н.В. “Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині” обумовлена необхідністю забезпечення сталого розвитку мінерально-сировинної бази України щодо ряду стратегічно важливих корисних копалин, до яких слід віднести рудопрояви міді. В результаті проведених досліджень автором вперше на підставі детальних геологічних, геохімічних, петрографічних досліджень, вивчення особливостей флюїдних включень, онтогенічних аспектів запропонована узагальнена модель магматичного-гідротермального мінералогенезу для вивченої промислової міднорудної мінералізації. Наукове значення роботи полягає в обґрунтуванні генезису мідної мінералізації та виявленні закономірностей її локалізації в межах вивчених породно-рудних комплексів трапової формації, що дозволить на високому рівні здійснити металогенічне прогнозування території досліджень, а також застосувати підхід автора до вивчення перспектив рудоносності трапової формації в інших регіонах Українського щита. Особливо цінним вважаю розроблений автором новий підхід до відтворення процесів формування самородномідної мінералізації (флюїдно-лікваційна гіпотеза), що особливо актуально в зв'язку з дослідженням маловивчених породних комплексів - флюїдолітів, перспективних на нетрадиційне комплексне зруденіння. Робота зроблена за результатами вивчення величезного обсягу фактичного матеріалу, має теоретичне та прикладне значення та заслуговує високої відзнаки – премії Президента України.

Доктор геол.наук, професор, професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного гірничого університету
Рузіна Марина Вікторівна

Доктор г.наук, кандидат геол-мін. наук, професор М.Я.Сивий

За інформацією Нью-Йоркської торгової біржі (NYMEX), яка торгує ф'ючерсами на мідь, котирування на мідь знаходяться на рівні 4686,81 USD/мт (травень 2016 р.). Щорічно Україна використовує за деякими даними до 150 тис. т мідної металопродукції, більшу половину якої складає рафінована мідь. Ці потреби, у зв'язку з відсутністю в країні власної мінерально-сировинної бази, забезпечуються переважно за рахунок імпорту або шляхом використання металічного брухту. Незважаючи на те, що на території України відомо понад 150 рудопроявів міді, розвіданих і переданих на баланс родовищ станом на даний час немає. Звідси зрозуміло, що усі дослідження, кінцевою метою яких є подолання дефіциту міднорудної сировини у країні є актуальними й перспективними. У цьому сенсі робота Н. Бацевич, яка розкриває широкі можливості, пропонуючи можливі механізми перенесення, локалізації міді на різних рівнях вулканітів, розширює перспективи встановлення нових локалізацій самородної міді.
Вважаю, що авторка представила цікаве й оригінальне дослідження з реальною перспективою прямого впровадження в практику пошуково-розвідувальних робіт, яке безумовно заслуговує високої оцінки, в тім числі й премії Президента країни.

Доктор географічних наук, кандидат геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, професор кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя - Сивий Мирослав Якович.

Гість

Робота «Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині» молодшого наукового співробітника Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, кандидат геологічних наук Наталії Володимирівни Бацевич є актуальною і має фундаментальне та прикладне значення.
Бацевич Н.В. за результатами петрографічних досліджень науково обґрунтовано присутність явищ ліквації при формуванні трапової формації. За даними виконаних детальних геологічних і мінералого-петрографічних досліджень нею встановлено розташування пізолітвмістних рівнів й наведено узагальнену характеристику пізолітів, відзначено багатошарову концентрично-зональну будову пізолітів з переважно гомогенним ядром, ідентифіковано їх мінеральний склад. Автором встановлено, що розплави, з яких утворилися породи трапової товщі мали високу флюїдну насиченість. У процесі їх кристалізації виділялася значна кількість залишкового розплаву, який мав відновні властивості й впливав не лише на розподіл петрогенних оксидів та динаміку зміни катіонного балансу порід, а й визначав формування самородномідного зруденіння. З‘ясовано флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів трапової формації Західної Волині. На підставі отриманих результатів Бацевич Н.В. принципово по-іншому висвітлила перебіг процесів утворення, перенесення і відкладення міді у вулканітах трапової формації. Автором побудовано карти потужності та рельєфу усіх світ і товщ трапової формації на підставі яких зроблено висновок, що просторовий розподіл потужностей залежить від тектонічної ситуації та палеорельєфу, адже в понижених ділянках палеорельєфу спостерігаються більші потужності виливів, що безпосередньо впливало на концентрацію міді – чим більші потужності світи, товщі, тим вищий вміст міді у них. Зазначені карти можуть бути використані для аналогічних побудов всієї трапової формації Західної Волині та супроводу робіт з видобутку міді.
Без сумніву наукова робота Бацевич Н.В. заслуговує відзнаки Президента України.

Завідувач відділу літології Інституту геологічних наук Національної академії наук України, доктор геологічних наук, професор Ковальчук Мирон Степанович

Кандидат геол.наук, ст. наук. співр. Самборська І.А.

Сьогодні надзвичайно важливим питанням для України є власне ресурсозабезпечення. Саме тому дослідження самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації Західної Волині мають високу актуальність та практичність. Цикл наукових праць “Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині” Н.В. Бацевич (Нестерович) має новизну в даному напрямку досліджень, праця і висновки грунтуються на особисто отриманих даних з застосуванням комплексу сучасних методів вивчення мінеральної речовини. Робота базується на достатньому числі вихідних даних, аналізів та петрохімічних і геохімічних розрахунків. Комплексні дослідження базальтів та туфів трапової формації в межах Західної Волині дали можливість визначити горизонти збагачені самородною міддю (1200 г/т) та встановити механізми її перенесення. Виявлені закономірності розміщення рудопроявів міді можуть служити основою для прогнозування і пошуків в регіоні промислових концентрацій міді.
Вважаю, що автор циклу наукових праць “Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині” Н.В. Бацевич (Нестерович) заслуговує премію Президента України для молодих вчених.

Кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Самборська Ірина Анатоліївна, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, старший науковий співробітник відділу геології і хроностратиграфії докембрію.

Орест Іллярович Матковський, доктор геол-мін. наук, професор

Бацевич (Нестерович) Н.В. присвятила свою увагу надзвичайно важливій і актуальній для України проблемі, яка стосується перспектив на самородномідне зруденіння промислового типу в межах Волинської міднорудної провінції пов'язаної з траповою формацією венду Західної Волині. Не дивлячись на численні різнопрофільні дослідження базальтів трапової формації і пов'язаного з ними мідного зруденіння, по нині залишається ще багато не вирішених і дискусійних питань, особливо це відноситься до геохімії і генезису трапів. Саме ці питання і слугували об'єктом досліджень даної роботи.
Актуальність циклу праць “Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині” визначається насамперед необхідністю відтворення єдиної концепції утворення самородно-мідного зруденіння, яка необхідна для полегшення пошукових, пошуково-оцінювальних робіт у межах Волинської мідно-рудної провінції. На теперішній час автор вже опрацювала значний теоретичний та експериментальний матеріал з петрографії, петрохімії, мінералогії, мінералофлюїдології усіх вулканогенних стратифікованих товщ трапової формації (заболотівська, бабинська, ратнівська (лучичівська, зорянська і якушівська товщі) світи), розвинених у регіоні і висловила нові погляди щодо походження самородномідної мінералізації.
Отримані результати дозволили автору роботи встановити рудоносні та безрудні горизонти в межах досліджуваної площі та пояснити причини локалізації у певних ділянках трапової формації промислової міднорудної мінералізації.
Без сумніву робота цікава і вартує високої відзнаки – премії Президента України.

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри мінералогії, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, Орест Іллярович Матковський.

Доктор геол. наук, професор Шнюков Сергій Євгенович

Актуальність роботи “Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині” полягає у вирішенні низки питань геохімії, мінералогії, петрографії і флюїдного режиму мінералогенезу породно-рудних комплексів трапової формації нижнього венду в межах Західної Волині, перспективних на виявлення самородномідного зруденіння промислового типу.
Результати комплексних петрографічних досліджень із врахуванням онтогенічних аспектів, геохімічних досліджень від підошви до покрівлі базальтових потоків, встановлення особливостей флюїдних включень у мінералах як основи для відтворення флюїдного режиму мінералогенезу при формуванні перспективно міденосних відкладів тощо склали передумову для формулювання основних елементів наукової новизни.
Зважаючи на значну площу поширення та потужності перспективно рудоносних комплексів трапової формації, саме комплексність отриманих даних дала змогу обгрунтувати нові погляди на формування мідно-рудних концентрацій, виділити рудні горизонти в межах Західної Волині – що є дуже цікавою інформацією з практичної точки зору.
Загалом це дуже цікава й корисна робота. Таким чином, розглянуте дослідження заслуговує високої оцінки.

Доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка –
ШНЮКОВ СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ.

Федоришин Юрій Іванович

Цикл наукових праць “Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині” має важливе фундаментальне і прикладне значення, адже підготовка перспективних рудопроявів та родовищ до розвідки шляхом проведення пошукових і пошуково-оцінювальних робіт в межах Західної Волині є актуальним з огляду на оцінки експертів щодо подальших потреб України в міді у майбутньому. Саме це і визначає мету роботи, яка спрямована на з’ясування геохімічних і петрографічних особливостей породно-рудних комплексів трапової формації та створення узагальненої моделі магматично-гідротермального мінералогенезу для подальшого прогнозу та пошуку нових самородномідних об’єктів.
Анонсованої мети автор досягнув завдяки з′ясуванню геохімічних і петрографічних особливостей породно-рудних комплексів трапової формації в межах Західної Волині та встановленню походження, складу та температур флюїдів під час магматичних та постмагматичних процесів, розробці узагальненої моделі відповідного магматично-гідротермального мінералоґенезу.
Автором одержано нові дані щодо наявності явищ ліквації при формуванні трапової формації, що сприяло відокремленню крапельок міді з перенесенням у при поверхневі горизонти виливів; генетичного значення знахідок пізолітів у туфах бабинської світи; температури, складу та агрегатного стану флюїдного середовища кристалізації мінералів міденосних параґенезів; механізму перенесення та локалізації міді на відповідних рівнях лавових утворень тощо.
Я, як науковець який займався дослідженнями даної проблематики, з впевненістю можу сказати, що дана робота, яка зроблена на великому фактичному матеріалі, має високий науковий рівень і практичне застосування в майбутньому.

Доктор геол.наук, Федоришин Юрій Іванович
Національний університет водного господарства та природокористування.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.