Офіційний веб сайт

Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями

Р38

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну.

Автори: Авраменко А.О., Березненко С.М., Власенко В.І., Ігнатьєва І.А., Колосніченко М.В., Кострицький В.В., Попов В.П., Прокопова Є.А., Слізков А.М., Супрун Н.П. 

Робота об’єднує результати багаторічних досліджень колективу авторів, направлених на розвиток теоретичних основ створення та випуску функціональних волокнистих матеріалів з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями, що призначені для виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення. Дуже важливими в соціально-економічному плані є розробки вітчизняних видів спеціального захисного одягу: для пожежників, для працівників атомних електростанцій, для шахтарів (виробництво організоване Концерном «УкрПожСервіс», одяг експлуатується на об’єкті «Укриття» (ЧАЕС)).

Впроваджені в промислових масштабах волокнисті трикотажні матеріали медичного призначення із прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями: санітарно-гігієнічного, хірургічного (шовні матеріали, імплантати); кардіохірургічного; фіксуючого та протезно-реабілітаційного призначення. Вперше в Україні розроблено технологічний одяг для підприємств високих, особливо чистих технологій (хіміко-фармацевтичні, точної механіки, цінних паперів і документів зі спеціальними засобами захисту, виробництва електронного обладнання тощо). Особливу увагу заслуговує розробка та випуск одягу і аксесуарів для школярів, дітей-інвалідів та дітей з фізичними вадами.

Загальний об’єм виробництва текстильних матеріалів за розробленими інноваційними технологіями тільки за період 1994 – 2013 рр. складає 2,41 млрд. пог. м на суму 1,95 млрд. грн., з загальним економічним ефектом 124 млн. грн. 

На другому етапі розгляду роботи  до складу авторського колективу включено Авраменко А.О, Слізков А.М.

Кількість публікацій: 547, в т.ч. 17 монографій, 5 підручників, 25 навчальних посібників, «Енциклопедія швейного виробництва»,  тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв, 498 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 538 (згідно з базою даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 108 авторськими свідоцтвами і патентами, 35 впроваджено у промислове виробництво. За темою роботи захищено 11 докторських і 34 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні вченої ради  Хмельницького національного університету  18  вересня 2014 року о 12.30 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська,11,  зал засідань (3 корпус, 2 поверх). Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Савіна Г.Г.

Сучасний етап розвитку бізнесу нерозривно пов’язаний із активізацією процесів гуманізації праці, При цьому підвищення ефективності праці відбувається не тільки за рахунок приведення в дію ті можливостей людини, які пов’язані з її майстерністю, освітою та підготовкою, настановами, розвитком трудового потенціалу, прагненням до творчості, самореалізації, але і за рахунок створення сприятливих та досконаліших умов праці. У цьому аспекті представлена робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними властивостями» є надзвичайно актуальною, оскільки вирішує цілу низку завдань, спрямованих на створення соціально-орієнтованих функціональних текстильних, шкіряних матеріалів та виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп виробничого персоналу підприємств різних сфер діяльності.
Практичні рекомендації, надані в роботі, підтверджені ґрунтовними теоретичними умовиводами та глибокими розрахунками із застосуванням сучасних методичних підходів.
Особливо слід підкреслити системний та комплексний підхід до вирішення кола завдань, окреслених у роботі, що свідчить про злагоджену командну роботу колективу авторів. Так, в роботі послідовно розглянуто фізико-механічні властивості текстильної сировини, потім логічно розглядаються та прогнозуються властивості текстильних виробів, після чого пропонуються інноваційні технології виробництва текстильних виробів та відповідний асортимент, а логічним завершенням циклу наукових розробок представлено прогнозування конкурентного потенціалу розвитку підприємств легкої промисловості.
Родзинкою представленої роботи є її двоїста мета, яка охоплює як соціальну, так і економічну сферу, що особливо підвищує її науко-практичне значення для виробництва та суспільства.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на Державну премію України в галузі науки і техніки.

В.о. проректора з наукової роботи Херсонського національного технічного університету,
Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу,
Д.е.н., професор Г.Г. Савіна

Оберемок О.Ф.

Науково-прикладна цінність роботи є очевидною. Інноваційний характер роботи полягає у відповідності розроблених і впроваджених захисних виробів текстильної та швейної продукції Державним стандартам та вимогам широкого кола споживачів. Розроблені нові види одягу мають суттєві переваги через раціональне сполучення матеріалів, створеними за новітніми технологіями з прогнозованими і багатофункціональними властивостями, сучасними способами дизайн-проектування та технологіями виготовлення. До таких швейних виробів належать розроблені й впроваджені в промислове виробництво комплекти для школярів та інвалідів, а також бар’єрний одяг.
Вважаю, що робота є всебічно обґрунтованою та заслуговує присудження Державної премії України.

Гончаренко С.В.

Авторами вдало систематизовано та упорядковано опрацьований багаторічний матеріал. В роботі отримано нові науково-обґрунтовані теоретичні та практичні результати щодо створення як поліфункціональних полімерних матеріалів та бар’єрних текстильних композитів з прогнозованими властивостями, так і розробки нового асортименту соціально-орієнтованих виробів, захисного та форменого одягу. Такі фундаментальні комплексні дослідження мають важливе значення для розв'язання загальної задачі виходу українських текстильних матеріалів, сучасних виробів легкої промисловості і товарів широкого вжитку на світовий ринок торгівлі.
Автори роботи «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» заслуговують на присудження Державної премії України.

Керівник направлення захисного спеціального одягу і ЗІЗ ТОВ "Укртекстиль"
Гончаренко С.В.

д.т.н., професор Горобець В.Г.

В останні роки велика увага приділяється вивченню волокнистих і пористих матеріалів на мікро-і нано рівнях. Це пов'язано з широким використанням цих матеріалів в різних технічних додатках. Робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар'єрними медико-біологічними властивостями», котра висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, являє собою об'ємне та цілеспрямоване дослідження.
Робота, що виконувалась колективом вчених Київського національного університету технологій та дизайну та Інституту технічної теплофізики НАН України, є актуальною та важливою для сучасного ринку текстилю, так як поліфункціональні текстильні матеріали мають функціональні прогнозовані властивості. Вона містить результати багаторічних досліджень, спрямованих на розвиток теоретичних основ створення соціально-орієнтованих функціональних текстильних і шкіряних матеріалів, практичних основ виготовлення конкурентноздатних волокнистих поліфункціональних матеріалів з прогнозованими властивостями, а також виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп населення України.
За допомогою методів математичного моделювання був здійснений вибір оптимальних параметрів захисного одягу, таких як захист в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, безпека використання, надійність, економічність. Такий аналіз дав змогу відмовиться від виготовлення асортименту одягу, що не відповідає попиту споживачів, і використання ресурсовитратних технологій.
Авторами розроблено технологічні рекомендації з вибору конструкції багатошарових текстильних композиційних матеріалів для надання властивостей поглинання УФ- випромінювання, пилу, парів хімічних речовин, шуму, та впровадження специфічних трикотажних матеріалів медичного призначення, які мають прогнозовані медико-біологічні властивості. Особливу увагу заслуговує розробка одягу та аксесуарів для дітей-інвалідів. Вперше для дітей з травмами спинного мозку, хворих на ДЦП, були розроблені нові асортименти одягу. Авторами проведено розробку та впровадження в експлуатацію вітчизняних видів спеціального захисного одягу для пожежників, працівників атомних електростанцій, шахтарів, захисту персоналу від рентгенівського випромінювання. Суттєвим здобутком в роботі є розробка технологічного одягу для підприємств високих технологій з так званими «чистими приміщеннями», бар'єрного хірургічного та медичного одягу для роботи з особливо-небезпечними мікроорганізмами, ветеринарних служб та хіміко-фармацевтичних підприємств.
Узагальнюючи наукову новизну , соціальну, прикладну значимість, масштаб та позитивні результати впровадження і використання, необхідно визнати повну відповідність представленої роботи «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар'єрними медико-біологічними властивостями» існуючим вимогам для нагородження її авторів Державною премією України в галузі науки і техніки.

Завідуючий кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України доктор технічних наук, професор Горобець Валерій Григорович

Фірсова С.Г.

Представлена робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними властивостями» є актуальним дослідженням, що сприятиме інтеграції України у світове економічне суспільство.
Результати досліджень і розробок, висвітлені в роботі, відрізняються високим рівнем наукової новизни та широким потенціалом практичного використання. Важливою складовою роботи, яка посилює ії прикладну значимість, є запропонована авторами система прогнозування характеристик матеріалів, які рекомендується виробляти за конкретною технологією. Робота стане у нагоді як науковцям, що працюють в області створення новітніх технологій і матеріалів , так і промисловцям, що орієнтовані на випуск багатофункціональних текстильних та шкіряних виробів.
Вважаю, що автори даного проекту заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

З повагою, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, С.Г. Фірсова.

Shevchuk I.V.

The work "Fibrous materials and products of the light industry with predicted barrier biomedical properties" nominated for the State Prize of Ukraine in the Science and Technology is a comprehensive and dedicated research. This work is based on long-term experimental and theoretical studies using innovative approaches and models.
The work performed by a team of scientists from Kiev National University of Technologies and Design and the Institute of Engineering Thermophysics, NAS of Ukraine is urgent and important for the modern textile market, because multifunctional textile materials possess predictable functional properties. Based on the developed conceptual models, the optimal parameters of the protective clothing can be selected. Such clothing is designed for the protection in emergency situations, unfavorable working environment, etc. This clothing demonstrates reliability and efficiency.
Domestic chemicals and domestic raw materials have been used for experimental studies. A new range of fibrous and porous polymeric materials with the use of nanomaterials, materials with non-combustible fibers and heat-resistant materials with special coating has been investigated. The authors proved the environmental safety of the proposed polymer composites derived from the waste polyethylene terephthalate, and developed the technology of manufacturing the products for different purposes by using the bioactive components.
The authors have developed the technology for creating varieties of the protective clothing with the justification of the life-time of its usage, and provided technological recommendations to help select the design of multi-layer textile composite materials, which ensure properties of the absorption of the UV-radiation, dust, chemical fumes and noise.
The practical application of the developed technologies is also very important. New designs have been developed and technologies have been implemented to manufacture the clothing for the special and technological applications, in particular, for fire fighters, rescuers, miners and personnel working in the conditions of high temperatures and at the nuclear power plants. Besides, such new kinds of the clothing have been developed as that with the electrical heating and the clothing for the military personnel ensuring the high reliability, enhanced comfort and reduced production costs. In addition, preventive medical means have been developed for the patients and children with cerebral palsy.
All these factors are aimed at the preservation of the human health and the safe use of the textile materials. A significant achievement in the work is the development of the technological clothing for the high-tech enterprises with the so-called "clean rooms", which is confirmed by the results of the implementation of the clothing at the enterprises.
In view of the obvious scientific novelty, the effectiveness of the implementation and the practical usage, it must be recognized that the work is important and innovative and meets the requirements to be awarded the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Dr. Igor V. Shevchuk
Germany

Д.т.н.,проф.Рябчиков М.Л.

Розробка нових перспективних матеріалів з комплексом заданих споживчих властивостей для виробів широкого споживання є вельми актуальною проблемою. Аналіз тенденцій розвитку світового ринку текстилю свідчить про різке зростання попиту на поліфункціональні текстильні матеріали, які відрізняються широкою гамою заданих прогнозованих властивостей і дають змогу забезпечити в одному виробі комплекс вимог. Саме ця проблема розглядається авторами проекту ««Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями». На базі створення наукових основ тепло-масопереносу в багатошарових текстильних системах, розроблено широкий асортимент виробів, які призначені для захисту людини від можливого негативного впливу оточуючого середовища.
Особливу цінність, на мій погляд, представляє створення сучасних виробів медико - профілактичного призначення для інвалідів та важкохворих, використання яких сприяє забезпеченню повноцінного життя цієї категорії населення.
Вважаю, що автори даного проекту заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри Технологій і дизайну Української інженерно педагогічної академії (м.Харків)
доктор технічних наук, професор
Рябчиков М.Л.,
Проректор з науково-педагогічної роботи
кандидат технічних наук, доцент
Вілков С.М.

Корнілова І.М.

Ознакою сучасного складного періоду трансформації національної економіки є орієнтація на європейський вектор соціально-економічного розвитку, що передбачає, насамперед, активне використання інтенсивних чинників зростання, відновлення втрачених стартових позицій країни за показниками, що визначають її конкурентоспроможність та подальші перспективи позиціювання у міжнародній економіці. Запорукою виправлення ситуації щодо входження країни у загальносвітову течію розвитку має стати дійсний перехід на інноваційну модель зростання. Представлена робота на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними властивостями» є актуальним дослідженням у контексті державних пріоритетів розвитку науки й техніки і орієнтована на широкий спектр практичного застосування у різних галузях і сферах життєдіяльності. У роботі закладені теоретичні засади та представлені обґрунтовані розробки для здійснення комплексу інновацій зі значним економічним, екологічним, соціальним ефектом, створення нових та технологічного оновлення існуючих виробництв, підвищення конкурентоспроможності продукції та посилення конкурентних позицій підприємств на різних сегментах вітчизняного та світового ринках. Враховуючи наукову новизну, практичне значення та високий потенціал ефективності впровадження проведених досліджень у промисловість, колектив авторів представленої роботи заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки України.
З повагою, к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка Корнілова І.М.

Білорус Т.В.

Представлена на здобуття державної премії України в галузі науки і техніки робота «волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар'єрними медико-біологічними властивостями» є досить актуальним здобутком та результатом багаторічних досліджень авторського колективу.
Створення конкурентоздатих інноваційних продуктів - це приорітетний напрям трансформації України у світову економіку. Промислове виробництво інноваційних товарів з прогнозоварими властивостями потребує стратегічних засад організації та управління сучасними операційними системами. Суттєвим внеском є проведений комплекс наукових та практичних досліджень щодо створення різновидів захисного та соціально-орієнтованого одягу.
Враховуючи наукову новизну проведених досліджень, їх практичну значимісь та результати впровадження у промислове виробництво, вважаю, що представлена до розгляду робота заслуговує високої оцінки, а авторський колектив на одержанея Державної премії України в галузі науки і техніки.

Птащенко О. В.

Науково-практична робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» є результатом багаторічних наукових пошуків та оптимізації новітніх технологій, що спрямовані на розвиток теоретичних та практичних основ формування соціально-орієнтованих функціональних текстильних і шкіряних матеріалів, виготовлення конкурентоспроможних волокнистих поліфункціональних матеріалів з прогнозованими властивостями, а також виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп населення України. На основі розроблених науково-теоретичних та практичних моделей встановлено закономірності впливу характеристик якості нових матеріалів на показники захисту, надійності і безпеки використання одягу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, а також в умовах постійного несприятливого виробничого середовища.
Слід зазначити, що особливу увагу привертає впровадження специфічних трикотажних матеріалів медичного призначення, які мають прогнозовані медико-біологічними властивості. На практиці їх використання може суттєво зменшити ризик виникнення післяопераційних ускладнень, пролежнів та забезпечити сучасні санітарно-гігієнічні умови утримання хворих.
Саме тому представлена робота має велику соціальну цінність, а проведені дослідження сприяють налагоджуванню виробництва лікувального одягу в Україні. До одного з найважливіших елементів дослідження можливо також віднести розроблену систему показників якості, які характеризують безпеку споживання та комфортність текстильних матеріалів, з урахуванням особливостей призначення виробів. Розроблено технології створення різновидів захисного одягу з обґрунтуванням терміну роботи в ньому. Всі вказані фактори направлені на збереження здоров’я людини, що є найважливішою цінністю.
Спираючись на зазначене вище, вважаю, що автори даного проекту заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

З повагою, к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, заступник декана факультету менеджменту та маркетингу з наукової роботи, Птащенко Олена Валеріївна

Решетняк В.П.

Головною ознакою процесів, що відбуваються у сучасному світі, є глобальна інтеграція економіки, політики, науково-технологічної сфери, природоохоронної діяльності і соціального добробуту. У сучасних умовах глобалізації та регіоналізації економічного життя розвинуті країни, де інновації виконують роль головного економіко-відтворювального фактора, забезпечують свій розвиток за рахунок вдосконалення існуючих технологій, техніки та використання принципово нових наукових досягнень. З цієї причини дуже актуальним і своєчасним теоретико-прикладним є розроблений проект «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями». Промисловий випуск сучасних матеріалів з прогнозованими властивостями та відповідними технологіями потребує створення концепції стратегічних основ організації та функціонування сучасних виробництв. На сучасному ринку текстилю особливе місце займають поліфункціональні текстильні матеріали (ПФТМ), виробництво яких динамічно розвивається у світі. Ці матеріали відрізняються широкою гамою заданих функціональних прогнозованих властивостей і широко використовуються в різних галузях господарства, аграрного сектору, для розробки предметів охорони здоров’я, індивідуального захисту тощо.
Вагомий внесок у розвиток вітчизняного виробництва зроблено авторами проекту ««Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями»» в контексті розробки ними концепції формування раціональної структури асортименту захисного одягу для заданої сукупності виробництв з впровадженням сучасних інформаційних технологій шляхом створення технологічно раціональних та естетично привабливих виробів.
Вважаю, що автори даного проекту заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Решетняк В.П., к.е.н., Голова Правління Української Страхової Компанії

Гість

В умовах трансформації економіки України питання створення конкурентоздатних інноваційних продуктів мають беззаперечну актуальність. Розробка теоретичних та практичних основ виготовлення волокнистих поліфункціональних матеріалів різного призначення з прогнозованими властивостями та виробів з них з використанням вітчизняної сировини; створення аналітичних методів дослідження та прогнозування властивостей матеріалів з урахуванням можливої дії небезпечних і шкідливих виробничих, побутових і кліматичних чинників; забезпечення заданого комплексу санітарно-гігієнічних властивостей поліфункціональних матеріалів набуває стратегічного значення для легкої промисловості України.
В науковій роботі «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» відображені результати багаторічної плідної праці колективу авторів Київського національного університету технології та дизайну, основна наукова значущість яких полягає в розробці:
1. Теорії формування в'язкопружних характеристик текстильних матеріалів, яка дає новий підхід до створення технічних текстильних матеріалів із заданими властивостями.
2. Структурної теорії формування фізико-механічних властивостей полімерних компонентів комплексних видів пряжі.
3. Концепції формування раціональної структури асортименту захисного одягу для заданої сукупності виробництв з впровадженням сучасних інформаційних технологій шляхом створення технологічно раціональних та естетично привабливих виробів, що забезпечують потреби промисловості та спрямовані на зниження виробничого травматизму і загибелі працівників.
4. Технології виготовлення нових матеріалів з прогнозованими властивостями, які призначені для створення різновидів предметів вжитку визначеної функціональної спрямованості і т.д.
Практичний інтерес викликають авторські розробки та впровадження нових ефективних технологій виробництва предметів масового попиту.
Дана робота має науковий і практичний інтерес як для науковців так і для фахівців, що працюють в галузі створення новітніх технологій і матеріалів.

Заступник завідувача кафедри менеджменту Чернігівського національного технологічного університету, к.т.н., доцент Ткаленко Н.В.

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського національного

Особливе значення міжнародна діяльність зі стандартизації набуває в світлі рішучих заходів, які здійснюються світовим товариством щодо ліквідації перешкод та обмежень у торгівлі між країнами. Стандартизація у міжнародному масштабі створює сприятливі умови для торгівлі за рахунок єдиних підходів до якості продукції, її взаємозамінності, технічної сумісності, безпеки й охорони навколишнього середовища, що пов'язано з розробкою міжнародних стандартів. Використання міжнародних стандартів дозволяє швидко розвивати і піднімати виробництво до рівня передових промислових країн і тим самим розвивати та поглиблювати торговельно-економічні відносини між країнами. Міжнародні стандарти, які розробляються різними міжнародними організаціями, усувають технічні бар'єри у торгівлі (ТБТ), що пов'язано з розрізненнями у національних стандартах країн світу. Крім того, на перший план висувається проблема якості продукції.
На основі вищезазначеного, вважаю, що представлена робота колективом Київського національного університету технологій та дизайну на тему «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, носить як теоретичний, так і практичний інтерес.
Оскільки забруднення навколишнього середовища досягло планетарних масштабів, гостро постала проблема захисту її від шкідливого впливу різних видів енергетики.
Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин у навколишньому середовищі та рівні шкідливих фізичних впливів на нього є єдиними для всієї території України. У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш жорсткі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє середовище.
В роботі авторами обґрунтовано, що на сучасному ринку текстилю особливе місце займають поліфункціональні текстильні матеріали (ПФТМ), виробництво яких динамічно розвивається у світі. Органічна тканина виготовляється з мінімальною шкодою для довкілля і людей, які працюють на виробництві. Незважаючи на це, екологічно чистої бавовни у світі лише п’ять відсотків від загальної маси. Тому без сумніву дана пропозиція і напрямок є вкрай актуальними для всього світу, оскільки постає питання «охорони навколишнього середовища».
Вихід України на світовий ринок торгівлі текстильними матеріалами, сучасними виробами легкої промисловості і товарами широкого вжитку неможливий без створення наукових основ та теоретичних методів дослідження при розробці новітніх технологій їх проектування та виготовлення. Саме даним аспектам присвячена запропонована наукова робота.
З моєї точки зору, вагомий вклад в науку зроблено колективом КНУТД. особливо деякі елементи новизни без сумніву є науковим надбанням, а саме:
1. Колективом КНУТД теоретично обґрунтовано енергохвильовий обмін між організмом людини, одягом та навколишнім середовищем – зарубіжні аналоги відсутні. Справа полягає в тому, що авторами розроблена аналітична модель процесу переносу вологи перпендикулярно шарам багатошарового матеріалу, в даному випадку авторська методика розрахунку не має аналогів;
2. Авторами проаналізовано та встановлено закономірності проектування виробів легкої промисловості та розроблено технології їх реалізації на основі розкриття механізму кількісних і якісних оцінок в системі “навколишнє середовище – одяг - людина“. А це є важливим, коли наша країна знаходиться на етапі впровадження міжнародних стандартів якості в навколишньому середовищі ISO 14000;
3. Конкретно і обґрунтовано було розвинуто наукові основи прогнозування в’язкопружних властивостей текстильних матеріалів та розроблено комп’ютерно-інтегровану систему, яка дозволяє отримувати матеріали з заданими властивостями, а також створює можливості контролювати якість продуктів в процесі виробництва. А це підтверджує, що стандартизація, яка на міжнародному рівні не тільки сприяє швидкому впровадженню наукових досягнень у практику, але і допомагає визначити найбільш економічні та перспективні напрямки розвитку науково-технічного прогресу - це інструмент управління науково-технічним і економічним розвитком країн.
В роботі було проведено діагностику конкурентного потенціалу підприємств легкої промисловості різних розмірів бізнесу, обчислено основні економічні показники діяльності з використанням інтегральних та узагальнюючих показників конкурентного потенціалу та визначено заходи зменшення впливу деструктивних факторів на рівень останнього.
Розроблено і досліджено новий асортимент соціально-орієнтованих полімерних волокнистих матеріалів із застосуванням наноматеріалів, також матеріалів з термостійких негорючих волокон та матеріалів з покриттям. Проведено мікробіологічні дослідження модифікованих наночастинками металів волокнистих матеріалів. Розроблена номенклатура показників якості матеріалів бар’єрного одягу, яка впроваджена в галузеві стандарти України. З метою надання антисептичних та антипаразитарних властивостей для тканин, які експлуатуються в лікарняних закладах, розроблені режими екофарбування, проведена оцінка їх антимікробних властивостей та стійкості пофарбування до дії експлуатаційних факторів, виготовлено експериментальні зразки лікарняної білизни, які надані у дослідну експлуатацію.
Практичний інтерес викликає те, що авторами розроблено та впроваджено нові ефективні технології виробництва предметів масового попиту; організовано виробництво широкого асортименту одягу, постільної білизни та речей, проведено їх дослідну експлуатацію в лікарняних закладах та організаціях, які об’єднують інвалідів різного віку та різних видів захворювань. Доведено, що використання спеціального текстилю зменшує ризик виникнення ускладнень після операційних втручань та інших видів лікування , протидіє виникненню пролежнів, забезпечує сучасні санітарно-гігієнічні норми утримання хворих та інвалідів в лікарняних закладах та при домашньому утриманні.
За ініціативи колишнього Президента ISO пана Лью Ман Леонга була підготовлена "Біла книга ІБО", яка являє собою стисле, але важливе звернення до високих посадових осіб країн стосовно міжнародних стандартів та інших технічних регламентів з визначенням їх ролі у міжнародній торгівлі, в усуненні технічних перешкод в торгівлі, використання міжнародних стандартів для покращання системи управління якістю та збереження навколишнього середовища. В рамках підтримання цієї ідеї представлена робота заслуговує на присудження її авторам Державної премії України в галузі науки і техніки.
Шановні колеги, мужності і натхнення Вам, а також подальших наукових досягнень!

З повагою, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, PhD in Economics, Гарафонова Ольга Іванівна

Шквар Є. О.

Робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» містить результати досліджень, спрямованих на розвиток теоретичних основ створення соціально-орієнтованих функціональних текстильних і шкіряних матеріалів, практичних основ виготовлення конкурентоздатних волокнистих поліфункціональних матеріалів с прогнозованими властивостями, а також виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп населення України. На основі розроблених концептуальних моделей встановлено закономірності впливу характеристик якості нових матеріалів на показники захисту, надійності і безпеки використання одягу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, несприятливого виробничого середовища.
Авторами доведено екологічну безпечність запропонованих полімерних композитів на основі відходів поліетилентерефталату, визначено її енерго-інформаційний вплив на функціональний стан організму людини, розроблена технологія виготовлення виробів різного призначення з використанням біоактивних компонентів.
В роботі досліджено новий асортимент полімерних волокнистих матеріалів із застосуванням наноматеріалів, також матеріалів з термостійких негорючих волокон та матеріалів з покриттям. На основі мікробіологічних досліджень модифікованих наночастинками металів волокнистих матеріалів розроблена номенклатура показників якості матеріалів бар’єрного одягу, яка впроваджена в галузеві стандарти України.
Авторами розроблено та впроваджено нові ефективні технології виробництва предметів масового попиту; організовано виробництво широкого асортименту одягу, постільної білизни та приналежностей, проведено їх дослідну експлуатацію в лікарняних закладах та організаціях, які об’єднують інвалідів різного віку та різних видів захворювань. Створено нові конструкції й впроваджено технології виготовлення одягу спеціального й технологічного призначення, зокрема для пожежників, гірничорятувальників, шахтарів, для роботи в умовах підвищених температур та на атомних електричних станціях, з електропідігрівом, одягу для військовослужбовців, що мають високі гігієнічні властивості та показники надійності й забезпечують підвищення комфортності і зменшення собівартості витрат при виготовленні; профілактично-медичні засоби для хворих, дітей з церебральним паралічем, що забезпечують відповідність споживчих властивостей виробів специфічним умовам експлуатації товарів народного вжитку.
Вважаю, що робота корисна як науковцям, що працюють в області створення новітніх технологій і матеріалів , так і промисловцям, що орієнтовані на випуск багатофункціональних текстильних та шкіряних виробів.

Шквар Євгеній Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри вищої та обчислювальної математики Національного авіаційного університету.

Бабенко В.В.

Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями
Представлена робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями », яка виконувалась колективом вчених Київського національного університету технологій та дизайну є актуальною та важливою для сучасного ринку текстилю, так як поліфункціональні текстильні матеріали мають функціональні прогнозовані властивості. Практичне значення роботи полягає в створенні захисного одягу для виробництв та медичних закладів, який має сприяти зниженню виробничого травматизму, загибелі працівників, полегшенню стану хворих. При цьому за допомогою математичного моделювання може бути здійснений вибір оптимальних параметрів захисного одягу, таких як захист в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, безпека використання, надійність, економічність, є важливими параметрами. Такий аналіз дає змогу зменшити витрати, пов’язані з виготовленням невідповідного попиту споживачів асортименту одягу і використанням ресурсовитратних технологій. Для досліджень використовувалась вітчизняна сировина та застосовувались вітчизняні хімічні реагенти.Авторами розроблено технологічні рекомендації, завдяки яким вибираються конструкції багатошарових текстильних композиційних матеріалів для надання властивостей поглинання УФ-випромінювання, пилу, парів хімічних речовин, шуму. Також доведено екологічну безпечність запропонованих полімерних композитів на основі відходів поліетилентерефталату, що є необхідним для їх використання. Особливу увагу привертає впровадження специфічних трикотажних матеріалів медичного призначення, які мають прогнозовані медико-біологічними властивості. В практичному значенні їх використання зменшує ризик виникнення післяопераційних ускладнень, пролежнів та забезпечує сучасні санітарно-гігієнічні умови утримання хворих. Особливу увагу заслуговує розробка одягу та аксесуарів для дітей-інвалідів з фізичними вадами. Вперше для дітей з відхиленнями у розвитку розроблені, виготовлені та передані в спеціалізовані дитячі заклади комплекти одягу та текстильні дидактичні ігри. Робота має велику соціальну цінність, а проведені дослідження сприяють налагоджуванню виробництва лікувального одягу в Україні. Важливим елементом роботи є проведене дослідження з метою виявлення неякісних та потенційно небезпечних для здоров’я людини текстильних товарів, також розроблено систему показників якості, які характеризують безпеку споживання та комфортність текстильних матеріалів, з урахуванням особливостей призначення виробів. Розроблено технології створення різновидів захисного одягу з обґрунтуванням терміну роботи в ньому. Всі вказані фактори направлені на збереження здоров’я людини та забезпечення безпечного використання текстильних матеріалів. Авторами проведена розробка і введення в експлуатацію вітчизняних видів спеціального захисного одягу для пожежників, працівників атомних електростанцій, захисту персоналу від рентгенівського випромінювання, одягу для шахтарів. Суттєвим здобутком в роботі є розробка технологічного одягу для підприємств високих технологій з так званими «чистими приміщеннями», що підтверджується результатами впровадження на підприємствах. За замовленням Київської Держадміністрації розроблений бар'єрний хірургічний і медичний одяг для роботи з особливо-небезпечними мікроорганізмами. Таким чином, враховуючи наукову новизну проведених досліджень, практичну цінність та ефективність впровадження на підприємствах текстильних, шкіряних матеріалів та виробів з прогнозованими технічними і медико-біологічними властивостями, вважаю, що дана робота являється актуальною і заслуговує високої оцінки.

Доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України
Бабенко В.В.

ЩЕРБА А. А.

Представлена робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями», котра висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки являє собою об’ємне та цілеспрямоване дослідження.
Автори протягом багатьох років послідовно пройшли шлях від розробки теоретичних основ до створення ТУ і технологічних карт для виробництва матеріалів для високо функціонального спецодягу починаючи від сфери охорони здоров'я і закінчуючи робітниками екстремальних рятувальних служб і підприємств високих технологій.
Групи матеріалів обиралися за принципом суспільної важливості, збереження здоров’я людини на шкідливих виробництвах, в різних критичних умовах та ситуаціях. Численні приклади впровадження розробок у виробництво та великий досвід використання спецодягу дають підстави відносити дану роботу до завершеного комплексу новітніх технологічних досліджень .
Важливою крапкою завершеної роботи, яка посилює ії прикладну значимість, є запропонована авторами система прогнозування характеристик матеріалів, які рекомендується виробляти за конкретною технологією.
Якщо узагальнити наукову новизну , соціальну, прикладну значимість, масштаб та позитивні результати впровадження і використання, необхідно визнати повну відповідність представленої колективом авторів роботи існуючим вимогам для нагородження Державною премією України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу електроживлення технологічних систем Інституту електродинаміки НАН України, завідувач кафедри теоретичної електротехніки НТУУ "КПІ". ЩЕРБА А. А.

Винничук Д.С.

Представлена робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними властивостями», на мою думку, важлива для легкої промисловості України та її подальшого розвитку.
Серед наукових та практичних суттєвих здобутків колективу авторів слід виділити:
- розробку системи прогнозування властивостей текстильних матеріалів в динамічних умовах їх виробництва, що надає можливість виготовлення матеріалів із заданими властивостями;
- дослідження стосовно енерго-хвильового обміну між організмом людини, одягом та навколишнім середовищем (зарубіжні аналоги відсутні);
- розробку аналітичної моделі процесу переносу вологи перпендикулярно шарам багатошарового матеріалу (методика розрахунку не має аналогів);
- встановлення закономірності впливу характеристик якості нових матеріалів та різновидів виробів на показники захисту, надійності і безпеки використання захисних предметів вжитку та одягу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, несприятливого виробничого середовища;
- структуризацію загальної схеми багатошарових пакетів матеріалів при формуванні елементів одягу для різноманітних умов навколишнього середовища і важкості робіт, на основі якої проведені експериментальні випробовування матеріалів та пакетів з різними способами захисту людини;
- проведення комплексу заходів щодо впровадження технологій по визначенню в’язкопружних властивостей та показників жорсткості матеріалів, які використовуються при вирішенні питання забезпечення необхідної формостійкості деталей швейних виробів за рахунок їх дублювання полімерними композиціями й клейовими прокладками;
- розробку методології дослідження захисних властивостей матеріалів одягу;
- розробку технологічних рекомендацій щодо конструкції багатошарових текстильних композиційних матеріалів для надання властивостей поглинання УФ-випромінювання, пилу, парів хімічних речовин, шуму, створення умов для організації виробництва в чистих умовах і спеціалізованих лікарень в зонах радіаційного опромінення, при агресивному високотемпературному оточенні тощо;
- розробку ряду технологій, в тому числі:
•одержання котоніну з різних видів короткого коноплеволокна та визначені особливості технологічних процесів оздоблення (відварювання і вибілювання) коноплеволокон різного походження з застосуванням вітчизняних хімічних реагентів;
•одержання термопластичних полімерних композицій, модифікованих наноструктурованими препаратами металів (Ag, Cu, Fe), та вивчені особливості модифікації волокноутворюючих полімерів наноматеріалами:
•виготовлення виробів різного призначення з використанням біоактивних компонентів;
•проектування і виготовлення технологічного одягу для використання на підприємствах з особливими умовами: при виробництві точної механіки, цінних паперів і документів зі спеціальними засобами захисту, електронного обладнання, на хіміко-фармацевтичних підприємствах.
- розробку:
•спеціального медичного бар'єрного одягу для захисту від особливо-небезпечних мікроорганізмів;
•одягу та аксесуарів для інвалідів, в тому числі дітей з фізичними вадами. Вперше для такої групи споживачів розроблені, виготовлені та передані в спеціалізовані дитячі заклади комплекти одягу та текстильні дидактичні ігри для дітей з відхиленнями у розвитку;
•спеціального захисного одягу для пожежників, працівників атомних електростанцій, шахтарів та для захисту від рентгенівського випромінювання.
Враховуючи наукову новизну проведених досліджень, практичну значимість та впровадження у промислове виробництво соціально-орієнтованих матеріалів та виробів легкої промисловості оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп населення України, вважаю, що дана робота заслуговує високої оцінки, а авторський колектив одержання Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.о. завідувача відділом
Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України,
доктор технічних наук
Винничук С.Д.

Параска Георгій Борисович, д.т.н., проф.

Представлена робота на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки являє собою результат багаторічних досліджень Київського національного університету технологій та дизайну з розробки нових матеріалів та одягу різного призначення.
Заслуговують уваги, в першу чергу, теоретичні дослідження щодо створення багатофункціональних матеріалів, науково - обґрунтоване формування їх в пакети одягу, дослідження процесів, які в них відбуваються, і на цій базі запропоновано наукові основи створення захисного бар’єрного одягу різного призначення. Також суттєвим є проведений комплекс наукових та натурних досліджень комплектів створених різновидів захисного одягу (рятувальників МНС та гірничорятувальників, працівників нафтогазового комплексу, працівників медичних установ, для занять екстремальними видами спорту тощо), а також нових видів предметів догляду за хворими, що впроваджено у промислове виробництво.
Важливим напрямом представленої на здобуття Державної премії роботи є розробка нового асортименту соціально - орієнтованого одягу для дітей-інвалідів, а також одягу для школярів, в тому числі, з хворобами хребта. Разом з тим, колектив авторів проводить багаторічну роботу по створенню форменого одягу школярів, розробляє і випускає на Чернігівському камвольно-суконному комбінаті «Чексіл» нові матеріали і шкільний одяг, впроваджує розроблені профілактичні корсети для носіння школярами молодшої вікової групи, досліджує особливості створення текстильних виробів для хворих дітей та дорослих з травмами спинного мозку тощо. Заслуговує на увагу багаторічна робота фахівців Київського національного університету технологій та дизайну з цією групою споживачів по створенню наукових основ дизайн-проектування та виготовлення асортиментного ряду швейних виробів для травмованих людей.
Представлена робота має значну економічну ефективність, а також спрямована на прогнозування конкурентного потенціалу розвитку підприємств, які працюють в галузі виробництва текстилю та швейних виробів різного призначення. Хотілося б звернути увагу також на соціальну значущість цієї роботи, яка спрямована на зниження травматизму та загибелі людей при роботі в несприятливих умовах виробничого середовища (аварійно-рятувальні роботи в високотемпературному середовищі, в радіаційно-небезпечних умовах тощо), а також при роботі з хворими на дитячий церебральний параліч та важки захворювання хребта травмованих людей. Вважаю, що надана робота заслуговує на Державну премію України, а її колективу пропоную й надалі продовжувати наукові дослідження.

ПАРАСКА Г.Б., доктор технічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Хмельницького державного університету

Лищук В.І.

Багаторічна плідна співпраця підприємства ПАТ «ЧИНБАР» з науковцями КНУТД, в т.ч. співавторами проекту, в сфері визначення специфіки формування в’язкопружних властивостей натуральних шкір різного походження (великої рогатої худоби, свинячої, конячої тощо) та визначення їх впливу на функціональний стан органів і систем органів людини дає підставу констатувати наступне:
Матеріали, які представлені в роботі, що рецензується перевершують закордонні аналоги і являються по багатьом позиціям піонерськими, особливо технології виготовлення шкір та одягу з додатково наданими антимікробними і антигрибковими властивостями.
Ми високо оцінюємо науковців КНУТД і, безпосередньо, співробітників кафедри технологій і конструювання швейних виробів, за виконані на замовлення нашого підприємства дослідження по наданню шкірам додаткових антибактерицидних властивостей на стадіях консервацію шкір і переробки їх в шкіру з застосуванням оригінальних наномодифікуючих препаратів. В даний час на нашому підприємстві успішно освоюється промислова технологія виробництва натуральних шкір та поставка їх виробникам взуття, шкір, галантереї тощо.
Вперше на замовлення нашого підприємства виконані комплексні дослідження в’язкопружних властивостей шкір, що суттєво поліпшує подальшу їх переробку в вироби.
Позитивом роботи є не тільки завершеність фундаментальних досліджень (розробка ТУ, ТО стандартів, патентів, а й тісна співпраця з науково-дослідними інститутами, підприємствами легкої і текстильної промисловості).
Зважаємо, що подальший розвиток вітчизняних виробництв товарів широкого вжитку повинен базуватись на науковомістких технологіях в тому числі створених авторами проекту, що забезпечить конкурентоздатність вітчизняних виробів і екологічну безпеку життєдіяльності людини.
Вважаємо, що колектив авторів проекту цілком заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки України.

Від імені колективу ПАТ «ЧИНБАР», м. Київ

Генеральний директор, д.т.н., проф. Ліщук В.І.

Прохорова И.А.

Представлена робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними властивостями» на мою думку дуже важлива для промисловості України.
В цій роботі об'єднані результати багаторічних досліджень колективу авторів в сфері розвитку теоретичних основ створення соціально-орієнтованих функціональних текстильних, шкіряних матеріалів та виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення. Також розроблена технологія проектування і виготовлення технологічного одягу для використання на підприємствах з особливими умовами: при виробництві точної механіки, цінних паперів і документів зі спеціальними засобами захисту, електронного обладнання, на хіміко-фармацевтичних підприємствах. За замовленням Київської Держадміністрації розроблен спеціальний медичний бар'єрний одяг з особливо-небезпечними мікроорганізмами. Для виробництва цих специфічних виробів КНУТД організував науково-виробниче об'єднання «ЕКМА».
Потрібне окремо відмітити розробку одягу та аксесуарів для інвалідів, в тому числі дітей з фізичними вадами. Вперше для такої групи споживачів розроблені, виготовлені та передані в спеціалізовані дитячі заклади комплекти одягу та текстильні дидактичні ігри для дітей з відхиленнями у розвитку.
Важливим елементом роботи є розроблена система прогнозування властивостей текстильних матеріалів в динамічних умовах їх виробництва. Безумовно в час комп’ютерних технологій вона надасть можливість отримувати матеріали з заданими властивостями.
Таким чином, враховуючи наукову новизну проведених досліджень, практичну значимість та ефективність впровадження у промисловість соціально-орієнтованих функціональних текстильних, шкіряних матеріалів та виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп населення України, вважаю, що дана робота заслуговує високої оцінки, а авторський колектив одержання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедрою експертизи
технології та дизайну текстиля
Херсонського національного
технічного університету
д.т.н., професор І.А. Прохорова

Приймак Олександр Вікторович, д.т.н.,проф.

Представлена робота «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними властивостями» об'єднує результати багаторічних досліджень колективу авторів в сфері розвитку теоретичних основ створення соціально-орієнтованих функціональних текстильних, шкіряних матеріалів та виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп населення України і є суттєвим здобутком для промисловості України.
Практичне значення роботи полягає у впроваджені в промислових масштабах специфічних трикотажних матеріалів медичного призначення із прогнозованими медико-біологічними властивостями (санітарно-гігієнічні, хірургічні матеріали (шовні, імплантати), для кардіохірургії, фіксувальні, протезно-реабілітаційного призначення), їх використання зменшує ризик виникнення ускладнень після операційних втручань та інших видів лікування.
Важливим є доробка по створенню вітчизняних видів спеціального захисного одягу для пожежників, працівників атомних електростанцій із захистом від рентгенівського випромінювання та шахтарів. Виробництво такого одягу організоване Концерном «УкрПожСервіс», експлуатуються комплекти спецодягу на об'єкті «Укриття» (ЧАЕС).
Вперше в Україні розроблена технологія проектування і виготовлення технологічного одягу для використання на підприємствах високих технологій з особливими умовами. При виробництві точної механіки, цінних паперів і документів зі спеціальними засобами захисту, електронного обладнання, на хіміко-фармацевтичних підприємствах. За замовленням Київської Держадміністрації був розроблений спеціальний медичний бар'єрний одяг з особливо-небезпечними мікроорганізмами. Для виробництва цих специфічних виробів КНУТД організував науково-виробниче об'єднання «ЕКМА».
Суттєвим здобутком в роботі є розробка системи прогнозування властивостей текстильних матеріалів в динамічних умовах їх виробництва, що підтверджується результатами впровадження на текстильних комбінатах України. Розроблений програмний комплекс дає можливість отримувати дані для виготовлення матеріалів із заданими властивостями.
Враховуючи наукову новизну проведених досліджень, практичну значимість та ефективність впровадження у промисловість соціально-орієнтованих функціональних текстильних, шкіряних матеріалів та виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп населення України, вважаю, що дана робота заслуговує високої оцінки, а авторський колектив одержання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Приймак Олександр Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Малкін Е.С,

Вважаю доцільним підтримати роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними властивостями».
Представлена робота має значний теоретичний і практичний інтерес, що підтверджується створенням нових полі функціональних матеріалів та виробів для різних галузей народного господарства України. Особливу увагу привертає доробка по створенню вітчизняних видів спеціального захисного одягу для пожежників, для працівників атомних електростанцій, захисту від рентгенівського випромінювання та шахтарів. Виробництво такого одягу організоване Концерном «УкрПожСервіс», експлуатуються комплекти спецодягу на об'єкті «Укриття» (ЧАЕС).
Суттєвим є впровадження в промислових масштабах специфічних трикотажних матеріалів медичного призначення із прогнозованими медико-біологічними властивостями (санітарно-гігієнічні, хірургічні матеріали (шовні, імплантати), для кардіохірургії, фіксувальні, протезно-реабілітаційного призначення), їх використання зменшує ризик виникнення ускладнень після операційних втручань та інших видів лікування, протидіє виникненню пролежнів, забезпечує сучасні санітарно-гігієнічні норми утримання хворих та інвалідів в лікарняних закладах та при домашньому утриманні
Також важливою є розробка системи прогнозування властивостей текстильних матеріалів в динамічних умовах їх виробництва, що дає можливість отримувати матеріали з заданими властивостями.
Враховуючи наукову новизну проведених досліджень, практичну значимість та ефективність впровадження у промисловість соціально-орієнтованих функціональних текстильних, шкіряних матеріалів та виробів оздоровчо-лікувального, захисного і технічного призначення для різних груп населення України, вважаю, що дана робота заслуговує високої оцінки, а авторський колектив одержання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор кафедри теплотехніки
Київського національного університету будівництва і архітектури,
доктор технічних наук, професор
Малкін Е.С.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.