Офіційний веб сайт

Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження

м12

Представлено Інститутом географії НАН України

Автор: Покляцький С.А., к.г.н.

Основною метою є розробка теоретико-методологічних засад і методики дослідження умов життя населення великих міст та її апробація. Розкрито сутність категорії «умови життя населення великого міста» з суспільно-географічних позицій. Проаналізовано динаміку урбанізації в Україні за останні десятиліття. Розроблено і апробовано авторську методику дослідження, що ґрунтується на алгоритмі з 8 етапів і репрезентує об'єктивно-суб'єктивну оцінку умов життя населення великих міст за чотирма складовими: економічною, соціальною, екологічною та соціокультурною. У розрахунку інтегрального індексу благополуччя умов життя встановлено, що умови життя в містах-мільйонерах та більшості міст західних областей кваліфікувалися як сприятливі. Найбільш високий індекс сприятливості умов життя населення мали Київ, Львів, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Ужгород, Дніпропетровськ, Полтава і Донецьк. До неблагополучних за умовами життя населення віднесені міста індустріального Сходу України. Виявлено пряму залежність інтегрального індексу благополуччя умов життя населення від величини міста – в середньому він зростає від групи міст 100-250 тис. Жителів до міст-мільйонерів.

Розроблено теоретико-методологічні основи та методики суспільно-географічного дослідження умов життя населення великих міст. Значна частина матеріалів впроваджена у навчальний процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка  та Чернівецького національного університету імені Юрія.

 Кількість публікацій: 40, в т.ч. за темою роботи 1 розділ колективної монографії, 17 наукових статей, 3 тези доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Ровенчак Іван Ілліч

У даному дослідженні Покляцький С.А. висвітлив одне з актуальних питань сьогодення – умови життя населення. З часів проголошення незалежності нашої країни в суспільній географії не проводилися дослідження, об’єктом яких би були всі великі міста України. Відповідно, синтез вище перерахованих складових (актуальність і новизна) коректно доповнили одна одну в даному циклі праць.
Окрім зазначених моїми колегами досягнень автора в теоретико-методологічному плані, варто зазначити і інші плюси дослідження. По-перше, автор сформував колосальну статистичну базу. Кожне із 45 великих міст репрезентоване приблизно 100 статистичними показниками, які в свою чергу збиралися в понад 60 різноманітних установах (Державна служба статистики, Головні управління статистики в областях, Обласні центри статистики МОЗ України та ін.). Фактично, мова йде про добрий рік офіційних листів і запитів, переписок і дзвінків, походів і спілкувань з представниками вище зазначених закладів, не рідко купівлі цих даних, та загалом їх обробці.
По-друге, автор в дослідженні використав анкетне опитування, що підвищило рівень роботи, оскільки світові суспільно-географічні дослідження все більше вказують на доцільність використання даного методу. Соціологічні методи – це важка і кропітка робота, яка потребує як часового, так і фінансового ресурсу.
По-третє, ключовим в цій роботі є поєднання статистичних даних із анкетним опитуванням. Як би ми не оперували цифрами, чи відповідями респондентів – «золота середина» завжди буде десь посередині. Автор вдало підкреслює цю тезу і акцентує увагу на доцільності застосування даного підходу при дослідженні будь-яких аспектів життя людини.
Підтримую автора та вважаю, що його цикл наукових праць заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Доктор географічних наук,
професор кафедри економічної і соціальної географії
Львівського національного університету імені Івана Франка, Ровенчак І.І.

Джаман В.О., Костащук І.І.

Цикл праць Покляцького С.А. є першою працею, в якій зроблено спробу комплексно, з позиції економічної та соціальної географії, дати визначення умовам життя населення великих міст і провести їх оцінку на основі інтегрального індексу сприятливості і за особливостями співвідношення окремих складових. Відзначимо, що автор влучно вибрав за об’єкт дослідження великі міста України, які залишаються останньою «лінією стримування» населення від механічного і природного скорочення у нашій державі. Знаючи автора особисто, відзначимо його експедиційне прагнення до дослідження об’єкту – за останні роки ним було відвідано понад 25 великих міст. Зазначимо, що матеріали дослідження впроваджені у навчальний процес, зокрема використані при розробці спецкурсу «Якість життя населення» та викладанні курсів «Геоурбаністика» та «Географія населення» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (довідка №11/15-1522 від 29.05.2015 р.)

Завідувач кафедри географії України
та регіоналістики Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича,
доктор географічних наук, професор В.О. Джаман

Доцент кафедри географії України
та регіоналістики Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, докторант І.І. Костащук

Мезенцев Костянтин Володимирович

Цикл праць к.г.н. Покляцького С.А. присвячений дослідженню актуального питання – суспільно-географічного аналізу умов життя населення великих міст України. Для України як високоурбанізованої країни дана робота є своєчасною та науково значимою як в плані розвитку теорії урбаністичної географії, так і з точки зору практики управління і прогнозування розвитку міст. Дослідження відкриває нові грані в осмисленні проблем, пов’язані з соціальним буттям людей, їх потребами та інтересами, а також сприйняття великих міст як осередків ділової активності, полюсів зростання, поселень, що докорінно змінюють саму людину.
Новизна дослідження не викликає сумніву, вона чітко простежується:
- за проставленими акцентами щодо характеристики та виявлення специфічних рис великих міст України, дуже відмінних за історією свого розвитку;
- за оригінальною методикою та її апробацією;
- за результатами викладеної у статтях типізації великих міст з побудовою «профілів» умов життя населення в них тощо.
Викладені у циклі праць результати можуть бути використані органами державної влади, міськими державними адміністраціями при розробці стратегій розвитку міст і регіонів України.
В цілому вважаю, що цикл робіт к.г.н. Покляцького С.А. заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

В.о. завідувача кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор Мезенцев К.В.

Мальчикова Дар'я, Пилипенко Ігор

В сучасних умовах глибокої і всебічної трансформації господарства, реформування, у т.ч. адміністративно-територіального, особливого значення набувають питання дослідження змін в умовах життя нинішніх і майбутніх поколінь людей. Новітня історія розвитку суспільства і міського середовища свідчить про функціонально-структурну переорієнтацію ролі і місця видів трудової діяльності, зайнятості, соціально-економічних, екологічних, соціокультурних умов життя, своєрідне їх сприйняття не лише з позицій локальної спільноти чи територіальної громади, але й суспільства в цілому. Виходячи з цього, змістовно і структурно побудований і запропонований С.А.Покляцьким цикл наукових праць, присвячений географічній оцінці умов життя населення великих міст України. Виконане і презентоване дослідження є цілісним, репрезентативним щодо ситуації у великих містах, спирається на великий перелік загальнонаукових та загальногеографічних, а також спеціальних методів дослідження: систематизації, кластерний та кореляційний аналіз, типізації, матеріал містить багато картосхем. Інформаційною базою стали офіційні дані Міністерств та відомств України, статистичних управлінь областей, проектних установ, а також дані соціологічного опитування, проведеного автором. Вважаємо, що даний цикл праць заслуговує на підтримку.

Завідувач кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету, доцент, доктор географічних наук, Мальчикова Дар'я Сергіївна
Декан факультету біології, географії і екології, доцент, доктор географічних наук, Пилипенко Ігор Олегович

Гукалова Ірина Володимирівна

В Україні за період її незалежності покладено початок формуванню напрямів, так або інакше пов’язаних з геоурбаністикою, які почали закриватися сильними роботами географів. Соціальні, екологічні та інші "якісні" сторони урбанізації, умови та якість життя населення міст досліджуються фрагментарно, і даний цикл праць закриває цю велику прогалину.
Знаючи автора, підтверджую, що цикл праць замислювався як такий, що має соціально-екологічну спрямованість. Аналізувалися і порівнювалися умови життя 45 міст України, розраховувався інтегральний індекс сприятливості умов життя. Авторська методика і методологія базується на інтеграції об'єктивного і суб'єктивного підходів до оцінки умов життя, тому у роботі використано як офіційні статистичні дані щодо розвитку міст, так і результати проведеного автором опитування респондентів. Цикл статей узгоджений, матеріали взаємопо'язані і відбивають всі етапи - від обгрунтування понять до конкретних результатів - типізації міст України з населенням більше 100 тис. за особливостями формування складових умов життя населення в них. Із задоволенням підтримую цей великий здобуток молодого науковця, тому що робота має практичну цінність, її результати вже використовуються при викладанні окремих дисциплін на географічних факультетах провідних ВНЗ України.

Доктор географічних наук,
провідний науковий співробітник Інституту географії НАН України,
Ірина Володимирівна Гукалова.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.