Офіційний веб сайт

Вирішення проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій

М19


Автор: Діренко Г.О.


 


Представлена Київським національним університетом будівництва і архітектури.


 
Решение проблемы экологической безопасности окружающей среды при очистке поверхностного стока с урбанизированных территорий


Автор: Диренко А.А.


 


Solution of problem of ecological safety of environment at cleaning of runoff stormwater From the urbanized territories


Author: Direnko A.


 


Кількість публікацій:12 наукових робіт (11 статей, в т.ч. 6 одноосібних, 1 теза доповідь).


 


Робота спрямована на вдосконалення наукових основ, технологій і методів забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій, запобігання забрудненню навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів шляхом впровадження повторного використання очищених вод і мінімізації необхідної площі під будівництво очисних споруд, що особливо актуально для м. Києва, зважаючи на цінність земельних ресурсів.


Проведено аналіз впливу поверхневого стоку з урбанізованих територій на екологічну ситуацію в районі будівництва очисних споруд та сформульовано методологічні принципи та наукові закономірності мінімізації впливу і досягнення екологічно безпечного стану навколишнього середовища при їх експлуатації.


Для м. Києва науково обґрунтовано та експериментально доведено необхідність комплексного вирішення проблеми очистки поверхневого стоку з урбанізованих територій з урахуванням даних формування, забруднення та особливостей дощових і талих вод.


Розроблено принципово нову конструкцію інженерної споруди біоплато для доочистки поверхневого стоку, в якій завдяки її конструктивним особливостям можна попередити забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі у випадку аварійних ситуацій, та здійснити повне відновлення споруди із запуском її в експлуатацію на якісно новому рівні.


Розроблено та реалізовано в практику технології забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій в місті Києві.