Офіційний веб сайт

Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання

м41

Автор: Автухов К.А., к.ю.н.

Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Розроблено наукові засади організації процесу виконання арешту.

Розглянуто зміст та основні ознакицього покарання, проаналізовано історичний досвід його застосування. Розкрито теоретичні положення правового статусу засуджених до арешту, й особливості правового закріплення та реалізації прав і обов’язків засуджених до арешту, запропоновано шляхи вдосконалення їх законодавчого регулювання. Визначені вимоги, яким має відповідати установа для виконання в ній покарання у виді арешту, виділені особливості режиму в арештному домі. На підставі проведеного аналізу сформульовано пропозиції з удосконалення кримінального і кримінально-виконавчого законодавства.

На підставі проведеного дослідження розроблено і впроваджено проект Закону України «Про внесення змін до статті 51 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарання у виді арешту)».

Результати монографічного дослідження впроваджено у діяльність управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, Науково-дослідного інституту вивчення злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Харківської обласної спостережної комісії та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Економічний ефект від впровадження результатів дослідження проявляється у оптимізації як правового регулювання виконання арешту, так і практичної діяльності співробітників Державної кримінально-виконавчої служби. Як наслідок, належно організований процес виконання покарання здійснює більш ефективний вплив на засуджених з метою недопущення вчинення ними злочинів у майбутньому. 

Кількість публікацій: 45, в т.ч. за темою роботи: монографія, 8 статей, 13 тез доповідей.

Надіслати коментар

Коментарі

Харченко Вадим Борисович

Аналіз структури монографії К. А. Автухова «Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання» та змісту автореферату монографії дозволяє зробити обґрунтований висновок, що на підставі проведеного дослідження автором сформульовано нові пропозиції з удосконалення кримінального та кримінально-виконавчого законодавства. Також заслуговує на увагу підготовка автором проекту Закону України «Про внесення змін до статті 51 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарання у виді арешту)», який спрямований до Комітету Верховної Ради з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності. Висновки наведені автором у роботі є достатньо аргументованими, а проведене монографічне дослідження спрямоване на розв’язання важливих теоретичних та практичних питань і заслуговує на позитивну оцінку, а її автор може претендувати на здобуття премії Президента України 2014 року.
Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент Харченко Вадим Борисович

Пивоваров В.В., к.ю.н. (12.00.08), доцент

Вважаю, що представлена на конкурс робота э комплексним дослідженням проблемних аспектів процесу виконання арешту. Архітектура викладу матеріалу дозволила автору різнобічно дослідити цей процес. Висновки, що зробив автор, є достатньо аргументованими як з позиції теорії права, так і з огляду на існуючу практику виконання покарань. Безумовно, той факт, що частина висновків Автухова К.А. знайшли втілення в останніх змінах до Кримінально-виконавчого кодексу України підвищує реальне значення його монографії і підтверджує актуальність цієї теми.
Таким чином, робота Автухова К.А. заслуговує на державну відзнаку.

Бараш Е.Ю.

У роботі пропонується вирішення низки проблем і дискусійних питань законодавчого, методичного та організаційного характеру, у сфері виконання покарання у виді арешту, які на сьогодні залишаються неврегульованими та суперечливими або дискусійними. Крім цього, у ході даного дослідження зроблено висновки, які мають важливе наукове та прикладне значення.
За ступенем наукової новизни найбільше заслуговують на увагу ті положення роботи, в яких дисертантом вперше здійснена спроба обґрунтувати позицію щодо недоречності включення до змісту поняття «правовий статус засуджених до арешту» інших елементів, окрім прав та обов’язків, а також спроба навести дефініцію поняття «режим в арештному домі» в авторському варіанті.
Автор навіть після опублікування монографії продовжує працювати над проблемою виконання арешту, свідченням чого є останні його публікації щодо цієї проблематики.
Особливо хотілось відмітити, що пропозиції по внесенню змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, щодо удосконалення процесу виконання арешту, які змістовно аргументовані автором в різних підрозділах монографії знайшли своє відображення в тексті прийнятого 8 квітня 2014 р. закону «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів». Нова редакція ст. 51 майже повністю викладена як пропонував автор.

БАРАШ ЄВГЕН ЮХИМОВИЧ, генерал-майор внутрішньої служби доктор юридичних наук, Начальник Інституту кримінально-виконавчої служби

Романов Михайло Васильович, к.ю.н.

З огляду на інтенсивні зміни кримінально-виконавчого законодавства опублікована монографія є актуальною і вчасною. Саме зараз, коли є реальний шанс на глибокі зміни діяльності з виконання кримінальних покарань, подібні дослідження є вкрай необхідними.
Автор здійснив ретельне дослідження покарання у виді арешту, яке доречі, є відносно новим для вітчизняної кримінально-виконавчої діяльності.
Робота, безумовно, є своєрідним фундаментом для подальшого вдосконалення правового регулювання покарання у виді арешту.

Сергій Лукашевич, к.ю.н., доцент

Робота містить вагомі висновки концептуально-теоретичного характеру, що базуються на як на усталених, так і новаторських методологічних та парадигмальних підходах до визначення ролі й місця арешту в системі кримінальних покаран. Таеретичні здобутки автора знайшли своє втілення у змінах до чинного кримінально-виконавчого законодавства, що свідчить про велику практичну значущість опанованого теоретичного матеріалу. Загалом робота Костянтина Автухова виконана на високому методологічному рівні, висновки та рекомендаціїї вбачаються обгрунтованими та такими, що заслуговують на втілення як на законодавчому рівні, так і на рівні правозастосування органами та установами кримінально-виконавчої системи.

Колодяжний Максим Геннадійович,к.ю.н.,с.н.с.

Монографія Автухова К. А. "Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання" присвячена, безпересно, достатньо актуальній проблемі науки кримінально-виконавчого права. Автор, з одного боку, у достатньо класичному, для даної галузі знань, стилі висвітлив загальнотеоретичні питання цього виду кримінальних покарань. З другого,- намагався у своїй роботі зупинитись на найбільш значущих для науковців та болючих - для самих засуджених аспектах цієї проблеми. До них відноситься, наприклад, співідношення режиму арешту та режиму покарання у виді позбавлення волі. У цілому, на моє особисте переконання, Аквтухов К.А. зміг якісно розкрити основні питання даної важливої теми. Авторські наробки стануться у нагоді для їх використання як вченими, які розробюлятимуть цю проблематику у подальшому, так і представниками Державної пенітенціарної служби України з метою удосконалення порядку виконання-відбування арешту в Україні.

Черненок М.П.

В свій час ознайомився з даною монографією. Загальне враження від неї, безперечно схвальне. Робота є завершеною монографічною працею, в якій отримано науково обґрунтовані результати, що вирішують поставлену наукову задачу, що виявляється в розробці низки проблем правового регулювання виконання покарання у виді арешту. Підрозділи розташовані змістовно коректно, питання що в них піднімаються розкриті достатньо повно. Здійснено вдалу спробу проаналізувати зарубіжний досвід застосування коротких строків позбавлення волі. Робота цікава як фахівцям з кримінально-виконавчого права, так і кримінального права.

Доцент кафедри кримінального права та правосуддя Чернігівського національного технологічного університету, к.ю.н., Черненок Максим Петрович

Літвінов О.М.

Поряд з безперечним вагомим практичним значенням роботи, що засвідчено прийнятими змінами до Кримінально-виконавчого кодексу України, в яких знайшли втілення ідеї автора монографії, слід відмітити й вагомий теоретичний вклад. До основних напрацювань, на мою думку слід віднести наступне:
1) визначено зміст правообмежень, що властиві арешту як видові покарання, та проведені кореляційні зв’язки між елементами змісту арешту та правовим статусом особи, яка його відбуває;
2) визначено зміст і обсяг суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що становлять правовий статус особи, засудженої до арешту, та проведене відмежування їх від суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що складають правове положення конкретної особи, що відбуває цей вид покарання;
3) наведено додаткову аргументацію щодо необхідності негайної відмови від виконання арешту в слідчих ізоляторах і створення арештних домів як окремих установ виконання покарання;
4) визначено особливості режиму, який має бути встановлений в арештних домах, виявлено залежності між складовими режиму та змістом правового положення особи, яка відбуває арешт;
5) визначено гарантії правового статусу осіб, що відбувають покарання у виді арешту, та механізми забезпечення дотримання режиму його відбування, запропоновані заходи щодо їх посилення тощо.
Загалом хотілось відмітити актуальність проведеного Автуховим К.А. дослідження, та звернути увагу, що автор не зупинився на досягнутому і продовжує працювати над проблематикою виконання-відбування арешту та інших інститутів кримінально-виконавчого права.

Литвинов Олексій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ.

к.ю.н. Глинська Н.В.

Робота К.А. Автухова є вельми актуальною у світлі тривалих дискусій з приводу місця арешту у вітчизняній системі покарань, визначення його правової природи, можливості досягнення цілей покарання в процесі виконання арешту тощо. Значимість цієї роботи полягає в тому, що на підставі проведеного дослідження автором сформульовано пропозиції з удосконалення кримінального та кримінально-виконавчого законодавства. Зокрема, ним підготовлено ініціативний проект Закону України «Про внесення змін до статті 51 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарання у виді арешту)», який спрямований до Комітету Верховної Ради з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності, на що отримано відповідний акт впровадження. Загалом монографічна робота К.А. Автухова є свідченням творчого підходу автора до розв’язання важливих теоретичних та практичних питань і заслуговує на позитивну оцінку. Кандидат юридичних наук Глинська Н.В.

Дуюнова Тетяна Василівна, к.ю.н.

На мою думку, ця робота є одним із прикладів позитивних зрушень в науці кримінально-виконавчогоправа, що протягом значно часу не мала тенденцій до грунтовного розвитку. Питання виконання покарання у виді арешту є тим більше актуальними, що їх дослідженню ані наука, ані парктика не приділяє значно уваги. Ця робота є своєрідним дороговказом з огляду на що її автор цілком справедливо та заслужено може претендувати на отримання відзнаки ПРезидента України.

Котенко Артем Михайлович, к.ю.н.

Довольно интересная работа, в ней рассматриваются разные аспекты исполнения этого вида наказания, при этом архитектурно робота очень грамотна построена. Хотелось бы еще раз отметить, радует тот факт, что предложения, изложенные в работе были восприняты законодателем, и в статью 51 Уголовно-исполнительного кодекса Украины были внесены изменения на которых настаивал в своей монографии Константин. Будем надеется, что подобная практика учета разработок ученых перестанет быть исключением.

Кондратов Д.Ю., к.ю.н.

З достатньою зацікавленістю ознайомився з роботою Автухова Костянтина Анатолійовича!
Тема досить актуальна, достатньо складна та, водночас, надто цікава!
Викладення матеріалу засвідчує про ґрунтовну обізнаність автора з проблемою, що розглядається! Пропозиції є своєчасними, логічно виваженими та перспективними!
Бажаю автору конструктивних наукових досягнень!!!

Ігор Іваньков

Ігор Іваньков, завідувач циклу кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук. Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України...
На жаль, у наш час бракує ґрунтовних досліджень, що стосуються аналізу практики виконання окремих видів кримінальних покарань, і створення на ційпідставі цілісної теорії, яка дозволяла б чітко окреслити перспективи розвитку теорії й практики покарання в Україні, уникнути певних проблем при їх застосуванні… На цьому тлі у кращу сторону відрізняється запропонована для ознайомлення монографія К. А. Автухова, зміст якої охопив не тільки практику виконання покарання у виді арешту, а також і історичні, організаційні, соціальні та правові передумови його виникнення та застосування у якості самостійного виду кримінального покарання, окреслив проблеми, що виникають під час його застосування і виконання, а також і шляхи їх вирішення…
Вважаю, що робота молодого талановитого харківського дослідника К. А. Автухова заслуговує на отримання премії Президента України і бажаю автору подальших творчих здобутків.

Сергій Скворцов

Прочитав з великим задоволенням. Мені, як студенту, та майбутньому працівнику Пенітенціарної служби, праця Костянтина Анатолійовича надала багато нових знань в галузі кримінально - виконавчого права. Дякую.

Строева Галина

Все мероприятия, связанные с уменьшением возможности криминализации и деградации личности осужденного? заслуживают одобрения.
Строева Г.В. - Эксперт Автономной некоммерческой организации «Центр антикриминального просвещения и социальной реабилитации правонарушителей «Криминон», кандидат педагогических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, в прошлом – ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН России

Александр Лемешко, адвокат, к.ю.н

В умовах змін до кримінально-виконавчого законодавства, коли стан засудженої особи, її правові можливості змінюються на користь розширення правового статусу, гарантій, засуджених осіб, така робота вбачається актуальною та заслуговує на гідну оцінку.

Anastasiia Lukash

Костянтином Анатолійовичем було проведено дуже цікаве і своєчасне дослідженя. Необхідність його, у першу чергу, обумовлюється потребою подальшого реформування кримінально-виконавчої системи взагалі і системи виконання покарання у виді арешту зокрема.

Дуже цікавим є історичний аналіз окресленого питання, а також практики виконання покарання у виді арешту у різних країнах. Використання вдалого іноземного досвіду є дуже важливим на сучасному етапі розвитку України.

Робота пана Автухова є також важливою з практичної точки зору, бо у ній містяться пропозиціі внесення змін до низки нормативно-правових актів України, а також особливостей застосування окремих норм.

Робота Коснянтина Анатолійовича, безумовно, заслуговує на заохочення, а його пропозиції - на втілення. Чекаємо на нові роботи!

Анастасія Лукаш, кандидат юридичних наук
Anastasiia Lukash, PhD in Law, Research Group of Prof. Martin Killias, University of St. Gallen, St. Gallen, Switzerland

Володимир Стаднік

Дослідження цікаве, актуальне, системне, конкретне і чітке, його результати змістовні, обгрунтовані і корисні. Тому автор та його робота потребують заохочень.

Старший викладач кафедри загальноправової та гуманітарної підготовки НАВС

Михалко Іриан Сергіївна, к.ю.н.

пропрдлдл

Алексей Зайцев, адвокат, г. Полтава.

По работе столкнулся с нарушениями прав осужденного к аресту, а ситуация там спорная, обратился к Константину, он всё внятно разложил, помог подобрать безоговорочную аргументацию. Буду надеяться, что хотя бы в этом вопросе администрация учреждения теперь не будет нарушать права осужденных к аресту. Вывод: автор монографии не только может теоретизировать, но и реально помочь в практической плоскости. К сожалению это не так часто встречается среди ученых.

Смоляр Євгенія Андріївна

На нашу думку, цінність проведеної роботи Автуховим К.А. безперечно неоціненна як для теоретиків так і для практиків. Слід зазначити, що дослідження проведено на високому науковому рівні, за результатами якого сформульовані чіткі пропозиції щодо удосконалення кримінально-виконавчого та кримінального законодавства, реальні шляхи вирішення поставлених завдань. Додатково хочеться відмітити цінність дослідження, проведеного Автуховим К.А. для правозахисників та громадських активістів які працюють пенітенціарній сфері.
ВОО "Всеукраинский центр правовой помощи "Общественный защитник"

Мукшименко Алла

Работа Автухова К. А. посвящена, безусловно, актуальной теме. Автор ставит проблему усовершенствования правового регулирования и практики исполнения относительно нового вида уголовного наказания - ареста и убедительно обосновывает цель, задачи и новизну исследования. Структура работы четкая, логически оправданная и обоснованная. Хорошо выписана методология. И, самое главное, – есть основной смысловой стержень, на который органично нанизываются все аспекты изучаемой темы – гуманизм, минимальная репрессия и достижение поставленных перед наказанием целей. Автухов К.А. обоснованно заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых. Особенно это актуально с учетом активной гражданской позиции Автухова К.А. который все свободное время тратит на повышение образованности сотрудников и внедрению позитивных изменений в практику исполнения наказаний всех видов.

Алла Мукшименко, к.ю.н., председатель правления ВОО "Всеукраинский центр правовой помощи "Общественный защитник".

Мукшименко Алла

Извините, случайно повторно отправила, а вообще надеюсь на победу Константина.

Владислава Батиргареєва

Владислава Батиргареєва

Опублікована автором робота є вельми своєчасною, оскільки її актуальність зумовлена необхідністю вдосконалення правового регулювання процесу виконання-відбування покарання у виді арешту, покращення забезпеченості правового статусу засуджених до вказаного виду покарання, досягнення стану відповідності вітчизняної практики кращим світовим стандартам, а так само суттєвим відставанням науки кримінально-виконавчого права в розробці теоретичних та практичних проблем забезпечення режиму під час відбування арешту від потреб практики.

Розробка указаної проблематики є першим комплексним монографічним дослідженням процесу виконання покарання у виді арешту в Україні. Це пояснюється системним підходом до розгляду змісту й основних ознак покарання у виді арешту, з’ясуванням того, чи відповідає обсяг правообмежень, що містить у собі арешт, його місцю в системі покарань. Разом із тим у роботі охарактеризовано історичний досвід застосування та виконання покарання у виді арешту, зроблено відповідні висновки; визначено вимоги, яким має відповідати установа для виконання в ній покарання у виді арешту; розглянуто теоретичні положення правового статусу засуджених до арешту; визначено шляхи вдосконалення законодавчого регулювання правового статусу засуджених до арешту; на підставі проведеного аналізу сформульовано пропозиції з удосконалення кримінального і кримінально-виконавчого законодавства.

Положення, висновки та рекомендації, що містяться в монографії, достатньою мірою аргументовані, науково обговорені і достовірні. Вони побудовані на основі особистого дослідження і критичного осмислення автором чисельних наукових джерел, положень нормативних актів, аналізу практики України та інших країн світу.

У сучасній юридичній літературі не так часто зустрічаються дійсно ґрунтовні дослідження у сфері виконання кримінальних покарань, у той час як саме ця «фінальна стадія» правовідносин подекуди відіграє найбільш важливе значення в розрізі функціонування усієї кримінальної юстиції. Тому вбачається, що робота заслуговує на присвоєння автору премії Президента України.
Бажаю успіху Костянтину Анатолійовичу, оскільки він, без сумніву, талановитий учений, що подає великі надії !
Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України

Наталия Нетеса

Монографія К.А. Автухова є вельми актуальною у світлі сучасних тенденцій у сфері пеналізації. Важливість цього дослідження зумовлена не лише існуванням у кримінально-правовій теорії жвавих дискусій з приводу місця арешту у вітчизняній системі покарань, визначення його правової природи, можливості досягнення цілей покарання в процесі виконання арешту тощо, а й насамперед низкою практичних питань, пов’язаних з виконанням цього виду покарання та правовим статусом засуджених. Наукова та практична цінність цієї роботи полягає також у тому, що арешт розглядається як двоєдина сутність – і з точки зору виконання цього покарання з боку установ виконання покарань, і з позиції його відбування засудженими. На підставі проведеного дослідження автором сформульовано пропозиції з удосконалення кримінального та кримінально-виконавчого законодавства. Зокрема, ним підготовлено ініціативний проект Закону України «Про внесення змін до статті 51 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарання у виді арешту)», який спрямований до Комітету Верховної Ради з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності, на що отримано відповідний акт впровадження.
Загалом монографічна робота К.А. Автухова є свідченням творчого підходу автора до розв’язання важливих теоретичних та практичних питань і заслуговує на позитивну оцінку.
Кандидат юридичних наук Нетеса Н.В.

Гель Андрій Павлович, к.ю.н, доцент

Детальний аналіз змісту монографії К.А. Автухова " Виконання покарання у виді арешту:сучасні проблеми організації та правового регулювання " дозволяє дійти обгрунтованого висновку про те, що проведене автором дослідження заслуговує виключно на позитивну оцінку, оскільки є вкрай актуальним і своєчасним та проведено на високому науковому рівні. Автором здійснено вагомий внесок у розв'язання ряду проблем як теоретичного, так і практичного характеру, що виникають при виконанні покарання у виді арешту.Висновки наведені автором у роботі є достатньо аргументованими. Заслуговує на увагу і той факт, що при внесенні змін до КВК України законодавцем були враховані і реалізовані запропоновані К.А. Автуховим пропозиції щодо внесення змін та доповнень до норм КВК України, що регулюють інститут виконання покарання у виді арешту.
Доцент кафедри правознавства Вінницького національного аграрного університету, кандидат юридичних наук, доцент Гель А.П.

к.ю.н. Михалко Ірина Сергіївна

Тема дослідження «Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання», що присвячена визначенню засад організації процесу виконання арешту, видається вельми актуальною, як для суспільства в цілому, так і, зокрема, для Державної пенітенціарної служби України, на яку покладені завдання з модернізації та оптимізації системи органів та установ виконання покарань на даному етапі. Слід також зазначити, що спеціальних комплексних монографічних досліджень щодо теоретико-прикладних та правових засад організації процесу виконання арешту, не здійснювалось. Звідси випливає, що ця робота спрямована також на заповнення певних прогалин у науці кримінально-виконавчого права. Зважаючи на все вищенаведене, актуальність дисертаційного дослідження в сучасних умовах не викликає сумнівів.Бажаю успіхів!

Вараксіна Яна

Спеціалст Національної школи суддів України, здобувач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Вараксіна Яна Олександрівна.
Приєднуюсь до наданих позитивних коментарів. В роботі викладений чіткий та обгрунтований матеріал щодо правового регулювання виконання арешту.Це безперечно буде в нагоді як науковій спільноті так і гільдії вітчизняних правозахисників. Потужна наукова школа Інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса безумовно має підстави пишатися такими фахівцями як автор роботи К.Алтухов.

Андрій Галай, к.ю.н., доцент

Проведене дослідження, як свідчить його реферат, розкриває важливу тему реалізації державної політики виконання покарань. Особливо актуалізує обрану тематику факт недостатнього дослідження правових та організаційних питань виконання покарання у виді арешту.
Автор провів грунтовне дослідження, досяг досить широких і показових висновків.
Слід відмітити різноплановість досягнутих результатів, вони розвивають як теорію КВП, так і пропонують суттєві зміни у нормативні основи та практику виконання арешту у пенітенціарній системі України.
Доцільно також позитивно згадати внесені пропозиції до розвитку прав засуджених до арешту.

Андрій Галай, к.ю.н., доцент, начальник наукової лабораторії з проблем пенітенціарної педагогіки та ювенальної юстиції, керівник центру юридичної клінічної освіти Інституту кримінально-виконавчої служби

Мукшименко Алла Петровна

Работа Автухова К. А. посвящена, безусловно, актуальной теме. Автор ставит проблему усмовершенствования правового регулирования и практики исполнения относительно нового вида уголовного наказания - ареста и убедительно обосновывает цель, задачи и новизну исследования. Структура работы четкая, логически оправданная и обоснованная. Хорошо выписана методология. И, самое главное, – есть основной смысловой стержень, на который органично нанизываются все аспекты изучаемой темы – гуманизм, минимальная репрессия и достижение поставленных перед наказанием целей. Автухов К.А. обоснованно заслуживает присуждения Премии Президента Украины для молодых ученых. Особенно это актуально с учетом активной гражданской позиции Автухова К.А. который все свободное время тратит на повышение образованности сотрудников и внедрению позитивных изменений в практику исполнения наказаний всех видов.
Алла Мукшименко, к.ю.н., председатель правления ВОО "Всеукраинский центр правовой помощи "Общественный защитник".

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.