Офіційний веб сайт

Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології

р4

Представлено Дніпропетровським державним аграрно-економічним університетом.

 

Автори: Кобець А.С., Демидов О.А., Грицан Ю.І., Волох П.В., Жуков О.В., Дребот О.І., Дем’янюк О.С., Гадзало А.Я.

 

Обґрунтовано положення про просторову агроекологію як підвалину управління пертиненцією (середовище перетворення)  в техногенних ландшафтах південного сходу України та створення стійких агроекосистем на промислово порушених територіях. Розкрито положення про техноземи як функцію біогеоценотичної пертиненції та просторово-екологічний підхід для оцінки функціонування агроекосистем.

Показано, що уявлення про пертиненцію є теоретичною основою екологічного аудиту в аграрному виробництві. Кількісно пертиненція може бути оцінена за допомогою екоморфічного аналізу та принципів просторової агроекології.

Реалізація завдання збалансованого (стійкого) розвитку аграрного виробництва потребує розробки новітніх міждисциплінарних наукових підходів на перетину аграрної, біологічної, екологічної наук та державного управління. Ключова ідея полягає в досягненні зростання агропромислового потенціалу України за рахунок управління природним середовищем, що знаходить своє відображення у такому явищі, як пертиненція. Усі процеси аграрного виробництва здійснюються в умовах значної варіабельності зонально-географічних і ландшафтно-екологічних чинників та знаходяться під впливом трендів глобальних змін клімату. 

Значна техногенна трансформація сільськогосподарських угідь також є джерелом просторової варіабельності агроекологічних умов та режимів.  Авторами розроблено сучасні методи та принципи просторової агроекології, які є найважливішим інструментом управління процесами в агросфері на тактичному та стратегічному рівнях. Концепція пертиненції, як об’єкта управління, стає дієвим інструментом за умов її формалізації.

 

Кількість публікацій: 8 монографій, 256 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 940 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 11. За даною тематикою захищено 8 докторських та 15 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Шанда Володимир Іванович

Розроблення принципів і методів управління відновленням біотичного потенціала техногенних ландшафтів південного сходу України результує багаторічну, копітку працю колектива авторів, їхні теоретичні і практичні досягнення у сутнісно важливій, для стійкого розвитку сільсько-господарського виробництва, просторовій агроекології. Поставлені в ході дослідження багатоаспектні, комплексні, достатньо деталізовані завдання повністю реалізовані, їхня суть висвітлена в основних положеннях роботи, які не тільки теоретично обгрунтовують створення стійких агроекосистем на промислово порушених територіях, необхідність екологічного аудиту в сільському господарстві, просторову агроекологію як основу точного землеробства, але й слугують подальшому розвитку теоретичних надбань проф. О.Л.Бельгарда, Г.М.Висоцького, М.П.Акімова, М.Т.Масюка та ін. Вважаю, що представлена наукова робота та колектив авторів заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Шанда Володимир Іванович, кандидат біологічних наук, професор кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університета.

Центило Л.В.

Вирішення завдання стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва потребує розробки нових міждисциплінарних наукових підходів на перетину аграрної, біологічної, екологічної науки та державного управління. Ключова ідея полягає у досягненні зростання агропромислового потенціалу України за рахунок управління природним екологічним потенціалом, який знаходить своє відображення у такому явищі, як пертиненція.
Сільськогосподарське виробництво відбувається за умов значної варіабельності зонально-географічних та ландшафтно-екологічних умов та знаходиться під впливом трендів глобальних змін клімату. Значна техногенна трансформація сільськогосподарських угідь також є джерелом просторової варіабельності агроекологічних умов та режимів. Тому розроблені методи та принципи просторової агроекології є найважливішим інструментом управління процесами у агросфері на тактичному та стратегічному рівні.
Вважаємо, що ця робота заслуговує високої оцінки та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Центило Л.В. директор СТОВ «Агрофірма «Колос», кандидат с.-г. наук, заслужений працівник сільського господарства.

Євтушенко Едуард Олексійович

Звернення до проблеми відновлення біотичного потенціалу техногенних ландшафтів є особливо актуальним для території південного сходу України, яка характеризується надзвичайно високою концентрацією підприємств гірничо-металургійної галузі. В умовах значного техногенного навантаження, збільшення площ промислово порушених територій сутнісно важливим є розробка теоретичних основ створення стійких агроекосистем на засадах відновлення пертинентного потенціалу задля стійкого промислового розвитку південного сходу України. Важливим прикладним аспектом даної роботи є створення методологічних інструментів для оцінки пертиненції на різних рівнях просторової організації агроекосистем що є необхідним для управління агросферою. Вважаю, що наукова робота «Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології» за своєю фундаментальністю, рівнем теоретичних напрацювань, практичною значимістю, визначеними високим науковим професіоналізмом колектива авторів, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Євтушенко Едуард Олексійович, кандидат біологічних наук, доцент, декан природничого факультета Криворізького державного педагогічного університета.

Чипиляк Т.Ф.

Проблеми визначення надійних та інформативних біологічних критеріїв, які дозволяють оцінити та прогнозувати стан агроценозів є безсумнівно актуальними для країн з значним агропромисловим потенціалом, до яких належить і Україна. Проте, в умовах кліматичних змін та поширюючогося техногенного навантаження на екостистеми, потребують розробки принципи сталого розвитку агроценозів, які утворюються на цих територіях.
Ключова ідея представленої роботи полягає у досягненні зростання агропромислового потенціалу України за рахунок управління природним екологічним потенціалом, який знаходить своє відображення у такому явищі, як пертиненція. Сільськогосподарське виробництво відбувається за умов значної варіабельності зонально-географічних та ландшафтно-екологічних умов та знаходиться під впливом трендів глобальних змін клімату. Значна техногенна трансформація сільськогосподарських угідь також є джерелом просторової варіабельності агроекологічних умов та режимів. У цьому зв’язку авторами розроблені методи та принципи просторової агроекології, які є найважливішим інструментом управління процесами у агросфері на тактичному та стратегічному рівні.
Вважаю, що високий науковий рівень, що підтверджується 8 монографіями та 200 друкованими працями, дає підстави для позитивного рішення шодо присудження колективу авторів роботи "Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології" у складі: Кобець А.С., Демидов О.А., Грицан Ю.І., Волох П.В., Жуков О.В., Дребот О.І., Дем’янюк О.С., Гадзало А.Я. Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році.
Канд.біол.наук Чипиляк Тетяна Федорівна зав. відділу природної і культурної флори Криворізького ботанічного саду НАН України.

Гришко Віталій Миколайович

На сьогодні для Укрїани лишається актуальним питання щодо відновлення антропогенно трансформованих територій, які утворились у наслідок діяльності промислових підприємств, зокрема з видобутку корисних копалин. Зрозуміло, що на тлі фінансовоих проблем, з якими стикаються підприємства, потрібно вишукувати шляхи отимізації техногенних ландшафтів та повернення їх до агропромислового виробництва. В цьому аспекті є визнанним досвід науковців дніпропетровської школи з біологічної рекультивації порушених територій. Розпочаті на прикінці 60-х років минулого століття роботи з цього напрямку на Дніпропетровщині, на мою думку, знайшли продовження в дослідженнях колективу авторів та не тільки у їх наукових працях, але і в практичних рекомендаціях та впроваджені у виробництво.
Ознайомившись з доробком авторів, предатвленим в роботі «Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології», та враховуючи високий науковий професіоналізм колективу авторів (Кобець А.С., Демидов О.А., Грицан Ю.І., Волох П.В., Жуков О.В., Дребот О.І., Дем’янюк О.С., Гадзала А.Я.) вважжаю, що вони заслуговують високої оцінки і присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Гришко Віталій Миколайович, старший науковий співробітник відділу оптимізації техногенних ландшафтів Криворізького ботанічного саду НАН України, к.б.н., ст.н.с.

Наталія Міронова, Хмельницький національний університет

Відновлення девастованих територій є важливою проблемою, що підтверджується віднесенням цього напрямку до пріоритетних видів природоохоронної діяльності. Представлена робота має надзвичайно важливе значення в цьому напрямку, оскільки забезпечує реалізацію завдань збалансованого (стійкого) розвитку аграрного виробництва, в тому числі на територіях техногенних ландшафтів південного сходу України, для яких властиві значні промислові девастації. Представлена робота характеризується глибокими теоретичними та практичними дослідженнями, має високий рівень наукових публікацій та практичної апробації. Вважаю, що наукова робота "Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології" заслуговує присудження Державної премії України і державної підтримки для подальшого розвитку.
Наталія Міронова, доцент, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри екології Хмельницького національного університету

Геннадій Марушевський

В умовах, коли на високому політичному рівні світова спільнота активно підтримує концепцію збалансованого (сталого) розвитку, важливого значення набувають наукові роботи, спрямовані на відновлення екологічного потенціалу територій, що визначає подальше довготривале збалансоване використання ресурсів цих територій. На жаль, таких робіт небагато, оскільки, як правило, акцент робиться на використанні природних ресурсів, а не на їх відновленні. Тому представлену роботу можна розглядати як новий напрям наукових досліджень, який сприяє зміні ставлення суспільства до природи. Робота є актуальною для техногенно навантажених регіонів, де є велика кількість порушених земель, що потребують рекультивації. Застосований авторами підхід поєднує агроекологічні дослідження з управлінською практикою, що надає роботі не лише наукової, а й практичної цінності.
Вважаю, що представлена робота цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, а відповідний науковий напрям – на державну підтримку для подальшого розвитку.
Марушевський Г.Б., к.філос.н., старший науковий співробітник Інституту географії НАН України

Мальцева І.А.

Представлена робота спрямована на вирішення актуальної проблеми - відновлення біотичного потенціалу територій порушених техногенною діяльністю. Враховуючи складність процесів, які характерні техногенним ландшафтам, створення покрокової "інструкції" щодо їх повноцінного повернення у склад біотичного потенціалу території країни, задача надзвичайно важлива саме з практичної точки зору. Вважаю що ця робота як за вагомістю теоретичних напрацювань так і за практичною значимістю заслуговує присудження державної премії України.
І.А. Мальцева, д.б.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Надія Гальченко

Збереження ландшафтного і біологічного різноманніття завжди залишається актуальним питанням у галузі навколишнього природного середовища. а особливо це стосується техногенно порушених ландшафтів. Дана робота являється узагальненням багаторіних дослідженнь плеяди видатних учених за напрямом відновлення
(рекультивації) порушених територій. У роботі представлені результами досліджень, які являються фундаментальнми щодо уявлення пертиненції в аграрному виробництві. Автори розробили і обгрунтували методи і принципи просторової агроекології,а саме трансформації сільськогосподарських угідь та співвідношення угідь. У роботі визначено основоположне місце едафотопів в процесі рекультивації, його фізичних та водно-фізичних властивостей, які перш за все характеризують найменшу ступінь деградації та екологічний стан відновлених земель. Дана робота поєднала досягнення учених біологів, екологів та фахівців із управління, результати яких у першу чергу направлені на досягнення збалансованого стійкого) розвитку аграрного виробництва.
Важаю за доцільне підтримати дану роботу і важаю, що вона заслуговує на визнання на найвищому науковому і практичному рівні.
Гальченко Н.П., к.б.н., доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Пахомов Олександр Євгенійович

Зважаючи на авторитетний склад учасників проекту, запропоновані інноваційні підходи до вирішення одного з фундаментальних питань охорони й відновлення природного середовища в нашій країні, вважаю представлений проект гідним високої оцінки, визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Пахомов О.Є., д.б.н., професор,заслужений діяч науки і техніки України,завідувач кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Гість Matache Mihai Gabriel

Dear colleagues,

Due to my cooperation with DSAEU within our ISB-INMA TEH symposium in Bucharest last year, I was informed by Ukrainian colleagues about their interesting research work on land reclamation. New Ukranian state competition is a second chance to see serious research entitled "The management of the biotic potential of technogenic landscapes of the south-East of Ukraine on the principles of spatial agroecology”. I believe this research could compete to get state Ukrainian government award.

Matache Mihai Gabriel, PhD Eng, Head of Testing Department, INMA, Bucharest, Romania

Giovanni Pardini

Dear colleagues,
Due to my long-term cooperation with DSAEU I visited two times reclaimed minelands and see that this large scientific work is very useful to Ukraine.
I guess the research entitled as "The management of the biotic potential of technogenic landscapes of the south-East of Ukraine on the principles of spatial agroecology” can claim for the competition to get state Ukrainian government award.

Prof. Dr. Giovanni Pardini
Soil Science Unit
Department of Chemical Engineering,
Agriculture and Food Technology
University of Girona
Campus Montilivi s/n
17003 Girona, Spain

Надикто В.Т.

Якщо нині не розглядати і не вирішувати проблему техногенного перевантаження агроландшафтів, то у нашого майбутнього сумна перспектива. Дана робота пропонує практичну, реально апробовану методологію вирішення цього украй важливого питання. З огляду на це її автори без будь-якого перебільшення цілком заслуговують бути лауреатами Державної премії. Іншого шляху, як подбати за своє "оздоровлення" з допомогою упровадження подібних наукових розробок, у нашої держави немає.
В.Т. Надикто - доктор технічних наук, професор, член-кор. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України

Assoc. Prof. Vera Zamfirova Petrova, Ph.D.

The development of new interdisciplinary scientific approaches is a new and grade idea to achieve the growth of agro-industrial potential of Ukraine.
The large amount of scientific papers show greate data amaunt and public intrest.

Вадим Манюк

Відновлення біотичного потенціалу техногенних ландшафтів для Степового Подніпров'я є однією з найбільш актуальних і гострих проблем, оскільки її вирішення розкриє перспективи для масштабної реставрації ландшафтів після їх докорінної техногенної деградації під час видобутку корисних копалин. Особливістю представленої роботи є глибинне теоретичне підґрунтя, з використанням холістичного підходу, фундаментальних основ класичної екології у поєднанні із новими авторськими методологічними підходами. Як приклад, можливо навести запропонований авторським колективом метод вивчення процесів педогенезу в едафотопах техногенних екосистем у тривимірному просторі, з побудовою тривимірних моделей ґрунтових показників (томограм грунту). Комплексний підхід в даній роботі реалізується у повній мірі, оскільки у складі наукового колективу працюють фахівці з високим фаховим рівнем та величезним науково-практичним досвідом. Важливо також, що робота продовжує кращі наукові традиції дніпровської екологічної школи, наповнюючи новим актуальним змістом теоретичні надбання проф. О.Л.Бельгарда, Г.М.Висоцького, М.П.Акімова, М.Т.Масюка та ін.
Вважаю, що робота "Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології" заслуговує присудження Державної премії України і державної підтримки для подальшого розвитку.
В.В. Манюк, доцент кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, кандидат біологічних наук

Ганин Г.Н., д.б.н., ИВЭП Дальневосточного отделения РАН

В работе убедительно показана возможность практического применения фундаментальных закономерностей пространственной организации агроэкосистем, изложенных в научной монографии: Демидов А.А., Кобець А.С., Грицан Ю.И., Жуков А.В. Просторова агроекологiя та рекультивацiя земель. Днiпропетровськ: Вид-во «Свiдлер А.Л.», 2013. -560 с.
Пертиненция – термин, предложенный еще основателем лесного лесоразведения Г.Н. Высоцким (1930), нашел свое современное развитие в формате трансбиотического взаимоотношения экоморф растений, наземных животных и почвенных беспозвоночных. Использование природных возможностей для восстановления агрономического потенциала техногенных ландшафтов является основной идеей работы междисциплинарного коллектива авторов.
Считаю возможным рекомендовать Комитету по присуждению Государственных премий Украины поддержать выдвигаемую работу для получения высокой научной награды.
Ганин Г.Н., д. б. н., ведущий научный сотрудник, Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Хабаровск.

Романюк О.І., к.х.н., с.н.с. ВФХГК ІнФОВ НАН Украіни

Робота присвячена актуальній проблемі відновлення біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України. Авторами розроблено сучасні методи та принципи просторової агроекології, які є найважливішим інструментом управління процесами в агросфері на тактичному та стратегічному рівнях.
Робота виконана на високому науковому рівні і має практичне значення. Основні результати наукового дослідження опубліковано в значній кількості наукових праць : 8 монографій, більше 250 статей.
Враховуючи вищенаведене, вважаю, що колектив дослідників заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Романюк О.І., к.х.н., с.н.с. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН Украіни

Соколов С.Г., ИПЭЭ РАН, Москва

Работа посвящена анализу закономерностей пространственной организации агроэкосистем. Авторами показана эффективность применения в экологических исследованиях многомерных статистических методов анализа. Особое внимание уделено перспективам применения парадигмы пространственной агроэкологии для решения вопросов оптимизации рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью.
Считаю необходимым рекомендовать данную работу к присуждению Госпремии Украины в области науки и техники.
Соколов С.Г., к.б.н., Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Lech Wojciech Szajdak

Dear Sirs,
The book is interesting and presents a high scientific level. Therefore I recommend this book to the science award for 2017.
Sincerely yours
Lech W. Szajdak
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prof. dr. Lech Wojciech Szajdak
Director of the Institute for Agricultural and Forest Environment
Polish Academy of Sciences
ul. Bukowska 19
60-890 Poznan, Poland
Tel: + 48 61 8475601
Fax: +48 61 8473668
E-mail: szajlech@man.poznan.pl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Гураль-Сверлова Н.В.

Дуже важливе та своєчасне наукове дослідження, яке стосується розробки теоретичних засад рекультивації техногенних земель і створення стійких агроекосистем на засадах пертинентної біогеоценології. З точки зору просторової екології розглядається широкий спектр практично значющих питань - від прогнозу чисельності сільськогосподарських шкідників до науково обгрунтованих засад налагодження системи ефективного екологічного менеджменту.
Теоретичну та практичну цінність досліджень підтверджує значна кількість опублікованих наукових робіт (серед яких 8 монографій) і захищених за цією темою кандидатських і докторських дисертацій.
Вважаю, що авторський колектив цілковито заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Гураль-Сверлова Н.В., к.б.н., с.н.с. Державного природознавчого музею НАН України

Лицур Ігор Миколайович

Оптимізація навколишнього природного середовища завжди була й залишається надзвичайно важливою, особливо для промислових регіонів нашої країни. Сформовані техногенні ландшафти чинять негативний екологічний вплив на довкілля, зумовлюючи ланцюг незворотних і згубних наслідків для промислових регіонів. Основними чинниками довгострокової проблеми в рекультивації порушених земель є регіональна недостатність науково обґрунтованих, економічно доцільних технологій, що забезпечують високий екологічний і соціальний ефект. Як свідчить практика, можливості широкомасштабного застосування технологій повної рекультивації за постійною схемою з високим екологічним ефектом і діагностикою ґрунтово-екологічного стану рекультивованих територій значно обмежені дефіцитом матеріальних ресурсів. Багаторічні комплексні дослідження перспективного колективу вчених заслуговують на підтримку. Робота має наукову новизну та практичну цінність, підкріплена низкою монографій, статей, патентів тощо, тому заслуговує позитивної оцінки і здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.е.н., професор Ігор Лицур

Аверчев О.В. доктор с.г. наук, професор ДВНЗ «Херсонський де

У роботі розкриті закономірності просторової організації складних техноекосистем в умовах південного сходу України, а також перспективи управління природним середовищам для вирішення питань оптимізації моделей рекультивації земель, порушених гірничовидобувною промисловістю.
Практичне застосування комплексних методів відновлення, поліпшення та використання техногенно-порушених грунтів є основою зростання агропромислового виробництва держави. Вважаю, що представлена робота є актуальною, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Prof Maatoug M

Le Projet : '' Spatial agroecology as the basis of management of pertinents in the technogenic landscapes of the southeast of Ukraine'' présente un intérêt important en matière d'Agro- Écologie durable. Il a donné une nouvelles approches scientifiques interdisciplinaires dont l'intersection des sciences Agronomiques , biologiques, environnementales et administration publique. Avec plus de 100 articles scientifiques, dont 8 monographies, 256 articles scientifiques, résumés, 22 brevets; l'équipe mérite d'avoir le Prix d'Etat en science et technologie. Bonne chance à cette équipe.
Prof Maatoug M
Université de Tiaret, Algérie
E-mail: maatoug.moh@gmail.com

Печенюк В.І. доцент Подільського ДАТУ

Наукова школа з рекультивації девастованих земель Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету відома в Україні і за рубежем ще з 6-х років ХХ століття. Колективом вчених розроблено стратегічні напрями і тактичні прийоми рекультивації земель степової зони України. За результатами комплексних досліджень ними опубліковано понад 250 наукових праць з високим індексом цитування і захищено 23 докторських і кандидатських дисертації. Наукові розробки авторів знайшли широке впровадження в умовах півдня України.
Як фахівець в галузі рекультивації земель, вважаю,що подана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Б.В. Борисюк, к. с-г. н., доцент ЖНАЕУ

Повернення порушених земель до активного сільськогосподарського використання потребує нових підходів у технологіях біологічного етапу рекультивації. Представлені в роботі матеріали є науково-методологічною основою сучасних технологічних рішень в активізації біологічних грунтотворних процесів, посилені біогеоценотичної пертиненції. Вважаю, що ця робота привносить цілий ряд нових поглядів в розвиток агроекологічних знань, а авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зимароєва А. А., к.б.н., ЖНАЕУ

Представлена робота, безумовно, має новизну та значне науково-практичне значення, оскільки в ній обґрунтовано застосування парадигми просторової агроекології для вирішення питання оптимізації рекультивації земель, порушених гірничодобувною промисловістю. Важливим є те, що у дослідженнях були застосовані сучасні технології, а саме: географічні інформаційні системи, дані дистанційного зондування Землі, геостатистика і багатовимірні статистичні методи аналізу даних, що робить роботу цікавою та актуальною. Тому, вважаю, що авторський колектив даної роботи, безперечно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Господаренко Г.М. д. с.-г. н., проф. Уманський НУС

Відновлення та створення стійких агроекоситем на промислово порушених територіях за рахунок обгрунтованого управління природним середовищем є актуальним і має важиве значення як з наукового, так і практчного поглядів.Робота заслуговує високої оцінки, а її автори - заслуговують присудження Державної премії України.

Трифанова М. Природний заповідник "Дніпровсько-Орільський"

В Україні близько 4 млн. га ґрунтів потребує меліорації внаслідок недбалого та безвідповідального господарювання. Щороку їх кількість невпинно зростає. Дана робота створює науковий фундамент вирішення проблем техногенно-трансформованих ґрунтів, базуючись на досягненнях сучасних екологічних теорій, зокрема екологічної школи О.Л.Бельгарда та його послідовників. Практичне застосування методу екоморфічного аналізу, пертенентного впливу рослинного покриву, комплексний біогеоценотичний підхід до проблем відновлення, поліпшення та подальшого раціонального використання техногенно-порушених ґрунтів є основою сталого розвитку країни, охорони навколишнього середовища та невпинного зростання її добробуту. Робота є вкрай актуальною для сьогодення й заслуговує високої оцінки та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік.

Denys Yemshanov, Canadian Forest Service

The presented work is novel that is it extends basic forest management concepts in steppe regions and applies the methodology to control the structure and functions of natural and agricultural ecosystems affected by technogenesis. An important contribution of the presented work is that it applies quantitative methodologies from spatial ecology and landscape analysis to better understand and control the structure and functions of landscapes affected by technogenesis. The work is novel and should be nominated for State Prize Award.

Дмитро Кондратюк

Представлена на конкурс Дніпровським державним аграрно-економічним університетом робота спрямована на вирішення важливого народно-господарського завдання - відновлення біотичного потенціалу техногенно порушених земель півдня та сходу України.
Вважаю,що авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Дмитро Кондратюк к.т.н., доцент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу Вінницького національного аграрного університету.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.