Офіційний веб сайт

Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки

м76

Представлено Сумським національним аграрним університетом.

Автор: Лозинська І.В., к.е.н.

Дослідження присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню наукових засад та розробленню на їхній основі практичних рекомендацій щодо впровадження концептуального механізму розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, який забезпечить відродження галузі за умови підвищення інтенсифікації скотарства. Робота містить пріоритетні результати щодо раціонального використання ресурсного потенціалу галузі, поліпшення генетичного потенціалу стада, застосування інтенсивних технологій виробництва молока, спрямованих на збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції, в тому числі за рахунок структурних змін в виробництві молока в реформованих крупнотоварних господарствах і кооперативах, що розвиваються.

Кількість публікацій: 47, в т.ч. 2 монографії, 21 стаття (6 - у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Отримано свідоцтво на авторське право.

Надіслати коментар

Коментарі

Шиян Дмитро Вікторович

Галузь скотарства відіграє важливу роль у формуванні продовольчої безпеки країни та її експортного потенціалу, забезпеченні населення важливими продуктами харчування (молоком та м’ясом), а промисловості – сировиною. Проте сучасний стан розвитку скотарства характеризується скороченням поголів’я ВРХ, низькою продуктивністю тварин, недостатньою кормовою базою, скороченням обсягів виробництва молока та м’яса. Відкритими залишаються проблеми оновлення засобів виробництва, інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку галузі, створення умов для виробництва безпечної та якісної продукції. Досить гостро постала потреба у формуванні інноваційної моделі розвитку скотарства, спроможної забезпечити його відродження та стійке прискорене зростання. Відтак, необхідність обґрунтування науково-методичних та практичних аспектів формування організаційно-економічних засад відродження скотарства в сільськогосподарських підприємствах визначає актуальність та економічно-соціальну значимість поданого на здобуття Премії Президента України циклу праць Лозинської Інни Віталіївни.
Шиян Дмитро Вікторович, д.е.н., професор, Завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту ХНЕУ ім.С.Кузнеця

Вайло Н.О.

Скотарство є однією з провідних галузей сільського господарства України і займає вагоме місце у вирішенні проблеми продовольчої безпеки держави, оскільки забезпечує потребу населення в цінних продуктах харчування – молоці і яловичині. Проте галузь перебуває в депресивному стані, що є результатом розриву економічних зв’язків виробників продукції скотарства та необґрунтованого встановлення низьких закупівельних цін переробними підприємствами. Це призвело до скорочення чисельності поголів’я ВРХ, зменшення продуктивності тварин і, як наслідок, зниження ефективності виробництва продукції практично в усіх сільськогосподарських підприємствах. Тому дуже важливим є проведення наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності виробництва продукції в галузі скотарства, одним з яких є наукові розробки Лозинської І.В.
Директор СТОВ «Велетень» Вайло Н.О.

Коваленко Іван Сергійович

Наукові публікації щодо теоретичного і прикладного висвітлення проблеми відродження галузі м’ясо-молочного скотарства та механізмів її здійснення у постреформований період розвитку агропромислового виробництва майже відсутні. При цьому слід зауважити, що дана проблема має багатогранний характер і немало складнощів для її вирішення з урахуванням регіональних особливостей виробництва.
Необхідно наголосити, що теоретичні і методичні засади формування і функціонування організаційно-економічного механізму відродження галузі м’ясо-молочного скотарства залишаються поки що малодослідженими. Тому вважаю за доцільне рекомендувати цикл праць Лозинської Інни Віталіївни до отримання Премії Президента України.
Коваленко І.С., директор ТОВ «Михайловка-АФК»

Шевченко Михайло Іванович

Розвиток виробництва продукції скотарства в Україні тісно пов`язаний з адаптацією реформованих сільськогосподарських підприємств до ринкового середовища, екологізацією сільського господарства, комплексним вирішенням назрілих проблем відродження галузі, підвищенням її конкурентоспроможності та удосконаленням інфраструктури і механізмів функціонування регіональних ринків молока і м’яса великої рогатої худоби. Їх успішне розв’язання включає розширення науково-дослідних робіт з комплексу теоретичних, методологічних і методичних питань забезпечення ефективного виробництва продукції скотарства в ринкових умовах та розробки організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності галузі, що зумовило вибір та актуальність теми дослідження Лозинської Інни Віталіївни, поданої на здобуття Премії Президента України.
Шевченко М.І., голова СФГ «Урожай»

Салогуб Анатолій

У вирішенні проблеми продовольчої безпеки України особлива роль відводиться галузям, що виробляють найбільш цінний продукт харчування - молоко та яловичину. Внаслідок впливу таких макроекономічних чинників, як втрата досягнутого наприкінці ХХ ст. паритету цін між продукцією промисловості та сільського господарства, що призвело до значного зниження матеріальної заінтересованості й мотивації сільськогосподарських товаровиробників, зменшення попиту на м’ясо і молоко в результаті зменшення реальних доходів основної маси населення, недосконалості фінансово-кредитного і податкового механізмів, відбувся різкий спад поголів’я худоби, її продуктивності, значно знизилось виробництво м’яса великої рогатої худоби та його ефективність. Проблема відродження та розвитку виробництва молока та яловичини в сучасних умовах є не тільки технологічною, економічною, екологічною, але й соціальною. Саме тому вважаю доцільним відзначити цикл праць Лозинської Інни Віталіївни державною Премією Президента України.
Д.с.-г.н., професор, прший заступник голови Сумської районної державної адміністрації - Салогуб Анатолій Миколайович

Георг Кушлански

Очень ответственным и не всегда прибыльным занятием в сегодняшнее время является занятие животноводством. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье скота с каждым годом уменьшается, а то, что осталось, не является настолько продуктивным, чтобы обеспечить потребность рынка. Перерабатывающие предприятия работают на импортном сырье, а население все чаще покупает молоко и мясо сомнительного качества на стихийных рынках. Повышение эффективности мясомолочного скотоводства должно стать стратегическим заданием бизнесменов, нацеленных на долговременное развитие, несмотря на длительный период окупаемости инвестиций. Поэтому такие научные исследования должны быть отмечены, так как рассчитаны не только на получение прибыли бизнесом, но и на обеспечение социальной стабильности.
Георг Кушлански, генеральный директор украинского представительства немецкой компании BASF

Чупіс Анатолій Віталійович

Сьогодні галузь скотарства опинилася в кризовому стані і вимагає негайних заходів щодо відродження та розвитку. Розвиток виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах має відбуватись з узгодженням економічних інтересів всіх ланок виробництва, переорієнтації з ідеології всебічного державного контролю на ринкові методи управління та створення умов для розвитку інтеграційних процесів та відносин партнерства між товаровиробниками і споживачами, концентрації зусиль на внутрішньому потенціалі товаровиробників в галузі м’ясо-молочного скотарства.
Чупіс Анатолій Віталійович, д.е.н., професор кафедри фінансів СНАУ

Крючковенко O.

Наукове дослідження Лозинської Інни Віталіївни присвячене дуже гострому на сьогодні питанню – відродженню галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах для забезпечення продовольчої безпеки країни. Продукція м’ясного та молочного скотарства забезпечує населення високопоживним продуктами харчування, а також промисловість супутньою продукцією. Однак в умовах глобалізаційних процесів та наслідків фінансово-економічної кризи скотарство знаходиться в критичному стані. Велика кількість сільськогосподарських підприємств взагалі не займаються тваринництвом, адже воно не завжди рентабельне. Найбільш негативні тенденції спостерігаються при виробництві яловичини. При цьому на територію України ввозиться неконтрольовано велика кількість м’яса великої рогатої худоби іноземного виробництва сумнівної якості і за нижчою ціною ніж в Україні. Саме тому українським агровиробникам тяжко конкурувати навіть на внутрішньому ринку збуту продукції. А тому актуальність питань пов’язаних з виведенням скотарства з кризового стану та нарощуванням обсягів виробництва м’яса яловичини в країні дедалі постають гостріше та вимагають від провідних науковців та фахівців негайного вирішення.
Керівник СФГ АФ «Перше травня» Крючковенко O.

Бєлік Людмила Вікторівна

Значення даного дослідження полягає в науково обґрунтованому аналізі та оцінці процесів, що впливають на відродження галузі скотарства, формування ринку продукції скотарства; виявленні наслідків проведених заходів і дії існуючих організаційно-економічних механізмів, форм і методів державного регулювання; виявленні тенденцій розвитку галузі і, що найголовніше – у розробці напрямів удосконалення функціонування галузі скотарства.
Результати досліджень можуть бути використані агропромисловими формуваннями, які займаються виробництвом, заготівлею та переробкою продукції скотарства, а також при розробці програм економічного реформування регіональних м’ясо-молочних підкомплексів.
Бєлік Людмила Вікторівна, директор філії «Сумський молочний завод» ДП «Аромат»

Черненко Світлана Миколаївна

Вирішення продовольчої проблеми, формування і розвиток продовольчого ринку та зростання експортного потенціалу окремих видів сільськогосподарської продукції вимагають значних перетворень у формуванні загальнодержавного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни. Ринок продукції скотарства, який функціонує в нашій країні, є ще недостатньо сформованим. Значна частина молока, яловичини та сільськогосподарської сировини розподіляється поза його межами і перебуває в натуральному обороті. Через низку соціально-економічних причин теж не може нормально розвиватись. Виконане наукове дослідження покликане вирішити одне з основних соціальних питань – забезпечити населення якісною вітчизняною продукцією. Тому вважаю, що даний цикл наукових праць гідний бути відзначеним на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Черненко Світлана Миколаївна, к.е.н., с.н.с. НУ «Інститут економіки і прогнозування України»

Фiлiпенко Дарина Едуардiвна

Наукове дослідження Лозинської Інни Віталіївни, виражене через багатовекторний характер, складність і актуальність вирішення проблеми відродження галузі скотарства як провідної галузі тваринництва, вказує на її загальнодержавне значення і практичну цінність одержаних в процесі дослідження результатів.


Турчин Петро Іванович

Наукове значення праць Лозинської Інни Віталіївни на тему «Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки» полягає у теоретичному обґрунтуванні та практичному вирішенні проблем, пов’язаних з формуванням концептуальних основ підвищення ефективності виробництва сільськогосподарськими підприємствами продукції скотарства. Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні практичних механізмів і розробці теоретичних вказівок, спрямованих на підвищення ефективності виробництва сільськогосподарськими підприємствами продукції скотарства, та може бути використане в діяльності сільськогосподарських підприємств, державних та регіональних органів влади, профільних наукових установ.
Турчин Петро Іванович, начальник управління сприяння розвитку галузей сільського господарства, харчової промисловості та кадрового забезпечення департаменту АПР Сумської облдержадміністрації

Бойко Олена Миколаївна

Нинішньою особливістю розвитку скотарства в Україні і окремих регіонах є скорочення поголів’я великої рогатої худоби. Зокрема в Сумській області в усіх категоріях господарств значно скоротилося поголів’я ВРХ, знизились середньодобові прирости тварин на вирощуванні та відгодівліт, та середньорічні надої молока від однієї корови. Як результат – зменшилося виробництво м’яса і молока у розрахунку на душу населення. Сільськогосподарські підприємства опинились в скрутному становищі. При цьому спостерігається чітка тенденція до зростання питомої ваги особистих підсобних господарств населення у виробництві продукції скотарства. Але господарства населення не здатні забезпечувати належну якість продукції. Саме тому першочерговою задачею є відродження виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах.
Бойко Олена Миколаївна, к.е.н., провідний науковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій Інституту економіки і прогнозування НААН України

Кабанець Віктор Миколайович

Після ознайомлення з циклом праць Лозинської Інни Віталіївни на тему «Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки» слід відзначити його актуальність через відсутність переконливої теоретико-методологічної бази впровадження механізму ринкового регулювання галузі, а також недостатність емпіричної бази інституціональних досліджень, в умовах тотального заміщення якісної вітчизняної продукції дешевими закордонними аналогами, пошук шляхів відновлення втрачених позицій при виробництві продукції скотарства як у науково-методичному, так і в практичному плані залишається актуальним та свідчить про об’єктивну необхідність проведення досліджень піднятої проблеми.
Кабанець Віктор Миколайович, к.с.-г.н., с.н.с., директор ДП «ДГ ІСГ ПСУ» НААНУ

Назаренко Юлія Валентинівна

Досягнення українськими товаровиробниками гідного місця на ринку та в уявленні споживачів можливе лише за умови усвідомлення ними конкурентних переваг власного виробництва перед іноземними товарами, узгодивши власні ціни та можливості з кон'юнктурою ринку. Проблема полягає в тому, що нині сільськогосподарські підприємства не можуть забезпечити високу, на рівні світових стандартів, якість продукції та окупність витрат, а відповідно, і високу прибутковість.
Така ситуація зумовлює необхідність зосередження уваги на розвитку наукових досліджень, спрямованих на вихід галузі із кризового стану. Успішне розв’язання цієї проблеми має бути здійснене завдяки комплексу теоретичних, методологічних і практичних питань забезпечення ефективного виробництва продукції скотарства в ринкових умовах, що зумовило актуальність циклу праць Лозинської І.В.
Назаренко Юлія Валентинівна, к.т.н., доцент, Генеральний директор Асоціації сільськогосподарських товаровиробників та переробників Сумської області

Подгаєцький Анатолій Адамович

Негативні тенденції проявляються нині у функціонуванні всіх елементів ринку продукції скотарства: виробництві, переробці, зберіганні, реалізації та споживанні кінцевої продукції. Саме тому стабілізація ситуації в галузі скотарства, забезпечення ефективного функціонування всіх складових його ринку є основним визначальним завданням загальнодержавного значення.
Отже виникла потреба комплексного вивчення проблеми відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах з метою відновлення втрачених позицій і виходу на новий рівень виробництва і споживання, що й обумовило актуальність поданої на здобуття Премії роботи.
Подгаєцький Анатолій Адамович, д.с.-г.н., професор, голова ГО «Аграрне дорадництво Сумщини»

Пархомець Микола Кирилович

За останні роки у м’ясо-молочному скотарстві склалась кризова ситуація, першопричиною якої стали негативні тенденції в соціально-економічному житті: низька купівельна спроможність населення, що призвела до зниження попиту; подорожчання енергоносіїв; нееквівалентний обмін між промисловістю й сільським господарством. Виникли й продовжують існувати недоліки у системі закупівель і комплектування резервів продовольства держави, недобросовісна конкуренція і тіньові схеми імпорту продовольства. З великими труднощами функціонує кредитна і податкова системи. Відтак скотарство стало збитковим, що в кінцевому підсумку спричинило скорочення поголів’я тварин і зменшення обсягів виробництва м’яса і молочних продуктів. Це призвело до зниження рівня споживання даної продукції в Україні, що і так є набагато нижчим від раціональної, науково обґрунтованої норми.
Саме тому неабиякої актуальності набуває підготований Лозинською І.В. цикл праць щодо відродження галузі м`ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах для забезпечення продовольчої безпеки.
Пархомець Микола Кирилович, д.е.н., професор, Тернопільський національний економічний університет

Хмельничий Леонтій Михайлович

Ознайомившись з напрацюваннями Лозинської І.В. щодо питання відродження галузі м'ясо-молочного скотарства, можу відзначити, що ця робота є дійсно дуже актуальна з точки зору забезпечення продовольчої безпеки. Враховуючи той факт, що більша половина сировини на переробні підприємства потрапляє через тіньові схеми з-за кордону, гарантувати якість виробленої продукції практично неможливо. До того ж скотарство є системоутворюючою галуззю господарювання для відновлення життя на селі. Отже вважаю, що дана робота є системною, ґрунтовною, відкриває шляхи вирішення поставленої проблеми.

Хмельничий Леонтій Михайлович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів

Філіпенко Едуард Володимирович

Як товаровиробник та споживач у повсякденному житті продукції скотарства хочу відзначити актуальність для потреб країни даного дослідження. Кризовий стан галузі змусив замислитись над підвищенням конкурентоспроможності продукції скотарства на вітчизняному ринку. Відсутність державної підтримки, монополізація умов збуту переробними підприємствами та зниження платоспроможного попиту змушують сільськогосподарські підприємства шукати шляхи підвищення показників розвитку виробництва продукції скотарства.

Філіпенко Е. В. директор підприємства

Олена Славкова

На сучасному етапі, в умовах зниження платоспроможності населення з одного боку та засилля імпортних товарів не завжди належної якості з іншого боку, перед економікою країни постає питання підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників. Першочерговим завданням при цьому є розвиток скотарства з одночасною адаптацією сільськогосподарських підприємств до сучасних умов господарювання завдяки впровадженню інноваційних технологій. На практиці ж, досягнення українськими товаровиробниками гідного місця на ринку та в уявленні споживачів можливе лише за умови усвідомлення ними конкурентних переваг власного виробництва перед іноземними товарами, узгодивши власні ціни та можливості з кон'юнктурою ринку. Проблема полягає в тому, що нині сільськогосподарські підприємства не можуть забезпечити високу, на рівні світових стандартів, якість продукції та окупність витрат, а відповідно, і високу прибутковість.
Така ситуація зумовлює необхідність зосередження уваги на розвитку наукових досліджень, спрямованих на вихід галузі із кризового стану. Отже виникла потреба комплексного вивчення проблеми відродження та розвитку галузі скотарства в сільськогосподарських підприємствах з метою відновлення втрачених позицій і виходу на новий рівень виробництва і споживання.

Іванніков O.О., директор ДП "Сумський дер

Скорочення поголів’я тварин, в тому числі і корів, та зниження їх продуктивності, призвело до значного зменшення рівня споживання населенням області молока і м’яса. Якщо у 1990 р. споживання молока і молокопродуктів в Україні становило 373,2 кг, в Сумській області – 360,7 кг на душу населення, то в останні роки ці показники знизились відповідно до 197,7 і 217,0 кг. Середньодушове споживання м’яса і м’ясопродуктів в країні зменшилося за цей період з 68,2 кг до 32,5 кг, а в Сумській області відповідно з 68,3 до 40,8 кг. Варто наголосити, що мінімальна норма споживання молока, рекомендована Київським НДІ гігієни харчування, становить 292 кг на душу населення на рік, а раціональна – 370 кг. Мінімальна норма споживання м’яса становить 45 кг, а раціональна – 75 кг.
Економічна криза в країні зумовила не тільки зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, а й падіння купівельної спроможності населення, що призвело до посилення диференціації у споживанні продуктів харчування, в тому числі молока і м’яса, в залежності від середньодушових сукупних витрат у відповідності до умов життя окремих верств населення України та місця їх проживання. Тому дана робота є надзвичайно актуальною для відродження галузі в цілому, забезпечення населення високоякісною продукцією та підприємства - сировиною.

Кисіль Микола Іванович

Трансформування економіки України у загальноєвропейську систему направлене на створення нової якості економічного зростання, підвищення рівня продовольчого забезпечення населення, який значною мірою залежить від розвитку скотарства.
З початком економічних реформ у цій галузі відбувається стрімке падіння виробництва, яке до теперішнього часу набуває загрозливих для продовольчої безпеки країни розмірів. У всіх розвинених країнах світу проблема забезпечення населення високоякісними м’ясними і молочними продуктами вирішується за рахунок інтенсивного розвитку галузі спеціалізованого м’ясо-молочного скотарства. В Україні ж протягом останнього періоду відбулося катастрофічне зменшення поголів’я продуктивної худоби. У свою чергу споживання продукції становить всього близько 60% від науково-обгрунтованої норми.
Саме тому подібні дослідження повинні бути призначені комплексу теоретичних, методологічних і методичних питань забезпечення ефективного виробництва продукції скотарства в ринкових умовах та забезпечення населення вітчизняною високоякісною продукцією.
Кисіль М.І. зав. відділу інвестицій,. ННЦ " Інститут аграрної економіки"

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.